SFS 1985:87

850087.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:87

Lag

Utkom frän trycket

OHi ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

den 19 mars 1985

utfärdad den 7 mar s 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om

allmän försäkring^

dels att övergångsbestämmelserna till lagen (1977:630), lagen (1979:

644), lagen (1979:1164) och lagen (1980: 125) om ändring i nämnda la g skall

upphöra att gälla,

r/f/s att 2 kap. 12 §, 3 kap. 1,3-5, 10 och 11 §§, 4 kap., 20 kap. 2 § och

21 kap. 1 och 2 §§ samt rubriken närmast före 4 ka p. 1 § skall ha nedan
angivna lydelse,

dels att övergångsbestämmelserna till lagen (1973:465) om ändring i

nämnda lag skall ha nedan angivna l ydelse,

dels att i lage n skall införas en ny paragraf, 21 kap. 3 §, av neda n angivna

lydelse.

162

' Prop. 1984/85: 78, SfU 12, rskr 125.

^ Lagen omtryckt 1982: 120.

¬

background image

2 kap.

SFS 1985:87

12 § För tid efter ingången av den månad varunder den försäkrade fyllt
70 år eller dessförinnan börjat åtnjuta hel ålderspension enligt den na lag,
far ersättning för sjukhusvård på grund av sjukdom utges för högst 365
dagar. Vad nu sagts tillämpas även för tid, varunder den försäkrade åtnju­
ter hel förtidspension, och skall med sådan tid jämställas efterföljande tid,
därest förtidspensionen upphört att utges med månaden näst före den,

varunder den försäkrade börjat åtnjuta hel ålderspension.

Vad i första s tycket stadgas med avseende på förtidspension äger mot­

svarande tillämpning där den försäkrade skulle hava kommit i åtnjutand e
av sådan pension, om han varit svensk medborgare.

3 kap.

I

Hos allmän försäkringskassa inskriven försäkrad äger enligt vad

nedan sägs rätt till sjukpe nning, om hans sjukpenninggrundande inkomst
uppgår till minst sextusen kronor.

3 §'' Försäkrad, som åtnjuter hel förtidspension enligt denna lag eller

åtnjutit sådan pension under månaden närmast före den, varunder han
börjat åtnjuta hel ålde rspension, har ej rätt till sjukpenning. För tid eft er

ingången av den månad, varunder försäkrad fyllt sjuttio år eller dessförin­

nan börjat åtnjuta hel ålderspension enligt denna lag, må sjukpenning utgå

för högst etthundraåttio dagar.

4 §' Hel sjukpenning utgör för dag 90 procent av den fastställda sjukpen­

ninggrundande inkomsten, delad med 365. Sjukpenningen avrundas till

närmaste hela krontal.

För varje dag då den försäkrade får sjukhusvård skall sjukpenningen

minskas med 45 kron or, dock med högst en tredjedel av sjukpenningens
belopp. Därvid skall det belopp varmed minskning sker avrundas till
närmast lägre hela kro ntal.

5

Den allmänna försäkringskassan skall i samband med inskrivning a v

en försä krad besluta om den försäkrades tillhörighet till sjukpenningför­
säkringen. I fråga om en försäkrad som avses i 1 § skall k assan samtidigt
fastställa den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst. Av beslutet
skall framgå i vad mån den sjukpenninggrunda nde inkomsten är att hänföra

till anställnin g eller till annat förvärvsarbete. Beslut om tillhörighet till

sjukpenningförsäkringen skall omp rövas

a) när kassan fått kännedom om att den försäkrades inkomstförhållan­

den undergått ändring av betydelse för rätten till sjukpenning eller för
sjukpenningens storlek.

' Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

^ Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

Senaste lydelse 1984:686.

Senaste lydelse 1985; 83.

163

¬

background image

SFS 1985:87

b) när förtidspension enligt denna lag beviljas den försäkrade eller redan

utgående sådan pension ändras med hänsyn till ändring i den fö rsäkrades

förmåga eller möjlighet att bereda sig inkomst genom arbete, samt

c) när delpension enligt särskild lag beviljas den fö rsäkrade eller redan

utgående sådan pension ändras med hänsyn till ändring i den f örsäkrades

arbets- och inkomstförhållanden.

