SFS 2018:821 Lag om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund

SFS2018-821.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa

förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen

Synskadades Riksförbund
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (2005:340) om

överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen

Synskadades Riksförbund ska ha följande lydelse.

6 § I ärenden enligt denna lag tillämpas följande bestämmelser i

förvaltningslagen (2017:900):

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

10 § om partsinsyn,

16–18 §§ om jäv,

23 § om utredningsansvaret,

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

25 § om kommunikation,

27 § om dokumentation av uppgifter,

31 § om dokumentation av beslut,

32 § om motivering av beslut,

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett

överklagande går till,

36–39 §§ om rättelse och ändring av beslut,

42 § om vem som får överklaga ett beslut,

43 § om hur man överklagar ett beslut,

44 § om överklagandetiden,

45 och 46 §§ om beslutsmyndighetens åtgärder, och

47 § om överinstansens åtgärder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:821

Publicerad

den 15 juni 2018

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.