SFS 1992:1702

921702.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1702 Lag

Utkom från trycket

om äedring 5 lagcii (1962:381) om allmän försäkring;

den 30 december 1992

utfärdad den 21 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 1,4, 4b, 7, 7b, 8, 9a, 10-

10c och 16 §§, 4 k ap. 6 och 14 §§, 6 kap . 1, 2 och 4 §§, 7 k ap. 1, 2, 3a och
4 §§, 8 kap. 6 och 7 §§, 11 kap. 6 §, 12 ka p. 1 och 4 §§, 13 kap. 1 §, 21 kap.

1 § samt 22 kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring^ samt punk­
ten 11 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(1988:881) om ändring i nä mnda lag skall ha följande lydelse.

' Prop. 1992/93:31, bet. 1992/93; SfU9, rskr. 1992/93:157

3980

' Lagen omtryckt 1982:120.

¬

background image

3 kap.

SFS 1992:1702

1

Hos allmän försäkringskassa inskriven försälcrad äger enligt vad

nedan sägs rätt till sjukpenning, om hans sjukpenninggrundande inkomst
uppgår till minst sextusen kronor.

Villkoret om inskrivning hos försäkringskassan för rätt till sjukpenning

anses uppfyllt om det har berott på åldersregeln i 1 kap. 4 § att villkoret
inte har kunnat uppfyllas.

Rätt till sjukpenning enligt detta kapitel föreligger inte på grundval av

anställningsförmåner för tid som ingår i en sjuklöneperiod, under vilken
den försäkrades arbetsgivare har att svara för sjuklön enligt lagen

(1991:1047) om sjuklön.

4

För dagar i en sjukperiod gäller, om inte annat följer av 10—10 b §§,

1. att sjukpenning inte utges för den första dagen,

2. att hel sjukpenning för de två följande dagarna utgör för dag 65

procent av den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten, delad med

365,

3. att hel sjukpenning för tid därefter till och med den trehundrasextio-

femte dagen utgör för dag 80 procent av den fastställda sjukpenninggrun­

dande inkomsten, delad med 365, och

4. att hel sjukpenning för tid därefter utgör för dag 70 procent av den

sjukpenninggrundande inkomsten, delad med 365. Sjukpenningen avrun­
das till närmaste hela krontal.

Om den försäkrade av arbetsgivaren erhåller lön under sjukdom för

samma tid som sjukp enningen avser, skall sjukpenning som utges till och

med den nittionde dagen i sjukperioden minskas med det belopp som
lönen under sjukdom överstiger 10 procent av vad den försäkrade skulle
ha fått i lön om han varit i arbete och sjukpenning som utges för tid

därefter minskas med hela lönen under sjukdom. Till den del lönen under
sjukdom utges i förhållande till lön i arbete som för år räknat överstiger
den högsta sjukpenninggrundande inkomst som kan beräknas enligt 2 §
skall minskning dock endast ske med belopp som överstiger 75 procent av
lönen i arbete när sjukpenning utges med den procentandel som anges i

första stycket 2, 90 procent av lönen i arbete när sjukpenning utges från

och med den fjärde till och med den nitt ionde dagen med den procentan­
del som anges i första stycket 3, 80 procent av lönen i arbet e när sjukpen­

ning utges från och med den nittioförsta till o ch med den trehundrasextio-

femte dagen med den procentandel som anges i första stycket 3 och 70

procent av lönen i arbete för tid därefter när sjukpenning utges med den
procentandel som anges i första stycket 4.

Vid tillämpning av bestämmelserna i andra stycket skall ersättning som

utges på grund av förmån av fri gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställs i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudor­
ganisationer anses som lön under sjukdom från arbet sgivare.

Om den försäkrade gått miste om sjukpenning till följd av bestämmel­

serna i första stycket I eller 1 0 a § första stycket 1 för sammanlagt tio dagar

Senaste lydelse 1991:1977. Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.

Senaste lydelse 1991:1639.

3981

¬

background image

•• • < il

SFS 1992:1702

under de senaste tolv månaderna utges sjukpenning for dag som avses i

första stycket 1 med 65 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten,
delad med 365.

Det belopp varmed minskning skall göras avrundas till närmast lägre

hela krontal. Avräkning skall i första hand göras vid utbetalning av sjuk­
penning som avser samma tid som den lön under sjukdom som föranlett
minskningen men får också göras vid närmast följande utbetalning av

sjukpenning.

4 b

Den allmänna försäkringskassan kan efter skriftlig ansökan av den

försäkrade besluta att hel sjukpenning för dag skall utges med 80 procent

av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst delad med 365 eller,

vid sjukpenningberäkning enligt 10 a §, med motsvarande arbetstidsfak­

tor, även för dag som avses i 4 § första stycket 1 och 2 och 10 a § första

stycket I och 2. Ett sådant beslut får meddelas endast om den försäkrade
lider av sjukdom som kan antas medföra ett större antal sjukperioder med

rätt till sjukpenning under en tolvmånadersperiod.

