SFS 2004:491 Lag om konvention mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet

040491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om konvention mellan Sverige och Luxemburg om
social trygghet;

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att konventionen mellan Sverige och

Luxemburg om social trygghet som har undertecknats i Bryssel den 1 de-
cember 2003 skall gälla som lag här i landet. Konventionens innehåll fram-
går av en bilaga till denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

BERIT ANDNOR
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:98, bet. 2003/04:SfU16, rskr. 2003/04:251.

SFS 2004:491

Utkom från trycket
den 11 juni 2004

background image

2

SFS 2004:491

Konvention mellan
Konungariket Sverige och
Storhertigdömet Luxemburg
om social trygghet

Konungariket Sveriges regering och
Storhertigdömet Luxemburgs reger-
ing,

som beaktar att rådets förordning
(EEG) nr 1408/71 och dess tillämp-
ningsförordning (EEG) nr 574/72
har blivit tillämpliga på förbindel-
serna mellan Konungariket Sverige
och Storhertigdömet Luxemburg,

som önskar komplettera bestämmel-
serna i de nämnda rättsakterna, sär-
skilt med avseende på sammanlägg-
ning av försäkringsperioder avse-
ende pensioner enligt parternas lag-
stiftning och i tredje land,

har kommit överens om att, med be-
aktande av artikel 8 i rådets förord-
ning (EEG) nr 1408/71, sluta föl-
jande konvention, som skall ersätta
konventionen mellan de båda sta-
terna om social trygghet av den 21
februari 1985.

Artikel 1

1. I denna konvention används föl-
jande beteckningar med de betydel-
ser som här anges:

a) förordningen: rådets förordning
(EEG) nr 1408/71 om tillämpningen
av systemen för social trygghet när
anställda, egenföretagare eller deras
familjemedlemmar flyttar inom ge-
menskapen, i den lydelse som gäller
när den tillämpas,

Bilaga

Convention entre le Royaume
de Suède et le Grand-Duché du
Luxembourg sur la securite
sociale

Le Gouvernement du Royaume de
Suède et le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg;

Considérant que le règlement (CEE)
n° 1408/71 et le règlement d’appli-
cation (CEE) n° 574/72 sont appli-
cables dans les relations entre le
Royaume de Suède et le Grand-Du-
ché de Luxembourg;

Désirant compléter les dispositions
des instruments susmentionnés, par-
ticulièrement en matière de totalisa-
tion des périodes d’assurance pen-
sion accomplies en vertu des législa-
tions des Parties contractantes et
dans un Etat tiers;

Ont convenu, en tenant compte de
l’article 8 du règlement (CEE) n°
1408/71, de conclure la convention
ci-après qui remplace la convention
entre les deux Etats sur la sécurité
sociale du 21 février 1985 :

Article 1er

1. Aux fins de l’application de la
présente convention:

a. le terme ”règlement” désigne le
règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil relatif à l’application des ré-
gimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l’intérieur
de la Communauté en sa teneur en
vigueur au moment deson applica-
tion entre les Parties contractantes;

background image

3

SFS 2004:491

b) tillämpningsförordningen: rådets
förordning (EEG) nr 574/72 om till-
lämpning av dess förordning (EEG)
nr 1408/71 om tillämpningen av
systemen för social trygghet när an-
ställda, egenföretagare eller deras
familjemedlemmar flyttar inom ge-
menskapen, i den lydelse som gäller
när den tillämpas.

2. Övriga ord och termer som an-
vänds i denna konvention skall ha
den mening som de ges i förord-
ningen och tillämpningsförord-
ningen eller, i de fall de inte nämns
där, i den nationella lagstiftningen.

Artikel 2

Denna konvention skall i materiellt
hänseende tillämpas på den lagstift-
ning som täcks av förordningen.

