SFS 1976:279

760279.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:279 Lag

Utkom från trycket

den 2 juni 1976

om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring;

utfärdad den 13 maj 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1962:381) om

allmän försäkring-

dels att 3 kap. 9 och 14 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 8, 10, 12, 13 och 16—18 §§, 4 kap. 1—6 §§, 7 kap. 3 §,

10 kap. 2 och 4 §§, 18 kap. 7 §, 19 kap. 1 § och 20 kap. 2 och 3 §§ samt

rubrikerna till 3 och 4 kap. skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i l agen skall införas elva nya paragrafer, 2 kap. 10—14 §§ och

4 kap. 7—12 §§, av nedan angivna lydelse.

2 kap.

10 § Sjukvårdsersättning utgives av den allmänna försäkringskassa,

hos vilken den försäkrade är inskriven eller skulle hava varit inskriven,

därest han uppfyllt åldersvillkoret i 1 kap. 4 §.

Sjukvårdsersättning åt försäkrad, som icke är och ej heller under

förutsättning som sagts i första stycket skulle hava varit inskriven hos
allmän försäkringskassa, utgives av den kassa, inom vars verksamhets­

område vården erhållits.

11 § Har ersättning för sjukhusvård utgivits för nittio dagar i följd

eller föreligger eljest skälig anledning, skall den allmänna försäkrings­

kassan, i den utsträckning riksförsäkringsverket så föreskriver, under-

472

1 Prop. 1975/76: 133, SfU 30, rskr 283.

2 Lagen omtryckt 1973: 908. Senaste lydelse av 3 kap. 14 § 1974: 87.

¬

background image

söka huruvida skäl föreligger att vidtaga åtgärd, som är ägnad att för-

SFS 1976: 279

korta sjukdomstiden eller att eljest helt eller delvis förebygga eller häva

nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga. Befinnes åtgärd som nu
sagts erforderlig, skall kassan tillse att lämplig sådan vidtages.

För utgifter for läkarundersökning och läkarutlåtande som föranle-

des av undersökning enligt fö rsta stycket utgår ersättning i enlighet med
vad regeringen fö rordnar.

12 § För tid efter ingången av den månad, varunder försäkrad fyllt

sjuttio år eller dessförinnan börjat åtnjuta hel ålde rspension enligt denna
lag, må ersä ttning för sjukhusvård utgå för högst trehundrasextiofem da­

gar. Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning för tid, varunder den
försäkrade åtnjuter hel förtidspension och skall med sådan tid jämstäl­

las efterföljande tid, därest förtidspensionen upphört att utgå med må­

naden näst före den, varunder den försäkrade börjat åtnjuta hel ålders­

pension.

Vad i första stycket stadgas med avseende på förtidspension äger mot­

svarande tillämpning där den försäkrade skulle hava kommit i åtnju­

tande av sådan pension, om han varit svensk medborgare.

13 § Drabbas någon, som är försäkrad enligt denna lag, av skada för

vilken han är obligatoriskt försäkrad enligt lagen om yrkesskadeförsäk­
ring, må för tid eft er utgången av den i 11 § sistnämnda lag omförmälda

samordningstiden sjukvårdsersättning ej utgivas med anledning av ska­

dan.

Omfattas skadan av frivillig försäkring enligt lagen om yrkesskade­

försäkring, må för tid efter det den skadade blivit berättigad till livrä nta

enligt sagda lag sjukvårdsersättning ej utgivas med anledning av skadan.

Vid sjukdom , som enligt annan lag än lagen om yrkesskadeförsäkring

eller enligt särskild författning eller enligt regeringens förordnande med­

för rätt till motsvarande ersättning, som bestämmes av eller utbetalas
från riksförsäkringsverket, utgives sjukvårdsersättning endast i den mån
beloppet därav överstiger vad som i motsvarande hänseende utgår en­
ligt den andra lagen, den särskilda författningen eller förordnandet.

Vad i tredje stycket sägs skall äga motsvarande tillämpning vid sjuk­

dom, som medför rätt till ersättning enligt utländsk lagstiftning om yr­
kesskadeförsäkring.

