SFS 1975:379

750379.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändoEg i lagee (1962: 381) om allmän fö rsäkring;

utfärdad den 5 juni 1975.

SFS 1975:379

Utkom från trycket

den 17 j uni 1975

Enligt riksdagens beslut^ fö reskrives i fråga om lagen (1962: 381) om

allmän försäkring^

dels att 3 kap. 3 §, 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 4 §, 8 kap.

4 §, 9 kap. 1 §, 11 kap. 1 och 2 §§, 12 kap. 1 och 2 §§, 13 kap. 4 §, 15
kap. 2 § samt 17 kap. 4 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas fem nya paragrafer, 4 kap. 6 §, 6 kap. 3

och 4 §§ samt 12 kap. 3 och 4 §§, av nedan angivna lydelse.

3 kap.

.3 §3 Försäkrad, som åtnjuter hel förtidspension enligt denna lag eller

åtnjutit sådan pension under månaden närmast före den, varunder han
börjat åtnjuta hel ålderspension, har ej rätt till sjukpenning. För tid ef­
ter ingången av den månad, varunder försäkrad fyllt sjuttio år eller
dessförinnan börjat åtnjuta hel ålderspension enligt denna lag, må sjuk­
penning utgå för högst etthundraåttio dagar.

Ej må försäkrad på grund av vad i 1 § andra stycket stadgas uppbära

sjukpenning för tid efter den månad, varunder han fyller sextiofem år.

4 kap.

3

För tid efter ingången av den månad, varunder försäkrad fyllt

sjuttio år eller dessförinnan börjat åtnjuta hel ålderspension enligt

denna lag, må ersättning för sjukhusvård utgå för högst trehundrasextio­

fem dagar. Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning för tid, varunder

den försäkrade åtnjuter hel förtidspension och skall med sådan tid jäm­

ställas efterföljande tid, därest förtidspensionen upphört att utgå med

månaden näst före den, varunder den försäkrade börjat åtnjuta hel ål­

derspension.

1 Prop. 1975: 97, SfU 15, rskr 222.

2 Lagen omtryckt 1973: 908.

® Senaste lydelse 1974: 784.

^ Senaste lydelse 1974; 784.

719

¬

background image

SFS 1975: 379

6 § Har försäkrad, utan att bestämmelserna i 3 kap. 3 § första stycket

eller 4 kap. 3 § äro tillämpliga, e fter ingången av den månad, varunder
han uppnått sextiofem års ålder, åtnjutit sjukpenning under etthundraåt­
tio dagar eller ersättning för sjukhusvård under trehundrasextiofem da­

gar, må allmän försäkringskassa besluta att förmån som nu sagts icke

längre skall utgå.

6 kap.

1

Rätt till folkpension i form av ålderspension tillkommer försäk­

rad från och med den månad, varunder han fyller sextiofem år.

Uttag av ålderspension må begränsas till att avse hälften av pensio­

nen.

På särskild framställning av försäkrad utgår ålderspension för tid före

den månad, varunder han fyller sextiofem år, dock tidigast från och

med den månad, då han uppnår sextio års ålder. Pension enligt vad nu

sagts må ej utgå till försäkrad, som äger komma i åtnjutande av tilläggs­

pension enligt 12 kap. 1 § tredje stycket, med mindre han tillika gör
motsvarande framställning enligt nämnda lagrum.

2

Ålderspension utgör, där ej annat följer av vad i andra stycket

samt 3 och 4 §§ sägs, för år räknat nittiofem procent eller, för gift försäk­

rad vars make åtnjuter folkpension i form av ålderspension eller för­
tidspension eller äger rätt till pension enligt 1 § första stycket, sjuttiosju
och en halv procent av basbeloppet. Åtnjuter maken enligt 7 kap. 2 §
andra eller tredje stycket två tredjedelar av hel förtidspension eller halv
förtidspension, utgår dock ålderspension i förra fallet med åttiotre och

en tredjedels och i senare fallet med åttiosex och en fjärdedels procent
av basbeloppet.