Artikel 3

Denna konvention skall gälla alla
personer som omfattas av förord-
ningen och de personer som avses i
rådets förordning (EG) nr 859/2003
om utvidgningen av bestämmel-
serna i förordning (EEG) nr 1408/71
och förordning (EEG) nr 574/72 till
att gälla de medborgare i tredje land
som enbart på grund av sitt medbor-
garskap inte omfattas av dessa be-
stämmelser.

Artikel 4

Om en person inte har rätt till pen-
sion grundad på försäkringsperio-
der som fullgjorts enligt båda par-
ters lagstiftning, beräknade enligt
denna konvention, bestäms rätten

b. le terme ”règlement d’applica-
tion” désigne le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil fixant les modali-
tés d’application du règlement
(CEE) n° 1408/71 relatif à l’applica-
tion des régimes de sécurité sociale
aux travailleurs salariés, aux tra-
vailleurs non salariés et aux mem-
bres de leur famille qui se déplacent
à l’intérieur de la Communauté en
sa teneur en vigueur au moment de
son application entre les Parties con-
tractantes.

2. Les autres termes et expressions
utilisés dans la présente convention
ont la signification qui leur est attri-
buée respectivement dans le règle-
ment, le règlement d’application ou,
dans la mesure où ils n’y sont pas
mentionnés, dans la législation na-
tionale.

Article 2

La présente convention s’applique
aux législations relevant du champ
d’application matériel du règlement.

Article 3

La présente convention s’applique à
toutes les personnes couvertes par le
règlement et aux personnes visées
par le règlement (CE) n°859/2003
du Conseil visant à étendre les dis-
positions du règlement (CEE) n°
1408/71 et du règlement (CEE) 574/
72 aux ressortissants de pays tiers
qui ne sont pas déjà couverts par ces
dispositions uniquement en raison
de leur nationalité.

Article 4

Si une personne n’a pas droit à une
pension sur la base des périodes
d’assurance accomplies sous les lé-
gislations des deux Parties contrac-
tantes, totalisées comme prévu dans

background image

4

SFS 2004:491

till pension genom sammanlägg-
ning av dessa perioder och de perio-
der som har fullgjorts enligt ett
tredje lands lagstiftning, med vilket
båda parter är bundna av avtal om
social trygghet som innehåller regler
om sammanläggning.

Artikel 5

1. Verkställbara beslut av domstol i
endera parten och verkställbara
handlingar som utfärdats av endera
partens myndighet eller institution
med avseende på socialförsäkrings-
avgifter och andra anspråk skall er-
kännas inom den andra partens terri-
torium.

2. Erkännande får endast vägras om
det strider mot rättsprinciperna i den
part inom vars territorium beslutet
eller handlingen skulle verkställas.

3. Verkställigheten skall vara fören-
lig med den lagstiftning som gäller
för verkställighet av sådana beslut
och handlingar i den part inom vars
territorium verkställigheten sker.
Beslutet eller handlingen skall åtföl-
jas av ett intyg om att de kan verk-
ställas (verkställighetsklausul).

4. Avgifter som har förfallit till be-
talning till endera partens institutio-
ner skall i varje verkställighet, kon-
kursförfarande eller lagakraftvun-
net beslut inom den andra partens
territorium ha samma prioritet som
motsvarande anspråk inom ifrågava-
rande parts territorium.

la présente convention, le droit à
pension est déterminé en totalisant
ces périodes avec des périodes ac-
complies sous la législation d’un
Etat tiers avec lequel les deux Par-
ties contractantes sont liées par un
accord de sécurité sociale qui pré-
voit des règles de totalisation.

Article 5

1. Les décisions exécutoires rendues
par un tribunal de l’une des Parties
contractantes, ainsi que les actes
exécutoires rendus par l’autorité ou
l’institution de l’une des Parties
contractantes, relatifs à des cotisa-
tions de sécurité sociale et autres de-
mandes, sont reconnus sur le terri-
toire de l’autre Partie contractante.

