SFS 1974:784

740784.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:784

om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring;

utkom fr ån tr ycket

utfärdad den 6 december 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om lagen (1962: 381)

om allmän försäkring-

dels att rubriken till 9 kap . skall ha nedan angivna lydelse,

dels att 3 kap. 3 §, 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 1 och 4 §§,

8 kap. 1 och 4 §§, 9 kap. 1—5 §§, 11 kap. 1 och 6 §§, 12 kap. 1 och 2 §§,

13 kap. 1—3 §§, 16 kap. 1, 2 och 5 §§ samt 19 kap. 2 och 4 a §§ skall

ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny pa ragraf, 15 kap. 2 §, av nedan an­

givna lydelse.

3 kap.

3 § Försäkrad, som åtnjuter hel förtidspension enligt denna lag eller

under månaden närmast före den, varunder han uppnått sextiofem års

ålder, åtnjutit sådan pension, har ej rätt till sjukpenning. För tid efter

1 Prop. 1974: 129, SfU 32 , rskr 33 2.

• Lagen omtryckt 1973:908.

1639

¬

background image

SFS 1974:784

ingången av den månad, varunder försäkrad fyllt sextiofem år eller desSi-

förinnan börjat åtnjuta ålderspension enligt denna lag, må sjukpenning
utgå för högst etthundraåttio dagar.

Ej må fö rsäkrad på grund av vad i 1 § andra stycket stadgas uppbära

sjukpenning för tid efter den månad, varunder han fyller sextiofem år.

4 kap.

3 § För tid efter ingången av den månad, varunder försäkrad fyllt

sextiofem år eller dessförinnan börjat åtnjuta ålderspension enligt denna

lag. må ersättning för sjukhusvård utgå för högst trehundrasextiofem
dagar, yad nu sagts äger motsvarande tillämpning för tid, varunder den
försäkrade åtnjuter hel förtidspension och skall med sådan tid jämställas
efterföljande tid, därest förtidspensionen upphört att utgå med månaden

näst före den. varunder den försäkrade fyller sextiofem år.

1640

6 kap.

1 § Rätt till folkpension i form av ålderspension tillkommer försäkrad

från och med den mån ad, varunder han fyller sextiofem år.

På särskild framställning av fö rsäkrad utgår ålderspension för tid före

den månad, varunder han fyller sextiofem år, dock tidigast från och
med den månad, då han uppnår sextiotre års ålder. Pension enligt vad
nu sagts må ej utgå till försäkrad, som äger komma i åtnjutande av till-

läggspension enligt 12 kap. 1 § andra stycket, med mi ndre han tillika gör
framställning enligt nämn da lagrum.

Framställning på grund varav ålderspension utgår för tid före den

månad varunder den försäkrade fyller sextiofem år må återkallas med
verkan från nästa månadsskifte. Sådan återkallelse gäller ej för försäk­
rad, som åtnjuter tilläggspension enligt 12 kap. 1 § andra stycket, med

mindre han tillika gör återkallelse enligt 12 kap. 1 § tredje stycket. Har
försäkrad sedan återkallelse skett gjort förnyad framställning enligt
andra stycket må de nna framställning icke återkallas.

2 § Ålderspension utgör, där ej annat följer av vad i a ndra och tredje
styckena sägs, för år räknat nittiofem procent eller, för gift försäkrad
vars make åtnjuter folkpension i fo rm av ålderspension eller förtidspen­
sion eller äger rätt till pension enligt 1 § första stycket, sjuttiosju och en

halv procent av basbeloppet. Åtnjuter maken enligt 7 kap. 2 § andra el­

ler tredje stycket två tredjedelar av hel förtidspension eller halv förtids­

pension, utgår dock ålderspension i förr a fallet med å ttiotre och en tred­

jedels och i senare fallet med åttiosex och en fjärdedels procent av bas­

beloppet.