Ändring skall i fall som avses i första stycket a) ej ske förrän 30 dagar

efter det försäkringskassan fått kännedom om inkomständringen. Ändring
skall i annat fall ske så snart anledning till ändringen uppkommit.

Den fa stställda sjukpenninggrundande inkomsten får ej i annat fall än

som avses i första stycket b) eller c) sänkas under tid då den försä krade

1. bedriver studier, för vilka han uppbär studiehjälp, studiemedel eller

särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973: 349), studiestöd en­
ligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller
bidrag enligt förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktoran­

der,

2. bedriver studier, för vilka han uppbär timersättning enligt förordning­

en (1976: 327) om timersättning vid grundutbildning f ör vuxna,

3. är inskriven vid arbe tsmarknadsinstitut eller efter förmedling av en

arbetsmarknadsmyndighet genomgår yrkesutbildning,

4. är gravid och avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete tidigast sex

månader före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten härför,

5. är helt eller delvis ledig från förvärvsarbete för vård av b arn, om den

försäkrade är förälder till barnet eller likställs med förälder enlig t 1 § lagen
(1978:410) om rätt till ledighe t för vård av barn, m.m. och barnet inte har
fyllt ett år. Motsvarande gäller vid adoption av barn som ej fyllt tio år ell er

vid mottagande av sådant barn i avsikt att adoptera det, om mindre än ett

år har förflutit sedan den försäkrade fick barnet i sin v ård.

Om den försäkrade i fal l som avses i tredje stycket 1) bedriver studier

som beräk nas pågå minst sex månader, skall försäkringskassan, vid sjuk­
dom under utbildningstiden, beräkna sjukpenningen på en sjukpenning­

grundande inkomst som har fastställts på grundval av enbar t den inkomst
av eget arbete som den försäkrade kan antas få un der denna tid.

164

10 § För den dag då sjukdomsfallet inträffade utgår sjukpenning endast
om den försäkra de på grund av sjukdomen gått miste om dagpenning från

erkänd arbetslöshetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen
(1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd eller sjukperioden börjar inom

tjugu dagar efter föregående sjukperiods slut.

Varar sjukperioden högst sex dagar utöver den dag då sjukdomsfallet

inträffade, utgår sjukpenning för dag, då den försäkrade icke skulle hava

utfört fö rvärvsarbete i sin huvudsakliga sysselsä ttning, endast i den mån

antalet sådana dagar, den dag då sjukdomsfallet inträffade oräknad, över­

stiger två.

Utan hinder av andra stycket utgår

a) sjukpenning för semesterdag;

b) sjukpenning till försäkrad som vid sjukperiodens början äger uppbära

dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa eller kontant arbetsmarknads­
stöd enligt lage n (1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd.

Sjukpenning må ej utgivas för tid, innan anmälan om sjukdomsfallet

¬

background image

gjorts hos den allmänna försäkr ingskassan, där ej hin der mött för såda n

SFS 1985:87

anmälan eller eljest särskilda skäl föranleda att sjukpenning bör utgå.

Såsom sjukperiod anses tid, varunder försäkrad i oavbruten följd lider

av sjukdom som avses i 7 §.

11 § Om en försäkrad gör anmälan till den allmänna försäkringskassan

skall s jukpenning som svarar mot inkomst av annat förvärvsarbete inte

utgå för de första 3 eller 30 dagarna av varje sjukperiod, den dag då

sjukdomsfallet inträ ffade inräknad {karenstid). I fråga om sådan sjukpen­

ning tillämpas inte 10 § första-tredje styckena. Vid beräkning av karenstid

skall, om en sjukperiod börjar inom 20 dagar efter föregående sjukperiods

slut, de båda perioderna anses såsom en sjukperiod.

En fö rsäkrad, som gjort anmälan enligt första stycket, far övergå till

försäkring med kortare karenstid eller utan karenstid, om han inte har fyllt

55 år. En sådan ändring skall bli gällande 30 dagar efter den, då framställ­

ningen gjordes hos kassan, men får ej tillämpas vid sjukdom som inträffa t
innan ändringen blivit gällande.

Om föräldrapenningförmåner

4 kap.