Ett beslut enligt första stycket gäller från och med den kalendermånad

då ansökan gjordes hos försäkringskassan, om inte annat sägs i beslutet.
Beslutet skall gälla för viss tid som anges i beslutet eller, om det finns

särskilda skäl, tills vidare. Beslutet skall upphävas om villkoret enligt

första stycket andra meningen inte längre är uppfyllt.

En försäkrad som har gjort ansökan enligt första stycket är skyldig att

genomgå undersökning av läkare eller tandläkare och att ge in utlåtande
över undersökningen, om försäkringskassan finner att det behövs för ären­

dets bedömning. För den försäkrades utgifter för undersökningen och för

utlåtande över undersökningen lämnas ersättning i enlighet med vad rege­

ringen förordnar.

3982

7

Sjukpenning utges vid sjukdom som sätter ned den försäkrades

arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Med sjukdom jämställs ett tillstånd
av nedsatt arbetsförmåga, som orsakats av sjukdom för vilken sjukpenning

utgetts och som fortfarande kvarstår efter det att sjukdomen upphört.

Saknar den försäkrade arbetsförmåga utges hel sjukpenning. Om arbets-

mågan inte saknas helt men är nedsatt med minst tre Qärdedelar utges tre

fjärdedels sjukpenning. Är arbetsförmågan nedsatt i mindre grad men med

minst hälften utges halv sjukpenning. I annat fall utges en Qärdedels

sjukpenning.

Försäkringskassan får när det finns skäl till det kräva att läkarintyg ges

in för att styrka nedsättning av arbetsförmågan.

När en sjukperiod har pågått fyra veckor skall den försäkrade ge in ett

läkarutlåtande till försäkringskassan, om kassan begär det. Ett sådant
läkarutlåtande skall innehålla uppgift om behovet av rehabilitering, pågå­
ende och planerad behandling eller rehabiliteringsåtgärd samt, om möjligt,

beräknad återstående sjukdomstid med nedsatt arbetsförmåga.

För utgifter för läkarundersökning och utlåtande som föranleds av en

begäran enligt Qärde stycket lämnas ersättning i enlighet med vad regering­

en eller, efter regeringens bemyndigande. Riksförsäkringsverket föreslcri-

ver.

- Senaste lydelse 1990; 1516.

'' Senaste lydelse 1991:1040.

¬

background image

7 b §' Sjukpenning enligt 7 § utges även när den försäkrade genomgår en

SFS 1992:1702

medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering som syftar till att
förebygga sjukdom eller att förkorta sjukdomstid eller att helt eller delvis
förebygga eller häva nedsättning av arbetsförmågan. Som villkor gäller att
behandlingen eller rehabiliteringen har ordinerats av läkare och ingår i en

av försäkringskassan godkänd plan.

Arbetsförmågan skall anses nedsatt i den mån den försäkrade på grund

av behandlingen eller rehabiliteringen är förhindrad att förvärvsarbeta.

Sjukpenning enligt denna paragraf utg es med 80 procent av den försäk­

rades sjukpenninggrundande inkomst delad med 365 eller, vid sjukpen­
ningberäkning enligt 10 a §, med motsvarande arbetstidsfaktor även för

dag som avses i 4 § första stycket 1 och 2 och 10 a § första stycket 1 och 2.

8

Vid bedömningen av om arbetsförmågan är fullständigt nedsatt

skall, om sjukdomen kan a ntas vara kortvarig, särskilt beaktas om den

försäkrade på grund av sjukdomen är ur stånd att utföra sitt vanliga eller

därmed jämförligt arbete. Om den försäkrade på grund av sjukdomen

behöver avstå från förvärvsarbete under minst en fjärdedel av sin normala

arbetstid en viss dag, skall hans arbetsförmåga anses nedsatt i minst

motsvarande mån den dagen. Vid prövning av den försäkrades rätt till

sjukpenning för tid under vilken han annars skulle ha uppburit föräldra­

penning, skall arbetsförmågan anses nedsatt endast i den utsträckning som
den försäkrades förmåga att vårda barnet är nedsatt på grund av sjukdo­
men.

Om sjukdomen kan antas bli långvarig eller den försäkrade bedöms inte

kunna återgå till sitt arbete, skall försäkringskassan undersöka om den
försäkrade efter sådan åtgärd, som avses i 7 b § eller 22 kap. 7 §, kan
försörja sig själv genom förvärvsarbete om arbetsförhållandena ändras

eller om annat lämpligt arbete erhålls. Därvid skall beaktas vad som

rimligen kan begäras av honom med hänsyn till sjukdomen, hans utbild­
ning och tidigare verksamhet samt ålder, bosättningsförhållanden och

andra sådana omständigheter.

Om den försäkrade uppbär förtidspension eller särskild efterlevande­

pension enligt denn a lag, skall vid prövning av den försäkrades rätt till

sjukpenning bedömningen av hans arbetsförmåga ske med bortseende från
den nedsättning av förmågan eller möjligheten att bereda sig inkomst
genom arbete som ligger till grund för utgående pension.