Börjar ålderspension utgå tidigare än från och med den månad, var­

under den försäkrade fyller sextiofem år, skall pensionen, där ej annat
följer av vad i tredje stycket sägs, minskas med sex tiondels procent för

varje månad, som d å pensionen börjar utgå återstår till ingången av den
månad varunder den försäkrade fyller sextiofem år. Om pensionen bör­

jar utgå senare än från och med sistnämnda månad, ökas pensionen med

sex tiondels procent för varje månad, som då pensionen börjar utgå för-

¬

background image

flutit från ingången av den månad varunder den försäkrade uppnådde

SFS 1974: 784

nämnda ålder; härvid må hänsyn dock ej tagas till tid efter ingången av

den månad, under vilken den försäkrade fyllt sjuttio år. och ej heller till

tid, då den försäkrade åtnjutit tilläggspension i form av ålderspension

eller icke varit berättigad till folkpension.

Om ålderspension upphört efter återkallelse enligt I ^ tredje stycket,

skall senare utgående ålderspension minskas med sex tiondels procent
för varje månad som ålderspension utgått samt sex tiondels procent för

varje månad, som dä ålderspensionen åter börjar utgå återstår till in­

gången av den månad varunder den försäkrade fyller sextiofem år. Bör­

jar pensionen åter utgå senare än från och med sis tnämnda månad, skall

pensionen minskas med sex tiondels procent för varje månad under vil­

ken pensionen tidigare utgått.

7 kap.

1 § Rätt till folkpension i form av förtidspension tillkommer försäk­

rad. som fyllt sexton år och som ej åtnjuter ålderspension enligt denna
lag, för tid före den månad, då han fyller sextiofem år, därest hans ar­

betsförmåga på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fy­

siska eller psykiska prestationsförmågan är nedsatt med minst hälften

och nedsättningen kan anses varaktig.

Rätt till förtidspension tillkommer även försäkrad, som fyllt sextio år

och som till följd av arbetslöshet uppburit ersättning från erkänd arbets­
löshetskassa under cfen längsta tid sådan ersättning kan utgå eller upp­

burit kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371) om kontant

arbetsmarknadsstöd under fyrahundrafemtio dagar, därest hans möjlighet

att bereda sig fortsatt inkomst genom sådant arbete som han tidigare ut­

fört eller genom annat för honom tillgängligt arbete är nedsatt med

minst hälften och nedsättningen kan anses varaktig. Rätt till förtidspen­

sion enligt vad nu sagts tillkommer försäkrad som uppburit kontant ar­

betsmarknadsstöd utan hinder av att stödet ej utgått under fyrahundra-

femtio dagar, såvida han dessförinnan uttömt sin rätt till stöd.

Kan nedsättning av arbetsförmågan icke anses varaktig men kan den

antagas bliva bestående avsevärd tid, äger den försäkrade rätt till folk­

pension i form av sjukbidrag. Sådant bidrag skall vara begränsat till viss
tid; och skall i övrigt vad som är stadgat om förtidspension enligt första

stycket gälla beträffande sjukbidrag.

4 § Hel förtidspension utgör, där ej annat följer av vad i andra stycket

sägs, för år räknat nittiofem eller, för gift försäkrad vars make åtnjuter
folkpension i form av ålderspension eller förtidspension eller äger rätt

till pension enligt 6 kap. 1 § första stycket, sjuttiosju och en halv pro­

cent av basbeloppet. Åtnjuta båda makarna förtidspension och är pen­
sionen för endera eller båda sådan som i 2 § andra eller tredje stycket
sägs, skall dock vid beräkning av pension hel förtidspension utgöra, om

två tredjedelar av hel förtidspension utgår till a ndra maken, åttiotre och
en tredjedels och, om halv förtidspension utgår till denne, åttiosex och

en fjärdedels procent av basbeloppet.

Om förtidspension utgår för tid efter det att ålderspension med stöd

1641

¬

background image

SFS 1974:784

av 6 kap. 1 § tredje stycket upphört att utgå, skall förtidspensionen

minskas med sex tiondels procent för varje månad under vilken ålders­

pensionen utgått.

8 kap.

1 § Rätt till folkpension i f orm av änkepension tillkommer änka, som

ej åtnjuter folkpension i form av å lderspension, för tid före den månad

då hon fyller sextiofem år, därest hon

a) har vårdnaden om och stadigvarande sammanbor med barn under

sexton år, som vid makens död stadigvarande vistades i makarnas hem

eller hos änkan; eller

b) vid makens död fyllt trettiosex år och varit gift med honom minst '

fem år.