1 § En försäkrad förälder som är inskriven hos allmän försäkringskassa

har rätt till föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning (föräldrapenning­

förmåner) enligt detta kapitel.

Föräldrapenningförmåner utges för vård av barn endast om barnet är

bosatt här i riket .

Vid adoption av barn får barnet anses bosatt i riket om de blivande

adoptivföräldrarna är bosatta i riket.

I i •

II

'I

lii

2 § Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel likställs me d föräl­

der

. I 'il

a) rättslig vårdnadshavare som inte är förälder och som har vård om

* ' '•

barnet,

b) den som med socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för

stadigvarande vård och fostran i syfte att ad optera det,

c) den med vilke n en förälder är eller har varit gift eller har eller har haft

barn, om de varaktigt bor tillsammans.

Med förälder likställs vid tillämp ningen av 10 och 11 §§ även

a) den som en förälder bor tillsammans med under äktenskapsliknande

förhållanden,

b) den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i

sitt hem.

3 § Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse utges under

högst 360 dagar sammanlagt för föräldrarna.

Vid flerbarnsbörd utges föräldrapenning under ytterligare 180 dagar för

varje barn utöver de t första.

Om föräldrarna gemensamt har vårdnaden om barnet, har varje förälder

165

¬

background image

SFS 1985:87

rätt att uppbära föräldrapenning under minst 90 dagar av den i första

stycket angivna tiden.

En förälder som ensam har vårdnaden om barnet har rätt att själv

uppbära föräldrapenningen under hela den tid som anges i första och andra

styckena.

En förälder kan avstå rätt att uppbära föräldrapenning till förmån för den

andra föräldern. Ett avstående från rätt att uppbära föräldrapenning görs

genom skriftlig anmälan till försäkringskassan.

Föräldrapenning utges inte för barn som fyllt fyra år.

4 § Modern har rätt till föräldrapenning tidigast från och med den sex-

tionde dagen före den be räknade tidpunkten för barnets födelse. För tiden

efter barnets födelse är den av föräldrarna som till huvudsaklig del vårdar

barnet berättigad till föräldrapenning.

Föräldrapenning utges även i samband med föräldrautbildning eller be­

sök i förskoleverksamhet inom samhällets barnomsorg, i vilken barnet

deltar. Föräldrapenning i samband med föräldrautbildning kan utges före

barnets födelse.

En förälder som inte har barnet i sin vård har rätt till föräldrapenning

endast om särskilda skäl föreligger. Modern har dock alltid rätt till föräld­
rapenning till och med den tjugonionde dagen efter förlossningsdagen,
även om hon inte har barnet i sin v ård.

5 § Bestämmelserna om föräldrapenning gäller i tillämpliga delar också

vid adoption av barn. Är det frågan om adoption av andra makens barn

eller adoptivbarn eller av eget barn utges föräldrapenning dock inte utöver

vad som skulle ha gällt om ad optionen inte hade ägt rum. Som adoption
anses även att någon tar emot ett barn i avsikt att adoptera det. Tidpunkten

då den försäkrade fått barnet i sin vård jämställs därvid med tidpunkten för

barnets födelse. Föräldrapenning utges dock inte för barn som fyllt tio år.

166

6 § Hel föräldrapenning utgör lägst 48 kronor om dagen (garantinivå).

Föräldrapenning för de första 180 dagarna utges med belopp motsvaran­

de förälderns sjukpenning enligt 3 kap. om föräldern under minst 240 dagar
i följd före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten härför har varit
försäkrad för en sjukpenning över garantinivån.

Utöver vad som anges i and ra stycket utges föräldrapenning för vaije

barn för 90 dagar med belopp motsvarande förälderns sjukpenning och 90

dagar med belopp enligt garantinivån.

Föräldrapenning vid flerbarnsbörd enligt 3 § andra stycket beräknas

enligt tredje stycket.

Utan hinder av vad som föreskrivs i an dra-Qärde styckena skall, om

förälderns sjukpenninggrundande inkomst har sänkts enligt 3 kap. 5 §

tredje stycket 5, föräldrapenningen till de ss barnet fyller två år beräknas

lägst på grundval av den sjukpenninggrundande inkomst som gällde innan

sänkningen skedde eller den högre inkomst som löneutvecklingen inom

yrkesområdet därefter föranleder, om föräldern avstår från förvärvsarbete

för vård av barn. Är kvinnan gravid på nytt vid utgången av denna tid och

beräknas barnets födelse ske inom sex månader eller föds barnet inom

nämnda tid, skall hennes föräldrapenning även fortsättningsvis beräknas
på motsvarande sätt.