Som sjukpe riod anses tid, under vilken en försäkrad i oavbruten följd

lider av sjukdom som avse s i 7 § eller har rätt till sjukpenning enligt 7 b §
eller rehabiliteringspenning enligt 22 kap. 7 §. Uppkommer för den försäk­

rade rätt till sjukpenning enligt kapitlet i omedelbar anslutning till en

sjuklöneperiod enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, skall sjukperioden
enligt denna lag anses omfatta också sjuklöneperioden.

Om en sjukperiod böljar inom fem dagar från det en tidigare sjukperiod

avslutats skall bestämmelserna i 4 och 10 a §§ tillämpas som om den
senare sjukperioden utgör en fortsättning på den tidigare sjukperioden.

' Senaste lydelse 1991:1976.

' Senaste lydelse 1992:275.

3983

¬

background image

-

4.v><r- -

SFS 1992:1702

9 a

En kvinna som önskar erhålla havandeskapspenning skall göra

ansökan därom. Den allmänna försäkringskassan får påfordra att kvinnan
till stöd för sin rätt till havandeskapspenning inger utlåtande av sin arbets­
givare samt läkarutlåtande.

I beslutet om havandeskapspenning skall anges under vilken tid ersätt­

ning kan utges.

Vad i lag eller annan författning föreskrivs om sjukpenning gäller i fråga

om havandeskapspenning med undantag av bestämmelserna om ersätt­

ning för merutgifter i 7 a § och om karenstid i 11 §. Vi dare skall havande­

skapspenningen, med avvikelse från vad som anges i 4 § första stycket och

10 a §, utges med 65 procent även för den första dagen. Havandeskapspen­
ning utges inte i den mån kvinnan för samma tid uppbär sjukpenning eller

sjuklön eller annan ersättning enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

10

För de första 14 dagarna i sjukperioden utges sjukpenning som

svarar mot sjukpenninggrundande inkomst av anställning endast under

förutsättning att den försäkrade skulle ha utfört förvärvsarbete om han

inte hade varit sjuk. För en försäkrad som avses i 5 § tredje stycket 1 eller
sjätte stycket skall vad som har sagts nu gälla även för tid efter de första 14
dagarna av sjukperioden. För sjukpenningen skall 10a och 10 b §§ tilläm­
pas.

Med tid för förvärvsarbete enligt första stycket jämställs
1. ledighet för semester, dock inte om den försäkrade uppbär semester­

lön enligt semesterlagen (1977; 480) och, enligt 15 § samma lag, kan begära
att dag då han är oförmögen till arbete på grund av sjukdom inte räknas
som semesterdag,

2. ledighet under studietid för vilken oavkortade löneförmåner utges,

3. ledighet under tid då den försäkrade genomgår sådan utbildning eller

undervisning som anges i 5 § tredje stycket 2 eller uppbär korttidsstudie­

stöd enligt studiestödslagen (1973:349), och

4. ledighet för ferier eller för motsvarande uppehåll för lärare som är

anställda inom utbildningsväsendet.

10 a §" Om den försäkrades sjukpenning i fall som avses i 10 § svarar

mot sjukpenninggrundande inkomst av enbart anställning, gäller för dagar
i sjukperioden som den försäkrade skulle ha utfört förvärvsarbete om han

inte hade varit sjuk

1. att sjukpenning inte utges för den första dagen,
2. att hel sjukpenning för de två följande dagarna utgör 65 procent av

den sjukpenninggrundande inkomsten och beräknas enligt andra och tred­
je styckena, och

3. att hel sjukpenning för tid därefter utgör 80 procent av den sjukpen­

ninggrundande inkomsten och beräknas enligt andra och tredje styckena.

Skall sjukpenning utges för endast en dag skall till grund för beräkningen

läggas det tal som erhålls när angiven procentandel av den sjukpenning­
grundande inkomsten delas med årsarbetstiden. Talet avrundas till när-

3984

'' Senaste lydelse 1991:1048.

Senaste lydelse 1991:1048. Ändringen inneb är bl.a. att andra stycket up phävs.

" Senaste lydelse 1990:1516. Ändringen innebär bl. a. att fjärde och femte styckena

upphävs.

¬

background image

måste hela krontal. Det multipliceras därefter med antalet timmar av

SFS 1992:1702

ordinarie arbetstid eller däremot svarande normal arbetstid. Produkten

utgör hel sjukpenning för dagen.

Skall sjukpenning utges för mer än en dag med samma procentandel

skall, vid beräkning av sjukpenning för dessa dagar, det tal som erhållits
enligt andra stycket andra meningen multipliceras med det sammanlagd a
antalet timmar av ordinarie arbetstid eller däremot svarande normal ar­

betstid som belöper på dagarna. Det tal som därvid erhålls delas med

antalet dagar med sjukpenning. Kvoten utgö r beloppet av hel sjukpenning

för dag. Skall sjukpenning utges efter olika grader av nedsatt arbetsförmå­

ga sammanläggs dock de timmar som avser samma grad för sig . Sjukpen­
ning beräknas för varje sådan period för sig.