Börjar ålderspension utgå tidigare än från och med den månad, var­

under den försäkrade fyller sextiofem år, skall pensionen minskas med
fem tiondels procent för varje månad, som då pensionen börjar utgå
återstår till ingången av den månad varunder den försäkrade fyller sex­

tiofem år. Om pensionen börjar utgå senare än från och med sist­

nämnda månad, ökas pensionen med sex tiondels procent för varje må­

nad, som då pensionen börjar utgå förflutit från ingången av den månad

varunder den försäkrade uppnådde nämnda ålder; härvid må hänsyn
dock ej tagas till tid efter ingången av den månad, under vilken den fö r­
säkrade fyllt sjuttio år, och ej heller till tid, då den försäkrade åtnjutit
tillläggspension i form av ålderspension eller icke varit berättigad till

folkpension.

3 § Uttag av ålderspension må återkallas med verkan från nästa må­

nadsskifte. Sådan återkallelse gäller ej för försäkrad, som åtnjuter till­

läggspension enligt 12 kap., med mindre han tillika gör motsvarande

återkallelse enligt 12 kap. 3 §.

720

Senaste lydelse 1974: 784.

ö Senaste lydelse 1974: 784.

¬

background image

•v

Skall ålderspension ånyo börja utgå efter återkallelse som avses i förs­

ta stycket, beräknas pensionens storlek med tillämpning av bestämmel­
serna i 2 § på grundval av den försäkrades ålder då pensionen ånyo bör­

jar utgå. För varje månad, varunder ålderspension tidigare utgått göres

vid beräkningen avdrag med fem tiondels procent såvitt avser tid före
den månad, varunder den försäkrade fyllt sextiofem år, och sex tiondels
procent såvitt avser annan tid.

4 § Då uttag avser hälften av ålderspension skall minskning eller ök­
ning enligt 2 och 3 §§ gälla motsv arande del av pensionen.

SFS 1975: 379

7 kap.

4 §'^ Hel förtidspension utgör, där ej annat följer av vad i andra styc­
ket sägs, för år räknat nittiofem eller, för gift försäkrad vars make åt­
njuter folkpension i form av ålderspension eller förtidspension eller äger

rätt till pension enligt 6 kap. 1 § första stycket, sjuttiosju och en halv
procent av basbeloppet. Åtnjuta båda makarna förtidspension och är

pensionen fö r endera eller båda sådan som i 2 § andra eller tredje styc­

ket sägs, skall dock vid beräkning av pension hel förtidspension utgöra,

om tv å tredjedelar av hel förtidspension utgår till a ndra maken, åttiotre
och en tredjedels och, om halv förtidspension utgår till denne, åttiosex

och en fjärdedels procent av basbeloppet.

Om förtidspension utgår för tid efter det att ålderspension med stöd

av 6 kap. 3 § upphört att utgå, skall förtidspensionen minskas med mot­
svarande tillämpning av bestämmelserna i 6 kap. 3 och 4 §§.

8 kap.

4 §8 Änkepension utgör, där ej annat följer av vad nedan sägs, f ör år

räknat nittiofem procent av basbeloppet.

Utgår änkepension med tillämpning av 1 § första stycket b) och hade

den pensionsberättigade ej fyllt femtio år vid mannens död eller vid den
tidpunkt, som avses i 1 § andra stycket, minskas pensionen med en fem­

tondel för varje år, varmed antalet år som den pensionsberättigade fyllt

vid mannens död eller vid näm nda tidpunkt understiger femtio.

Om änkepension utgår för tid efter det att ålderspension med stöd

av 6 kap. 3 § upphört att utgå, skall änkepensionen minskas med mot­

svarande tillämpning av bestämmelserna i 6 kap. 3 och 4 §§.

9 kap.

1 §" Till ålderspension eller förtidspension utgår barniillägg för varje

barn under sexton år till försäkrad eller försäkrads hustru, därest den

försäkrade har vårdnaden om eller stadigvarande sammanbor med bar­

net. Bamtillägg enligt vad nu sagts utgives ej till ålderspens ion, som den

Senaste lydelse 1974: 784.

® Senaste lydelse 1974: 784.

° Senaste lydelse 1974: 784.

46-SFS 1975

721

i'\

i' ;

/-

¬

background image

\

SFS 1975:379

försäkrade åtnjuter för tid före den månad varunder han fyller sextio­

fem år, eller till pension som tillkommer gift kvinna.

