SFS 1962:382

620382.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 382

Lag

aogaentlc införande av lagen om allmän forsäkring;

ffivcn Stockholms $IoU den 25 maj 2902.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds näde, Sveriges, Götes ocli

V e n d e s Konung, göra v e t e T 1 i g t: att Vi, med rilcsdogeni, fmui-l

gott forordna som följer.

1 g-

Lagen oni allmän försäkring träder i kraft den 1 januari lööL

Genom lagen om allmän försäkring iippliävas, i den mån c] annat k,

av vad nedan sägs,

lagen den 3 januari 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkritig;

fall '

svenska medborgare, som icke äro bosatta i rilcct;

lagen den 29 juni I94ö (nr 431) om folkpensionering;

lagen den 29 jiini 1946 (nr 432) angående införande av nja -o

folkpensionering;

,

lagen den 1 juni 1056 (nr 204) om höjning av folkpensioner m- in­

lagen den 5 maj 1960 (nr 102) om barnpensioner;

|

lagen den 20 juli 1947 (nr 530) om särskilda barnbidrag;

'

lagen den 28 maj 1959 (nr 291) om försäkring för tillmön ti

sion; samt

_

lagen den 20 juni 1946 (nr 433) om frhiliig si a II ig pensionsio

Prop, 19G2: 90; L'U 27; Rskr 250.

¬

background image

1962 . Nr 382

2§.

941

i l^S slJcr författning hänvisning- tni ÖTI

.ladgande, som ersatts genom bestämmelse i llaen

f

;,|or"jenn. iag dler genom bestämmelse lam ÄaU f

o,„ allnuin lorsaknng, skall den bestämmelsen i siaiet lilTtapas

3S.

Beräkning av basbeloppet med tiilämpning av 1 kan fi 8 Utro-n

it -

törsäkring skall törsta gången göras för januari 19M; oÄ™sld tilb

Jämpumg av besliinimelserna j andra stycket i nämnda paragraf anSs som

om ändring av basbeloppet vidtagits sagda månad.

^

4§.

Det åligge r försäkrad, for vilken lagen om allmän forsäloing medför mera

omfattande sjukförsäkring an äldre bestämmelser, att i den ordning Ko­

nungen f öreskriver lämna de uppgifter, som i samband med lagens ikraft­

trädande erfordras för alt bestämma omfattningen av hans försäkring.

6 §.

Utan binder av vad i lagen om allmän försäliring är stadgat äger den,

som vid utgången av år 1954 var berättigad att uppbära sjukpenning från

erkänd sjukkassa, rätt att "vid den sjukdom, varom fråga är, från allmän

försäkringskassa åtnjuta sjukpenning enligt de vid nämnda tidpunkt å

honom tillämpliga föreskrifterna, för det fall att han är berättigad till sjuk­

penning e nligt lagen om allmän försälmng dock endast i den mån han på

grund av de äldre bestämmelserna blir berättigad till sjukpenning för läng­

re tid än eljest eller med högre belopp än som eljest skolat tillkomma ho­

nom s åsom sjukpenning jämte barntillägg. Vad nu stadgats skall ock gäl­

la, där den som \id utgången av år 1954 var medlem i erkänd sjuldcassa

och då ej ägde uppbära sjukpenning därefter dr^bas ay sjukdomsfall, som

äger medicinskt samband med sjukdom, för vilken rätt till sjulqjenning

från e rkänd sjukkassa förelegat, dock ej för fall att den försäkrade från­

sett arbetsoförmåga på grund av kortvarig och medicinskt sett fnstäende

sjulidom, under mer ån två år före sista sjukdomsfallet vant

Vad^i första stycket sägs om sjukpenning skall äga motsvarande tillamp-

de avgif ter som den försäkrade har alt erlag^a, ^

^

sägs ä ldre bestämmelser om sjuldijälp skola tillämpas.