Om antalet tim mar eller det sammanlagda antalet timmar enligt andra

och tredje styckena inte uppgår till ett helt timtal skall avrundning ske till

närmaste hela timtal, varvid halv timme avrundas uppåt. Sjukpenning

avrundas till närmaste hela krontal.

Om den försäkrade gått miste om sjukpenning till följd av bestämmel­

serna i första stycket 1 eller 4 § första stycket 1 för sammanlagt tio dagar

under de senaste tolv månaderna, utges sjukpenning för dag som avses i
första stycket 1 med 65 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten

och beräknas enligt andra och tredje styckena.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksförsäkringsver­

ket får meddela föreskrifter om schablonb eräkning av ordinarie arbetstid

och däremot svarande normal arbetstid.

10 b §'^ Om den försäkrades sjukpenning i fall som avses i 10 § svarar

mot sjukpenninggrun dande inkomst av såväl anställning som a nnat för­
värvsarbete beräknas beloppet av hel sjukpenning för dag enligt följande.
Den del av sjukpennin gen som svarar mot inkomst av anställning beräk­

nas enligt 10 a § första-fjärde styckena. Den del som svarar mot inkomst

av annat förvärvsarbete beräknas enligt 4 § första stycket.

10 c §'^ Utan hinder av föreskrifterna i 10—10 b §§ beräknas sjukpen­

ning enligt 4 § första stycket när den försäkrade

1. är helt eller delvis arbetslös och anmäld som arbetssökande på arbets­

förmedling samt är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som

svarar mot den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten,

2. skall uppbära sjukpenning för tid då annars havandeskapspenning,

föräldrapenning eller rehabiliteringspenning skulle ha uppburits, eller

3. är inskriven vid arbetsmarknadsinstitut eller efter förmedling av en

arbetsmarknadsmyndighet genomgår yrkesutbildning.

Vid beräkning av sjukpenning på en sjukpenninggrundande inkomst

som omfattar ersättning för sådan vård som avses i 1 2 § skall sjukpenning
som svarar mot denna ersättning beräknas enligt 4 § första stycket.

16 §''' Om en arbetstagare har rätt till lön under sju kdom enligt statliga,

kommunala eller landstingskommunala bestämmelser, kan regerin gen fö-

Senaste lydelse 1990:1516.

" Senaste lydelse 1991:1974. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

Senaste lydelse 1990:1516.

3985

¬

background image

•' '•f' •

SFS 1992:1702

reskriva undantag helt elle r delvis från bestämmelserna om rätt till sjuk­
penning.

I den mån sådant undantag inte har före skrivits får arbetsgivaren i den

ordning regeringen bestämmer uppbära arbetstagarens sjukpenning till
den del den inte överstiger den utbetalda lönen.

En överen skommelse, som innebär att en arbetsgivare som har utgivit

lön till en arbetstagare under sjukdom har rätt att uppbära dennes sjukpen­
ning, är bindande for försäkringskassan om den har form av kollektivavta!

och på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en organisation som är
att anse som huvudorganisa tion. Ett sådant kolle ktivavtal får en arbetsgi­

vare som är bunden av avtalet efter överenskommelse åberopa även i fråga

om arbetstagare som inte omfattas av avtalet men sysselsätts i arbete som

avses i det. Regeringen får meddela foreskrifter om sjukpenningberäkning
och handlä ggning av sjukfall for arbetstagare hos staten som om fattas av
sådant avtal.

Regeringen får även meddela fo reskrifter om sjukpenningberäkning för

arbetstagare med statligt reglerad anställning som är anställda hos en

annan arbetsgivare än staten och som omfattas av sådant kollektivavtal
som anges i tredje stycket.

Har en försäkrad drabbats av sjukdom utom riket och därvid erhåll it

underhåll genom utrikesförvaltningens försorg får förvaltningen i den

ordning regeringen bestämmer från försäkri ngskassan erhålla de n försäk­

rades sjukpenning, i den mån den inte överstiger vad som har utgivi ts i
underhåll.

Sjukpenning som betalas ut enligt denna paragraf till en arbetsgivare

skall minskas med lön under sjukdom so m arbetsgivaren utger t ill arbets­

tagaren for samma tid som sjukpenningen avser, dock endast med den del

av lönen under sjukdom som överstiger lönen i arbetet med 75 procent när
sjukpenning utges med den procentande l som anges i 4 § första stycket 2,

med 90 procent när sjukpenning utges från och med den Qärde till och med

den nittionde dagen i sjukperioden med den procenta ndel som anges i 4 §
första Styckets, med 80 procent när sjukpenn ing utges från oc h med de n

nittioförsta till och med den trehundrasextiofemte dagen i sjukperioden
med den procentandel som anges i 4 § första stycket 3 och med 70 procent

för tid därefter när sjukpenning utges med den procentandel som anges i

4 § första stycket 4. Härvid har bestämmelserna i 4 § tredje och femte

styckena motsvarande tillämpning.