Barntillägg till hel ålderspension eller hel förtidspension utgör för år

räknat tjugufem procent eller, om barnet är berättigat till barnpension
enligt 8 kap. 5 §, tio procent av basbeloppet. Utgår halv ålderspension
eller utgår två tredjedelar av hel förtidspension eller halv förtidspension,
utgör barntillägget motsvarande andel av barntillägg till hel pension.

Åtnjuter den försäkrade tilläggspension enligt denna lag, minskas ho­

nom tillkommande barntillägg med hälften av tilläggspensionen i den

mån denna för år räknat överstiger halva basbeloppet.

t3i

A

fl!

Qii

i'"

11 kap.

1

Rätt till tilläggspension grundas på inkomst av förvärvsarbete.

För varje år, varunder någon varit försäkrad enligt 1 kap. 3 § första

eller andra stycket, skall för honom enligt vad nedan sägs beräknas pen­
sionsgrundande inkomst på grundval av hans inkomst av anställning och
inkomst av annat förvärvsarbete under året. Sådan beräkning skall icke

göras för år före det då den försäkrade uppnår sexton års ålder, ej heller
för år då den försäkrade avlidit eller för år efter det då han fyllt sextio­
fyra år eller för tidigare år, varunder han åtnjutit förtidspension eller
hel ålderspension enligt denna lag.

2 §11 Med inkomst av anställnin g avses den lön i penningar eller natu­

raförmåner i form av kost eller bostad, som försäkrad åtnjutit såsom ar­
betstagare i allmän eller enskild tjänst. Till sådan inkomst hänföres dock

icke f rån en och samme arbetsgivare åtnjuten lön som under ett år ej
uppgått till femhundra kronor. Såsom inkomst av anställning anses även

a) sjukpenning enligt denna lag eller lagen (1954; 243) om yrkesska­

deförsäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan för­

fattning eller på grund av regeringens förordnande, i den mån ersätt­
ningen träder i stället för försäkrads inkomst såsom arbetstagare i all­
män eller enskild tjänst,

b) föräldrapenning,

c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 §,
d) dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa,
e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973: 371) om kontant

arbetsmarknadsstöd,

f) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning i form av dag­

penning och stimulansbidrag,

g) timstudiestöd, inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag enligt studie­

stödslagen (1973: 349) samt

h) delpension enligt lagen (1975: 380) om delpensionsförsäkring.

Ersättning i penningar eller naturaförmåner som i första stycket sägs

för arbete som försäkrad utfört för annans räkning utan att vara an­
ställd i dennes tjänst skall, om ersättningen under ett år uppgått till
minst femhundra kronor, anses såsom inkomst av anställning, såvida

722

Senaste lydelse 1974: 784.

Senaste lydelse 1974: 510.

¬

background image

den försäkrade och den som utgivit ersättningen varit ense därom; och

SFS 1975: 379

skall i dylikt fall den förre anses såsom arbetstagare och den senare så­
som arbetsgivare.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall hänsyn icke tagas till

lön eller annan ersättning, som försäkrad åtnjutit från arbetsgivare, vil-

'

ken är bosatt utom riket eller är utländsk juridisk person, i anna t fall än

då den försäkrade sysselsatts vid skötseln av här i riket belägen fastighet

'

eller i rörelse som bedrivs från här beläget fast driftställe. Vad i detta

|

stycke sägs skall icke gälla beträffande lön till svensk medborgare, så-

i

framt svenska staten eller, där lönen härrör från utländsk juridisk per-

'

son, svensk juridisk person, som äger ett bestämmande inflytande över

I

den utländska juridiska personen, enligt av riksförsäkringsverket godta­

gen 'förbindelse har att svara för avgift till förs äkringen för tilläggspen-

I-

sion enligt 19 kap. 1 §.

;

Hänsyn skall ej heller tagas till lön eller annan ersättning från främ-

>

mande makts härvarande beskickning eller lönade konsulat eller från ar­
betsgivare, vilken tillhör beskickning eller konsulat som nu sagts och

icke är svensk medborgare. Vad i detta stycke sägs skall icke gälla be­
träffande lön till svensk medborgare eller den som utan att vara svensk

medborgare är bosatt i riket, såframt utländsk beskickning här i riket en­
ligt av riksförsäkringsverket godtagen förbindelse har att svara för av-

:

gift till försäkringen för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §.

