SFS 1983:395

830395.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:395

Utkom från trycket

den 7 juni 1983

Lag

lagen (1962:382) angåeinide införairide av

lagen om allmän försäkring;

utfärdad den 26 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § lagen (1962:382) angående

införande av lagen om allmän försäkring skall ha nedan angivna lydelse.

14 § Göres sannolikt att avgifter enligt 4 § lagen den 30 juni 1913 (nr 120)

om allmän pensionsförsäkring erlagts av någon, som icke är berättigad till
folkpension enligt lagen om allmän försäkring, skall efter prövning av
Stockholms läns allmänna försäkringskassa folkpension beviljas honom

med lägst vad som svarar mot pension på grund av de avgifter, vilka kunna

antagas hava erlagts.

Beträffande avgifts- eller grundpension enligt äldre bestämmelser, vil­

ken vid utgången av år 1962 åtnjutes av den, som ej är berättigad till

folkpension enligt lagen den 29 juni 1946 om folkpensionering, skola de

äldre bestämmelserna fortfarande gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

STEN ANDERSSON

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

' Prop. 1982/83:127, SfU 24, rskr 342.

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.