SFS 2018:1270 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

SFS2018-1270.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:111) om införande av

socialförsäkringsbalken
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 16 § lagen (2010:111) om in-

förande av socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

2 kap.
16 §
Den som vid utgången av 2000 fick handikappersättning som tillägg

till pension enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring ut-

betalad till utlandet ska, trots bestämmelserna i 5 kap. socialförsäkrings-

balken, ha rätt att få handikappersättning enligt balken utbetalad till utlandet.

Handikappersättningen ska då beräknas enligt de äldre bestämmelserna om

sådan ersättning i den upphävda lagen om allmän försäkring. Om förmånen

har beviljats för begränsad tid eller om den ska omprövas enligt 50 kap. 14 §

balken i lydelsen före den 1 januari 2019, ska dock bestämmelserna om

handikappersättning och utlandsvistelse i samma balk i deras lydelse före

den 1 januari 2019 tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388.

SFS 2018:1270

Publicerad

den 29 juni 2018

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.