C ^

' öen som är inskriven hos allmän

styckef lagen

ar 19G2 v ar försäkrad for

^jk-dl oaJctat hans årsinkomst

ilen 3 j anuari 1947 om allman

kronor, vara placerad i

av förvärvsarbete understiger

l^„_„;noidassen nr 2 en igt 3 kap.

sjiilcpcnningklass,

^l^ryid tibbora

niå dock icke vara placerad i

4 .§ lagen om allmän forsaltrmg.

. qedan hans inkomst av for-

sjukpcnnlngklass på grund av vad nu sag t ,

nedgått under ettusen-

värvsarbelc stigit till ettuseuättaliundra kronor eller n g

¬

background image

942

19G2 • Nr 382

'

om allmrm sjukfor-sfikring, äger Jian kvarstä i säclan forsak •

gängen av är 19(33; o cli skola därvid äldre keslämmelscr alltl?^?^

Försäkrad, som vid iilgiingcii av i\r 19(32 npphär sinkn^^lt-

av försäkring jämlikt 47

forsla slyckel lagen den 3 jauuarML?^ Snmj

män sj 11 k försäkring, må under sjukperiod, som löper vid'ikr

av lagen om allmän försäkring, icke placeras i sjukpcnninc^kla^ ^ ^

ken sjukpenning utgär med lägre belopp än som skulle hava rfib

honom, därcsL de äldre bestämmelserna alltjämt varit i kraft'

Utan hinder av vad i 3 kap. ö g tredje stycket lagen om "allmr

ring stadgas mä försäkrad vid det niänadsskiftc, som intrafb^^

gängen av år 1902, placeras i högre sjukpcnningklass än lidi^are^

igare,

7 §.

Vid tillämpning av 4 kap. 3 § lagen om allmän försäkring skall me ftrj

varunder sjukpenning eller crsällning fÖr sjnkhnsvård utgått enlkt^-

i T-dgålt en liqt n ämT

da lag likställas tid, tör vdken erkänd eller allmän sjukkassa hatt altt'

giva motsvarande förmån; och skall med ådclerspcnsioii ock licl fortidsir

sioii enligt lagen om allmän försäkring likställas ålderspension ock Md

-

- -

sjukiusvM

enligt sagda Ing, oaktat rätt till sådan förmån enligt vad i första stycket

sägs icke föreligger, utgå under så lång tid av sjukperioden som de n för­

säkrade sknlle hava ägt åtnjuta motsvarande förmån enligt lagen d® 3

januari 1947 om allmän sjukförsäkring,

S §.

Bestämmelserna i 2 kap. 3 § andra stycket samt 3 kap, 12—14 §§ lagw

om allmän försäkring skola icke äga tillämpning i fråga om barnsbörd, som

ägt rum före lagens ikraftträdande. Beträffande sådan barnsbörd skolaIr^ca

den 21. m aj 19u4 om inodcrskapstijälp och förordningen den 11 juni 1&37 om

mÖdralijälp lilnda till efterrättelse även efter utgången av år 1962.

Har kvinna 1 anledning av barnsbörd, som iiiträffar efter utgången ÖTi

19C2, uppburit grandpenning enligt lagen om moderskapslijälp, skall

sålunda uppburits a^Täknas från henne tillkommande modcrskapspinnin?

enligt lagen om allmän försäkring.

Tid varunder tilläggspcnning upphnrils enligt lagen om moderskapsDM

skall, Siivltt avser barns börd beträffande villvcn lagen om allmän försak^

är tillämplig, avräknas från don i 3 leap. 13 § sistnämnda lag augivnatiöö

av högst ellhundraåtlio dagar.

C| R

Vad i O ka p. 1 § andra stycket lagen orn allmän försädvring

^

äga tillämpning under år 1003 cmlast å försäkrade, som foS

1890 och 1897, under år 1904 endast, å. f örsäkrade, som ära födda

—1899, samt under år 19(35 e ndast å försäleradc, som äro födda aren i

19U1.

10 g.