Upphör rätt till änkepension enligt första stycket a), skall vid bedö­

mandet av rätt till pension enligt b) anses som om mannen avlidit, då
rätten till pension enligt a) upphörde, samt äktenskapet varat till
nämnda tidpunkt.

4 § Änkepension utgör, där ej annat följer av vad nedan sägs, f ör år
räknat nittiofem procent av basbeloppet.

Utgår änkepension med tillämpning av 1 § första stycket b) o ch hade

den pensionsberättigade ej fyllt femtio år vid m annens död eller vid den

tidpunkt, som avses i 1 § andra stycket, minskas pensionen med en fem­

tondel för varje år, varmed antalet år som den pensionsberättigade fyllt
vid mannens död eller vid nä mnda tidpunkt understiger femtio.

Om änkepension utgår för tid efter det att ålderspension med stöd av

6 kap. 1 § tredje stycket upphört att utgå, skall änkepensionen minskas
med sex tion dels procent för varje månad under vilken ålderspensionen
utgått.

1642

9 kap. Om särskilda folkpensionsförmåner

1 § Till ålderspension eller förtidspension utgår barntillägg för varje

barn under sexton år till försäkrad eller försäkrads hustru, därest den

försäkrade har vårdnaden om eller stadigvarande sammanbor med bar­

net. Barntillägg enligt vad nu sagts utgives ej till ålderspension, som den

försäkrade åtnjuter för tid före den månad varunder han fyller sextio­
fem år, eller till pension som tillko mmer gift k vinna.

Barntillägg till ålderspension eller hel förtidspension utgör för år räk­

nat tjugufem procent eller, om barnet är berättigat till barnpension en­

ligt 8 kap. 5 §, tio procent av b asbeloppet. Utgår enligt 7 kap. 2 § andra

eller tredje stycket två tredjedelar av hel förtidspension eller halv för­

tidspension, utgör barntillägget motsvarande andel av barntillägg till hel

förtidspension.

Åtnjuter den försäkrade tilläggspension enligt denna lag, minskas ho­

nom tillkommande barntillägg med hälften av tilläggspensionen i den
mån denna för år räknat överstiger halva basbeloppet.

¬

background image

2 § Rätt till handikappersättning tillkommer försäkrad, som fyllt sex-

SFS 1974: 784

ton år och som innan han fyllt sextiofem år för avsevärd tid fått sin

funktionsförmåga nedsatt i sådan omfattning att han

a) i sin dagliga livsföring behöver mera tidskrävande hjälp av annan,

b) för att kunna förvärvsarbeta behöver fortlöpande hjälp av annan

eller

c) eljest får vidkännas betydande merutgifter.

Föreligger behov av hjälp antingen i den dagliga livsföringen och för

att kunna förvärvsarbeta, eller i ettdera av eller båda dessa avseenden
och därjämte merutgifter i anledning av handikappet, grundas bedöm­
ning av rätt till handikappersättning på det sammanlagda behovet av

stöd.

Vid tillämpning av denna paragraf skall med försäkrad som utför för­

värvsarbete likställas studerande som åtnjuter studiestöd enligt studie­
stödslagen (1973: 349) eller endast på grund av bestämmelse om behovs­
prövning är utesluten från sådan förmån.

Handikappersättning utgår alltid till försäkrad som är blind, döv eller

gravt hörselskadad om blindheten, dövheten eller hörselskadan inträtt
innan den försäkrade uppnått sextiofem års ålder.

3 § Alltefter hjälpbehovets omfattning eller merutgifternas storlek ut­

gör handikappersättning för år räknat sextio, fyrtiofem eller trettio pro­
cent av basbeloppet.

Handikappersättning kan begränsas till viss tid. Behovet av handikapp­

ersättning skall omprövas i samband med beslut om förtidspension och
då den försäkrade tillerkännes ålderspension enligt denna lag.