Den som åtagit sig fö rbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall

anses såsom arbetsgivare.

12 kap.

1 §^2 j^ätt till tilläggspension i form av åldersp ension tillkommer för­

säkrad frå n och med den månad, varunder han fyller sextiofem år, un­
der förutsättning att pension spoäng tillgod oräknats honom för minst tre

år.

Uttag av ålderspension må begränsas till att avse hälften av pensio-

{

nen.

i

På särskild fra mställning av f örsäkrad utgår, under förutsättning som

i

1 första stycket sägs, ålderspension för tid före den månad, varunder han

|

fyller sextiofem år, dock tidigast från och med den månad, då han upp-

f

når sextio års ålder. Pension enligt vad nu sagts må ej utgå till f örsäk-

f

rad, som äger komma i åtnjutande av folkpension enligt 6 kap. 1 §

}

tredje stycket, med mindre han tillika gör motsvarande framställning

:

enligt nämnda lagrum.

2 §13 Ålderspension utgör, där ej annat följer av andra och tredje styc-

,

kena samt 3 och 4 §§, för år räknat sextio procent av produkten av bas-

j

beloppet för den månad, för vilken pension skall utgivas, och medeltalet

j

av de pensionspoäng som tillgodoräknats den försäkrade eller, om pen-

f

sionspoäng tillgodoräknats honom för mer än femton år, medeltalet av
de femton högsta poängtalen. Har pensionspoäng tillgodoräknats den

1

P

i i

12 Senaste lydelse 1974:784.

_

)

13 Senaste lydelse 1974:784.

72

\

¬

background image

SFS 1975:379

försäkrade för mindre än trettio år, skall hänsyn tagas endast till så stor

del av nämnda produkt som svarar mot förhållandet mellan de t antal år,
för vilka pensionspoäng tillgodoräknats honom, och talet trettio.

Har undantagande enligt 11 kap. 7 § ägt giltighet fÖr den försäkrade,

skall honom tillkommande ålderspension utgöra sextio procent av så
stor del av den i fö rsta stycket angivna produkten, som svarar mot för­

hållandet mellan det antal år, dock högst trettio, för vilka pensions­

poäng tillgodoräknats den försäkrade, och talet trettio ökat med ett för

varje år, för vilket den försäkrade till följd av undantagandet icke tillgo­
doräknats pensionspoäng eller gått förlustig mer än en poäng. Ej må

med tillämpning av vad nu sagts talet trettio ökas till mer än femtio.
Vad i detta stycke stadgas skall äga motsvarande tillämpning i fall då

pensionspoäng jämlikt 11 kap. 6 § första stycket på grund av underlåten

avgiftsbetalning icke tillgodoräknats den försäkrade.

Börjar ålderspension utgå tidigare än från och med den månad varun­

der den försäkrade fyller sextiofem år, skall pensionen minskas med fem
tiondels procent för varje månad, som då pensionen börjar utgå återstår

till ingången av den månad varunder den försäkrade fyller sextiofem år.
Om pensionen börjar utgå senare än från och med sistnämnda månad,

ökas pensionen med sex tiondels procent för varje månad, som då pen­
sionen börjar utgå förflutit från ingången av den månad varunder den
försäkrade uppnådde nämnda ålder; härvid må hänsyn dock ej tagas till

tid ef ter ingången av den månad, under vilken den försäkrade fyllt sjut­

tio år, och ej heller till tid, då den försäkrade åtnjutit folkpension eller
icke varit berättigad till tilläggspension i form av åld erspension.

724

3 § Uttag av ålderspension må återkallas med verkan från nästa må­

nadsskifte. Sådan återkallelse gäller ej för försäkrad, som åtnjuter folk­
pension enligt 6 kap. med mindre han tillika gör motsvarande återkal­

lelse enligt 6 kap. 3 §.

