SFS 1970:186

700186.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1970 • Nr 186—189

Utkom från trycket den 9 juni 1970

Nr 186

Lag

om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring;

given Stockholms slott den 27 maj 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna i fråga om lagen (1962: 381) om allmän försäkring,

dels att i 18 kap. 14 och 17 §§ ordet "stadsfullmäktige" skall bytas ut mot

"kommunfullmäktige",

dels att 2 kap. 4 §, 6 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 1—4 §§,8 kap. 1 och 4 §§,

9 kap. 1 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 1 och 2 §§, 13 kap. 1 § samt 18 kap. 1, 7, 8,

13, 16 och 20 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 13 kap. 4 §, av nedan angivna

lydelse.

2 KAP.

4 §.

Ersättning för

allmän sal,

då erforderlig vård ej kunnat beredas å hemortssjukhus eller behovet av

sjukhusvården uppkommit utanför den landstingskommun eller landstings­

kommun ej tillhörande kommun, där den försäkrade är bosatt, och han med

anledning härav måst intagas å annat allmänt sjukhus, med belopp, som

motsvarar den lägsta avgift, mot vilken den försäkrade kunnat erhålla vår­

den å sjukhuset,

då vården annorstädes

i fråga.

Konungen äger

angivet belopp.

Med sjukhusvård

riksförsäkringsverkets försorg.

Såsom sjukhus räknas i denna lag dels allmänt sjukhus, varmed förstås

sjukvårdsinrättning som tillhör staten eller till vars drift statsbidrag utgår

eller som drives av landstingskommun eller kommun, som ej tillhör lands­

tingskommun, och ej är anordnad vid hem, som avses i 18 § lagen om social­

hjälp, ävensom sjukvårdsinrättning varÖver riksförsäkringsverket förfogar,

dels ock annan sjukvårdsinrättning, som enligt av Konungen fastställd för­

teckning är att anse såsom sjukhus jämlikt denna lag. Hemortssjuldius är

allmänt sjukhus, drivet av landstingskommun eller kommun, inom vars om­

råde försäkrad är bosatt.

Prop. 1970; 66, 2LU 34, rskr 232.

¬

background image

414

1970 • Nr 186

6 KAP.

1 §.

Rätt till

sextiosju år.

På särskild

nämnda lagrum.

Framställning på grund varav ålderspension utgår för tid före den månad

varunder den försäkrade fyller sextiosju år må återkallas med verkan från

nästa månadsskifte. Sådan återkallelse gäller ej för försäkrad, som åtnjuter

tilläggspension enligt 12 kap. 1 § andra stycket, med mindre lian tillika gör

återkallelse enligt 12 kap. 1 § tredje stycket. Har försäkrad sedan återkal­

lelse skett gjort förnyad framställning enligt andra stycket må denna fram­

ställning icke återkallas.

2 §.i

Ålderspension utgör, där ej annat följer av vad i andra och tredje styckena

sägs, för år räknat nittio procent eller, för gift försäkrad vars make åtnjuter

folkpension i form av ålderspension eller förtidspension eller äger rätt till

pension enligt 1 § första stycket, sjuttio procent av basbeloppet. Åtnjuter

maken enligt 7 k ap. 2 § andra eller tredje stycket två tredjedelar av bel för­

tidspension eller balv förtidspension, utgår dock ålderspension i förra fallet

med sjuttiosex ocb två tredjedels ocb i senare fallet med åttio procent av

basbeloppet.

Börjar ålderspension utgå tidigare än från ocb med den månad, varunder

den försäkrade fyller sextiosju år, skall pensionen, där ej annat följer av vad

i tredje stycket sägs, minskas med sex tiondels procent för varje månad,

som då pensionen börjar utgå återstår till ingången av den månad varunder

den försäkrade fyller sextiosju år. Om pensionen börjar utgå senare än från

ocb med sistnämnda månad, ökas pensionen med sex tiondels procent för

varje månad, som då pensionen börjar utgå förflutit från ingången av den

månad varunder den försäkrade uppnådde nämnda ålder; härvid må hänsyn

dock ej tagas till tid efter ingången av den månad, under vilken den för­

säkrade fyllt sjuttio år, ocb ej heller till tid, då den försäkrade åtnjutit till-

läggspension i form av ålderspension eller icke varit berättigad till folkpen­

sion.