Handikappersättning till försäkrad som är blind utgör för tid före den

månad, då ålderspension eller hel förtidspension enligt denna lag börjar
utgå, för år räknat sextio procent av basbeloppet. För tid därefter utgör
ersättningen trettio procent av basbeloppet om ej stödbehovet ger anled­
ning till högre ersättning.

Handikappersättning till försäkrad som är döv eller gravt hörselska­

dad utgör trettio procent av basbeloppet om ej stödbehovet ger anled­
ning till högre ersättning.

4 § Försäkrad förälder äger för vård av barn som ej fyllt sexton år
rätt till vårdbidrag om barnet på grund av sjukdom, psykisk utvecklings­
störning eller annat handikapp för avsevärd tid är i behov av särskild

tillsyn och vård. Vid bedömningen av rätt till vårdbidrag skall jämväl
beaktas sådana merutgifter som uppkommer på grund av barnets sjuk­

dom eller handikapp.

Vårdbidrag utgår allt efter tillsyns- o ch vårdbehovets omfattning och

merutgifternas storlek med belopp motsvarande hel eller halv förtids­
pension till ensamstående jämte pensionstillskott som svarar mot pensio­

nen.

Vårdbidrag beviljas att utgå tills vidare. Behovet av bidrag skall om­

prövas vart tredje år, såvida ej skäl föreligga för omprövning med kor­
tare mellanrum.

5 §3 Vid tillämpning av 2 och 3 §§ skall såsom blind anses den vars

" Senaste lydelse 1974: 510,

1643

¬

background image

SFS 1974:784

synförmåga, sedan ljusbrytningsfel rättats, är så nedsatt att han saknar
ledsyn. Såsom gravt hörselskadad anses den som med h örapparat saknar
möjlighet eller har stora svårigheter att uppfatta tal.

Vårdas försäkrad i anstalt som tillhör eller till va rs drift utgår bidrag

från staten, kommun eller landstingskommun, utgives icke handikapper­

sättning. Detsamma gäller om den försälcrade vårdas utanför anstalten

genom dess försorg.

Vad i andra stycket föreskrives äger motsvarande tillämpning beträf­

fande vårdbidrag. Vistas barn utom anstalten utan att vårdas genom

dess försorg utgives vårdbidrag för sådan tid om denna uppgår till minst

tio dagar per kvartal. Skall i sådant fall vårdbidrag utgivas för del av
kalendermånad, utgår bidraget för varje dag med en trettiondel av må­
nadsbeloppet och avrundas till närmaste hela krontal.

11 kap,

1 § Rätt till tilläggspension grundas på inkomst av förvärvsarbete.

För varje år, varunder någon varit försäkrad enligt 1 kap. 3 § första

eller andra stycket skall för honom enligt vad nedan sägs beräknas pen­

sionsgrundande inkomst på grundval av hans inkomst av anställning och

inkomst av annat förvärvsarbete imder året. Sådan beräkning skall icke
göras för år före det då den försäkrade uppnår sexton års ålder, ej heller
för år då den försäkrade avlidit eller för år efter det då han fyllt sextio­

fyra år eller för tidigare år, varunder han åtnjutit ålderspension eller

förtidspension enligt denna lag.

6 § För varje år, för vilket pensionsgrundande inkomst fastställts för
försäkrad, skall pensionspoäng tillgodoräknas honom. I den mån pen­
sionsgrundande inkomst härrör från inkomst av annat förvärvsarbete

må dock pensionspoäng tillgodoräknas den försäkrade endast såvida till-

läggspensionsavgift enligt 19 kap. 3 § för året till fullo erlagts inom före­
skriven tid. Utan hinder av att sådan avgiftsbetalning icke skett skall
pensionspoäng tillgodoräknas den försäkrade för de båda år som när­
mast föregått det då pension vid bifall till ansökningen skulle börja utgå.
Pensionspoäng skall vidare alltid tillgodoräknas för pensionsgrundande
inkomst härrörande från inkomst som avses i 3 § första stycket d).

Pensionspoäng som i första stycket sägs är den pensionsgrundande in­

komsten delad med det vid årets ingång gällande basbeloppet. Pensions­
poäng beräknas med två decimaler.

