SFS 2018:449 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

SFS2018-449.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:111) om införande av

socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 22 och 23 §§ lagen (2010:111)
om införande av socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

9 kap.
22 §
Bestämmelserna i 114 kap. socialförsäkringsbalken tillämpas även i
fråga om förmåner som avser tid före ikraftträdandet. Det som föreskrivs i
114 kap. 2 § balken om förmåner enligt denna ska då avse förmåner enligt
de upphävda författningarna. De upphävda bestämmelserna i 114 kap. 33 §
balken om skadestånd på grund av behandling enligt det kapitlet eller före-
skrifter som har meddelats i anslutning till det kapitlet ska även avse behand-
ling enligt den upphävda lagen (2003:763) om behandling av personupp-
gifter inom socialförsäkringens administration eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till den lagen.

23 § De upphävda bestämmelserna om skadestånd i 114 kap. 33 § social-
försäkringsbalken tillämpas endast om den omständighet som ett yrkande
om skadestånd grundas på har inträffat efter utgången av november 2003
men före den 25 maj 2018.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261.

SFS

2018:449

Publicerad
den

9 maj 2018

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.