SFS 2017:1129 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

171129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om infö-

rande av socialförsäkringsbalken

dels att 2 kap. 20 § och 6 kap. 5 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 20 § och 6 kap. 5 § ska utgå,
dels att 2 kap. 1 § och 8 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Pensionsmyndigheten ska, om inte annat är föreskrivet, även handlägga

ärenden om särskild efterlevandepension och ärenden enligt följande lagar
och bestämmelser:

1. 34 § i den upphävda lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring,
2. 35 § i den upphävda lagen (1935:434) om folkpensionering,
3. den upphävda lagen (1946:433) om frivillig statlig pensionsförsäkring,

och

4. 22 kap. i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess

lydelse före den 1 januari 1981.

8 kap.

2 §

Förmåner som kan ge rätt till bostadstillägg är, utöver det som före-

skrivs i 101 kap. 3 § socialförsäkringsbalken,

1. särskild efterlevandepension, och
2. pension eller invaliditetsförmån enligt lagstiftningen i en stat som ingår i

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, under förutsättning att förmånen
motsvarar svensk pension eller ersättning enligt 1.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47.

2 Senaste lydelse 2015:764.

SFS 2017:1129

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.