¬

background image

7 § Hel f öräldrapenning för dag utges med belopp motsvarande föräl-

SFS 1985:87

derns sjukpenning när föräldern inte förvärvsarbetar. Halv eller flärdedels
föräldrapenning med belopp motsvarande förälderns sjukpenning utges när
föräldern förvärvsarbetar högst hälften respektive tre fjärdedelar av nor­

mal arbetstid.

Vid tillämpning av första stycket skall som förvärvsarbete inte betraktas

vård av barn, som har tagits emot för stadigvarande vård och fostran i

förälderns hem. Vårdar föräldern ett sådant barn och betalas ersättning för

vården, skall vid beräkningen av föräldrapenning bortses från den del av

den sjukpenninggrundande inkomsten som grundas på ersättningen för

vården. Hel föräldrapenning skall dock alltid utgöra lägst 48 kron or om
dagen.

8

Föräldrapenning får utges med belopp som m otsvarar hel, halv eller

Qärdedels garantinivå när föräldern arbetar högst tre fjärdedelar av normal
arbetstid.

Bestämmelserna i 3 kap. 4 § andra stycket tillämpas inte på föräldrapen­

ning.

9 §® Som villkor för rätt till föräldrapenning gäller att föräldern har varit

inskriven hos allmän fö rsäkringskassa under minst 180 dagar i följd när­
mast före den dag för vilken föräldrapenningen skall utbetalas.

Villkoret om inskrivning hos försäkringskassa eller om försäkring för

viss sjukpenning enligt 6 § andr a stycket anses uppfyllt om det har berott
på åldersregeln i 1 kap. 4 § att villkoret inte har kunnat uppfyllas. Motsva­
rande gäller om föräldern inte har varit inskriven eller inte har varit

försäkrad för viss sjukpenning, men skulle ha varit det om kassan känt till
samtliga förhållanden.

10

En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett

barn, som inte har fyllt tolv år, om föräldern behöver avstå från förvärvsar­
bete i samband med

1. sjukdom eller smitta hos barnet,
2. sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare,

3. besök i samhällets förebyggan de barnhälsovård,
4. vårdbehov som uppkommer till följd av att barnets andra förälder

besöker läkare med ett annat barn till någon av föräldrarna, under förut­

sättning att sistnämnda barn omfattas av bestämmelserna om tillfällig
föräldrapenning.

En förälder till barn som fyllt fyra men inte tolv å r har rätt till tillfä llig

föräldrapenning ä ven när föräldern avstår från förvärvsarbete i samband

med föräldrautbildning, b esök i barn ets skola eller besök i förskole- eller

fritidshemsverksamhet inom samhä llets barnomsorg i vilken barnet deltar
(kontaktdagar).

Rätt till tillfällig föräldrapenning tillkommer även en fader som avstår

från förvär vsarbete i samban d med barns födelse för att närvara vid för-

Senaste lydelse 1985: 83.

® Senaste lydelse 1985:83,

'Senaste lydelse 1985:83.

'67

¬

background image

SFS 1985:87

lossningen, biträda i hemmet eller vårda barn. Motsvarande gäller i till­

lämpliga delar för en fader vid adoption av barn, om barnet inte fyllt tio år.
Som adoption anses även att någon tar emot ett barn i avsikt a tt adoptera
det.

11 § Tillfällig föräldrapenning kan utges för vård av ett barn som fyllt

tolv men inte sexton år i de fall barnet på grund av sjukdom, psykisk
utvecklingsstörning eller annat handikapp är i behov av särskild tillsyn

eller vård.

Föräldrapenning enligt första stycket utges om föräldern behöver avstå

från förvärvsarbete av skäl som anges i 1 0 § första stycket. För vård- eller

tillsynsbehov som grun dat rätt till vårdbidrag enligt 9 ka p. 4 § utges dock
inte tillfällig föräldrapenning.