2. La reconnaissance peut être refu-
sée uniquement lorsqu’elle est in-
compatible avec les principes lé-
gaux de la Partie contractante sur le
territoire de laquelle la décision ou
l’acte doit être exécuté.

3.

La procédure d’exécution doit

être en conformité avec la législa-
tion régissant l’exécution de telles
décisions et actes de la Partie con-
tractante sur le territoire de laquelle
l’exécution a lieu. La décision ou
l’acte est accompagné d’un certifi-
cat attestant qu’elle est exécutoire
(clause exécutoire).

4. Les cotisations dues à l’institution
de l’une des Parties contractantes
ont, dans le cadre d’une procédure
d’exécution, de faillite ou de liqui-
dation forcée sur le territoire de
l’autre Partie contractante, le même
rang de priorité que les créances
équivalentes sur le territoire de cette
Partie contractante.

background image

5

SFS 2004:491

Artikel 6

1.

Denna konvention skall även

gälla händelser som inträffat före
dess ikraftträdande. Emellertid skall
inga förmåner kunna utbetalas med
stöd av konventionen avseende tid
före ikraftträdandet, även om för-
säkringsperioder som fullgjorts
dessförinnan skall beaktas för att be-
stämma rätt till förmåner.

2. Efter framställning skall en för-
mån som har beviljats före denna
konventions ikraftträdande räknas
om i enlighet med konventionens
bestämmelser. Omräkning av så-
dana förmåner får också ske utan att
begäran därom har gjorts. Omräk-
ningen skall inte föranleda minsk-
ning av en utbetalad förmån.

3. Om en framställning om en för-
mån som avses i punkt 2 görs inom
två år från dagen för denna konven-
tions ikraftträdande, skall de rättig-
heter som förvärvats med stöd av
konventionen få verkan från den da-
gen och bestämmelserna i parternas
lagstiftning om upphörande eller be-
gränsning av rättigheter får inte åbe-
ropas mot de berörda personerna.

4. Om en framställning om en för-
mån som avses i punkt 2 görs efter
utgången av en tvåårsperiod från da-
gen för denna konventions ikraftträ-
dande, skall rättigheter som inte har
upphört eller inte är tidsbegränsade
få verkan från dagen för framställ-
ningen, utom i de fall en parts mer
förmånliga bestämmelser gäller.

Article 6

1. La présente convention s’appli-
que également à des événements
survenus antérieurement à son en-
trée en vigueur. Toutefois, aucune
prestation n’est payée au titre de la
présente convention pour des pério-
des antérieures à son entrée en vi-
gueur, bien que les périodes d’assu-
rance accomplies avant cette entrée
en vigueur doivent être prises en
compte pour la détermination du
droit aux prestations.

2. Toute prestation liquidée avant
l’entrée en vigueur de la présente
convention est recalculée sur de-
mande, compte tenu de ses disposi-
tions. Le recalcul de ces prestations
peut également être effectuée d’of-
fice. Un tel recalcul ne peut avoir
pour effet de réduire la prestation
antérieure.

3. Si une demande visée au paragra-
phe 2 est présentée dans un délai de
deux ans à partir de la date de l’en-
trée en vigueur de la présente con-
vention, les droits ouverts confor-
mément à cette convention sont ac-
quis à partir de cette date, sans que
les dispositions prévues par les lé-
gislations des Parties contractantes
relatives à la déchéance ou à la limi-
tation des droits soient opposables
aux intéressés.

4. Si une demande visée au paragra-
phe 2 est présentée après l’expira-
tion d’un délai de deux ans suivant
la date de l’entrée en vigueur de la
présente convention, les droits qui
ne sont pas frappés de déchéance ou
qui ne sont pas prescrits sont acquis
à partir de la date de la présentation
de la demande, sans préjudice des
dispositions plus favorables de la lé-
gislation d’une Partie contractante.

background image

6

SFS 2004:491

Artikel 7

Från dagen för denna konventions
ikraftträdande skall följande rättsak-
ter upphöra att gälla:

– Konventionen mellan Konungari-
ket Sverige och Storhertigdömet
Luxemburg om social trygghet av
den 21 februari 1985.

