SFS 2007:606 Lag om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall / SFS 2007:606 Lag om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.
SFS 2007:606

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om utredningar avseende barn som har avlidit i
anledning av brott m.m.;

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

En utredning enligt denna lag skall genomföras när

1. ett brott har begåtts mot ett barn och barnet har avlidit i anledning av

brottet eller det annars finns särskilda skäl att utreda ett barns dödsfall, och

2. det finns särskild anledning att anta att dödsfallet har samband med nå-

got förhållande som har inneburit att barnet varit i behov av skydd.

En utredning enligt första stycket får även genomföras när ett barn har av-

lidit utomlands, om barnet var svensk medborgare eller hade hemvist i
Sverige.

Med barn avses i denna lag personer under 18 år.

2 §

Syftet med utredningsverksamheten enligt denna lag skall vara att ge

underlag för förslag till åtgärder som förebygger att barn far illa.

3 §

Utredningsverksamheten skall bedrivas av den myndighet som reger-

ingen bestämmer (utredningsmyndigheten).

Underrättelseskyldighet

4 §

Om en polismyndighet eller en åklagare beslutar att inte inleda eller att

lägga ned en förundersökning som avser misstanke om brott som avses i 1 §
första stycket 1 eller en utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med sär-
skilda bestämmelser om unga lagöverträdare som avser sådan misstanke,
skall utredningsmyndigheten underrättas om beslutet.

Vad som föreskrivs i första stycket skall också vid sådan misstanke gälla

andra beslut som innebär att en åklagare avslutar en förundersökning eller en
utredning enligt 31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträ-
dare utan att åtal eller bevistalan enligt 38 § nämnda lag väcks.

Om åklagare har väckt åtal eller bevistalan för brott som avses i 1 § första

stycket 1 skall åklagaren, efter att domstolens dom eller slutliga beslut i må-

1 Prop. 2006/07:108, bet. 2006/07:SoU14, rskr. 2006/07:213.

SFS 2007:606

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

2* SFS 2007:606�628

background image

2

SFS 2007:606

let har vunnit laga kraft, underrätta utredningsmyndigheten om domen eller
beslutet.

Uppgiftsskyldighet

5 §

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att på utred-

ningsmyndighetens begäran lämna de uppgifter som behövs för en utredning
enligt denna lag:

1. myndigheter vars verksamhet berör barn,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2,
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet

som berör barn eller annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården
eller på socialtjänstens område, och

5. de myndigheter som utövar tillsyn över de verksamheter som avses i 1�

4, dock inte Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen och Justitiekanslern.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte för sådan familjerådgivning

som avses i 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453).

Utredningens genomförande

6 §

Utredningsmyndigheten får inte inleda en utredning förrän en under-

rättelse enligt 4 § har kommit in till myndigheten.

Om ett dödsfall inträffat utomlands får en utredning dock inledas när det

står klart att dödsfallet inte kommer att utredas av svensk brottsutredande
myndighet.

7 §

En utredning skall klarlägga samtliga förhållanden som har inneburit

att det avlidna barnet har varit i behov av skydd och vilka åtgärder som har
vidtagits eller kunnat vidtas för att skydda barnet.

8 §

En utredning får inte genomföras på ett sådant sätt att den medför men

för en brottsutredning, rättegång eller ett ärende om tillsyn.

Behandling av personuppgifter

9 §

Bestämmelser om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt

denna lag finns i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Vid dödsfall som inträffat före lagens ikraftträdande får utredningar in-

ledas utan sådan underrättelse som avses i 4 §. Sådana utredningar får endast
avse fall där det genom en lagakraftvunnen dom konstaterats att ett brott har
begåtts mot ett barn som har avlidit i anledning av brottet.

background image

3

SFS 2007:606

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MARIA LARSSON
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.