SFS 1974:510

740510.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:510

om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utfärdad den 7 juni 1974.

den 25 ju ni 19 74

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' i fråga om lagen (1962; 381)

om allmän försäkring-

i/e/i' att i I kap. 2 och 6 §§, 2 k ap. 3—7 och 9 §§, 3 kap. 16 §, 4 kap.

5 §, 5 kap. 2 §, 9 kap. 5 och 6 §§, 10 kap. 2 och 3 §§, 11 kap. 2—4
15 kap. 3 §, 16 kap. 1 och 2 §§. 17 kap. 2 och 5 S§. 18 k ap. 1. 3—5. 7. 8.

13, 15, 20 och 25

19 kap. 1. 4, 5 och 9—11

20 kap. 8. 15 och

16 §§, 21 kap. 2 § samt 22 kap. 1 och 2 §§ ordet "Konungen " och böj­

ningsform av detta ord skall bytas ut mot '"regeringen" i motsvarande

form,

dels att 2 kap. 2 § skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.

2 § Ersättning för utgifter för läkarvård utgår vid sjukdom , som enligt

läkares utsago kräver sådan vård, "ävensom vid förlossning om vården
ombesörjes av staten, landstingskommun eller kommun, som ej tillhör

landstingskommun, eller lämnas av läkare, som är uppförd på en av all­
män försäkringskassa upprättad förteckning. Ersättning utgår enligt
grunder som regeringen fastställer. I fråga om vård som lämnas av lä­
kare som uppförts på den nämnda förteckningen fastställas grunderna

för högst två å r i sä nder efter förslag av riksförsäkringsverket.

Vid fastställande av grunder för ers"ättning enligt första stycket kan

regeringen bestämma det högsta arvode som får uttagas för vård som

lämnas av läkare som är uppförd på där nämnd förteckning.

Denna lag träder i kraf t den I januari 1975.

CARL GUSTAF

SVEN ASPLING
(Socialdepartementet)

1 Prop. 1974: 104, SfU 23, rs kr 260.

® Lagen omtryckt 1973: 908.

1141

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.