SFS 2005:234 Lag om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet

050234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om konvention mellan Sverige och Turkiet om
social trygghet;

utfärdad den 28 april 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att konventionen den 30 juni 1978

mellan Sverige och Turkiet om social trygghet, i den lydelse som följer av
tilläggsöverenskommelsen den 3 juni 1997 och tilläggskonventionen den
26 augusti 2004 mellan de båda staterna, skall gälla som lag här i landet.
Konventionens innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Bestämmelserna i tilläggskonventionen den 26 augusti 2004 skall inte

föranleda minskning av förmånsbelopp som en person har beviljats enligt
konventionen före tilläggskonventionens ikraftträdande.

3. De bestämmelser i konventionen som är i kraft före tilläggskonven-

tionens ikraftträdande skall fortsätta att gälla med avseende på rätt till för-
måner som kan fastställas genom tillämpning av konventionen som den
gällde före tilläggskonventionens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BERIT ANDNOR
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:71, bet. 2004/05:SfU12, rskr. 2004/05:211.

SFS 2005:234

Utkom från trycket
den 11 maj 2005

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.