För år, varunder försäkrad åtnjutit förtidspension enligt 13 kap. 2 §,

skall den försäkrade tillgodoräknas pensionspoäng motsvarande vad en­

ligt nämnda paragraf skall antagas hava tillgodoräknats honom för sam­
ma år.

1644

12 kap.

1 § Rätt till tilläggspension i form av ålderspension tillkommer försäk­

rad från och med den månad, varunder han fyller sextiofem år, under
förutsättning att pensionspoäng tillgodoräknats honom för minst tre år.

A'

¬

background image

På särskild framställning av försäkrad utgår, under förutsättning som

SFS 1974: 784

1 första stycket sägs, ålderspension för tid före den månad, varunder han

fyller sextiofem år, dock tidigast från och med den månad, då han upp­

når sextiotre års ålder. Pension enligt vad nu sagts må ej utgå till försäk­
rad, som äger komma i åtnjutande av folkpension enligt 6 kap. 1 §

andra stycket, med mindre han tillika gör framställning enligt nämnda

lagrum.

Framställning om ålderspension för tid före den månad varunder den

försäkrade fyller sextipfem år må återkallas med verkan från nästa må­

nadsskifte. Sådan återkallelse gäller ej för försäkrad, som åtnjuter folk­

pension enligt 6 kap. 1 § andra stycket, med mindre han tillika gör åter­

kallelse enligt 6 kap. 1 § tredje stycket. Har försäkrad sedan återkallelse
skett gjort förnyad framställning enligt andra stycket må denna fram­
ställning icke återkallas.

2 § Ålderspension utgör, där ej annat följer av andra, tredje och
fjärde styckena, för år räknat sextio procent av produkten av basbelop­

pet för den månad, för vilken pension skall utgivas, och medeltalet av
de pensionspoäng som tillgodoräknats den försäkrade eller, om pen­

sionspoäng tillgodoräknats honom för mer än femton år, medeltalet av
de femton högsta poängtalen. Har pensionspoäng tillgodoräknats den

försäkrade för mindre än trettio år, skaU hänsyn tagas endast till så stor
del av nämnda produkt som svarar mot förhållandet mellan det antal år,

för vilka pensionspoäng tillgodoräknats honom, och talet trettio.

Har undantagande enligt 11 kap. 7 § ägt giltighet för den försäkrade,

skall honom tillkommande ålderspension utgöra sextio procent av så
stor del av den i första stycket angivna produkten, som svarar mot för­

hållandet mellan det antal år, dock högst trettio, för vilka pensions­
poäng tillgodoräknats den försäkrade, och talet trettio ökat med ett för
varje år, för vilket den försäkrade till följd av undantagandet icke tillgo­

doräknats pensionspoäng eller gått förlustig mer än en poäng. En må med

tillämpning av vad nu sagts talet trettio ökas till mer än femtio. Vad i

detta stycke stadgas skall äga motsvarande tillämpning i fall då pen­
sionspoäng jämlikt 11 kap. 6 § första stycket på grund av underlåten av­
giftsbetalning icke tillgodoräknats den försäkrade.

Börjar ålderspension utgå tidigare än från och med den månad, var­

under den försäkrade fyller sextiofem år, skall pensionen, där ej annat
följer av fjärde stycket, minskas med sex tiondels procent för varje må­
nad, som då pensionen börjar utgå återstår till ingången av den månad
varunder den försäkrade fyller sextiofem år. Om pensionen börjar utgå

senare än från och med sistnämnda månad, ökas pensionen med sex

tiondels procent för varje månad, som då pensionen börjar utgå förflutit

från ingången av den månad varunder den försäkrade uppnådde

nämnda ålder; härvid må hänsyn dock ej tagas till tid efter ingången av

den månad, under vilken den försäkrade fyllt sjuttio år, och ej heller till
tid, då den försäkrade åtnjutit folkpension eller icke varit berättigad till

tilläggspension i form av ålderspension.