14 § Har försäkrad, utan att bestämmelserna i 12 § första stycket äro

tillämpliga, efter ingången av den månad, varunder han uppnått sextio­

fem års ålder, åtnjutit ersättning för sjukhusvård under trehundrasextio­
fem dagar, må allmän försäkringskassa besluta att sådan ersättning icke
längre skall utgå.

3 kap.

Om sjnkpenning

8 § Vid bedömande huruvida fullständig nedsättning av arbetsförmå­
gan föreligger skall, om sjukdomen kan antagas vara kortvarig, särskilt

473

\

¬

background image

SFS 1976: 279

beaktas huruvida den försäkrade på grund av sjukdomen är urstånd-

satt att utföra sitt vanliga eller därmed jämförligt arbete.

Är den försäkrade föremål för åtgärd av beskaffenhet, som angives i

2 kap. 11 §, skall arbetsförmågan anses nedsatt i den mån den försäk­

rade på grund av åtgärden är hindrad att utföra förvärvsarbete.

Åtnjuter den försäkrade förtidspension enligt denna lag, skall vid

prövning av den försäkrades rätt till sjukpenning bedömningen av hans

arbetsförmåga ske med bortseende från den nedsättning av arbetsför­

mågan, som ligger till grund för utgående pension.

10 § För den dag då sjukdomsfallet inträffade utgår sjukpenning en­

dast om den försäkrade på grund av sjukdomen gått miste om dagpen­

ning från erkänd arbetslöshetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd

enligt lagen (1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd eller sjukperio­
den börjar inom tjugu dagar efter föregående sjukperiods slut.

Varar sjukperioden högst sex dagar utöver den dag då sjukdomsfallet

inträffade, utgår sjukpenning för dag, då den försäkrade icke skulle hava
utfört förvärvsarbete i sin huvudsakliga sysselsättning, endast i den mån

antalet sådana dagar, den dag då sjukdomsfallet inträffade oräknad,
överstiger två.

Utan hinder av andra stycket utgår

a) sjukpenning för semesterdag;
b) sjukpenning till försäkrad som vid sjukperiodens början äger upp­

bära dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa eller kontant arbets­
marknadsstöd enligt lagen (1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd;

c) sjukpenning till försäkrad, som avses i 1 § andra stycket.

Sjukpenning må ej utgivas för tid, innan anmälan om sjukdomsfal­

let gjorts hos den allmänna försäkringskassan, där ej hinder mött för

sådan anmälan eller eljest särskilda skäl föranleda att sjukpenning bör

utgå.

Såsom sjukperiod anses tid, varunder försäkrad i oavbruten följd lider

av sjukdom som avses i 7 § .

474

12 § Vårdar försäkrad annans barn under aderton år i hemmet som
fosterbarn eller under därmed jämförliga förhållanden och utgår ersätt­

ning för vården för tid då sjukpenning kommer i fråga, bedömes rätten

till sjukpenning med bortseende från ersättningen. Sjukpenningens stor­
lek fastställes därvid på grundval av en sjukpenninggrundande inkomst
som ej omfattar sådan ersättning.

13 §•• Bestämmelserna i 2 kap. 10 § första stycket, 11 och 13 §§ äga

motsvarande tillämpning i frå ga om sjukpenning.

Bestämmelserna i 3, 5 och 8 §§ i fråga om förtidspension äga mot­

svarande tillämpning där den försäkrade skulle ha kommit i åtnjutande

av sådan pension, om han varit svensk medborgare.

Har försäkrad, utan att bestämmelserna i 3 kap. 3 § första stycket äro

tillämpliga, efter ingången av den månad, varunder han uppnått sextio­

fem års ålder, åtnjutit sjukpenning under etthundraåttio dagar, må

allmän försäkringskassa besluta att sjukpenning icke längre skall utgå,

•' Senaste lydelse 1974: 87 .