, oQ intf

Pcnsionspristal skall med tillämpning av C § 2 mom. Ingen "5 ^^ Ag'ji-

1940 om lolkpensionering fastställas tor tiden till och med jnni

>

Iranit ej Koiumgen med riksdagen annorlunda förordnar.

11 P

För tiden intill utgången av juni 1908 skall, såframt ej

nksdagcn annorlumla för(U'(lnar, i stället för l)cs[;iinmolscrna i

• örsla stycket, 7 kaj). •! ^ oclj 8 Inu). 4 f; fiirsta st vek cl kig*-','

ursukring gälla jdl folkpension i löiun av ålderspension, bol term i

¬

background image

1962 . NI 382

g^3

dier anlvcpension skaE för år rälmat utgöra tvåtusensesJiundrafemtio kro­

nor eller, dar den forsaltrade ar gift och hans make åtnjuter foUtpension i

form av .i lclcrspension eUer for tidspension eller äger rätt till pension enHgt

O Unp. 1 g

stycket na^da lag samt faU som nedan i tredje eller

närde st ycket sags ej ar for handen, tvåtnsensextiofem kronor.

De i första stj'cket angivna pensionsbeloppen skola för varje mångfald

av tre, varmed pensionsprist^et överstiger etthundra, förhöjas med ett in-

deslillägg. Varje sådant tillägg utgör för gift pensionsberättigad som i

första s tycket sägs sextio kronor och för annan pensionsberättigad sjuttio­

fem k ronor för år; dock skola indextillägg, vilka motsvara så många hela

mångfalder av tre som pensionspristalet för juni 1962 överstiger 100, utgöra

för gift pensionsberättigad fyrtio kronor och för annan pensionsberättigad

femtio kronor för år. Därest pensionspristalet, efter att hava stigit med

hel m ångfald av tre, åter nedgår, skola indextillägg utgå efter oförändrade

grunder,''så länge pensionspristalet överstiger närmast lägre hela mångfald

Åtnjuter den försäkrades make enligt 7 kap. 2 § andra eller tredje styc­

ket la"en om allmän försäkring två tredjedelar eller en tredjedel av hel for­

tidspension, utgår ålderspension till den försälo-ade i förra fallet med

fem si tdtedelar och i senare faUet med elva tolftedelar av det belopp, vartill

pensionen skulle uppgå, därest maken ej åtnjutit foUcpension och ej heller

act rätt till pension enligt 6 kap. 1 § första stycket namnda lag.

^

Ätniula makar förtidspension och utgår for endera eller båda tva tredje-

deto eller en tredjedel L hel »rtidepension, sM vid

sion hel rörtidspension ntgöre, om

utqar till andra maken, fem sjättedelar och, om

r-,

enligt G kap

i,,n?^QRR «;kall såframt ej Konungen med

För tiden intill utgången av 3"^! 1968 ^

smr^

riksdagen annorlunda forordnar, laktti^

fnrsäkrinc angivna förmåner

Följande i 8 och 9 kap. lagen om allman försäkring angi

skola för ar räknat utgöra

föräldrar avlidit,

barnpension ettusen kronor eBer, fo

>

beträffande -vilket fader-

ellcr f ör barn utom älttenskap, s<^ fj ifTnuor*

skapel ej fastställts, ettnsenfyr^nndra krono^

^

2 § andra eller

barntillägg ettusen ki^onor^eller, i f^ d

tredjedelar eller en tredjedel

tredje slvckct lagen om

andel av nämnda belopp;

hel förtidspension ^tg-är, ^otsvar^de^d^^^^

invaliditetstillägg etlnsentvåhundra laonor.

invaliclitctscrsättning

fAikuension till fd^sälu'ad, _som mlc

För bcrälming och

jagen om allmän

jj §

tillika åtnjuter tilläggspension ei^gt 4

|

nämnda lag stadgandena^

i stället för bestämmelserna 1

U lagen den 29 jum 1946 om toi

sista stycket och 38 § 1

n an forsäkring

pensionering alltjämt äga tiU^mpmng^ gtycket lagen om allm^ fo

I fall sonr avses i 10 kap. 2 §

än femtio lironor.

