SFS 1980:623

800623.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:623

om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utkom från trycket

den 29 juli 1980

Utfärdad den 19 juni 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1%2:381) om all­

män forsäkring''

dels att i 10 kap. 2 § ordet "fängvårdsanstalt" skall bytas ut mot "krimi­

nalvårdsanstalt",

dels att 3 kap. 15 §, 4 kap. 20 §, 10 kap. 3 § samt 18 kap. 5 § skall ha ne­

dan angivna lydelse.

3 kap.

15 §3 Sjukpenning utgår ej for tid då den försäkrade

a) fullgör värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst eller genomgår mi­

litär grundutbildning för kvinnor eller bistånds- och katastrofutbildning;

b) är intagen i sådant hem som avses i 12 § lagen (1980:621) med särskil­

da bestämmelser om vård av unga med stöd av 1 § andra stycket 2 eller

tredje stycket sagda lag;

c) är häktad eller intagen i krim inalvårdsanstalt;

d) i annat fall än under b eller c sagts av annan orsak än sjukdom tagits

om hand på det allmännas bekostnad.

Utan hinder av första stycket utgår sjukpenning till försäkrad som avses

under c vid sjukdom som inträffar under tid då han får vistas utom anstalt
och därvid bereds tillfälle att förvärvsarbeta.

4 kap.

20

Bestämmelserna i 2 kap. 10 § sa mt 3 kap. 12 § och 16-18 §§ äga

motsvarande tillämpning i frå ga om föräldrapenning. I fall som avses i 3

kap. 12 § skall föräldrapenning enligt 4 kap. 2 och 11 §§ alltid utgå med
minst ett belopp som motsvarar garantinivån enligt 4 kap. 4 § minskad med

den sjukpenning som skulle belöpa på vårdersättningen. Bestämmelserna i

' Prop. 1979/80:1, SoU 44, rskr 385.

2 Omtryckt 1977; 630.

" Senaste lydelse 1980: 315.

•* Senaste lydelse 1979:644.

1263

¬

background image

SFS 1980:623

3 kap. 7 § första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga

om föräldrapenning enligt 4 kap. 2 och 8 §§.

Bestämmelserna i 3 kap. 7 § tredje stycket gälla i tillämpliga delar i fråga

om föräldrapenning enligt 4 kap. 8 § första stycket.

Allmän försäkringskassa får när det finns skäl till det påfordra att föräl­

derns rätt till särskild föräldrapenning enligt 11 § Qärde stycket styrkes ge­

nom intyg av de n som har anordnat föräldrautbildningen.

Vid beräkning av antalet dagar med rätt till föräld rapenning anses två

dagar med halv f öräldrapenning eller fyra dagar med fjärdedels föräldra­

penning som en dag.

Beträffande föräldrapenning, som tillkommer förälder vilken ej har upp­

nått aderton års ålder, får försäkringskassan på framställning av social­

nämnd besluta att föräldrapenningen helt eller delvis skall utbetalas till an­

nan person eller till nämnden att användas till förälderns och hans familjs

nytta.

Är moder vid tiden fÖr barn ets födelse intagen i kriminalvårdsanstalt el­

ler hem som a vses i 12 § lagen (1 980: 621) med särsk ilda bestämmelser om

vård av unga, får försäkringskassan på framställning av föreståndare for
anstalten eller hemmet besluta, att den föräldrapenning som tillkommer

modem skall utbetalas till föreståndaren för att användas till kvinnans och

barnets nytta.

10 kap.

3 § Därest pensionsberättigad i ann at fall ä n som avses i 2 § under hel

månad är intagen i annan a nstalt än sjukhus eller ock tillfälligt vistas utom

anstalten, äger den som driver anstalten att, i den mån regeringen så för­
ordnar, uppbära så stor del av den pensionsberättigades å månaden belö­

pande folkpension, som svarar mot kostnaderna för vården eller försöij-

ningen på anstal ten, varvid den pensionsberättigade dock skall äga erhålla
visst belopp fÖr sina personliga behov. Vad nu sagts skall äga motsvarande
tillämpning fÖr det fall att den pensionsberättigade åtnjuter vård eller för-

söijning mot avgift, som erlägges av kommun eller landstingskommun.

Åtnjuter barn, för vilket bamtillägg utgår, i annat fall än som av ses i 2 §

sista stycket under hel månad vård på anstalt eller eljest vård på allmän be­

kostnad, äger den som driver anstalten eller det kommunala prgan som

svarar fÖr vå rdkostnaden att, i den mån regeringen så förordnar, uppbära
så stor del av barntillägg för månaden som svarar mot vårdkostnaden.

Första stycket gäller inte i fråga om pensionsberättigad som åtnjuter hel­

inackordering i serv icehus fÖr äldre människor.

18 kap.

5

Allmän försäkringskassa må ej utan stöd av särskilt lagstadgande

bedriva annan verksamhet än som angives i denna lag eller i bestämmelser,

som utfärdats med stöd av densamma.

1264

^ Senaste lydelse 1980; 315.

¬

background image

I den mån regeringen så förordnar, är allmän försälcringskassa pliktig att

SFS 1980:623

biträda vid handhavandet av annan verksamhet.

Allmän försäkringskassa skall tillhandagå statlig eller kommunal myn­

dighet, försäkringsinrättning samt arbetsgivare med yttranden och upplys­

ningar, i den mån hinder enligt lag eller författning ej möter samt mera be­
tydande olägenhet ej därigenom uppkommer för kassan. Myndighet, som
handhar arbetslöshetsförsäkring, eller lokalt organ som i 1 k ap. 2 § sägs

må ej av allmän försäkringskassa förvägras begärt biträde. Om rätt för so­
cialnämnd att av allmän försäkringskassa erhålla uppgifter om ekonomisk

hjälp som har lämnats till enskild stadgas i 57 § socialtjänstlagen

(1980; 620).

I den mån regeringen så föreskriver gäller bestämmelserna om arkiv hos

statlig myndighet även arkiv hos allmänna försäkringskassor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

KARIN SÖDER

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.