¬

background image

16 §•' Beträffande arbetstagare, som enligt statliga föreskrifter eller

på grund av bestämmelse, som beslutats av kommun eller landstings­

kommun, är berättigad att uppbära lön vid sjukdom, äger regeringen
föreskriva undantag helt eller delvis från vad som är stadgat om rätt till

sjukpenning.

Har undantag som i första stycket sägs icke föreskrivits eller gäller

det endast delvis, äger arbetsgivaren i den ordning regeringen bestäm­

mer från allmän försäkringskassa erhålla arbetstagaren tillkommande
sjukpenning, i den mån denna icke överstiger den utbetalda lönen.

Överenskommelse att arbetsgivare, som vid arb etstagares sjukdom ut­

givit lön till arbetstagaren, skall hos allmän försäkringskassa äga upp­

bära arbetstagaren tillkommande sjukpenning är bindande för kassan

endast såframt överenskommelsen har form av kollektivavtal och å ar­

betstagarsidan slutits eller godkänts av organisation, som är att anse

såsom huvudorganisation. Föreligger dylikt kollektivavtal, må det av ar­

betsgivare, som är bunden av avtalet, efter överenskommelse åberopas

jämväl beträffande arbetstagare, vilken icke omfattas av avtalet men

sysselsättes i sådant arbete för vilket avtalet gäller.

Har försäkrad, som drabbats av sjukdom utom riket, därvid erhållit

underhåll genom utrikesförvaltningens försorg, äger förvaltningen i den

ordning regeringen bestämmer från allmän försäkringskassa erhålla den

försäkrade tillkommande sjukpenning, i den mån sjukpenningen icke

överstiger utgivet unde rhåll.

SFS 1976:279

17 §55 Sjukpenning må indragas eller skäligen nedsättas, om försäkrad

a) vägrar att mottaga besök av person, som av den allmänna försäk­

ringskassan erhållit uppdrag att verkställa sjukkontroll;

b) under sjukdom ändrar vistelseort utan att underrätta den allmänna

försäkringskassan därom eller avreser till utlandet, där ej kassan med­

givit att sjukpenning må utgå under vistelse därstädes;

c) utan giltigt skäl underlåter att på sätt stadgas i 6 § första stycket,

anmäla sådan ändring i sina inkomstförhållanden, som är av betydelse

för rätten till sjukpenning eller för sjukpenningens storlek.

Angående nedsättning eller indragning i andra fall av ersättning som

här avses stadgas i 20 kap. 3 §.

18 §'' På framställning av nykterhetsnämnd eller styrelse för vårdan­

stalt för alkoholmissbrukare äger allmän försäkringskassa besluta, att
sjukpenning tillkommande försäkrad, som är hemfallen åt alkoholmiss­

bruk och beträffande vilken föreligger omständighet i övrigt som i

15 § lagen (1954: 579) om nykterhetsvård sägs, helt eller delvis skall ut­

betalas till 'kommunal myndighet eller den försäkrades make eller annan

person att användas till den fö rsäkrades och hans familjs nytta.

4 kap.

Om föräldrapenning

1 § Försäkrad förälder som är inskriven hos allmän försäkringskassa

Senaste lydelse 1974: 510.

ö Ändringen innebär att andra styc ket upp hävs.

" Senaste lydelse 1974: 244.

475

¬

background image

SFS 1976: 279

har rätt till föräldrapenning enligt detta kapitel.

Föräldrapenning utgår ej för tid då föräldern förvärvsarbetar.

2 §" Föräldrapenning i samband med barns födelse utgår under högst

tvåhundratio dagar sammanlagt för föräldrarna.

Moder har rätt till föräldrapenning tidigast från och med den sextion-

de dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. För tiden
efter barnets födelse är den av föräldrarna som till huvudsaklig del

ombesörjer vården om barnet berättigad till föräldrapenning.

Förälder som ej har barnet i sin vård har rätt till föräldrapenning en­

dast om särskilda skäl föreligga. Moder har dock alltid rätt till för­
äldrapenning till och med den tjugunionde dagen efter förlossnings­
dagen, även om hon ej har barnet i sin vård.