Om ålderspension upphört efter återkallelse enligt 12 kap. 1 § tredje

stycket, skall senare utgående ålderspension minskas med sex tiondels

procent för varje månad som ålderspension utgått samt sex tiondels pro-

1645

¬

background image

SFS 1974:784

cent för varje månad, som då ålderspensionen åter börjar utgå återstår

til! ingången av den månad varunder den försäkrade fyller sextiofem år. :
Börjar pensionen åter utgå efter ingången av den månad varunder den

försäkrade fyllt sextiofem år skall pensionen minskas med sex tiondels '

procent för varje månad under vilken pensionen tidigare utgått.

1646

13 kap.

1 § Rätt till tilläggspension i fo rm av förtidspension tillkommer enligt

vad nedan sägs försäkrad, som ej åtnjuter ålderspension enligt denna

lag, fö r tid före den månad, då han fyller sextiofem år, därest hans ar­

betsförmåga på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska

eller psykiska prestationsförmågan är nedsatt med minst hälften oeh
nedsättningen kan anses varaktig samt den försäkrade äger tillgodo­

räkna sig pensionspoäng f ör tid före det år, varunder pensionsfallet in­
träffat. Även om nedsättning av arbetsförmågan som nyss sagts icke

föreligger, skall äldre försäkrad under de närmare förutsättningar som
angivas i 7 kap. 1 § andra stycket äga rätt till för tidspension, därest han

är varaktigt arbetslös.

Kan nedsättning av arbetsförmågan icke anses varaktig men kan den

antagas bliva bestående avsevärd tid, äger den försäkrade rätt till till-
läggspension i form av sjukbidrag. Sådant bidrag skall vara begränsat till
viss tid; och skall i övrigt vad som är stadgat om förtidspension enligt

första stycket första punkten gälla beträffande sjukbidrag.

Vad i 7 kap. 2 och 3 §§ stadgas skall äga motsvarande tillämpning be­

träffande förtidspension enligt detta kapitel.

2 § Uppgår den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst vid tid­
punkten för pensionsfallet lägst till ett belopp som motsvarar det vid
årets ingång gällande basbeloppet, eller har pensionspoäng tillgodoräk­
nats den försäkrade för minst tre av de fyra år, som närmast föregått
det år då pensionsfallet inträffar, skall förtidspension utgå med tillämp­
ning av bestämmelserna i andra stycket. Detsamma skall gälla då vid
tidpunkten för pensionsfallet sjukpenninggrundande inkomst uppgående
till belopp som nu sagts icke fastställts, men skulle ha fastställts, därest

den allmänna försäkringskassan haft kännedom om samtliga de förhål­
landen som skola ligga till grund för fastställandet.

Hel förtidspension motsvarar den tilläggspension i form av ålderspen­

sion, som skulle tillkomma den försäkrade, därest sådan pension skulle

börja utgå från och med den månad varunder han fyller sextiofem år.

Härvid skall ålderspensionen beräknas under antagande att den försäk­

rade för varje år från och med det då förtidspensionen börjar utgå till

och med det då han uppnår sextiofyra års ålder tillgodoräknats pen­
sionspoäng motsvarande medeltalet av de pensionspoängtal, vilka tillgo­

doräknats honom under de fyra år som närmast föregått det år då pen­
sionsfallet inträffade eller, om pensionen därigenom blir större, under

samtliga år från och med det då han fyllt sexton år till och med det som
närmast föregått pensionsfallet. Vid beräkningen av nämnda medeltal

bortses från de år intill ett antal av hälften, för vilka pensionspoäng ej
tillgodoräknats den försäkrade eller fÖr vilka poäng talet är lägst.

¬

background image

Pension enligt denna paragraf må ej utgå, om undantagande enligt 11

SFS 1974: 784

kap. 7 § ägde giltighet för den försäkrade då pensionsfallet inträffade
samt undantagandet tillika föranlett, att den försäkrade för något av de

fyra närmast föregående åren gått förlustig mer än en pensionspoäng. Ej
heller må pension som nu sagts utgå, om den försäkrade vid sextiofem

års ålder icke kan komma i åtnjutande av ålderspension enligt 12 kap.

