SFS 2012:949 Lag om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund

120949.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av
vissa förvaltningsuppgifter till den ideella
föreningen Synskadades Riksförbund

;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2005:340) om överläm-

nande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades
Riksförbund ska ha följande lydelse.

8 §

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över Synskadades

Riksförbunds verksamhet enligt denna lag. Inspektionen har rätt att på begä-
ran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.
En begäran får förenas med vite.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

SFS 2012:949

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.