Föräldrapenning får utgå längst till tvåhundrasjuttionde dagen efter

den då barnet fötts. Har sjukdom hos barnet eller föräldrarna under

viss tid hindrat föräldrarna från att vårda barnet, förlänges den i första

punkten angivna tiden i m otsvarande mån.

3

Föräldrapenning enligt 2 § utgår ej till båda föräldrarna för sam­

ma dag. Halv föräldrapenning får dock utgå till båda föräldrarna för

samma dag, när de avlösa varandra i v ården av barnet.

4 § Hel föräldrapenning enligt 2 § utgår med tjugufem kronor om da­

gen (garantinivå). Har föräldern under minst tvåhundrasjuttio dagar i
följd före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten härför varit,
eller skulle föräldern, om försäkringskassan haft kännedom om samt­

liga föreliggande förhållanden, ha varit försäkrad för en sjukpenning
överstigande nämnda belopp, utgår föräldrapenningen med belopp mot­
svarande förälderns sjukpenning enligt 3 kap. 4 §.

Ha föräldrar gemensamt barn i sin vård, utgår föräldrapenning över

garantinivån till fadern endast under förutsättning att även modern är

eller enligt vad förut sagts bort vara försäkrad för sjukpenning som
överstiger garantinivån. Undantag från vad nu sagts får medgivas när
det visas att modern till följd av sjukdom eller av andra särskilda skäl
icke kan anses ha möjlighet att vårda barnet.

5 §0 Som villkor för föräldrapenning enligt 2 § gäller att föräldern
varit inskriven hos allmän försäkringskassa under minst etthundraåttio

dagar i följd närmast före barnets födelse eller den beräknade tidpunk­

ten för denna. Föräldrapenning får utgå även om föräldern icke har
varit inskriven hos försäkringskassa enligt vad nu sagts men skulle ha

varit inskriven om kassan hade ägt kännedom om samtliga de förhål­
landen som förelegat.

Villkor om inskrivning hos försäkringskassa eller försäkring för viss

sjukpenning enligt 4 § anses uppfyllt om det har berott på åldersregeln

i 1 kap. 4 § att villkoret ej har kunnat uppfyllas.

476

' Senaste lydelse 1975: 1155.

8 Senaste lydelse 1975: 379.

o Senaste lydelse 1974: 510.

¬

background image

6 §'" Fosterföräldrar likställas med föräldrar vid tillämpningen av be­

stämmelserna om föräldrapenning i samband med barns födelse. För­
äldrapenning utgår ej för tid innan de ha fått barnet i sin vård.

7 § Adoptivföräldrar ha från den dag de få barnet i sin vård ratt till
föräldrapenning under sammanlagt högst

1. tvåhundratio dagar om barnet ej har fyllt sju år,

2. fyrtiofem dagar om barnet har fyllt sju men ej tio år och båda

föräldrarna eller ensamstående förälder under minst tvåhundrasjuttio
dagar i följd närmast före den tidpunkt då de få barnet i sin vård varit
eller enligt vad som sägs i 4 § första stycket bort vara försäkrade för en
sjukpenning som överstiger garantinivån,

3. tjugu dagar i öv riga fall om barnet ej har fyllt tio år.
Bestämmelserna för föräldrapenning i samband med barns födelse

äga motsvarande tillämpning på föräldrapenning enligt första stycket.

Tidpunkten då adoptivföräldrarna få barnet i sin vård jämställes där­

vid med tidpunkten för barnets födelse.

Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om

fosterföräldrar som mottaga barn i avsikt att adoptera det, i den mån

föräldrapenning ej utgår till dem enligt bestämmelserna i 6 §.

8 § Förälder har rätt till föräldrapenning för tillfällig vård av barn

om barnet ej har fyllt tio år och föräldern behöver avstå från förvärvs­
arbete i samband med

1. sjukdom hos barnet,
2. sjukdom hos barnets ordinarie vårdare,

3. besök i samhällets förebyggande barnhälsovård,
4. annat barns födelse,

5. besök i förskoleverksamhet inom samhällets barnomsorg i vilken

barnet deltar.

