SFS 2009:595 Lag om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

090595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll
av personal vid sådana hem för vård eller boende
som tar emot barn;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2007:171) om register-

kontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn
ska ha följande lydelse.

4 §

I 13 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om för-

bud att driva hem för vård eller boende på grund av underlåtenhet att göra re-
gisterkontroll enligt 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259.

SFS 2009:595

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.