mf. ej ulgÄ högr» pensionsbelopp

^ ^

Alnjuter försäkrnds hustru

Wl

av tr edje stycket i övergångsbestamm^^^^^

fgrhojt belopp,

bommiinalt'^ bostadstillägg tdl

.qro j{r 381-^^

m>~C28000. Socnsl: förfa ani.OSsamUn, ^962. m 381

¬

background image

914

1062 • Kx 382

lörsäkrades folkpension i form av ålderspension eller fortidsne •

kas med belopp som motsvarar förhöjningen av hustrutiini.f»ot

14

pension enligt lagen om all mån försäkring, skall efter riksföS •' ''*•

kels prövning folkpension beviljas honom ined lägst vad som sv

pension på grund av de avgifter, vilka kunna antagas hava 0x104^""^^

Beträffande avgifts- eller grundpcnsion enligt äldre bcstSminelseV "

Aid u tgången av år 11)62 filnjutes av den, som ej är berättigad till foiu •

cnligt^lagen den 29 jnni 1046 om folkpensionering, skola de rddte

melserna fortfarande giilla.

15 §.

Ätnjulcr någon Aid utgången av år 1962 bidrag enligt lagen den 2 ^m\-

1947 riir 531) om bldra^g till änkor oeh änklingar med barn, skola äldre V'

stämmelser ailtjämt tillämpas i fråga om sådant bidrag.

16 §.

Bestämmelserna i tredje stycket punkterna 1—4 overgångsbeslämmehe?.

na till lagen den 5 maj 1960 (nr 99) angående ändring i lagen den 2 5jui ;

1946 (nr 431) oni folkpensionering skola alltjämt äga motsA'arande til äm^

ning. Dock skall beträffande änkepension efter man, som avlidit före deii

1 juli 19G0, i stället för 8 § första stycket lagen om folkpensionering i

nimmets lydelse före nämnda tidpunkt gälla, att sådan pension minsb

med en tredjedel av den piensionsbcrättigades årsinkomst i vad den niä över­

sliga ettusen kronor. Vid tillämpning i fall som nn sagts av 13 g 2 man,

sistnämnda lag skall ock procenttalet 20 utbytas mot 10.

17 §.

Vad i 17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring stadgas om niinsknmgav

folkpension skall cj äga tillämpning å änkepension efter man, som m li®

före den 1 juli 19G0.

18 §.

Folkpension och barnpension, som A'id utgången av år 1062

den som är berättigad till folkpension enligt lagen om allmän lörsäknW;

så ock särskilt barnbidrag, som ålnjutcs vid nämnda tidpunkt, skaJUi"i

särskild ansökan ÖA-ergå till motsvarande förmån enligt lagen om

försäkring, såvida rätt till sådan förmån föreligger vid lagens ikraliw-

dande.

För den som vid utgången av år 19G2 åtnjuter folkpensionsförnrin,^ ^

ersatts av förmån enligt lagen om allmän iorsåkring, må dc nya

.

melserna ej föranleda sänkning aA' utgående bcloxip-

t

Särskilt barnbidrag för barn, för vilket rätt till 5arntillägg

1 § Jagen om allmän försäkring icke föreligger A'id ik ra Ctt rad andel, S

|

tillämpning av äldre bestämmelser utgå jämväl för tid efter ikrattmi

sa länge rätt till barnlillägg som nu'^sagls icke föreligger.

BcträCfandc försäkring för tilläggspension skall så

pluiffUS',

om allmän försulvring Irält i kraft den 1 januari 1961).

i J

i

grundande inkomst för lid före den 1 januari 1903 skola dock a ^

|

mclsor gälla med det nndatilag all vid bcrälaiing av sådan ui

|

1962 vad i 11 kap. 5 § lagen om allmän försäkring stadgas s^>

|

lämpning.

