SFS 2007:209 Lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

070209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799);

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 § och 5 kap. 7 § socialför-

säkringslagen (1999:799) skall ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

2 Den som är bosatt i Sverige omfattas även av

1. lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag,
3. lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag,
4. lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer

med funktionshinder,

5. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn,
6. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för lång-

varig vård av sjukt eller handikappat barn,

7. lagen (1993:389) om assistansersättning,
8. lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
9. lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,
10. lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
11. lagen (1998:702) om garantipension,
12. lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,
13. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till

barn i fråga om

– garantipension till omställningspension och änkepension,
– efterlevandestöd till barn, och
– pension enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 samma lag eller enligt 4 § an-

dra stycket 2 eller 6 § tredje stycket 2 lagen (2000:462) om införande av la-
gen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, beräknad i för-
hållande till det antal år som har tillgodoräknats som bosättningstid i
Sverige, och

14. lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd.

1 Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.

2 Senaste lydelse 2001:856.

SFS 2007:209

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

2

SFS 2007:209

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 kap.

7 §

3 Vid tillämpningen av denna lag skall följande bestämmelser i lagen

(1962:381) om allmän försäkring tillämpas:

20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,
20 kap. 4 § om återbetalning,
20 kap. 4 b–4 d §§ om ränta,
20 kap. 8 § om uppgiftsskyldighet för den enskilde,
20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet för myndigheter och arbetsgivare m.fl.,
20 kap. 10 § om omprövning av Försäkringskassans beslut,
20 kap. 10 a § om ändring av Försäkringskassans beslut, och
20 kap. 11–13 §§ om överklagande av beslut m.m.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna i 5 kap. 7 § tillämpas första gången på sådana

återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2004:780.

;
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.