Överenskommelsen om tillämp-

ningen av konventionen mellan
Konungariket Sverige och Storher-
tigdömet Luxemburg om social
trygghet av den 21 februari 1985.

Artikel 8

1. Denna konvention skall gälla på
obegränsad tid. Den får emellertid
sägas upp av vardera partens reger-
ing. Uppsägning skall göras skriftli-
gen och senast tre månader före ut-
gången av ett kalenderår. Konven-
tionen upphör då att vara tillämplig
vid utgången av det kalenderåret.

2. Om konventionen sägs upp, skall
alla rättigheter som förvärvats med
stöd av den bibehållas.

3. Rättigheter som beräknas och av-
ser försäkringsperioder som full-
gjorts före denna konventions till-
lämpning skall inte gå förlorade
med anledning av uppsägningen.
Deras fortsatta giltighet skall be-
stämmas genom ett särskilt avtal el-
ler, i avsaknad av ett sådant avtal, av
den lagstiftning som den berörda
myndigheten tillämpar.

Artikel 9

1.

Parterna skall skriftligen med-

dela varandra när deras konstitutio-
nella formaliteter för konventionens
ikraftträdande har uppfyllts.

Article 7

A partir de la date d’entrée en vi-
gueur de la présente convention,
cessent d’être applicables :

– la convention entre le Royaume de
Suède et le Grand-Duché de Luxem-
bourg sur la sécurité sociale, signée
à Luxembourg le 21 février 1985,

– l’arrangement administratif entre
le Royaume de Suède et le Grand-
Duché de Luxembourg sur la sécu-
rité sociale, signé à Luxembourg le
21 février 1985.

Article 8

1. La présente convention demeure
en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, elle peut être dénoncée
par le Gouvernement de chacune
des deux Parties contractantes. La
dénonciation doit être notifiée au
plus tard trois mois avant la fin de
l’année civile sur quoi la convention
cesse d’être applicable à la fin de
cette année civile.

2. En cas de dénonciation de la pré-
sente convention tous les droits ac-
quis en vertu de ses dispositions
sont maintenus.

3. Les droits en cours d’acquisition,
relatifs aux périodes d’assurance ac-
complies avant la date à laquelle la
présente convention cesse d’être ap-
plicable, ne s’éteignent pas du fait
de la dénonciation. Leur maintien
ultérieur est déterminé par voie
d’accord spécial ou, à défaut d’un
tel accord, par la législation que
l’institution en cause applique.

Article 9

1. Les deux Parties contractantes se
notifient mutuellement l’accomplis-
sement de leurs procédures constitu-
tionnelles requises pour l’entrée en
vigueur de la présente convention.

background image

7

SFS 2004:491

2. Konventionen träder i kraft den
första dagen i den andra månaden
som följer efter den månad då båda
parter har lämnat meddelande enligt
punkt 1 ovan.

Till bekräftelse härav har underteck-
nade, därtill vederbörligen bemyndi-
gade, undertecknat denna konven-
tion.

Upprättad i två exemplar i Bryssel
den 1 december 2003 på svenska
och franska språken, vilka båda tex-
ter är lika giltiga.

2. La convention entre en vigueur le
premier jour du deuxième mois qui
suit le mois au cours duquel chaque
Partie contractante a fait la prédite
notification.

En foi de quoi, les soussignés, dû-
ment autorisés à cet effet, ont signé
la présente convention.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre
2003, en double exemplaire, en lan-
gues suédoise et française, les deux
textes faisant également foi.

För Konungariket Sveriges regering:

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède

Berit Andnor

För Storhertigdömet Luxemburgs regering:

Pour le Gouvernement Grand-Duché de Luxembourg

François Biltgen

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.