SFS 2005:340 Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund

050340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter
till den ideella föreningen Synskadades
Riksförbund;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag skall tillämpas i Synskadades Riksförbunds verksamhet vid

prövning av frågor om tilldelning och återtagande av dispositionsrätt till le-
darhund samt tilldelning och återtagande av ledarhund.

Ansökan om dispositionsrätt till en ledarhund görs hos Synskadades Riks-

förbund på den blankett som förbundet tillhandahåller.

2 §

För att kunna tilldelas dispositionsrätt till en av Synskadades Riksför-

bunds ledarhundar skall sökanden

1. vara minst 18 år,
2. ha en synskada, som innebär avsaknad av ledsyn,
3. ha behov av samt kunna använda ledarhund som förflyttningshjälpme-

del,

4. ha en stabil social situation,
5. ha förmågan att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor, samt
6. vara bosatt i Sverige.

3 §

Synskadades Riksförbund prövar ansökningar om dispositionsrätt till

ledarhund. Om förutsättningarna enligt 2 § är uppfyllda skall Synskadades
Riksförbund bifalla ansökan. Den som har fått en dispositionsrätt till en le-
darhund skall genom ett särskilt beslut tilldelas en ledarhund inom rimlig
tid. Härvid skall hänsyn tas till tillgången på ledarhundar, antalet sökande
och den enskildes önskemål.

4 §

Den som tilldelats en ledarhund skall tillsammans med hunden ge-

nomgå fortlöpande utbildning och se till att ledarhunden får den veterinär-
vård som behövs.

5 §

En dispositionsrätt till ledarhund skall tas tillbaka om den som tillde-

lats ledarhunden inte längre uppfyller kraven i 2 eller 4 § och detta beror på
en omständighet som inte är tillfällig eller obetydlig.

1 Prop. 2004/05:84, bet. 2004/05:SoU17, rskr. 2004/05:241.

SFS 2005:340

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

2

SFS 2005:340

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Frågor om att ta tillbaka dispositionsrätt till ledarhund prövas av Synska-

dades Riksförbund efter ansökan, anmälan eller på eget initiativ. Beslutar
Synskadades Riksförbund om att ta tillbaka dispositionsrätt skall förbundet
samtidigt besluta att hunden skall återlämnas. I beslutet skall anges när hun-
den senast skall vara återlämnad till förbundet.

En ledarhund som inte längre är tjänstduglig får återtas utan att disposi-

tionsrätten till ledarhunden tas tillbaka.

6 §

I ärenden enligt denna lag tillämpas följande bestämmelser i förvalt-

ningslagen (1986:223):

– 11 och 12 §§ om jäv,
– 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,
– 15 § om anteckning av uppgifter,
– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,
– 20 § om motivering av beslut,
– 21 § om underrättelse av beslut,
– 22 § om överklagande,
– 23 och 24 §§ om hur beslut överklagas,
– 25 § om överlämnande av överklagande m.m.,
– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande,
– 27 och 28 §§ om omprövning av beslut, samt
– 30 § om överklagande av avvisningsbeslut.

7 §

Beslut om tilldelning eller återtagande av dispositionsrätt till ledarhund

samt tilldelning eller återtagande av ledarhund får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Synskadades Riksförbund skall därvid vara den enskil-
des motpart. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

8 §

Socialstyrelsen har tillsyn över Synskadades Riksförbunds verksamhet

enligt denna lag. Socialstyrelsen har rätt att på begäran få de upplysningar
och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får förenas
med vite.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 men tillämpas inte i de fall le-

darhunden tilldelats tidigare.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BERIT ANDNOR
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.