4 kap,

6 §'^ Hel föräldrapenning utgör lägst 60 kronor om dagen (garantinivå).

Föräldrapenning för de första 180 dagarna utges med belopp motsvaran­

de förälderns sjukpennin g, beräknad enligt femte stycket, om föräldern

under minst 240 dagar i följd före barnets föde lse eller den beräknade
tidpunkten härför har varit försäkrad för en sjukpenning över garanti­
nivån.

3986

'' Senaste lydelse 1991:470.

¬

background image

Utöver vad som anges i andra stycket utges föräldrapenning for varje

SFS 1992:1702

barn for 180 dagar med belopp motsvarande förälderns sjukpen ning, be­
räknad enligt femte stycket, och 90 dagar med belopp enligt garantinivån.

Vid flerbamsbörd utges föräldrapenning enligt 3 § andra stycket för 90

dagar med belopp motsvarande förälderns sjukpenning, beräknad enligt
femte stycket, och 90 dagar med belopp enligt garantinivån.

När föräldrapenning enligt andra—fjärde stycke na skall utges med be­

lopp motsvarande förälderns sjukpenning, skall beräkningen ske enligt

3 kap. med undantag av 5 § Qärde—sjätte styckena samt 10a och 10 b §§.
Därvid skall dock föräldrapenning för dag beräknas efter 90 procent av

den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten, delad med 365, och
även utges fÖr den första dagen.

Utan hinder av vad som föreskrivs i andra—fjärde styckena skall, om

förälderns sjukpenninggrundande inkomst har sänkts enligt 3 kap. 5 §
tredje styckets, föräldrapenningen till dess barnet fyller två år beräknas
lägst på grundval av den sjukpenninggrundande inkomst som gällde innan

sänkningen skedde eller den högre inkomst som löneutvecklingen inom
yrkesområdet därefter föranleder, om föräldern avstår från förvärvsarbete
för vård av barn. Är kvinnan gravid på nytt vid utgång en av denna tid och

beräknas barnets födelse ske inom sex månader eller föds barnet inom
nämnda tid, skall hennes föräldrapenning även fortsättningsvis beräknas
på motsvarande sätt.

14 §'^ Hel tillfällig föräldrapenning utges till en förälder som avstår från

förvärvsarbete. Halv eller Qärdedels tillfällig föräldrapenning utges till en
förälder som arbetar högst hälften respektive hög st tre Qärdedelar av den
tid han skulle ha arbetat om han inte vårdat barnet. Bestämmelserna i 7 §
andra stycket gäller i tillämpliga delar även i fråga om tillfällig föräldra­

penning.

Om inte annat följer av tredje eller Qärde stycket eller 14 a § skall till

grund för beräkningen av beloppet för hel tillfällig föräldrapenning fÖr dag
läggas det tal som erhålls när 80 eller, efter det att förmånen utgetts fÖr 14
dagar fÖr samma barn under ett år, 90 procent av den sjukpenninggrun­

dande inkomsten av anställning delas med årsarbetstiden. Vid beräkning ­
en tillämpas 3 kap. 10 a § andra —Qärde styckena på motsvarande sätt fÖr
den tid som förmånen avser .

Skall tillfäll ig föräldrapenning utges på grundval av inkomst av annat

förvärvsarbete beräknas hel förmån för dag efter 80 eller, efter det att
förmånen utgetts fÖr 14 dagar fÖr samma barn under ett år, 90 procent av

den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten, delad med 365. Belop ­
pet avrundas till närmaste hela krontal.

Skall tillfälli g föräldrapenning utges på grundval av sjukpenninggrun­

dande inkomst av såväl anställning som annat förvärvsarbete beräknas
den del av förmåne n som svarar mot inkomst av anställning enl igt andra

stycket medan den del av förmånen som svarar mot inkomst av annat
förvärvsarbete beräknas enligt tredje stycket.

' Senaste lydelse 1990:1516.

3987

¬

background image

SFS 1992:1702

6 kap.

1 §'' Rätt till folkpension i form av ålderspension tillkommer försäkrad

från och med den månad, varunder han fyller sextiofem år.

Uttag av ålderspension får begränsas till att avse tre Qärdedelar, hälften

eller en fjärdedel av pensionen.

På särskild framställning av försäkrad utgår ålderspension för tid före

den månad, varunder han fyller sextiofem år, dock tidigast från och med
den månad, då han uppnår sextio års ålder. Pension enligt vad nu sagts må
ej utgå till försäkrad, som äger komma i åtnjutande av tilläggspension

enligt 12 kap. 1 § tredje stycket, med mindre han tillika gör motsvarande
framställning enligt nämnda lagrum.