Om ålderspension upphört efter återkallelse enligt 1 § tredje stycket, skall

senare utgående ålderspension minskas med sex tiondels procent för varje

månad som ålderspension utgått samt sex tiondels procent för varje månad,

som då ålderspensionen åter börjar utgå återstår till ingången av den månad

varunder den försäkrade fyller sextiosju år. Börjar pensionen åter utgå se­

nare än från ocb med sistnämnda månad, skall pensionen minskas med sex

tiondels procent för varje månad under vilken pensionen tidigare utgått.

7 KAP.

1 §.

Rätt till folkpension i form av förtidspension tillkommer försäkrad, som

fyllt sexton år ocb som ej åtnjuter ålderspension enligt denna lag, för tid

före den månad, då han fyller sextiosju år, därest hans arbetsförmåga på

grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska

prestationsförmågan är nedsatt med minst hälften ocb nedsättningen kan

anses varaktig.

Kan nedsättningen

. — beträffande sjukbidrag.

n'

Scnasto Ivdcise 1968; 2.39.

¬

background image

1970 . Nr 186

415

..

2 §.

Försäkrad, vars

erhåller hel förtidspension.

Är arbetsförmågan

av hel förtidspension.

I övriga fall utgives halv förtidspension.

2 §•

Vid bedömande i vad mån arbetsförmågan är nedsatt skall beaktas den

försäkrades förmåga att ^dd de n nedsättning av prestationsförmågan, varom

är fråga, bereda sig inkomst genom sådant arbete, som motsvarar hans kraf­

ter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till

hans utbildning och tidigare verksamhet samt ålder, bosättningsförhållan­

den och därmed jämförliga omständigheter. I fråga om äldre försäkrad skall

bedömningen främst avse hans förmåga och möjlighet att bereda sig fortsatt

inkomst genom sådant arbete som han tidigare utfört eller genom annat för

honom tillgängligt lämpligt arbete. Med inkomst av arbete likställes i skälig

omfattning värdet av hushållsarbete i hemmet.

Är den

utföra förvärvsarbete.

4 §.i

Hel förtidspension utgör, där ej annat följer av vad i andra stycket sägs,

för år räknat nittio eller, för gift försäkrad vars malte åtnjuter folkpension

i form av ålderspension eller förtidspension eller äger rätt till pension enligt

6 kap. 1 § första stycket, sjuttio procent av basbeloppet. Åtnjuta båda ma­

karna förtidspension och är pensionen för endera eller båda sådan som i 2 §

andra eller tredje stycket sägs, skall dock vid beräkning av pension hel för­

tidspension utgöra, om två tredjedelar av hel förtidspension utgår till andra

maken, sjuttiosex och två tredjedels och, om halv förtidspension utgår till

denne, åttio procent av basbeloppet.

Om förtidspension utgår för tid efter det att ålderspension med stöd av

6 kap. 1 § tredje stycket upphört att utgå, skall förtidspensionen minskas

med sex tiondels procent för varje månad under vilken ålderspensionen ut­

gått.

8 KAP.

1 §.

Rätt till folkpension i form av änkepension tillkommer änka, som ej åt­

njuter folkpension i form av ålderspension, för tid före den månad då hon

fyller sextiosju år, därest hon

a) har vårdnaden om och stadigvarande sammanbor med barn under sex­

ton år, som vid makens död stadigvarande vistades i makarnas hem eller hos

änkan; eller

b) vid malcens död fyllt trettiosex år och varit gift med honom minst fem

år.

