SFS 1965:144

650144.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 144

Lag

angående ändring i lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försätring;

given Stockholms slott den 14 maj 1965.

Vi GUSTAF A DOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ven des Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagenL funnit

gott för ord na, alt 2 kap. 7 §, 10 kap. 2 § samt 19 kap. 2 och 6 §§ lagen den

25 maj 1962 om allmän försäkring- skola erhålla ändrad lydelse på sätt ne­

dan angives.

2 kap.

7 §.

Har komm un genom att anställa eller eljest träffa avtal med läkare eller

på annat sätt vidtagit åtgärder för att bereda medellösa eller mindre bemed­

lade personer läkarvåi-d, må allmän försälcringskassa på framställning av

kommunen förordna, alt kommunen efter grunder som fastställas av Ko­

nungen skall v ara berättigad att av kassan erhålla ersättning för kostnad för

läkarvård, som sålunda beretts försälirad. Sådan ersättning må i varje sär­

skilt fall ut givas allenast i den mån ersättning i anledning av vården ej till­

kommit den försäkrade själv samt må ej överstiga vad som skolat utgivas

lill d enne, därest han fått vidkännas motsvarande kostnad.

Allmän f örsäkringskassa

ifrågavarande kostnader.

Allman för säkringskassa

utförda transporter.

Överenskommelse som

av riksförsäkringsverket.

öm redare

denna lag.

10 kap.

2 §.

pensionsberättigad under hel månad är intagen i fång\'årdsanstalt

l

'läk^lad eller eljest är på statens bekostnad intagen i anstalt eller ock

Jllfälligt v istas utom anstalten, må av hans å månaden belöpande folkpen-

högre belopp än Konungen bestämmer.

Allmän fö rsäkring.skassa

skall utgivas.

gjuter barn

vid nomadskola.

19 kap.

p-

2 §.

orsakrad, som

nedan sägs.

^öcn

tjänstgöringstiden.

'

41; Rskr 229.

^

naste lydelse av 2 kap. 7 § och 10 kap. 2 § se 1964:156.

1-~658000. Svensk författningssamling 1965, Nr 141—162

¬

background image

1965 • Nr 144 och 145

Har vid taxering året niisl efter det år sjukförsäkrmgsavgifteu _

"i n^t. till c^tatli'^ inkomstskatt beskattningsbar inkomst för deaföS^f

et m hafta^^^

enligt för gift skyldig gällande bestäÄ

nfi'on av de samtaxerade, skall sjukförsäkringsavgiften innefaST^J

seende den allmänna försälcrmgskassans utgifter for sjukvårdsersåi"'

' Siukförsäkringsavgiften skall icke innefatta avgift avseende utgi^'

siukvårdsersättning, om den försäkrade vid utgången av det år avgiife,^

ser upphört att vara inskriven hos allnian försäkringskassa eller fyllt

sju år eller för december månad samma år åtnjutit ålderspension eDer[«.

tidspension enligt denna lag.

, „ .

Angående skyldighet

i uppbordsforordmngen.

6 §.i

Sjukförsäkringsavgift fastställes

öretal bortfaller.

Avgifterna enligt —

för månad.

Är försäkrad

inkomst åtnjutits.

Avgifterna enligt

för år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966. Äldre bestämmelser gilj

dock alltjämt i fråga om sjukförsäkringsavgift för tid dessförinnan.

Det alla som vederbör hava sig horsamligen att efterrätta. Till yttennm

visso hava Vi d etta med egen hand underskrivit och med Vårt kimgl.ä^

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 14 maj 1965.

GUSTAFADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN A sptfffi

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.