SFS 1970:141

700141.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1970 • Nr 141 145

utkom från trycket den 4? juni 1970

Nr 141

Lag

om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring;

given Stockholms slott den 27 maj 1970.

"V i GUSTAF ADOLF, med G it ds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 3 kap. 2—5, 9 och 10 §§, 17 kap. 1 §, 19 kap. 2, 6 och 7 § §

samt 21 kap. 1 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring skall ha nedan

angivna lydelse.

3 KAP.

2 §.

Hos allmän

än anställning.

Med inkomst

såsom arbetsgivare.

Beräkning av

kommunal inkomstskatt.

Försäkrad, som är inskriven hos allmän försäkringskassa men vars in­

komst av förvärvsarbete icke uppgår till ettusenåttahundra kronor för år,

skall likväl vara placerad i sjukpenningklass, såframt han är gift och stadig­

varande sammanbor med sin make eller, i annat fall, stadigvarande sam­

manbor med barn under sexton år till honom eller hans make eller med

någon, med vilken han varit gift eller har eller har haft barn.

3 §.

Försäkrad, som åtnjuter hel förtidspension enligt denna lag eller under

månaden närmast före den, varunder han uppnått sextiosju års ålder, åt­

njutit sådan pension eller på grund av vad i 4 kap. 3 § stadgas icke vidare

äger komma i åtnjutande av sjukpenning, må ej vara placerad i sjukpen­

ningklass. Ej heller må försäkrad på grund av vad i 2 § sista stycket stadgas

vara placerad i sjukpenningklass för tid efter den månad, varunder han fyl­

ler sextiosju år.

4 §-2

Försäkrad som

följande tabell:

Av sjukpenningbeloppet

återstoden tilläggssjukpenning.

För dag

av anställning.

Utan hinder av vad i tredje stycket stadgas utgör sjukpenningen vid sjuk­

husvård lägst sex kronor för försäkrad som stadigvarande sammanbor med

' Prop. 1970: 60, 2LU 42, rskr 243.

® Senaste lydelse 1966: 350.

32—7000^0. Svensk författningssamling 1970

¬

background image

310

1970 • Nr 141

barn under iio år till honom eller hans malte eller till någon, med vilken han

stadigvarande sammanbor och med vilken han varit gift eller har eller har

haft barn.

5 §.

Allmän försälcringskassa

— försältrades arbetsförmåga.

Ändring av försälo-ads placering i sjukpenningklass i fall som avses under

a), b) och c) här ovan må ej ske förrän vid det månadsskifte, som inträffar

närmast efter det beslutet härom fattats. Ändring av försäkrads placering i

sjukpenningklass i annat fall skall ske vid månadsskiftet närmast efter det

anledning till ändringen uppkommit eller, i fall då försäkrads placering i

sjukpenningklass enligt 2 § sista stycket skall upphöra på grund av att hans

make eller någon med Adlken han varit gift eller har eller har haft barn av­

lider, ^dd fjärde månadsskiftet efter dödsfallet.

Under tid då försälcrad lider

§ stadgas.

Under tid då försäkrad efter förmedling av arbetsmarknadsmyndighet

eller arbetsvårdsorgan hos kommun eller landstingskommun undergår ar-

betsprövning, yrkesutbildning eller arbetsträning må han ej placeras i lägre

sjukpenningklass än den han närmast dessförinnan tillhörde, med mindre

sådant fall är för handen som avses under b) och c) här ovan eller, vad an­

går arbetsträning, denna pågått sex månader.

9 §.i

Till sjukpenning

underhållsskyldigheten fullgöres.

Barntillägg till hel sjukpenning utgör en krona för ett eller två barn, två

kronor för tre eller fyra barn samt tre kronor för fem eller flera barn, allt

för dag. Till sjukpenning, som tillkommer försäkrad vilken stadigvarande

sammanbor med barn under tio år, utgör dock barntillägg lägst två kronor

för dag.

Barntillägg till halv

stycke sägs.

Vid tillämpning

haft barn.

10 §.2

För den

sjukperiods slut.

Varar sjukperioden

överstiger två.

Utan hinder

erkänd arbetslöshetskassa;

c) sjukpenning till försäkrad som är placerad i sjukpenningklass nr 1

eller är placerad i sjukpenningklass nr 2 och skulle hava varit placerad i

sjukpenningldass nr 1 om hans inkomst av förvärvsarbete icke uppgått till

ettusenåttahundra kronor för år.

Sjukpenning må

bör utgå.

Såsom sjukperiod

7 §.

17 KAP.

1 §•

...

Det pensionsbelopp, som först förfaller till betalning efter beviljande av

förtidspension, skall minskas med den försäkrade tillkommande sjukpen­

ning jämte barntillägg enligt denna lag i den mån pension och sjukförsäk­

ringsförmåner belöpa på samma månad. Beviljas förtidspensionen att utga

i omedelbar anslutning till sjulcbidrag, skall minskning dock göras endast å

belopp, varmed pensionen i anledning av ytterligäre nedsättning av arbets­

förmågan överstiger sjukbidraget. I första hand minskas folkpension.

' Ändringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

Senaste lydelse 1967: 921.

¬

background image

1970 . Nr 141

311

Har vid omprövning jämlikt 3 kap, 5 § första stycket c) den försäkrade

placerats i sjukpenningklass för tid efter det pensionen beviljats, skall för

dag, då hel sjukpenning utgivits, sjukförsälcringsförmånerna föranleda

minskning av pensionen endast i den mån de överstiga vad som skulle hava

utgått enligt den sjukpenningldass, i vilken den försäkrade är placerad efter

det pensionen beviljats.

Vad i första och andra styckena sägs skall äga motsvarande tillämpning

beträffande belopp, varmed förtidspension ökas i anledning av ytterligare

nedsättning av arbetsförmågan.

19 KAP.

2

Försäkrad, som

och tilläggssjukpenning.

Avgift avseende utgifter för sjukvårdsersättning, vari inbegripas de ut­

gifter för läkemedel soin åvila de allmänna försäkringskassorna, skall er­

läggas under förutsättning att vid taxering året närmast efter det år avgiften

avser till statlig inkomstskatt beskattningsbar inkomst beräknats för den

försäkrade. Sådan avgift skall dock icke erläggas, om den försäkrade vid

utgången av det år avgiften avser upphört att vara inskriven hos allmän för­

säkringskassa eller fyllt sextiosju år eller för december månad samma år

åtnjutit ålderspension eller förtidspension enligt denna lag.

Avgift avseende utgifter för grundsjukpenning, vari inbegripas utgifterna

för barntillägg och moderskapspenning, skall erläggas under förutsättning

dels att den försälcrade under det år avgiften avser varit placerad i sjuk­

penningklass, dels att vid taxering året närmast efter det år avgiften avser

till statlig inkomstskatt beskattningsbar inkomst beräloiats för den försäk­

rade.

Avgift avseende

högre sjukpenningsklass.

6 §.2

Sjukförsäkringsavgift fastställes

öretal bortfaller.

Avgift avseende

högre sjukpenningklass.

Avgifterna avseende

erforderlig fondering.

Avgifterna avseende utgifter för sjukvårdsersättning och grundsjukpen­

ning skola var för sig vara lika stora för samtliga avgiftspliktiga försäk­

rade i den allmänna försäkringskassan. Försälo-ads avgifter för dessa ända­

mål må för år räknat tillsammans icke överstiga ett belopp motsvarande en

tiondel av hans till statlig inkomstskatt beskattningsbara inkomst ^dd ta xe­

ring året närmast efter det år sjukförsäkringsavgiften avser. I första hand

nedsättes avgiften avseende utgifter för sjukvårdsersättning.

Avgifterna avseende utgifter för tilläggssjukpenning

nu stadgats.

Är försäkrad

inkomst åtnjutits.

Den som —

av tjänstgöringstiden.

7 §.2

Till allmän försäkringskassa utgår för varje år statsbidrag med femtio­

fem procent av kassans utgifter för

a) sjukvårdsersättning

d) moderskapspenning.

^ Senaste lydelse 1966: 350. Ändringen innebär bl. a. att femte stycket upphäva.

^ Senaste lydelse 1966: 350.

¬

background image

312

1970 • Nr 141 ocli 142

21 KAP.

1 §.^

Försäkrad, som är placerad i sjukpenningklass och som ej åtnjuter för­

tidspension enligt denna lag, skall, såframt han är gift och stadigvarande

sammanhör med sin make eller, i annat fall, stadigvarande sammanbor med

barn under sexton år till honom eller hans make eller med någon, med vil­

ken han varit gift eller har eller har haft barn, genom frivilliga avgifter

kunna hos den allmänna försäkringskassa, hos vilken han är inskriven, för­

säkra sig för erhållande av visst sjukpenningtillägg.

Genom frhålliga

han är berättigad enligt 3 kap.

Sjukpenning som

försäkrade är berättigad enligt 3 kap.

Vid tillämpning

denna paragraf.

Denna lag träder i lo-aft, såvitt avser 3 kap. 5 § fjärde stycket och 17 kap.

1 § den 1 juli 1970 och i övrigt den 1 januari 1971.

Sjukförsäkringsavgift på grundval av 1971 års taxering skall fastställas

med tillämpning av 19 kap. 2 och 6 §§ i deras äldre lydelse.

0

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrmt och med Vårt kungl. sigill

?iljlS

bekräfta låtit.

idifs

Stockholms slott den 27 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

"

(L. S.)

jrjjjlj

(Socialdepartementet)

SVEN A SPLING

"

SEUID
a il ni).

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.