3 § Äger den försäkrade icke komma i åtnjutande av förtidspension

enligt vad i 2 § stadgas men skulle han hava varit berättigad till tilläggs­
pension i f orm av ålderspension, därest han uppnått sextiofem års ålder
det år då pensionsfallet inträffar, skall hel förtidspension utgå med be­
lopp motsvarande vad den försäkrade i sådant fall skulle hava erhållit i
ålderspension, beräknad enligt 12 kap. 2 § första och andra styckena.

15 kap.

2 § För försäkrad, som är född under något av åren 1911—1927, skall
vid tillämpning av 11 kap. 1 § andra stycket pensionsgrundande inkomst

beräknas även fÖr det å r varunder han fyllt sextiofem år, dock ej för det

fall han under nämnda år åtnjutit förtidspension enligt denna lag eller
ålderspension enligt 6 kap. 1 § andra stycket eller 12 kap. 1 § andra styc­
ket.

Beräkning av förtidspension skall under förutsättningar som angivas i

13 kap. 2 § för försäkrad som avses i denna paragraf ske under anta­
gande att den försäkrade tillgodoräknats pensionspoäng även för det år
då han uppnår sextiofem års ålder.

Vid beräkning av ålderspension som avses i 12 kap. 1 § första stycket

skall, om pensionen därigenom blir större, försäkrad som avses i denna

paragraf tillgodoräknas pensionspoäng som om han blivit berättigad till

förtidspension enligt 13 kap. 1 § från och med januari månad det år han
uppnår sextiofem års ålder.

16 kap.

1

Den som önskar komma i åtnjutande av pension skall göra an­

sökan hos allmän försäkringskassa i enlighet med vad regeringen förord­
nar.

Åtnjuter försäkrad sjukpenning eller ersättning för sjukhusvård enligt

denna lag, må allmän försäkringskassa tillerkänna honom förtidspension
utan hinder av att han icke gjort ansökan därom.

Åtnjuter försäkrad sjukbidrag eller till viss tid begränsad handikapp­

ersättning, må den tid varunder sådan förmån skall utgå förlängas utan

att ansökan därom gjorts.

I den mån regeringen så förordnar må allmän försäkringskassa tiller­

känna den pensionsberättigade pension enligt denna lag utan hinder av
att han icke gjort ansökan därom.

För den försäkrades kostnader för läkarundersökning och läkarutlå-

Senaste lydelse 1974: 510.

1647

¬

background image

SFS 1974:784

tände vid ansökan om förtidspension, handikappersättning eller vårdbi­

drag skall ersättning utgå i enlighet med vad regeringen förordnar.

2 §•"' Såsom villkor för rätt till förtidspension eller handikappersätt­
ning må föreskrivas att den försäkrade skall under högst trettio dagar

vara intagen å visst sjukhus eller underkasta sig undersök ning av viss lä­
kare. Vad som sagts nu skall äga motsvarande tillämpning i fråga om
rätt till v årdbidrag. För den försäkrades kostnader i a nledning av sådan

föreslcrift skall ersättning utgå i enlighet med vad regeringen förordnar.

5 § Ålderspension utgår från och med den månad varunder den för­
säkrade fyller sextiofem år eller, om han Önskar att pensionen skall bör­

ja utgå tidigare eller senare, från och med den månad som angives i pen­

sionsansökningen.

Förtidspension, barntillägg, handikappersättning och vårdbidrag utgå

från och med den månad, varunder rätt till fö rmånen inträtt. I fall som
avses i 1 § andra stycket utgår dock förtidspension från och med måna­
den näst efter den, då beslutet om pension meddelats.

Familjepension utgår från och med den månad då den försäkrade av­

lidit eller, om han vid sin död åtnjöt ålderspensoin eller förtidspension,
från och med månaden näst efter den, varunder dödsfallet inträffat.

Pension må ej utgå för längre tid tillbaka än tre månader före ansök­

ningsmånaden.

Vid utbetalning av folkpension för förfluten tid till försäkrad, vars

make uppbär folkpension, skall pensionen så minskas, att det samman­

lagda beloppet för båda makarna motsvarar vad som skall utgå enligt 6
kap. 2 § eller 7 kap. 4 §.

19 kap.

