SFS 2011:1517 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

111517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (2003:1210) om finan-

siell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha följande lydelse.

6 §

2

En samverkande part får som medlem i ett samordningsförbund över-

föra medel för finansiell samordning till förbundet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85.

2 Senaste lydelse 2010:1291. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2011:1517

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.