2 §'" Ålderspension utgör, där ej annat följer av vad i andra stycket samt
3 och 4 §§ sägs, för år räknat 96 procent eller, för gift försäkrad vars make
åtnjuter folkpension i form av ålderspension eller förtidspension eller äger

rätt till pension enligt 1 § första stycket, 78,5 procent av basbeloppet.
Åtnjuter maken enligt 7 kap. 2 § tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels
förtidspension, utgår dock ålderspension med 82,9 procent, 87,25 procent
respektive 91,6 procent av basbeloppet.

Böljar ålderspension utgå tidigare än från och med månad, varunder

den försäkrade fyller sextiofem år, skall pensionen minskas med fem

tiondels procent för varje månad, som då pensionen böljar utgå återstår
till ingången av den månad varunder den försäkrade fyller sextiofem år.

Om pensionen börjar utgå senare än från och med sistnämnda månad,
ökas pensionen med sju tiondels procent för varje månad, som då pen­
sionen börjar utgå förflutit från ingången av den månad varunder den

försäkrade uppnådde nämnda ålder; härvid må hänsyn dock ej tagas till tid

efter ingången av den månad, under vilken den försäkrade fyllt sjuttio år,
och ej heller till tid, då den försäkrade åtnjutit tilläggspension i form av
ålderspension eller icke varit berättigad till folkpension.

4 §'^ Då uttag avser tre Qärdedelar, hälften eller en Qärdedel av ålders­

pensionen skall minskning eller ökning enligt 2 och 3 §§ gälla motsvarande
del av pensionen.

7 kap.

1

Rätt till folkpension i form av Jortidspension har försäkrad, som

fyllt sexton år, för tid före den månad, då han fyller sextiofem år, om hans
arbetsförmåga på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska

eller psykiska prestationsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel och

nedsättningen kan anses varaktig.

3988

''' Senaste lydelse 1992: 378.

Senaste lydelse 1990: 743.

"Senaste lydelse 1992:378.

" Senaste lydelse 1991:1041.

¬

background image

Kan nedsättningen av arbetsförmågan inte anses varaktig men kan den

SFS 1992:1702

antas bli bestående avsevärd tid, har den försäkrade rätt till folkpens ion i

form av sjukbidrag. Sådant bidrag skall vara begränsat till viss tid; och

skall i övrigt vad som är föreskrivet om förtidspension enligt första stycket

gälla beträffande sjukbidrag.

2 §^' Försäkrad, vars arbetsförmåga är helt nedsatt, erhåller hel förtids­

pension.

Försäkrad, vars arbetsförmåga inte är helt nedsatt men är nedsatt med

minst tre Qärdedelar, erhåller tre Qärdedels förtidspension.

Är den försäkrades arbetsförmåga nedsatt i mindre grad men med minst

hälften, utges halv förtidspension.

I Övriga fall utges en Qärdedels förtidspension.

3 a §" En försäkrad som uppbär hel ålderspension enligt denna lag har

inte rätt till förtidspension. Om en försäkrad uppbär tre fjärdedels, halv

eller en Qärdedels ålderspension enligt denna lag, h ar han inte rätt till

högre förtidspension än en Qärdedel, halv respektive tre Qärdedelar av

sådan pension.

4

Hel förtidspension utgör, där ej annat följer av vad i andr a stycket

sägs, för år räknat 96 procent eller, för gift försäkrad vars make åtnjuter
folkpension i form av ålderspension eller förtidspension el ler äger rätt till

pension enligt 6 kap. 1 § första stycket, 78,5 procent av basbeloppet.
Åtnjuter båda makarna förtidspension och är pensionen för endera eller
båda sådan som i 2 § andra—Qärde styckena sägs, skall dock vid beräkning

av pension hel förtidspension utgöra, om tre Qärdedels förtidspension

utgår till andra maken, 82,9 procent, om halv förtidspension utgår till

denne, 87,25 procent och, om en Qärdedels förtidspension utgår till ma­

ken, 91,6 procent av basbeloppet.

Om förtidspension utgår för tid efter det a tt ålderspension med stöd av

6 kap. 3 § upphört att utgå, skall förtidspensionen minskas med motsva­

rande tillämpning av bestämmelserna i 6 kap. 3 och 4 §§.

8 kap.

6 §^'' Rätt till särskild efterlevandepension har en efterlevande make som

uppfyller villkoren för rätt till omställningspension enligt 4 §, om den

efterlevandes möjlighet att bereda sig inkomst genom ett för honom lämp­
ligt arbete är nedsatt med minst en Qärdedel alltsedan makens död och

nedsättningen beror på arbetsmarknadsmässiga skäl, nedsatt hälsa eller

annan därmed jämförlig omständighet samt kan antas vara inte endast

kortvarig.

Rätten till särskild efterlevandepension inträder vid den tidpunkt då

rätten till omställningspension upphör.

Senaste lydelse 1990:156.

" Senaste lydelse 1992:378.

