SFS 1988:1327

881327.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1327

om ändring i lagen (1988:881) om ändring i lagen

utkom från trycket

(1962:381) om allmän försäkring;

den 1 6 december i9 88

utfärdad den 1 de cember 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 kap. 8 och 10 §§ lagen

(1988:881) om ändring i lage n (1962:381) om allm än försäkring skall ha

följande lydelse.

' Prop. 1987/88: 124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

2941

¬

background image

,v

SFS 1988:1327

i6 kap.

8 § Den som uppbär fö rtidspension enligt 7 kap. 1 § första stycket eller

13 kap. 1 § första stycket första meningen är skyldig att, om hans arbets­
förmåga väsentligt förbättras, utan oskäligt dröjsmål göra anmalan om det
hos allmän försäkringskassa. Motsvarande skall gälla den vars rätt till
förtidspension grundats på varaktig arbetslöshet och den som uppbär

efterlevandepension eller förmån enligt 9 kap., om förhållandena ä ndras
så a tt rätten till pensionen eller förmånen påverkas. Är den försäkrade
omyndig, åvilar anmälningsskyldigheten förmyndaren. Om den försäkra­
de har en god man eller förvaltare enligt föräldrabalken, har denne m ot­

svarande skyldighet att göra anmälan, om det kan anses ingå i u ppdraget.

Underlåts anmälan som avse s i första sty cket utan giltigt skäl, får pen­

sionen eller förmånen dras in för viss tid eller tills vidare.

10 § Har någon under resa ell er eljest blivit borta och kan det antas att
han avlidit, har hans efter levande rätt till efterlevandepension enligt den­

na lag. Såsom villkor för utbetalning av pension får dock krävas förklaring
på heder och samvete av efterlevande att denne saknar vaije underrättelse

om den bortavarande. I fråga om om yndig får sådan förklaring infordras
från hans förmyndare. Förklaring kan också infordras av en god man eller

förvaltare som har förordnats enligt föräldrabalken. Visar det sig sederme­
ra att den bortavarande är vid liv, skall pension ej vidare utgå.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.