SFS 2008:1429 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

081429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 5 och 6 §§ lagen (1998:674)

om inkomstgrundad ålderspension ska ha följande lydelse.

3 kap.

5 §

2

Ett pensionsgrundande belopp enligt 4 § ska för hel inkomstrelaterad

sjukersättning och hel inkomstrelaterad aktivitetsersättning beräknas enligt
följande. Den antagandeinkomst som ligger till grund för den inkomstrelate-
rade ersättningen ska minskas med ett belopp motsvarande 7 procent av an-
tagandeinkomsten. Det pensionsgrundande beloppet utgör för varje månad
som hel ersättning uppburits skillnaden mellan en tolftedel av den minskade
antagandeinkomsten och den pensionsgrundande inkomsten av nämnda er-
sättning efter avdrag enligt 2 kap. 21 §.

Har den försäkrade för en månad uppburit en fjärdedels, halv, två tredje-

dels eller tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning ska vid be-
räkning enligt första stycket användas så stor andel av antagandeinkomsten
som svarar mot graden av sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Utbetalas för hel månad endast en del av sjukersättning eller aktivitetser-

sättning enligt bestämmelserna i 16 kap. 20 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring ska vid beräkning enligt första stycket användas så stor andel av
antagandeinkomsten som svarar mot den utbetalade delen.

Om en inkomstrelaterad sjukersättning har minskats enligt bestämmel-

serna i 16 a kap. 4 § lagen om allmän försäkring ska det pensionsgrundande
beloppet beräknas med bortseende från sådan minskning.

6 §

3

Om sjukersättningen eller aktivitetsersättningen med tillämpning av

6 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring har varit samordnad
med pensionsgrundande livränta ska följande gälla.

Den del av antagandeinkomsten som avses i 5 § eller, om endast en del av

sjukersättningen eller aktivitetsersättningen har varit samordnad med livrän-
tan, en andel av det beloppet som svarar mot den samordnade delen av sjuk-

1

Prop. 2008/09:1, Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten,

bet. 2008/09:SfU1, rskr. 2008/09:138.

2

Senaste lydelse 2008:713.

3

Senaste lydelse 2002:316.

SFS 2008:1429

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

2

SFS 2008:1429

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

ersättningen eller aktivitetsersättningen, ska tillgodoräknas den försäkrade
som pensionsgrundande belopp endast om och i den utsträckning det över-
stiger den försäkrades livränta efter samordning.

Om en pensionsgrundande livränta har minskats med tillämpning av

16 a kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring ska det pensionsgrun-
dande beloppet enligt andra stycket beräknas med bortseende från sådan
minskning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.