" Senaste lydelse 1983:960.

'•'Senaste lydelse 1988:881.

3989

¬

background image

I*-

--f.

SFS 1992:1702

7 §" En efterlevande make, vars möjlighet att bereda sig inkomst genom
arbete är helt nedsatt, erhåller hel särskild efterlevandepension. Är den

efterlevandes möjlighet att bereda sig inkomst genom arbete inte helt

nedsatt men är nedsatt med minst tre fjärdedelar, utges tre fjärdedels
pension. Är den efterlevandes möjlighet att bereda sig inkomst genom

arbete nedsatt i mindre grad men med minst hälften, utges halv pension. I
övriga fall utges en fjärdedels pension.

11 kap.

6

För vaije år, for vilket pensionsgrundande inkomst fastställts for

en försäkrad, skall pensionspoäng tillgodoräknas honom. I den mån den

pensionsgrundande inkomsten härrör från inkomst av annat förvärvsarbe­
te får dock pensionspoäng tillgodoräknas den försäkrade endast om till-
läggspensionsavgift för året till fullo erlagts inom föreskriven tid. Utan
hinder av att sådan avgiftsbetalning inte skett skall pensionspoäng tillgo­

doräknas den försäkrade för de båda år som närmast föregått det då

pension vid bifall till ansökningen skulle börja utgå. Pensionspoäng skall
vidare alltid tillgodoräknas för pensionsgrundande inkomst som härrör

från inkomst som avses i 3 § första stycket d.

Pensionspoäng som i första stycket sägs är den pensionsgrundande in­

komsten delad med det vid årets ingång gällande basbeloppet. Pensionspo­

äng beräknas med två decimaler, dock lägst till en hundradels poäng.

Har försäkrad under minst halva året åtnjutit en Qärdedels, halv eller tre

fjärdedels förtidspension enligt 13 kap. 2 §, skall han, utöver pensionspo­
äng enligt första stycket tillgodoräknas, om han åtnjutit en fjärdedels

förtidspension, en fjärdedel, om han åtnjutit halv förtidspension, hälften

och, om han åtnjutit tre fjärdedels förtidspension, tre Qärdedelar av det

poängmedeltal som avses i andra stycket av nämnda paragraf. Vad nu

sagts skall inte gälla om pensionen enligt 6 kap. I § lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring är samordnad med livränta. Är endast en del av

pensionen samordnad med livräntan, beaktas dock så stor del av poäng­

medeltalet som svarar mot förhållandet mellan den del av pensionen, som
inte är samordnad med livräntan, och pensionen.

Har försäkrad under olika tider av året åtnjutit hel, tre fjärdedels, halv

eller en fjärdedels förtidspension, skall vid tillämpning av tredje stycket
den pension som utgått under den längsta tiden anses ha utgått under hela
tiden. Har pensionerna utgått under lika lång tid av året skall den för den

försäkrade gynnsammaste beräkningsgrunden tillämpas.

Oavsett bestämmelserna i d enna paragraf skall försäkrad för år, varun­

der han åtnjutit förtidspension enligt 13 kap. 2 §, alltid tillgodoräknas lägst

pensionspoäng motsvarande vad enligt nämnda paragraf skall antagas

hava tillgodoräknats honom för samma år. Den pensionspoäng som tillgo­

doräknas får sammanlagt inte överstiga 6,50.

3990

" Senastclydelsc 1988:881.

Senaste lydelse 1984:867.

¬

background image

12 kap.

SFS 1992:1702

1 §" Rätt till tilläg gspension i form a v ålderspension tillkommer försäk­

rad från och med den månad, varunder han fyller sextiofem år, under
förutsättning att pensionspoäng tillgodoräknats honom för minst tre år.

Uttag av ålderspension får begränsas till att avse tre fjärdedelar, hälften

eller en Ijärdedel av pensionen.

På särskild framställning av försäkrad utgår, under förutsättning som i

första stycket sägs, ålderspens ion för tid före den månad, varunder han

fyller sextiofem år, dock tid igast från och med den månad, då han uppnår

sextio års ålder. Pension enligt vad nu sagts må ej utg å till försäkrad, so m
äger komma i åtnjut ande av folkpension enligt 6 kap. 1 § tredje stycket,

med mindre han tillika gör motsvarande framställning enligt nämnda

lagrum.

4

Då uttag avser tre fjärdedelar, hälften eller en fjärdedel av ålders­

pensionen skall minskning eller ökning enligt 2 och 3 §§ gälla motsvarande

del av pensionen.

13 kap.

1

Rätt till tilläggspension i form av förtidspension har enligt vad

nedan sägs försäkrad för tid före den månad, då han fyller sext iofem år,

om hans arbetsför måga på grund av sjukdom eller annan nedsättning av
den fysis ka eller psykiska prestationsförmågan ä r nedsatt med minst en
fjärdedel och nedsättnin gen kan anses varaktig samt den försäkrade skall

tillgodoräknas pensionspoäng för tid före det år, varunder pensionsfallet
inträffat.