*

¬

background image

1962 . Nr 382

945

I,

21 §.

I

^1 §.

Anmälan som avses i 36 6 f örsta

T

säkring för allmän tilläggspension må föL Snae"

]:is med verkan från och med den 1 ianuari

återlcal-

ning av 11 kap. 7 § andra stycket sista nnn7HoT. 7

° skall vid tillämp-

Jiänsyn ej tagas till anmälan som sålunda återkauS.

försäkring

7

.

^

§.

Försäkrad, som ar svensk medborgare och som är född

iQnr -

älderspension. om

23 §,

Tilläggspension i form av förtidspension eUer f amdjepension må ej ul«å

j anled ning av pensionsfall, som inträffat före den 1 januari 1962.

24 §.

Även om sä ej följer ay vad i 13 kap. 2 § lagen om allmän försälmng är

st^idgixt skall torTidspension tiJl försäkrad» som är svensk medborgare och.

för vilken pensionsfallet inträffat under år 1962, beräknas med tillämp­

ning av nämnda paragraf, såframt pensionspoäng tillgodoräknats honom

för åren 1960 och 1961.

25 §.

Vid tilHLnrpning av 13 kap. 2 § och 15 kap. 2 § l agen om allmän försäk­

ring må häns;^m ej tagas till år före 1960.

Vid tillämpning av 15 kap. 2 § skall med sjukpenning enligt lagen om

allmän försäkring likställas sjukpenning enligt lagen den 3 januari 1947 om

allmän sjukförsäkring och tilläggspenning enligt lagen den 21 maj 1954

om m odcr.skapshjälp. Nämnda paragraf må tillämpas for den som är född

år 1897 med avseende å högst ett och för den som är född år 1898 eller 1899

med avseende å högst två år.

26 §.

övergångsbestämmelserna till lagen den 26 maj 1961 (nr 259) angående

ändring i lagen den 28 maj 1959 (nr 291) pm försälmng för allman tilläggs­

pension skola alltjämt äga motsvarande tillämpning.

27 §

Ansökan om foIUpensionstörmän enligt lagen <if" 29 i™'

™ .'"S;

pensionering, barnpension enligt

° särskUda b am-

eller särskilt barnbidrag enligt lagen den_26 juli 19

inrtånffen av

bidrag skaU handläggas enligt äldre bestämmelser aven efter m^ången av

^

28 §.

Pensionsnämndema och

utgången

mödrahjälpsnämndema skola

författning anlcommer på

av juni 1963. HandJäggmng som

^på

allmän försäk-

rynsionsnämnd skaU efter sagda txdpunlct anKomma p
ringska.ssa.

-..r,

fkraftträdandet av lagen om allmän

Öe allmänna sjukkassorna aro ^ad

nämnda lag.

försäkring allmänna försicnngskJ^so

o

- sjukkassa skall efter

Vad i lag eller författning

^

ikraftträdandet i stället avse allman tors

B

firma, som icke overensstäi^er

Har för understödsförening

. ineen om allmän försäkring stadgas,

med vad i 18 kap. 3 § andra stycket g

¬

background image

940

• Kr 382

Tf.l»

niii:!f;cr det tiltsjTisrayndighelcn att, därest ej fore den 1 Tnn .(j..

ijistrcring aninfilts beslut om ändring av firman till overensst"

nämnda slacigandc, anniana lorciiingen alt inom sex manader

ring anmäla heslut om sådan ändring. Eftcrkommes ej amnnni^^

tillS3msmyndiglietcn föreslå ändring av föreningens finna nri.

lingen erfiållit tillfälle alt yttra sig över förslaget, hesluta i

islutad ändring skall tillsynsmyndiglicten ofördröjligen unS-H ^

lingen, över be si ii let må besvär anföras i den ordning som i 4 e
»r-»

1 (V^Q

nm nn/"1nref(^Wl cf/vT^ciniT-»

— * n . n

^

S Win

Ej må någon i sin firma använda ordet »sjukkassan

något av orden »allmän» eller »central».

