SFS 2015:764 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

150764.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (2010:111) om in-

förande av socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Pensionsmyndigheten ska, om inte annat är föreskrivet, även handlägga

ärenden om hustrutillägg och särskild efterlevandepension samt ärenden en-
ligt följande lagar och bestämmelser:

1. 34 § i den upphävda lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring,
2. 35 § i den upphävda lagen (1935:434) om folkpensionering,
3. den upphävda lagen (1946:433) om frivillig statlig pensionsförsäkring,

och

4. 22 kap. i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess ly-

delse före den 1 januari 1981.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

SFS 2015:764

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.