Upphör rätt

nämnda tidpunkt.

4 §.

Änkepension utgör,

— av basbeloppet.

Utgår änkepension

understiger femtio.

Om änkepension utgår för tid efter det att ålderspension med stöd av

6 kap. 1 § tredje stycket upphört att utgå, skall änkepensionen minskas med

sex tiondels procent för varje månad under vilken ålderspensionen utgått.

Senaste lydelse 1968: 239.

¬

background image

416

1970 • Nr 186

9 KAP.

1 §A

Till ålderspension

gift kvinna.

Barntillägg till ålderspension eller hel förtidspension utgör för år räloiat

tjugufem procent eller, om barnet är berättigat till barnpension enligt 8 kap.

5 §, tio procent av basbeloppet. Utgår enligt 7 kap. 2 § andra eller tredje

stycket två tredjedelar av bel förtidspension eller balv förtidspension, utgör

barntillägget motsvarande andel av barntillägg till bel förtidspension.

Åtnjuter den

balva basbeloppet.

11 KAP.

2 §.

Med inkomst

trehundra la-onor.

Ersättning i

såsom arbetsgivare.

Vid berälcning av inkomst av anställning skall hänsyn icke tagas till lön

eller annan ersättning, som försäkrad åtnjutit från arbetsgivare, vilken är

bosatt utom riket eller är utländsk juridisk person, i annat fall än då den

försäkrade sysselsatts \nd skötseln av bär i riket belägen fastighet eller i rö­

relse som bedrives från bär beläget fast driftställe. Vad i detta stycke sägs

skall icke gälla beträffande lön till svensk medborgare, såframt svenska sta­

ten eller, där lönen bärrör från utländsk juridisk person, svensk juridisk

person, som äger ett bestämmande inflytande över den utländska juridiska

personen, enligt av riksförsäkringsverket godtagen förbindelse bar att svara

för avgift till försälcringen för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §.

Hänsyn skall ej heller tagas till lön eller annan ersättning från främmande

makts härvarande besluckning eller lönade konsulat eller från arbetsgivare,

vilken tillhör beskickning eller konsulat som nu sagts och icke är svensk

medborgare. Vad i detta stycke sägs skall icke gälla beträffande lön till

svensk medborgare eller den som utan att vara svensk medborgare är bosatt

i riket, såframt utländsk beskiclming bär i riket enligt av riksförsäkrings­

verket godtagen förbindelse bar att svara för avgift till försäkringen för till-

läggspension enligt 19 kap. 1 §.

Den som åtagit sig förbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall anses

såsom arbetsgivare.

12 KAP.

1 §.2

it;

Rätt till

tre år.

ty

På särskild

nämnda lagrum.

lii

Framställning om ålderspension för tid före den månad varunder den för­

säkrade fyller sextiosju år må återkallas med verkan från nästa månads-

(ij|

skifte. Sådan återkallelse gäller ej för försälo-ad, som åtnjuter folkpension

enligt 6 kap. 1 § andra stycket, med mindre han tillika gör återkallelse enligt

6 kap. 1 § tredje stycket. Har försäkrad sedan återkallelse skett gjort för-

^

nyad framställning enligt andra stycket må denna framställning icke åter­

kallas.

2 §.

Ålderspension utgör, där ej annat följer av andra, tredje och fjärde

styckena, för år räknat sextio procent av produkten av basbeloppet för den

' Senaste lydelse 1964: 146.

= Senaste lydelse 1966: 236.

-til;

¬

background image

1970 • Nr 186

417

månad, för vilken pension skall utgivas, och medeltalet av de pensionspoäng

som tillgodoräluiats den försälu-ade eller, om pensionspoäng tillgodoräknats

honom för mer än femton år, medeltalet av de femton högsta poängtalen.

Har pensionspoäng tillgodoräknats den försäkrade för mindre än trettio år,

skall hänsyn tagas endast till så stor del av nämnda produkt som svarar mot

förhållandet mellan det antal år, för vilka pensionspoäng tillgodoräknats

honom, och talet trettio.