M

31 §.

De i 18 kap, 20 § lagen om allmän försäkring om förmäl da pensionsddeoi

lioncrna skola träda i verksamhet den 15 oktober 19G2,

®

I allmänna sjukkassor, vari försäkringsnämnder icke finnas, skola st

dana nämnder inrättas från ocli med den 15 oktober 1Ö62. Ledamol ocli

sujiplcant i nämnd som liär avses skola första gången utses för tid intill

utgången av år 1005,

32 §.

P'raga rörande änkepension i anledning av dödsfall, som inträffat {ört

den I juli 1900, eller om bidrag som avses i 15 eller 19 § skall i allmanfJi-

säkringskassu prövas av den försäkringsnämnd, inom vars verksamhetsom­

råde den till pensionen eller bidraget bcråtligade senast blivit mnntalsskriTei

83 §.

Bestämmelserna i lagen den 3 januari 1947 om allmän sjnkfoTEäblDS

och lagen den 21 maj 1954 om moderskapslijälp skola alltjämt gällaiffåjii

om arbetsgivares bidrag för år 19G2 ocli tidigare år.

34 §.

Avgift, som avses i 19 kap. 2 § andra stycket lagen oni allmän forsäirfnfc

skall jämväl förslå till sådan kostnad för försäkring enligt lagen dea If

december 1954 (nr 774) inccl särskilda bestämmelser om frivillig

ningdörsäkring i allmän sjuIdYassa, som enligt sistnämnda lag skall baafi|

försäkringen för grund sjukpenning i kassan.

35 §.

^

.

Beträffande sjukförsäkringsavgift för tid före den 1 januari

äldre bestämmelser alltjämt gälla. Vid besLämmande av avgift för sjukvflro|

försälndngcn och försäkringen för grundsjukpenning avseende år 1^* t

dock i stället för den i 33 § andra och tredie slvckcna lagen den 3 J ^ .

a tnkomstfrräiiscn cltnsentVi

1947 om allmän sjukförsäkring angivna ink(

Icronor gälla en inkomslgräns av tvåtusenfyrahunclra kronor.

4

^ Q g

Av allmän sjukkassas fond fÖr den frivilliga försäkringen skall ^

januari 19G.1 till den allmänna försäkringskassans fond lör

jul

nska sjukförsäkringen överföras medel i den omfattning, som

avgiitor orlagda för försäkring enligt 47 § första stycket lagen

niian 1947 om allmän sjukförsäkring, till den del medlen

med uäiisyn till törsukrlng enligt näranda lagrum, vilken jdinld^

^

stycket denna lag u])prätLiiåUes efter ingången av år 19G3.

¬

background image

1962 . Nr 382 ooh 383

947

37 §.

Forslag som i 19 kap. 5 § andra stycket lagen om allmän försälmng sägs

skall framlaggas första gången år 1963 ock andra gången år 1967.

38 §.

Beträffande rätt till pension på grund av avgifter, som erlagts enligt 34 §

la-^en den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring, 35 § lagen den 28

juni 1935 (nr 434) om folkpensionering eller lagen den 29 juni 1946 om

frivillig statlig pensionsförsäkring, skola äldre bestämmelser alltjämt gälla.

39 §.

Pc jdlerligarc föreskrifter, som må vara erforderliga i samband med in-

förandet av lagen om allmän försäkring, meddelas av Konungen eller, efter

Konungens bemyndigande, av riksförsäkringsverket.

X)ri a lla som vederbör kava sig körsamligen att cfterrätta. Till yttermera

iC-

visso kava Vi detta med egen kand underskrivit ock med Vårt kungl. si^l

H

bekräfta låtit.

W

Stockkolms slott den 25 maj 1962.

I

GUSTAF ADOLF.

I"

(Socialdcparlemenlet)

TOKSTEN N ILSSON

•nt.

¬

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.