SFS 1990:743

900743.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:743

om ämdri nig i lagen (1962:381) om alSmäin! försäkring ^

Utkom från trycket

den 28 jun i 1990

Utfärdad den 19 juni 1990.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 6 kap. 2 och 3 §§ samt 12 kap. 2

och 3 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring^ skall ha följande lydelse.

6 kap.

2

Ålderspension utgör, där ej annat följer av vad i andr a stycket samt

3 och 4 §§ sägs, för år räknat nittiosex procent eller, för gift försäkrad vars
make åtnjuter folkpension i form av ålderspension eller förtidspension

eller äger rätt till pension enligt 1 § första stycket, sjuttioåtta och en halv

procent av basbeloppet. Åtnjuter maken enligt 7 kap. 2 § andra eller tredje

stycket två tredjedelar av hel förtidspension eller halv förtidspension,

utgår dock ålderspension i förra fallet med åtti ofyra och en tredjedels och i

senare fallet med å ttiosju och en fjärdedels procent av basbeloppet.

Börjar ål derspension utgå tidigare än från och med månad, varunder

den försäkrade fyller sextiofem år, skall pensionen minskas med fem
tiondels procent för varje månad, som då pensionen böijar utgå åters tår

till ingången av den månad varunder den försäkrade fyller sextiofem år.

Om pensionen börjar utgå senare än från och med sistnämnda månad,
ökas pensi onen med sju tiondels procent för varje månad, som då pen­
sionen börjar utgå förflutit från ingången av den månad varunder den

försäkrade uppnådde nämnda ålder; härvid må hänsyn dock ej tagas till tid

efter ingången av den månad, under vilken den försäkrade fyllt s juttio år,
och ej heller till tid, då den försäkrade åtnjutit tilläggspension i form av
ålderspension eller icke varit berättigad till folkpension.

3 § Uttag av ålderspension må återkallas med verkan från nästa månads­
skifte. Sådan återkallelse gäller ej för försäkrad, som åtnjuter tilläggspen­
sion enligt 12 ka p., med mindre han tillika gör motsvarande återkallelse

enligt 12 kap. 3 §.

Skall ålderspension ånyo börja utgå efter återkallelse som avses i första

stycket, beräknas pensionens storlek med tillämpning av bestämmelserna i

2 § på grundval av den försäkrades ålder då pensionen ånyo börjar utgå.

För varje månad, varunder ålderspension tidigare utgått göres vid beräk­

ningen avdrag med fem tio ndels procent såvitt avser tid före den månad,

varunder den försäkrade fyllt sextiofem år, och sju tiondels procent såvitt

avser annan tid.

12 kap.

2 § Ålderspension utgör, där ej annat följer av andra och tredje styckena

samt 3 och 4 §§, för år räknat sextio procent av produkten av det basbelopp

' Prop. 1989/90: 150 (bil. 3), FiU40, rskr. 358.

^ Lagen omtryckt 1982: 120.

' Senaste lydelse 1983:960.

1375

¬

background image

SFS 5990:743

som har fastställts for året och medeltalet av de pensionspoäng som tillgo*
doräknats den försäkrade eller, om pensionspoäng tillgodoräknats honom

för mer än femton år, medeltalet av de femton högsta poängtalen. Har
pensionspoäng tillgodoräknats den försäkrade för mindre än trettio år,

skall hänsyn tas endast till så stor del av nämnda produkt som svarar mot

förhållandet mellan det antal år, för vilka pensionspoäng tillgodoräknats

honom, och talet trettio.

Har pensionspoäng enligt 11 kap. 6 § första stycket på grund av underlå ­

ten avgiftsbetalning inte tillgodoräknats den försäkrade, skall hans ålders­

pension utgöra sextio procent av så stor del av den i första stycket angivna
produkten, som svarar mot förhållandet mellan d et antal år, dock högst

trettio, för vilka pensionspoäng tillgodoräknats den försäkrade, och talet
trettio ökat med ett för vaije år, för vilket den försäkrade till följd av
underlåten avgifisbetalning inte tillgodoräknats pensionspoäng. Vid
tillämpning av vad nu sagts får talet trettio ej ökas till mer än femtio.

Om ålderspensionen börjar utbetalas tidigare än från och med den

månad varunder den försäkrade fyller sextiofem år, skall pensionen mins­
kas med fem tiondels procent för varje månad, som då pensionen börja r
utgå åt erstår till ingången av den månad varunder den försäkrade fyller

sextiofem år. Om pensionen börjar utgå senare än från och med sistnämn­

da månad, ökas pensionen med sju tion dels procent för varje månad, som
då pensionen börjar utgå förflutit från ingången av den månad varunder
den försäkrade uppnådde nämnda ålder; härvid får hänsyn dock ej tas till

tid efter ingången av den månad, då den försäkrade fyllt sjuttio år, och ej

heller till tid, då den försäkrade åtnjutit folkpension eller inte varit berätti­

gad till tilläggspension i form av ål derspension.

3 § Uttag av ålderspension må återkallas med verkan från nästa månads­
skifte. Sådan återkallelse gäller ej för försäkrad, som åtnjuter folkpension
enligt 6 kap. med mindre han tillika gör motsvarande återkallelse enligt 6

kap. 3 §.

Skall ålderspension ånyo börja utgå efter återkallelse som avses i första

stycket, beräknas pensionens storlek med tillämp ning av bestämmelserna i
2 § på grundval av den försäkrades ålder då pensionen ånyo börjar utgå.

För varje månad, varunder ålderspension tidigare utgått göres vid berä k­

ningen avdrag med fem tiondels procent såvitt avser tid före den månad,

varunder den försäkrade fyllt sextiofem å r, och sju tiondels procent såvitt

avser annan tid.

1. Denna lag träder i kraft den 1 j uli 1990.

2. Vid beräkning av ökning av ålderspension enligt 6 kap. 2 § andra

stycket eller 12 kap. 2§ tredje stycket respektive minskning av sådan

pension enligt 6 kap. 3 § andra stycket eller 12 kap. 3 § andra stycket

tillämpas lagrummen i deras äldre lydelse såvitt avser tid före ikraftträdan­

det.

i376

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

Karl-Ingvar Rundqvisl

(Socialdepartementet)

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.