SFS 2008:206 Lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen / SFS 2008:206 Lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
080206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om underrättelseskyldighet vid felaktiga
utbetalningar från välfärdssystemen;

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag gäller sådana bidrag, ersättningar och lån för personligt än-

damål (ekonomiska förmåner) som enligt lag eller förordning beslutas av
Migrationsverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Arbets-
förmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna.

2 §

Underrättelseskyldighet enligt lagen gäller för Migrationsverket, För-

säkringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Centrala studie-
stödsnämnden, Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. Skyldighe-
ten gäller dock inte i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

3 §

Om det finns anledning att anta att en ekonomisk förmån har beslutats

eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp, ska underrättelse om
detta lämnas till den myndighet eller organisation som har fattat beslutet.
Har förmån beslutats efter överklagande ska underrättelse i stället lämnas till
den myndighet eller organisation som följer av 1 §.

Underrättelseskyldigheten gäller inte om det finns särskilda skäl.

4 §

Av underrättelsen ska det framgå vilka omständigheter som ligger till

grund för antagandet att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut
felaktigt eller med ett för högt belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:48, bet. 2007/08:SfU7, rskr. 2007/08:166.

SFS 2008:206

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

3

SFS 2008:193�230

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.