Den allmänna försäkringskassan far i förväg pröva om förutsättningarna

enligt första stycket föreligger. Ett sådant beslut är bindande för den tid
som anges i beslutet men kan omprö vas om de förhållanden som har lagts
till grund för beslutet ändras.

12 § Tillfällig föräldrapenning enligt 10 § första stycket och 11 § utges

under högst 60 dagar för varje barn och år och enligt 10 § andra stycket
under högst två dagar per barn och år.

Tillfällig föräldrapenning enligt 10 § tredje stycket utges under högst tio

dagar per barn. Sådan tillfällig föräldrapenning utges inte för tid efter
sextionde dagen efter barnets hemkomst efter förlossningen. Vid adoption
räknas tiden från den tidpunkt föräldrarna fått barnet i sin v ård.

Uppbär en förälder oavkortade löneförmåner under tid då han bedriver

studier, jämställs avstående från studier med avstående från förvärvsarbe­

te vid tillämpning av bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning, i den
mån föräldern går miste om lön eförmånerna.

13 § För att styrka det särskilda vård- eller tillsynsbehov som avses i

11 § första stycket skall läkarutlåtande inges.

Försäkringskassan får när det finns skäl till det kräva att särskilt utlåtan­

de inges för att styrka barnets eller den ordinarie vårdarens sjukdom eller
smitta som avses i 10 §.

Försäkringskassan får även kräva att en förälder styrker sin rätt till

föräldrapenning i samband med föräldrautbildning genom särskilt intyg av
den som har a nordnat utbildningen.

14 §'0 Tillfällig föräldrapenning utges med belopp som motsvarar föräl­
derns sjukpenning enligt 3 kap.

Hel tillfällig föräldrapenning utges till en förälder som avstår från för­

värvsarbete. Halv eller Qärdedels tillfällig föräldrapenning utges till en

förälder som arbetar högst hälften respektive högst tre Qärdedelar av den

tid han skulle ha arbetat om han inte vårdat barnet. Bestämmelserna i 7 §

andra stycket gäller i tillämpliga delar även i fr åga om til lfällig föräldrapen­

ning.

168

Senaste lydelse 1984: 551.

/

¬

background image

15 § Föräldrapenningförmåner får inte utges för tid innan anmälan gjorts

SFS 1985:87

hos försäkringskassan. Detta gäller dock inte om hinder förelegat för sådan

anmälan eller det finns särskilda skäl för att förmånen ändå bör betalas ut.

16 § Föräldrapenningförmåner får inte utges till båda föräldrarna för

samma barn och tid i ann at fall än som anges i 4 § andra stycket och 10 §
andra och tredje styckena.

Tillfällig föräldrapenning får utges till båda föräldrarna för samma barn

och tid, om båda följer med e tt barn till läkare när barnet lider av allvarlig
sjukdom. Detsamma gäller om båda föräldrarna, som en del i behandlingen
av barnet, behöver delta i ett läkarbesök eller i någon av läkare ordinerad

behandling.

Oavsett antalet barn utges till en förälder inte mer än sammanlagt hel

föräldrapenning per dag.

17 § Föräldrapenningförmåner utges inte i den mån föräldern för samma

dag uppbär sjukpenning enligt d enna lag eller lagen (1976:3 80) om arbets­
skadeförsäkring eller uppbär motsvarande ersättning enligt annan författ­

ning eller på grund av regeringens beslut i e tt särskilt fall. Utan hinder
härav utges dock föräldrapenningförmånen om den avser annan tid än

sjukpenningen eller den andra ersättningen.

18 § Bestämmelserna i 3 kap. 13 § första stycket, 16 och 17 § § tillämpas
även i fråga om föräldrapenningförmåner. Bestämmelserna i 3 kap. 15 §

tillämpas även i fråga om tillfäll ig föräldrapenning.

Vid beräkning av antalet dagar med rätt till föräldrapenningförmån anses

två dagar med halv eller fyra dagar med fjärdedels föräldrapenning som en

dag.

Om en föräldrapenningförmån tillkommer en förälder som inte har fyllt

18 år, får försäkringskassan på framställning av socialnämnden besluta att

föräldrapenningen helt eller delvis skall utbetalas till annan person eller till

nämnden att användas till förälderns och familjens nytta.

