SFS 2008:866 Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

080866.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:462) om införande av
lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 § lagen (2000:462) om införande

av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
ska ha följande lydelse.

8 §

2

En efterlevande som vid utgången av år 2002 uppbär eller hade rätt till

folkpension eller tilläggspension i form av särskild efterlevandepension en-
ligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och som alltjämt uppfyller förut-
sättningarna i 8 kap. 6–10 §§ och 14 kap. 5 § samma lag i paragrafernas ly-
delse före den 1 januari 2003 har rätt till särskild efterlevandepension och
garantipension till sådan pension enligt bestämmelserna i denna paragraf.

I fråga om efterlevande som avses i denna paragraf och som i december

2002 uppbar partiell särskild efterlevandepension ska pensionen beräknas
och utges enligt följande:

med 85 procent av hel särskild efterlevandepension och garantipension till

den som haft tre fjärdedelar av hel särskild efterlevandepension,

med 65 procent av hel särskild efterlevandepension och garantipension till

den som haft halv särskild efterlevandepension,

med 28 procent av hel särskild efterlevandepension och garantipension till

den som haft en fjärdedel av hel särskild efterlevandepension.

Vid beräkningen av särskild efterlevandepension ska gälla vad som före-

skrivs i 6 § tredje–femte styckena. Den efterlevande ska vidare ha rätt till ga-
rantipension som beräknas enligt bestämmelserna i 7 § tredje–sjunde styck-
ena. Därvid ska vad som där sägs om omställningspension avse särskild ef-
terlevandepension.

Bestämmelserna i 8 kap. 12 § lagen om allmän försäkring i deras lydelse

före den 1 januari 2003 ska gälla även efter utgången av år 2002. Därvid ska
med särskild efterlevandepension likställas särskild efterlevandepension och
garantipension till sådan pension beräknad enligt andra och tredje styckena
och med förtidspension ska likställas sjukersättning och aktivitetsersättning
enligt 7 kap. lagen om allmän försäkring. Minskning ska göras i första hand
på garantipension och därefter på beloppet enligt 6 § tredje stycket 2 före
minskning av annan särskild efterlevandepension.

1

Prop. 2007/08:124, bet. 2008/09:SfU4, rskr. 2008/09:23.

2

Senaste lydelse 2002:215.

SFS 2008:866

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

2

SFS 2008:866

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Om den efterlevande har ålderspension enligt lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension utges inte särskild efterlevandepension.

För efterlevande som avses i denna paragraf ska gälla vad som föreskrivs

dels om omställningspension och garantipension till sådan pension i 1, 7 och
8 kap. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn, dels om särskild efterlevandepension i 16 kap. 1 § tredje och femte
styckena samt 2, 3, 7 a, 8 och 9 §§, 18 kap.17 § och 20 kap. 3 § lagen om all-
män försäkring i paragrafernas lydelse före den 1 januari 2003.

Om den efterlevande har sådan sjukersättning som kan utges enligt be-

stämmelserna i 16 a kap. lagen om allmän försäkring ska vid tillämpning av
fjärde stycket minskning göras med sjukersättning innan denna har minskats
enligt 16 a kap. 4 § samma lag. Vidare ska inte bestämmelserna i 16 kap. 7
a § lagen om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 januari 2003 till-
lämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008. Bestämmelserna ska dock

tillämpas först för tid från och med den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.