SFS 2007:171 Lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

070171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om registerkontroll av personal vid sådana hem för
vård eller boende som tar emot barn;

utfärdad den 19 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Hem för vård eller boende enligt 6

kap. 1

§ socialtjänstlagen

(2001:453) som tar emot barn får inte anställa någon om inte kontroll gjorts
av register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och la-
gen (1998:621) om misstankeregister avseende honom eller henne. Det-
samma skall gälla den som, utan att det innebär anställning, erbjuds upp-
drag, praktiktjänstgöring eller liknande vid ett sådant hem under omständig-
heter liknande dem som förekommer vid en anställning inom verksamheten.

Den som erbjuds en anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller lik-

nande vid ett sådant hem för vård eller boende som sägs i första stycket,
skall till den som erbjuder anställningen lämna utdrag ur belastningsregistret
och misstankeregistret.

Skyldigheten att lämna utdrag ur register gäller dock inte om den som er-

bjuder anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen eller liknande själv
inhämtar utdraget.

Utdraget skall vara högst sex månader gammalt. I lagen om belast-

ningsregister och lagen om misstankeregister finns bestämmelser om att re-
geringen får meddela föreskrifter om innehållet i sådana utdrag.

2 §

Trots bestämmelsen i 1 § får den som inom sex månader erbjuds en

förnyad anställning hos samma arbetsgivare eller en förnyad möjlighet att på
annat sätt delta i verksamheten anställas, anlitas eller erbjudas arbete, upp-
drag, praktiktjänstgöring eller liknande utan att en registerkontroll enligt 1 §
första stycket utförs. I sådana fall behöver den enskilde inte heller lämna re-
gisterutdrag enligt 1 § andra stycket.

3 §

På begäran av den som lämnat ett registerutdrag skall det återlämnas i

original. Utdrag eller kopia därav skall dock avseende den som erhåller an-
ställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande bevaras under minst
två år från det anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen eller liknande
påbörjades.

1 Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129.

SFS 2007:171

Utkom från trycket
den 2 maj 2007

2* SFS 2007:171–193

background image

2

SFS 2007:171

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

4 §

I 13 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om för-

bud att driva hem för vård eller boende på grund av underlåtenhet att göra
registerkontroll enligt 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

MARIA LARSSON
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.