9 § Föräldrapenning enligt 8 § utgår för förälder som har barnet i
sin vård eller, om föräldrar gemensamt ha barn i sin vård, för föräld­

rarna tillsammans varje år under högst

1. tolv dagar om i familjen finns ett barn,
2. femton dagar om i familjen finns två barn,
3. aderton dagar om i familjen finns tre eller flera barn.
Av det antal dagar som anges i första stycket får varje förälder an­

vända en dag för ändamål som avses i 8 § 5. Vid beräkning av antalet
dagar med rätt till föräldrapenning enligt första stycket anses två dagar

med halv föräldrapenning som en dag.

Förälder, som vanligen ej har barn i sin vård men som tillfälligt vår­

dar barn, har rätt till föräldrapenning inom ramen för det antal dagar
för vilket föräldrapenning kan utgå till den andre av föräldrarna enligt
första stycket.

10 § Föräldrapenning enligt 8 § utgår med belopp som motsvarar för­

älderns sjukpenning enligt 3 kap. 4 §. Bestämmelserna i 3 kap. 10 §
fjärde stycket och 15 § äga motsvarande tillämpning på föräldrapenning

enligt 8 §.

10 Senaste lydelse 1975: 379.

SFS 1976:279

477

( •

.j' • r

¬

background image

SFS 1976:279

11 § Föräldrapenning utgår ej i den mån föräldern för samma dag

uppbär sjukpenning enligt denna lag eller lagen (1954: 243) om yrkes­

skadeförsäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan
författning eller på grund av regeringens förordnande.

12 § Bestämmelserna i 2 kap. 10 § samt 3 kap. 7 § första och andra
styckena, 12 § och 16—18 §§ äga motsvarande tillämpning i fråga om
föräldrapenning. I fall som avses i 3 kap. 12 § skall föräldrapenning
enligt 4 kap. 2 § alltid utgå med minst ett belopp som motsvarar garanti­

nivån enligt 4 kap. 4 § minskad med den sjukpenning som skulle be­

löpa på vårdersättningen.

Beträffande föräldrapenning, som tillkommer förälder vilken ej har

uppnått aderton års ålder, får försäkringskassan på framställning av

barnavårdsnämnd besluta om utbetalning till annan enligt 3 kap. 18 §.

Är moder vid tiden för barnets födelse intagen i barnhem, ungdoms­

vårdsskola, fångvårdsanstalt eller vårdanstalt för alkoholmissbrukare,

får försäkringskassan på framställning av föreståndare för inrättningen

besluta, att den föräldrapenning som tillkommer modern skall utbetalas
till föreståndaren för att användas till kvinnans och barnets nytta.

7 kap.

3 § Vid bedömande i vad mån arbetsförmågan är nedsatt skall beaktas
den försäkrades förmåga att vid den nedsättning av prestationsförmå­

gan, varom är fråga, bereda sig inkomst genom sådant arbete, som mot­
svarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av

honom med hänsyn till hans utbildning och tidigare verksamhet samt

ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter.

I fråga om äldre försäkrad skall bedömningen främst avse hans för­

måga och möjlighet att bereda sig fortsatt inkomst genom sådant ar­
bete som han tidigare utfört eller genom annat för honom tillgängligt

lämpligt arbete. Med inkomst av arbete likställes i skälig omfattning

värdet av hushållsarbete i h emmet.

Ar den försäkrade föremål för åtgärd av beskaffenhet, som angives

i 2 kap. 11 §, skall arbetsförmågan under tiden för åtgärden anses ned­

satt i den mån den försäkrade på grund av åtgärden är hindrad att ut­

föra förvärvsarbete.

478

10 kap.

2 §" Därest pensionsberättigad under hel månad är intagen i fång­
vårdsanstalt eller är häktad eller eljest är på statens bekostnad intagen

i anstalt eller ock tillfälligt vistas utom anstalten, må av hans å måna­

den belöpande folkpension ej utgå högre belopp än regeringen bestäm­

mer.

