SFS 2007:1015 Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

071015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:462) om införande av
lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2000:462) om införande

av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
skall ha följande lydelse.

8 §

2

En efterlevande som vid utgången av år 2002 uppbär eller hade rätt till

folkpension eller tilläggspension i form av särskild efterlevandepension en-
ligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och som alltjämt uppfyller förut-
sättningarna i 8 kap. 6–10 §§ och 14 kap. 5 § samma lag i paragrafernas ly-
delse före den 1 januari 2003 har rätt till särskild efterlevandepension och
garantipension till sådan pension enligt bestämmelserna i denna paragraf.

I fråga om efterlevande som avses i denna paragraf och som i december

2002 uppbär partiell särskild efterlevandepension skall pensionen beräknas
och utges enligt följande:

med 85 procent av hel särskild efterlevandepension och garantipension till

den som haft tre fjärdedelar av hel särskild efterlevandepension,

med 65 procent av hel särskild efterlevandepension och garantipension till

den som haft halv särskild efterlevandepension,

med 28 procent av hel särskild efterlevandepension och garantipension till

den som haft en fjärdedel av hel särskild efterlevandepension.

Vid beräkningen av särskild efterlevandepension skall gälla vad som före-

skrivs i 6 § tredje–femte styckena. Den efterlevande skall vidare ha rätt till
garantipension som beräknas enligt bestämmelserna i 7 § tredje–sjunde
styckena. Därvid skall vad som där sägs om omställningspension avse sär-
skild efterlevandepension.

Bestämmelserna i 8 kap. 12 § lagen om allmän försäkring i deras lydelse

före den 1 januari 2003 skall gälla även efter utgången av år 2002. Därvid
skall med särskild efterlevandepension likställas särskild efterlevandepen-
sion och garantipension till sådan pension beräknad enligt andra och tredje
styckena och med förtidspension skall likställas sjukersättning och aktivi-
tetsersättning enligt 7 kap. lagen om allmän försäkring. Minskning skall
göras i första hand på garantipension och därefter på beloppet enligt 6 §
tredje stycket 2 före minskning av annan särskild efterlevandepension.

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse 2002:215.

SFS 2007:1015

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1015

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Om den efterlevande har ålderspension enligt lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension utges inte särskild efterlevandepension.

För efterlevande som avses i denna paragraf skall gälla vad som före-

skrivs dels om omställningspension och garantipension till sådan pension i
1, 7 och 8 kap. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevande-
stöd till barn, dels om särskild efterlevandepension i 16 kap. 1 § tredje och
femte styckena, 2, 3, 7 a, 8 och 9 §§ samt 20 kap. 3 § lagen om allmän för-
säkring i paragrafernas lydelse före den 1 januari 2003.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.