SFS 1992:378

920378.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:378 Lag

Utkom från tryc ket

den 2 juni 1992

om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utfärdad den 21 maj 1992.

Enligt riksdagens bes lut' föreskrivs att 6 kap. 1 och 4 §§, 7 kap. 3 a §

samt 12 kap. 1 och 4 §§ la gen (1962:381) om allmän försäkring^ skall ha
följande lydelse.

6 kap.

' 1 § Rätt till folkpension i form av ålderspension til lkommer försäkrad

från och med den månad, varunder han fyller sextiofem år.

Uttag av ålderspension må begränsas till att avse hälften eller en fjärde­

del av pensionen.

På särskild framställning av försäkrad utgår ålderspension for tid före

den månad, varunder han fyller sextiofem år, dock tidigast från och med
den månad, då han uppnår sextio års ålder. Pension enligt vad nu sagts må

822

' Prop. 1991/92:149, SfUS, rskr. 2 32.

^ Lagen omtryckt 198 2: 120.

¬

background image

ej utgå till försäkrad, som äger komma i åtnjutande av tilläggspension

SFS 1992:378

enligt 12 kap. 1 § tredje stycket, med mindre han tillika gör mots varande
framställning enligt nämnda lagrum.

4 § Då uttag avser hälften eller en fjärdedel av ålderspensionen skall

minskning eller ökning enligt 2 och 3 §§ gälla motsvarande del av pen­

sionen.

7 kap.
3 a

En för säkrad som uppbär hel ålderspension enligt denna lag har

inte rätt till förtidspension. Om en försäkrad uppbär partiell ålderspension

enligt denna lag har han inte rätt till hel förtidspen sion. Inte heller har en

försäkrad som uppbär halv ålderspension enligt denna lag rätt till två
tredjedelar av hel förtidspension.

12 kap.

I § Rätt till tilläggspension i form av ålderspension tillkommer försäkrad

från och med den månad, varunder han fyller sextiofem år, under förut­

sättning att pensionspoäng tillgodoräknats honom for minst tre år.

Uttag av ålderspension må begränsas till att avse hälften eller en fjärde­

del av pensionen.

På särskild framställning av försäkrad utgår, under forutsättning som i

första stycket sägs, ålderspen sion for tid före den månad, varunder han

fyller sextiofem år, dock tidigast från och med den månad, då han uppnår
sextio års ålder. Pension enligt vad nu sagts må ej utgå till försäkrad, som
äger komma i åtn jutande av folkpension enligt 6 kap. 1 § tredje stycket,

med mindre han tillika gör motsvarande framställning enligt nämnda
lagrum.

4 § Då uttag avser hälften eller en fjärdedel av ålderspensionen skall

minskning eller ökning enligt 2 och 3 §§ gälla motsvarande del av pen­

sionen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1992. Äldre bestämmelser skall

fortfarande gälla i fråga om pension som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Karin Laan

(Socialdepartementet)

' Senaste lydelse 1991:1040.

823

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.