Är en kvinna vid tiden för förlossningen intagen i kriminalv årdsanstalt

eller ett hem som avses i 12 § lagen (1980; 621) med särskilda bestämmelser

om vård av unga, får försäkringskassan på framställning av föreståndaren
för inrättningen be sluta, att den föräldrapenning som tillkommer kvinnan
skall utbetalas till förestånda ren för att användas till kvinnans och b arnets

nytta.

20 kap.

2 §" Vid tillämpningen av b estämmelserna i 1 1 kap. 6 a § om försäkrad,

som vårdar barn, skall med barn som där sägs likställas fosterbarn.

Med förälder skall vid tillämpning av bestämmelse rna i 9 kap. 4 § och 11

kap. 6 a § likställas den, med vilken förälder är eller varit gift eller har

eller har haft barn, om de stadigvarande sammanbor.

Med förälder skall vid tillämpningen av bestämmelserna i 9 kap. 4 §

likställas den som med socialnämndens tillstånd har tagit emot ett ut­
ländskt barn för vård och fostran i syfte att adoptera det.

" Senaste lydelse 1983: 1077.

169

¬

background image

SFS 1985:87

Enligt 2 § andra stycket lagen (1983:850) om undantag från vissa be­

stämmelser i uppbördslagen (1953:272) m.m. skall ersättning som avses i

nämnda lag i vissa fall anses som inkomst av annat förvärvsarbete vid

tillämpning av denna lags bestämmelser om sjukpenninggrundande in­
komst och p ensionsgrundande inkomst.

Att ersättning enligt 14 och 15 §§ lagen (1983:1070) om arbete i ung­

domslag hos offentliga arbetsgivare är att betrakta som inkomst av anställ­

ning vid tillämpning av bestämmelserna om sjukpenninggrundande in­

komst och pensionsgrundande inkomst framgår av 17 § nämnda lag.

21 kap.

1 § Den som är inskriven hos en allmän försäkringskassa, men inte är

försäkrad för en sjukpenning som uppgår till garantinivån enligt 4 kap. 6 §,
skall kunna genom frivilliga avgifter försäkra sig för erhållande av sjukpen­

ning eller sjukpenningtillägg.

Den som inte har rätt till sjukpenning enlig t 3 kap. 1 § får försäkra sig för

sjukpenning som uppgår till lägst 20 kronor och högst till garantinivån
enligt 4 kap. 6 §. Den som har rätt till sjukpenning enligt 3 kap. I § far
försäkra sig för sjukpenningtillägg, som tillsammans med den sjukpenning
som han är berättigad till uppgår till lägs t 20 kronor och högst til l garantini­

vån.

Försäkringen skall efter den försäkrades val gälla utan karenstid eller

med en karenstid av 3 eller 30 dagar.

Rätt till inträde i den frivil liga försäkringen eller förkortning av gällande

karenstid enligt tredje stycket tillkommer endast den som är under 55 år.

Ersättning enligt denna paragraf utges inte för tid efter den månad då den

försäkrade börjar uppbära hel förtids- eller ålderspension.

2 § För den frivilliga försäkringen skall den försäkrade erlägga den avgift
som fastställs av regeringen, eller efter regeringens bestämmande, riksför­
säkringsverket. Avgifterna får inte bestämmas till olika belopp för olika
försäkrade i vidare mån än som föranleds av skillnader i försäkringens

omfattning.

Statsbidrag lämnas med 15 procent av kostnaderna för sjukpenning och

sjukpenningtillägg enligt 1 §.

För reglering av över- och underskott skall hos varje allmän försäkrings­

kassa finnas en fond för den frivilliga sjukförsäkringen. 1 fråga om denna

fond gäller bestämmelse rna i 18 kap. 15 § andra och tredje styckena.

3 § Närmare föreskrifter om villkor för den frivilliga försäkringen med­
delas av regeringen.

Denna lag'^ träder i kraft den 1 januari 1974. De nya bestämmelserna i

19 kap, 1 § tredje s tycket skall dock trä da i kraft dagen ef ter den, då lagen

enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författnings­

samling.

170

1973:465. Ändringen innebär atl tredje stycket upp hävs.