Allmän försäkringskassa må medgiva nära anhörig, vilken för sitt

uppehälle är beroende av den pensionsberättigade, rätt att helt eller del­
vis uppbära sådan del av folkpension, som enligt vad i första stycket

sägs icke skall utgivas.

'1 Senaste lydelse 1974: 510.

¬

background image

Åtnjuter barn under hel månad på statens bekostnad vård på anstalt

eller eljest kost och bostad, må barnpension eller barntillägg ej utgå för
den månaden; dock må sådan förmån utgå för tid då barnet är inackor­
derat vid nomadskola.

I fråga om elev i specialskola må pensionsförmån utgå utan hinder

av bestämmelserna i första och tredje styckena för tid då eleven vistas
utom skolan. För sådan tid äga bestämmelserna om vårdbidrag i 9 kap.

5 § tredje stycket motsvarande tillämpning.

4 § Är någon för samma månad berättigad till flera änkepensioner,

utgives endast den största av dem eller, om de äro lika stora, pensionen
efter den sist avlidne mannen.

Föreligger för samma månad rätt till två eller flera av förmånerna

barnpension, förtidspension, änkepension eller hustrutillägg utgives en­

dast en av förmånerna. Utgives i enlighet härmed änkepension eller
hustrutillägg till någon som är berättigad till förtidspension skall vid

tillämpning av 2 kap. 12 § och 3 kap. 3, 5 och 8 §§ anses som om den

försäkrade kommit i åtnjutande av förtidspension.

SFS 1976:279

18 kap.

7 §12 Styrelse för allmän försäkringskassa består av ordförande och

vice ord förande som utses av regeringen samt fyra ledamöter som utses
av landstinget eller, där fråga är om kassa vars verksamhetsområde ut-

göres av kommun, av kommunfullmäktige. Härutöver få i styrelsearbe­

tet deltaga två personalföreträdare. I fråga om dessa äger lagen (1976:
230) om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga före­
trädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndig­
het motsvarande tillämpning. I styrelsen för Stockholms läns allmänna

försäkringskassa utser landstinget sex ledamöter.

Personalföreträdare är ledamot i den omfattning som framgår av

särskilda bestämmelser.

För annan ledamot än ordförande och vice ordförande utses en supp­

leant.

19 kap,

1 §12 Arbetsgivare skall enligt vad nedan sägs f ör varje år erlägga so­

cialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen, folkpensioneringen och för­

säkringen för tilläggspension.

Avgift till sjukförsäkringen och till folkpensioneringen utgår å sum­

man av vad arbetgivaren under året till arbetstagare hos honom i pen­
ningar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad utgivit såsom
lön eller, där fall som avses i 3 kap. 2 § andra stycket sista punkten är

för handen, annan ersättning för utfört arbete.

Avgift till försäkringen för tilläggspension utgår å summan av vad

arbetsgivaren under året till arbetstagare hos honom i penningar eller

^2 Senaste lydelse 1974; 962.

13 Senaste lydelse 1976: 77.

479

¬

background image

SFS 1976:279

naturaförmåner i form av kost eller bostad utgivit såsom lön eller, där

fall som avses i 11 kap. 2 § andra stycket är för handen, annan er­
sättning för utfört arbete, sedan från nämnda summa dragits ett belopp

motsvarande det vid årets ingång gällande basbeloppet multiplicerat

med det beräknade genomsnittliga antalet arbetstagare hos arbetsgiva­

ren under året. Härvid skall arbetstagare, som under hela året varit an­

ställd med full arbetstid, räknas såsom en arbetstagare och arbetstagare,

som under året varit anställd i mindre omfattning, medräknas i mot­
svarande mån. Det antal arbetstimmar per år som i allmänhet skall an­
ses motsvara full arbetstid fastställes av regeringen efter förslag av riks­

försäkringsverket. Genomsnittliga antalet arbetstagare beräknas med en
decimal. Om särskilda skäl föranleda därtill, må avgift beräknas på sätt

som avviker från vad nu stadgats men som giver i huvudsak samma

resultat.