Har undantagande

den försäkrade.

Börjar ålderspension utgå tidigare än från och med den månad, varunder

den försäkrade fyller sextiosju år, skall pensionen, där ej annat följer av

fjärde stycket, minskas med sex tiondels procent för varje månad, som då

pensionen börjar utgå återstår till ingången av den månad varunder den för-

sälcrade fyller sextiosju år. Om pensionen börjar utgå senare än från och

med sistnämnda månad, ökas pensionen med sex tiondels procent för varje

månad, som då pensionen börj ar utgå förflutit från ingången av den månad

varunder den försäkrade uppnådde nämnda ålder; härvid må hänsyn dock

ej tagas till tid efter ingången av den månad, under vilken den försäkrade

fyllt sjuttio år, och ej heller till tid, då den försälo-ade åtnjutit folkpension

eller icke varit berättigad till tilläggspension i form av ålderspension.

Om ålderspension upphört efter åter kallelse enligt 12 kap. 1 § tredje

stycket, skall senare utgående ålderspension minskas med sex tiondels pro­

cent för varje månad som ålderspension utgått samt sex tiondels procent för

varje månad, som då ålderspensionen åter börjar utgå återstår till ingången

av den månad varunder den försäkrade fyller sextiosju år. Börjar pensionen

åter utgå efter ingången av den månad varunder den försälcrade fyllt sextio­

sju år skall pensionen minskas med sex tiondels procent för varje månad

under vilken pensionen tidigare utgått.

13 KAP.

1 §.

Rätt till tilläggspension i form av förtidspension tillkommer enligt vad

nedan sägs försäkrad, som ej åtnjuter ålderspension enligt denna lag, för

tid före den månad, då han fyller sextiosju år, därest hans arbetsförmåga

på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska

prestationsförmågan är nedsatt med minst hälften och nedsättningen kan

anses varaktig samt den försäkrade äger tillgodoräkna sig pensionspoäng

för tid före det år, varunder pensionsfallet inträffat.

Kan nedsättningen

beträffande sjulcbidrag.

Vad i

detta kapitel.

4 §.

Om förtidspension utgår för tid efter det att ålderspension med stöd av

12 kap. 1 § tredje stycket upphört att utgå, skall förtidspensionen minskas

med sex tiondels procent för varje månad under vilken ålderspensionen ut­

gått.

18 KAP.

1 §.

För varje landstingskommun samt varje kommun, som ej tillhör lands­

tingskommun, skall finnas en allmän försäkringskassa. Då särskilda för­

hållanden föranleda därtill, må dock försäkringskassas verksamhetsområde

omfatta två landstingskommuner eller landstingskommun och kommun som

¬

background image

418

1970 • Nr 186

nyss sagts. Om antalet försälaingskassor och deras verksamhetsområden

förordnar Konungen.

Allmän försälcringskassa

prövas erforderligt.

7 §.i

Styrelse för allmän försäkringskassa skall bestå av sju eller, om kassans

verksamhetsområde omfattar två landstingskommuner inom sldlda län, åtta

ledamöter. Styrelsen för Stockholms läns allmänna försälcringskassa skall

dock bestå av nio ledamöter.

En ledamot, som skall vara ordförande, utses av Konungen, en ledamot av

socialstyrelsen samt en ledamot av länsstyrelsen; om kassans verksamhets­

område tillhör två län, skall vardera länsstyrelsen utse en ledamot, övriga

ledamöter utses av landstinget eller, där fråga är om kassa, vars verksam­

hetsområde utgöres av enbart en kommun, av kommunfullmäktige. Omfattar

kassans verksamhetsområde två landstingskommuner, skall vartdera lands­

tinget utse två ledamöter; utgöres verksamhetsområdet av landstingskom­

mun och kommun, som ej tillhör landstingskommun, utses tre ledamöter av

landstinget samt en ledamot av kommunfullmäktige.