2 §<5 Försäkrad, som vid utgången av visst år är inskriven hos allmän
försäkringskassa och ej fyllt sextiofem år och ej heller för december må­
nad samma år åtnjutit ålderspension eller förtidspension enligt denna

lag, skall för nämnda år till kassan erlägga sjukförsäkringsavgift under

förutsättning att han under året haft inkomst av annat förvärvsarbete

enligt 3 kap. 2 §.

Vid beräkning av avgift enligt första stycket äger 3 § andra och fjärde

styckena samt 11 kap. 4 § motsvarande tillämpning.

4 a § Avgift till folkpensioneringen enligt 1 eller 3 § skall utgå med

fyra och sju tiondels procent av det belopp, på vilket avgiften skall be­

räknas. I fråga om sådan arbetstagare hos redare som avses i 1 § första

stycket förordningen (1958: 295) om sjömansskatt beräknas dock avgif­
ten efter den lägre procentsats som regeringen fastställer med motsva­
rande tillämpning av 4 § andra stycket. Avgifterna tillföras staten.

1648

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975 såvitt avser 6 kap. 2 §

'' Senaste lydelse 1974: 510.

® Senaste lydelse 1974: 775,

¬

background image

första stycket, 7 kap. 4 §, 8 kap. 4 § och 19 kap. 4 a §, den 1 juli 1975

SFS 1974: 784

såvitt avser rubriken till 9 kap., 9 kap. 2—5 §§ och 16 kap. 1 och 2 §§
samt 5 § andra stycket samt i övrigt den 1 juli 1976.

2. För försälcrad, som f yllt 65 år under tiden den 1 juli 1974—den 30

juni 1976 och som icke åtnjutit ålderspension eller hel förtidspension,

räknas de i 3 kap. 3 § första stycket och 4 kap. 3 § angivna högsta anta­

len dagar från och med den 1 juli 1976.

3. Har försäkrad vid utgången av juni månad 1976 åtnjutit pension

med minskat belopp på grund av att för honom utgått ålderspension för

tid fö re den månad varunder han fyllt 67 år, skall pension som avses i 6
kap. 2 § andra eller tredje stycket, 7 kap. 4 § andra stycket, 8 kap. 4 §

tredje stycket, 12 kap. 2 § tredje eller fjärde stycket eller 13 kap. 4 §
minskas i enlighet med dessa lagrums lydelse före den 1 juli 1976.

För den som den 1 juli 1976 ej fyllt 67 år skall dock minskning icke

ske med högre belopp än som föranledes av det antal månader varunder
pension utgått före den 1 juli 1976 ökat med det antal månader som
därefter kan återstå till ingången av den månad varunder den försäk­
rade fyller 65 år eller dessförinnan återkallar sin framställning om ål­

derspension.

4. Vid beräkning av ökning av ålderspension enligt 6 kap. 2 § andra

stycket eller 12 kap. 2 § tredje stycket gäller följande. För försäkrad
som den 1 juli 1976 e j fyllt 67 år tages vid ökningens beräkning ej hän­
syn till tid före den 1 juli 1976. För försäkrad som före den 1 juli ,1976
fyllt 67 år beräknas ökningen med tillämpning av lagrummen i deras

äldre lydelse.

5. Avgift till folkpensioneringen enligt 19 kap. 1 eller 3 § skall för år

1975 utgå med fyra och två tiondels procent av det belopp, på vilket av­

giften skall beräknas. I fråga om avgift som avser tid före den 1 januari

1975 gäller 19 kap. 4 a § i sin äldre lydelse.

6. Är försäkrad enligt beslut som meddelats på grundval av äldre be­

stämmelser berättigad till invaliditetstillägg, invaliditetsersättning eller

vårdbidrag för tid efter den 1 juli 1975 skall förmånen ej minskas eller
upphöra med mindre så skulle ha skett om de äldre bestämmelserna allt­

jämt ägt tillämpning.

7. Förtidspension för försäkrad som är född år 1928 eller senare skall

beräknas med tillämpning av 13 kap. 2 § i dess äldre lydelse om rätt till

förmånen föreligger för tid före den 1 juli 1976.

CARL GUSTAF

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

1649

104—SFS 1974

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.