SFS 1986:242

860242.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:242

om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utkom från trycket

den 27 maj 1986

utfärdad den 15 maj 198 6.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om

allmän försäkring^

deh att i 10 kap. 2 § ordet "nomadskola" skall bytas ut mot "sa mesko­

la",

dels att 10 kap. 3 § skall ha följande lydelse.

10 kap.

3 § Därest pensionsberättigad i annat fall än som avses i 2 § under hel

månad är intagen i annan ans talt än sjukhus eller ock tillfälligt vistas utom

anstalten, äger den som driver anstalten att, i den män regeringen så
förordnar, uppbära så stor del av den pensionsberättigades å månaden
belöpande folkpension, som svarar mot kostnaderna för vården eller för­
sörjningen på anstalten, varvid den pensionsberättigade dock skall äga

erhålla visst belopp för sina personliga behov. Vad nu sagts skall äga

' Prop. 1985/86: 107, SoU 19, rskr, 224.

^ Lagen omtryckt 1982; 120.

513

17-SFS 1986

¬

background image

SFS 1986:242

motsvarande tillämpning för det fall att den pensionsberättigade åtnjuter
vård eller försörjning mot avgift, som erlägges av kommun eller landstings­

kommun.

Åtnjuter barn, för vilket barntillägg utgår, i annat fall än som avses i 2 §

sista stycket under hel månad vård på anstalt eller eljest vård på allmän

bekostnad, äger den som driver anstalten eller det kommunala organ som
svarar för vårdkostnaden att, i den mån regeringen så f örordnar, uppbära
så stor del av barntillägg för månaden som svarar mot vårdkostnaden.

Första stycket gäller inte i fråga om pensionsberättigad som åtnjuter

helinackordering i se rvicehus för äldre människor eller som bor i grupp­
bostad eller elevhem som avses i lagen (1985 :568) om särskilda omsorger

om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.