Kan nedsättningen av arbetsförmågan inte anses varaktig men kan den

antas bli bestående avsevärd tid, har den försäkrade rätt till tilläggspension

i form av sjukbid rag. Sådant bidrag skall vara begränsa t till viss tid; och

skall i övrigt vad som är föreskrivet om förtidspension enligt första stycket
gälla beträffande sjukbidrag.

Föreskrifterna i 7 kap. 2, 3 och 3 a §§ skall tillämpas även beträffande

förtidspension enligt detta kapitel.

21 kap.

1 §^'' Den som är inskriven hos e n allmän försäkringskassa, men inte är

försäkrad för en sjukpenning som, beräknad enligt 3 kap. 4 § första sty c­
ket 3, uppgår till garantinivån enligt 4 kap. 6 §, skall kunna genom frivilli­

ga avgifter försäkra sig för erhållande av sjukpenning eller sjukpenningtill-
lägg.

" Senaste lydelse 1992:378.

" Senaste lydelse 1992:378.

" Senaste lydelse 1991: 1041.

" Senaste lydelse 1990: 1516.

¬

background image

.1 v . ^

' .

» C.A.I

',_f.

SFS 1992:1702

Den som inte har rätt till sjukpenning enligt 3 kap, I § få r försäkra sig

för sjukpenning som uppgår till lägst 20 kronor och högst till garantinivån
enligt 4 kap. 6 §. Den som har rätt till sjukpenning enligt 3 kap. 1 § får
försäkra sig för sjukpenningtillägg, som tillsammans med den sjukpenning
som han är berättigad till enligt 3 kap. 4 § första stycket 3 uppgår till lägst

20 kronor och högst till garantinivån.

En frivillig försäkring påverkas inte av att den försäkrades sjukpenning

enligt 3 kap., under där angivna förutsättningar, beräknas med tillämp­

ning av 5 § femte stycket eller 10a eller 10 b § nämnda kapitel.

Försäkringen skall efter den försäkrades val gälla med en karenstid av 3

eller 30 dagar eller utan sådan karenstid.

Rätt till inträde i den frivilliga försäkringen eller förkortning av gällande

karenstid enligt fjärde stycket tillkommer endast den som är under 55 år.

Ersättning enligt denna paragraf utges inte för tid efter ingången av den

månad då den försäkrade börjar uppbära hel förtids- eller ålderspension.

22 kap.

8 §'' Hel rehabiliteringspenning utgör fÖr d ag 95 procent av den fast­

ställda sjukpenninggrundande inkomsten, delad med 365, Rehabiliterings­

penningen avrundas till närmaste hela krontal.

11. I fall då rätt till bamtillägg föreligger fÖr december 1989 gäller

fortfarande äldre bestämmelser om denna förmån. Dock skall bamtillägg
som utges till sådan pension som anges i 6 kap. 1 § andra stycket och

7 kap. 2 § andra-Qärde styckena utgöra motsvarande andel av barntillägg
till hel pension.

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 3 kap. 7 § den 1 januari 1993,

såvitt avser övriga delar av 3 kap. samt 4 kap., 21 kap. och 22 kap. den

1 april 1993 och i övrigt den 1 juli 1993.

2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla i fråga om sjukpenning och

pension som avser tid före ikraftträdandet.

3. Vid tillämpning av de nya bestämmelserna i 3 kap. 4 § första stycket 3

och 4 i fall d å sjukperioden har påbörjats fÖre den 1 juli 1992 bortses från

tid före nämnda datum.

4. För den som vid ikraftträdandet uppbär två tredjedelar av hel förtids­

pension eller två tredjedelar av hel särskild efterlevandepension tillämpas
de nya bestämmelserna i 7 kap. 2 och 4 §§ samt 8 kap. 7 § första gången

vid omprövning som görs i anledning av en framställning av den försäkra­

de eller på annan grund.

5. Äldre bestämmelser i 6 kap. 2 § och 7 kap. 4 § skall fortfarande gälla i

fråga om pension som utges till gift försäkrad vars make uppbär två
tredjedels pension.

6. Om den försäkrade under minst halva året uppburit två tredjedels

förtidspension skall äldre bestämmelser i 11 kap . 6 § tillämpas vid till­
godoräknande av pensionspoäng. Om den försäkrade under olika tider av

3992

Senaste lydelse 1991:1040.

¬

background image

året uppburit hel, tre Qärdedels, två tredjedels, halv eller en fjärdedels

SFS 1992:1702

förtidspension skall äldre bestämmelser i 11 kap. 6 § tillämpas om två
tredjedels förtidspension utgått under den längsta tiden. Har pensionerna
utgått under lika lång tid av året skall de äldre bestämmelserna tillämpas

om denna beräkningsgrund är gynnsammast for den försäkrade.

På regeringens vägnar

BO KÖNBERG

Karin Laan

(Socialdepartementet)

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.