För varje

en suppleant.

8 §.

Styrelseledamot utses, om icke Konungen annat förordnar, för en tid av

tre år, räknat från och med den 1 januari året näst efter det, då han blivit

utsedd.

Styrelseledamot må

utsett honom.

Avgår styrelseledamot

blmt utsedd.

13 §.i

Befattningshavare hos

av kassan.

Riksförsäkringsverket och

kassans styrelse.

För befattningshavare, för vilka Konungen så föreskrivit, skola anställ­

nings- och arbetsvillkor som må bestämmas genom a^dal fastställas under

medverkan av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer samt

övriga anställnings- och arbetsvillkor fastställas i den ordning Konungen

förordnar.

I den utsträckning Konungen förordnar må försäkringskassa inrätta ny

tjänst endast efter medgivande av riksförsäkringsverket.

16 §.

För granskning av styrelsens förvaltning och den allmänna försäkrings­

kassans räkenskaper skola för varje år utses en revisor av riksförsäla-ings-

verket och två revisorer av landstinget eller, där fråga är om kassa, vars

verksamhetsområde utgöres av enbart en kommun, av kommunfullmäktige.

Omfattar kassans verksamhetsområde två landstingskommuner, sltall vart­

dera landstinget utse en revisor; utgöres verksamhetsområdet av landstings­

kommun och kommun, som ej tillhör landstingskommun, skall en revisor ut­

ses av landstinget och en revisor av kommunfiillmäktige.

För varje

en suppleant.

Revisor må

utsett honom.

Revisor skall

till styrelseledamot.

20 §,i

Frågor om förtidspension, invaliditetstillägg och invaliditetsersättning av­

göras i allmän försäkringskassa av en pensionsdelegation, bestående av sju

* Senaste lydelse 1968: 239.

¬

background image

1970 • Nr 186 och 187

419

ledamöter. Dessa äro ordföranden i kassans styrelse, som tillika för ordet i

delegationen, två av socialstyrelsen utsedda läkare, två av riksförsäkrings­

verket utsedda ledamöter som skola hava särsldld erfarenhet av arbetsför­

hållanden och två av landstinget eller, om kassans verksamhetsområde ut-

göres av enbart en kommun, av kommunfullmäktige utsedda ledamöter. Om­

fattar kassans verksamhetsområde två landstingskommuner eller landstings­

kommun och kommun, som ej tillhör landstingskommun, skola landstingen

eller landstinget och kommunfullmäktige vardera utse en ledamot. Då skäl

äro därtill må Konungen utse särskild ordförande i pensionsdelegation.

Suppleant för

två suppleanter.

I allmän

flera pensionsdelegationer.

1. Denna lag träder! kraft den 1 juli 1970, i den mån ej annat följer av 2.

De nya bestämmelserna i 11 kap. 2 § får även tillämpas på lön som hänför

j

sig till tiden den 1 januari—den 30 juni 1970.

i

2. Såvitt gäller 2 kap. 4 §, 18 kap. 1, 7, 8, 14, 16 och 17 §§ samt bestäm-

i

melserna i 18 kap. 20 § om kommun och kommunfullmäktige träder lagen

i kraft den 1 januari 1971. De nya bestämmelserna tillämpas dock redan

under år 1970 i fråga om utseende av ledamöter och suppleanter i allmän

försälcringskassas styrelse, pensionsdelegation eller försäludngsnämnd för

tid efter utgången av år 1970.

3. Löpande tjänstgöringstider för ledamöter och suppleanter i allmän

försäkringskassas styrelse, pensionsdelegation eller försäkringsnämnd upp­

hör -^dd u tgången av år 1970. De ledamöter och suppleanter i pensionsdele­

gation som enligt 18 kap. 20 § skall utses av riksförsäkringsverket skall

första gången utses för tiden den 1 juli—den 31 december 1970.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN A SPLING

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.