SFS 2008:867 Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

080867.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl.;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (2001:761) om bostads-

tillägg till pensionärer m.fl. ska ha följande lydelse.

2 §

2

Bostadstillägg enligt denna lag kan utges till den som uppbär

1. hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-

pension eller hel garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension,

2. sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om all-

män försäkring,

3. änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efter-

levandestöd till barn,

4. änkepension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461)

om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,

5. särskild efterlevandepension enligt lagen om införande av lagen

(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,

6.

hustrutillägg enligt lagen (1998:708) om upphävande av lagen

(1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, eller

7. pension eller invaliditetsförmån enligt lagstiftningen i en stat som ingår

i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, under förutsättning att förmå-
nen motsvarar svensk pension eller ersättning enligt 1–6.

Bostadstillägg kan också utges till en änka som enbart på grund av be-

stämmelserna i 1 kap. 6 § tredje stycket lagen om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn inte uppbär änkepension.

Bostadstillägg kan också utges när sjukersättning eller aktivitetsersättning

har vilandeförklarats enligt 16 kap. 16 § lagen om allmän försäkring eller
har dragits in i fall som avses i 16 kap. 20 § samma lag.

Bostadstillägg kan också utges till en person som enbart på grund av be-

stämmelserna i 16 a kap. 4 § lagen om allmän försäkring inte uppbär sjuker-
sättning.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008. Bestämmelserna ska dock

tillämpas först för tid från och med den 1 januari 2009.

1

Prop. 2007/08:124, bet. 2008/09:SfU4, rskr. 2008/09:23.

2

Senaste lydelse 2002:305.

SFS 2008:867

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

2

SFS 2008:867

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.