Skall ålderspension ånyo börja utgå efter återkallelse som avses i förs­

ta stycket, beräknas pensionens storlek med tillämpning av bestämmel­
serna i 2 § på grundval av den försäkrades ålder då pensionen ånyo bör­

jar utgå. För varje månad, varunder ålderspension tidigare utgått göres

vid beräkningen avdrag med fem tiondels procent såvitt avser tid före

den månad, varunder den försäkrade fyllt sextiofem å r, och sex tiondels
procent såvitt avser ann an tid.

4 § Då uttag avser hälften av ålderspension skall minskning eller ök­
ning enligt 2 och 3 §§ gälla motsvaran de del av pensionen.

13 kap.

4 § Om förtidspension utgår för tid efter det att ålderspension med

stöd av 12 kap. 3 § upphört att utgå, skall förtidspensionen minskas med

motsvarande tillämpning av 12 kap. 3 och 4 §§.

f: ä

J ^

!;(

ii i

¬

background image

15 kap.

2

För försäkrad, som är född under något av åren 1911—1927,

skall vid tillämpning av 11 kap. 1 § andra stycket pensionsgrundande in­

komst berä knas även för det år varunder han fyllt sextiofem år, dock ej

för det fall han under nämnda år åtnjutit förtidspension enligt denna lag
eller h el ålderspension enligt 6 kap. 1 § tredje stycket eller 12 kap. 1 §

tredje stycket.

Beräkning av förtidspension skall under förutsättningar som angivas i

13 kap. 2 § för försäkrad som avses i denna paragraf ske under antagan­

de att den försäkrade tillgodoräknats pensionspoäng även för det år då
han uppnår sextiofem års ålder.

Vid beräkning av ålderspension som avses i 12 kap. 1 § första stycket

skall, om pensionen därigenom blir större, försäkrad som avses i denna

paragraf tillgodoräknas pensionspoäng som om han blivit berättigad till

förtidspension enligt 1 3 kap. 1 § från och med januari månad det år han

uppnår sextiofem års ålder.

SFS 1975:379

17 kap.

4 § Har pensionsberättigad i väsentlig mån erhållit sin försörjning av

allmänna medel, må den myndighet som tillhandahållit försörjningen
uppbära sådan del av det pensionsbelopp som först förfaller till betal­
ning efte r beslut om pension som motsvarar vad myndigheten visar sig
ha utgivit för den pensionsberättigades samt hans makes och minderåri­

ga barns försörjning för den tid som pensionsbeloppet avser.

Har pensionsberättigad uppburit dagpenning från erkänd arbetslös­

hetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973: 371) om
kontant arbetsmarknadsstöd, skall det pensionsbelopp som först förfaller
till betalning efter beslut om ålderspension eller förtidspension minskas
med den del av arbetslöshetsstödet, som visas ha utgivits för tid som

pensionsbeloppet avser, utöver vad som skulle ha utgått om pensionsbe­

slutet förelegat vid utbetalningen av stödet. Vad nu sagts skall, när kon­

tant arbetsmarknadsstöd utgått, gälla även efter beslut om änkepension.

Har delpension enligt lagen (1975: 380) om delpensionsförsäkring ut­

gått till någon som beviljas ålderspension eller förtidspension enligt

denna lag, skall det pensionsbelopp som först förfaller till betalning ef­
ter beslutet minskas med delpensionsbelopp som avser samma tid som

ålders- eller förtidspensionen.

Vad i denna paragraf föreskrives skall äga motsvarande tillämpning

vid beslut om ökning av pension eller upphävande av förordnande som

avses i 16 kap. 3 § andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 11 kap. 2§ första stycket

punkten g) den 1 juli 1975, såvitt avser sagda paragraf första stycket
punkten f) den 1 januari 1976 samt i övrigt den 1 juli 1976.

1 ,

[i

c.l

Senaste lydelse 1974: 784.

725

1 .

•'f

¬

background image

A.-

SFS 1975: 379

2. Den nya reduktionsfaktorn vid förtid a uttag av ålderspension skall

gälla även i fall som avses i punkt 3 övergångsbestämmelserna till lagen
(1974; 784) om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring .

11,

i| i

På regeringens vägnar

!n

il!:

SVEN ASPLING

il

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.