Vid beräkning av avgift enligt denna paragraf skall hänsyn icke tagas

till arbetstagare, vars lön under året ej uppgått till femhundra kronor.
Vad gäller sjukförsäkringen och folkpensioneringen skall vidare bortses

från arbetstagare, som icke är obligatoriskt försäkrad enligt lagen om
yrkesskadeförsäkring, eller, där fråga är om arbete som utförts för an­
nans räkning utan att anställning förelegat, från arbetstagare som va­

rit bosatt utomlands och utfört arbetet utom riket. Såvitt angår för­

säkringen för tilläggspension skall hänsyn icke tagas till arbetstagares
lön eller ersättning i vad den för år räknat överstiger sju och en halv

gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet. Såvitt angår försäk­

ringen för tilläggspension skall vidare bortses från arbetstagare, som
vid årets ingång uppnått sextiofem års ålder, så ock från arbetstagare

1 fa ll då lön eller annan ersättning till honom antingen enligt 11 kap.

2 § tredje eller fjärde stycket icke räknas såsom inkomst av anställning

eller, om arbetstagaren icke är svensk medborgare och ej heller är bo­

satt härstädes, avser arbete utom riket.

Avgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet

för vård av barn eller med anledning av barns födelse till den del lö­
nen motsvarar sjukpenning eller föräldrapenning, som arbetsgivare äger

uppbära enligt 3 kap. 16 § eller 4 kap. 12 §. Avgift erlägges ej heller

för lön som arbetsgivare utgivit till barn för arbete utfört i hans för­

värvsverksamhet i de fall avdrag fÖr lönen ej får ske vid inkomsttaxe­
ringen eller för ersättning för vilken bevillningsavgift erlagts enligt la­

gen (1908: 128 s. 1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter.

20 kap.

2 § Vid tillämpningen av bestämmelse i 3 kap. 1 § och 4 kap. 8—
10 §§ samt 21 kap. 1 § om försäkrad, som sammanbor med barn, skall

med barn som där sägs likställas fosterbarn.

Med förälder skall vid tillämpning av bestämmelserna i 4 kap. och

9 kap. 4 § likställas den, med vilken förälder är eller varit gift eller har

eller har haft barn, om de stadigvarande sammanbo.

480

¬

background image

3 § Ersättning enligt denna lag må indragas eller skäligen nedsättas,

SFS 1976: 279

om den som är berättigad till ersättningen

a) uppsåtligen åsamkat sig sjukdom eller skada, som orsakat den ut­

gift eller n edsättning av arbetsförmågan, för vilken ersättning begäres;

b) ådragit sig sjukdomen eller skadan vid förö vandet av handling, för

vilken ansvar genom lagakraftägande dom ådömts honom;

c) vägrar att underkasta sig undersökning av läkare eller att följa lä­

kares föreskrifter eller eljest gör sig skyldig till grov ovarsamhet ur
hälsosynpunkt;

d) medvetet eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledande

uppgift angående förhållande, som är av betydelse för rätten till ersätt­

ning.

Vägrar försäkrad utan giltig anledning att underkasta sig åtgärd av

beskaffenhet som avses i 2 kap. 11 § må sjukpenning eller förtidspen­

sion helt eller delvis tills vidare förvägras honom, under förutsättning

att han erinrats om denna påföljd.

1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser 10 kap. 2 § och 18 kap. 7 §

den 1 juli 1976, och i övrigt den 1 januari 1977.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 12 § i sin nya lydelse och i 4 kap. 12 §

första stycket andra punkten äger motsvarande tillämpning i fråga om

sjukpenning och föräldrapenning för tid från och med den 1 juli 19 76.

3. De nya bestämmelserna om föräldrapenning i samband med barns

födelse eller adoption tillämpas även i de fall föräldrapenning som har

börjat att utgå enligt äldre bestämmelser fortfarande utgår vid lagens

ikraftträdande.

4. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som har ersatts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den

nya bestämmelsen.

På regeringens vägnar

SVEN ASPLING

Lars Grönwall
(Socialdepartementet)

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.