SFS 2017:558 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

170558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 4 § lagen (2010:111) om in-

förande av socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.

4 §

Bestämmelserna om frivillig pensionsförsäkring i 22 kap. i den upp-

hävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den
1 januari 1981 tillämpas på försäkring på grund av avgift som har betalats
före den dagen.

De försäkringstekniska grunderna som avses i 22 kap. 2 § i den upphävda

lagen om allmän försäkring kan även fastställas av den myndighet som rege-
ringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292.

SFS 2017:558

Utkom från trycket
den 19 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.