SFS 1964:156

640156.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 156

Lag

an£;ående äudring i lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring;

given Stockholms sloU den 21 maj 1964.

Vt GUST AF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ven des Konung, göra veterligt; att Vi, med, riksdagenU funnit

ijoU föl-ordna, all 2 leap, 7 §, 3 kap. 16 §, 5 kap. 1 §, 9 kap. 2 och 3 §§, 10.kap.

2 §, 16 kap. 1 och 12 §§ samt 18 kap. 13 och 20 §§ lagen den 25 maj 1962 om

alimiin fö rsäkring skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

2 kap,

7 §.

Har kommun

motsvarande kostnad.

Allmän fö rsäkringskassa

ifrågavarande kostnader.

Allmän försäkringskassa äger jämväl med kommun, landstingskommun

eller transportföretag, som åtager sig alt ombesörja transporter, for vilRa er­

sättning från sjukförsäkringen må utgivas, träffa överenskommelse om sir­

lig golt görelse härför sanit^m avgifter,

iminen eller företaget må uttaga av de försalcrade for utförda transporter.

Överenskommelse som

av riksförsäkrings-\eike .

Om redare

denna lag.

3 kap.

beträffande arbetstagare, som enligt statliga

är be-

bestämmelse, s om beslutals av kommun eller a

"o-gr Konungen fö re-

alt uppbära lön vid sjukdom eller ^rn.tord äger

j

^yiva undantag helt eller delvis från vad som ar staa^ai

i

^j'^penuingklass.

undanlag

utbetalda lönen.

Överenskommelse alt

avtalet

J^b^örsäkrad,

utgivet underbål!.

19G4:94; L^U 41; Bskr 225.

Svcnt;]; författningssamling iOGi, Vr 156-^111

¬

background image

• '

^

1<JC4 • Nr

-102

;> kap .

I §.

SveiivkmcdlH^r-aro. --—

j-.;jjj

Ilnr born,

^.er barnet likväl rätt till barnpension enli^i

„n,,l:,|ssU,«l ] ..r

i fo rm ov involi.lileLsersSllnlng cnligl O kap. 3 J,

knp

9 kn]).

2 §.

Till ä ltlcrspension

.. ,r _,,

iifrÄrn nrhp cl.

ons

försor^^ utom densaminn,

Invalidiiclstiilägii utgör

av basbeloppet.

3 §.

Försäkrad äger för lid före den månad då lian fyller sexton år rått till

vårdiddrag i form av murdn/ife/sersö/tnfnr;, därc.st han på grund av sjuk­

dom. psykisk eflerblivenliet, vanförhet eller annat lyte för avsevärd tid och

] avsevärd omfattning är i behov av särskild tillsyn och vård. Sådant bi­

drag må vara begränsat till viss tid.

.åtnjuter försäkrad .som avses i 2 § första stycket andra punkten eller and­

ra slycket icke pension enligt denna lag, äger lian, därest lian fyllt sexton

år. rätt till invaliditetsersättning för tid före den månad då han fyller sextio­

sju år.

å'ad i 2 § tredje stycket stadgas skall äga motsvarande tiliranpning be­

träffande invaUditelsersälfning.

Invaiidiletsersättning utgör —

av basbeloppet.

10 kap,

2 §.

Därest pensionsberättigad —

för år.

Allmän försäkringskassa må medgiva nära anhörig,"vilken för sitt uppe-

bä . .m. T,

Pensionsbcrättigade, rätt alt licit eller delvis upp-

ulgb-at

fol'^Pcnsion, som enligt vad i första stycket sägs icke skall

eljest kosToeh^bnT^T

statens bekostnad vård på anstalt eller

niden- 000? ^' '!

eller barntillägg c} utgå för den in;>-

nomadskolt:

^id då barnet är inackorder.at val

16 kap.

Åloj,n" FrilkFif

AtajlUer SS

y

Sättning, må den tid

begränsad invaliditetser

ansökan därom gjorts.

^kall iilgå förlängas utan

I den ^

ansökan därom.

¬

background image

1964 . Nr 156

1 ')

! I

12 §.

På fratnställning av nyklerhetsnämnd äger aUmän försäkringskassa be-

ciuta att pension tillkommande den, som ar hemfallen åt alkoholmissbruk

och betr äffande vilken föreligger omständighet i övrigt som i 15 § första

stycket lagen om-nykterhetsvård sägs, helt eller delvis skall utbetalas till

myndighet eller den pensionsberättigades make eller annan per­

son att användas till den peiisionsberättigades och hans familjs nydta.

Är pensionsberättigad till följd av ålderdomssvaghet, sjuklighet eller an­

nan d ärmed jämförlig orsak ur stånd att själv omhänderhava honom till-

hommande pension, må allmän försäkringskassa besluta, att pensionen

skall utbetalas till annan enligt vad i första stycket sägs.

is kap.

• ,'

13 §.

Befattningshavare hos — — — av kassan.

Riksförsäkringsverket och

— kassans styrelse.

Avlönings-, pensions- och andra anställningsrillkor för befattningshava­

re,^ som t illsättas och entledigas av riksförsäkringsverket, skola bestämmas

i d en ordning Konungen förordnar. Beträffande sådana villkor för förtroen­

deläkare är Itassan pliktig ställa sig till efterrättelse de anvisningar, som på

för.slag av medicinalstyrelsen meddelas av riksförsäkringsverket.

,

20 §.

Frågor om

i pensionsdelegation.

^

.

Suppleant för ordförande, som tillika är ordförande i kas^ns styrelse,

är den för honom utsedde suppleanten i styrelsen, sårida icke Konungen tor­

ordnar annorlunda. För -annan ordförande, så ock for annan ledamot an or -

förande utses en suppleant. Konungen må dock förestova att for envar av de

av medicinalstyrelsen utsedda läkarna skola utses tvä supplean er.

I allmän—

flera pensionsdelegationer.

, . ,

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1964. ,

Det a lla som vederbör hava sig hörsasml^en att

visso Jmva Vi detta med egen hand underskrivit och m ed A årt kun^l. si^

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 21 maj 1964.

' .

GUSTAF ADOLF

(L. S.) .

,

'

SVEN A SPLING .

socialdepartementet)

J

A ,

• i '

! ! '

i ' !

!

.1 •

I i

I

'1 : 1

:

: i

I

1

i I

'

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.