/

¬

background image

Äldre bestämmelser skall alltjämt gälla i fråga om avgift och statsbidrag

SFS 1985:87

för tid före ikraftträdandet.

Den som vid ikraft trädandet har sjukpenningförsäkring som beträffande

tilläggssjukpenning gäller med karenstid får utan hinder av de särskilda

villkoren i 3 kap. 11 § andra stycket övergå till försä kring med kortare
karenstid eller utan karenstid, såvida han gör framställning härom till den

allmänna försäkringskassan före utgången av mars månad 1974.

Försäkrad som enligt 11 kap. 7 § anmält undan tagande från försäkringen

för tilläggspension får före utgången av mars månad 1974 - utan hinder av
de särskilda villkoren i andr a stycket första punkten nämnda paragraf -

återkalla denna anmälan med ver kan från och med ingången av år 1974. I
fall som här avses skall beträffande val av karenstid för sjukpenningför­
säkring bestämmelserna i föregående stycke äga motsvarande tillämpning.

Bestämmelserna i 15 kap. 2 § skall fortfa rande gälla såvitt avser tid före

ikraftträdandet.

Beträffande den som är berättigad att uppbära omställningsbidrag enligt

102 § arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) efter utgången av år 1973
skall i fråga om rätt till förtidspension enligt 7 kap. 1 § andra stycket samt i

fråga om tillgodoräknande av pensionsgrundande inkomst för tilläggspen­
sion enligt 11 kap. 2 § bestämmelserna om försäkrad som uppbär kontant

arbetsmarknadsstöd i tillämpliga delar gälla. Motsvarande skall gälla vid

tillämpning av bestämmelserna i 3 kap . 10 §. Då beslut om ålderspension

eller förtidspension meddelas i fal l då någon uppburit omställningsbidrag,

skall bestämmelserna i 17 kap. 4 § andra stycket om ko ntant arbetsmark­
nadsstöd i tillämp liga delar gälla.

1. Denna lag'^ träder i kraft den 1 januari 1986.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 5 § tredje styck et 5 skall tillämpas i fråga om

barn som är födda år 1985 eller senare och barn som adopterats eller
mottagits för stadigvarande vård och fostran år 1985 eller senare.

3. I fråga om föräldrapenning i samband med barns födelse och särskild

föräldrapenning enligt 4 kap . 2 och 11 § § i deras lydelse före den 1 januari

1986 som inte har tagits ut före ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna

om föräldrapenning i den nya lagen. Såvitt gäller barn födda före utgången
av år 1983 får uttag av föräldrapenning ske intill utgången av år 1987 utan

hinder av bestämmelserna i 4 kap . 3 § sista stycket. Motsvarande gäller i
fråga om adoptivbarn om föräldrarna fått barnet i sin vård före utgång en av
år 1983. Föräldrapenning får dock utges längst till dess barnet uppnått åtta

års ålder eller till den senare tidpunkt då barnet avslutat det första skolåret.
4 kap . 11 § andra stycket i de ss äldre lydelse skall även fortsättningsvis

tillämpas vi d uttag av föräldrapenning för barn födda något av åren 1978

eller 1979.

4. Förekommer i annan lag eller författning hänvisning till föreskrifter i

4 kap . 2 och 11 §§ i deras lydelse före den 1 januari 1986 gäller i stället

motsvarande bestämmelser om föräldrapenning i den nya lagen. Förekom­
mer hänvisning till 4 kap. 8 § i dess lydelse före den 1 januari 1986
tillämpas bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning.

"1985:87.

171

¬

background image

SFS 1985:87

5. Äldre bestämmelser i 4 kap, 6 och 7 §§ gäller fortfarande för den som

före ikraftträdandet fått barnet i sin vård.

6. För den som vid ikraftträdandet är hemmamakeförsäkrad enligt 3

kap. 1 § andra stycket skall de äldre bestämmelserna om sådan försäkring

fortfarande gälla till d ess den försäkrades förhållanden har ändrats så att

rätten att tillhöra hemmamakeförsäkringen upphör eller den försäkrade

tecknar en frivillig sjukpenningförsäkring enligt 21 kap. i dess nya lydelse.

På regeringens vägnar

STEN ANDERSSON

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

!E

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.