SFS 1994:308 Lag om bostadstillägg till pensionärer

SFS 1994_308 Lag om bostadstillägg till pensionärer

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

634

SFS 1994:308

Utkom från trycket

den 25 maj 1994

Lag
om bostadstillägg till pensionärer;

utfärdad den 11 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Rätten till bostadstillägg

1 § Bostadstillägg enligt denna lag lämnas till den som är bosatt i Sverige

samt uppbär

1. ålderspension, förtidspension, omställningspension, eller särskild

efterlevandepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då

make uppbär folkpension, eller

3. änkepension med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen

(1988:881) om ändring i lagen om allmän försäkring.

Bostadstillägg lämnas inte till pensionär som enbart uppbär ålderspen-

sion för tid före den månad han fyller 65 år.

Särskilt bostadstillägg kan lämnas enligt 7 § till pensionär som uppbär

bostadstillägg enligt denna lag.

Bostadstilläggets omfattning

2 § Bostadstillägg skall svara för del av pensionärens bostadskostnad
och lämnas endast för den bostad i vilken pensionären har sitt huvudsakli-
ga boende (permanentbostaden). För bostad i särskild boendeform lämnas
bostadstillägg endast för boende i lägenhet eller för boende i en- och
tvåbäddsrum.

Pensionär som vistas eller bor i en särskild boendeform eller i en

liknande inrättning är berättigad till bostadstillägg för sin ursprungliga
permanentbostad under högst sex månader från det att försäkringskassan
bedömt vistelsen eller boendet i den särskilda boendeformen som stadig-
varande.

Bostadstillägg lämnas ej för sådan bostadskostnad som fastställts med

beaktande av pensionärens inkomst.

3 § Bidragsberättigad som är gift och som stadigvarande lever åtskild
från sin make eller maka, skall likställas med ogift person, om inte särskil-
da skäl talar mot detta.

Med gift bidragsberättigad likställs den som stadigvarande bor ihop med

någon som han eller hon varit gift med eller har eller har haft barn
tillsammans med.

Bostadstilläggets storlek

4 § Bostadstillägg lämnas med 85 procent av bostadskostnaden per må-
nad av den del som överstiger 100 kronor men inte 4000 kronor.

1

Prop. 1993/94:173, bet. 1993/94: SfU 16, rskr. 1993/94:305.

background image

SFS 1994:308

För pensionär boende i tvåbäddsrum i särskild boendeform lämnas inte

bostadstillägg för bostadskostnad som överstiger 2 000 kronor per månad.
I fråga om makar tillämpas dock första stycket.

5 § Storleken av det bostadstillägg som lämnas är beroende av pensionä-
rens årsinkomst. Med årsinkomst avses i denna lag den inkomst, för år
räknat, som någon kan antas komma att erhålla under den närmaste tiden.

Som årsinkomst räknas inte

1. allmänt barnbidrag,

2. vårdnadsbidrag,

3. folkpension,

4. tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller

pension enligt utländsk lagstiftning till den del pensionen föranlett minsk-
ning av pensionstillskott enligt 3 § lagen (1969:205) om pensionstillskott
eller av barntillägg enligt 9 kap. 1 § sista stycket lagen om allmän försäk-
ring i detta lagrums lydelse vid utgången av år 1989,

5. livränta som avses i 17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring i vad den

enligt samma lagrum avdragits från pension eller understöd som någon på
grund av släktskap eller svågerlag kan vara föranledd att utge,

6. vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349) eller lagen

(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa,

7. studiehjälp och studiemedel enligt studiestödslagen,
8. utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning,
9. socialbidrag,

10. bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
11. familjebidrag enligt familjebidragsförordningen (1991:1492),
12. inkomst av sådan privatbostadsfastighet eller privatbostad som av-

ses i 5 § kommunalskattelagen (1928: 370),

13. ersättning som avses i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersätt-

ning till neurosedynskadade.

Som årsinkomst skall inte heller räknas inkomst som är avsedd att vara

en kostnadsersättning.

För den som uppbär ålderspension skall som inkomst inte räknas sådan

intäkt av tjänst som avses i 32 § 1 mom. a) kommunalskattelagen
(1928:370) eller sådan intäkt av aktiv näringsverksamhet som avses i

11 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Avdrag från årsinkomsten får göras på sådant sätt som anges i 33 §

1 mom. kommunalskattelagen för kostnader som hänför sig till intäkt av

tjänst i den mån sådan inkomst ingår i årsinkomsten samt för underhålls-
bidrag till före detta make i den utsträckning som anges i 46 § samma lag.

För den som uppbär partiell förtidspension skall vid inkomstberäkning-

en bortses från ett belopp som motsvarar skillnaden mellan

a) ett för den försäkrade beräknat belopp av hel förtidspension jämte

däremot svarande pensionstillskott, beloppet i förekommande fall beräk-
nat med beaktande av bestämmelserna i 17 kap. 2 § lagen om allmän
försäkring och

b) den utgående förtidspensionen jämte pensionstillskott.
Värdet av naturaförmåner skall uppskattas efter regler som fastställs av

regeringen.

Avkastning av förmögenhet skall anses utgöra fem procent av förmögen-

635

background image

SFS 1994:308

hetsvärdet för år räknat. Vid beräkning av förmögenhets avkastning skall
dock denna höjas med tio procent av det belopp, varmed förmögenheten
överstiger för den som är gift sextiotusen kronor, och för annan sjuttiofem-
tusen kronor. Vid beräkning av förmögenhet skall värdet av sådan privat-
bostadsfastighet eller privatbostad som avses i 5 § kommunalskattelagen
inte beaktas.

I fråga om makar skall årsinkomsten för envar av dem beräknas utgöra

hälften av deras sammanlagda årsinkomst. Vid tillämpning av åttonde
stycket skall i sådant fall värdet av förmögenhet beräknas utgöra hälften av
deras sammanlagda förmögenhet.

Årsinkomst avrundas för envar pensionsberättigad till närmast hela

tiotal kronor.

Minskning av bostadstillägg

6 § Bostadstillägget minskas med trettiofem procent av den pensionsbe-

rättigades framräknade årsinkomst enligt 5 §. Till den del årsinkomsten
överstiger ett och ett halvt basbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om

allmän försäkring minskas bostadstillägget dock med fyrtio procent av

inkomsten.

Bostadstillägg betalas ut månadsvis, beloppet avrundas till närmaste

hela krontal som är jämnt delbart med tolv. Bostadstillägg understigande
tjugofem kronor per månad betalas inte ut. Ingår särskilt bostadstillägg i
utbetalningen sker dock utbetalning av bostadstillägg oavsett belopp.

Beräkning av särskilt bostadstillägg

7 § Rätten till särskilt bostadstillägg prövas utan ansökan. Särskilt bo-
stadstillägg lämnas med skillnadsbeloppet, om den pensionsberättigades
inkomster efter avdrag för skälig bostadskostnad understiger en skälig
levnadsnivå , allt räknat per månad.

Vid tillämpning av första stycket beaktas följande inkomster, nämligen

1. folkpension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, dock inte

handikappersättning,

2. pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott och

tilläggspension enligt lagen om allmän försäkring till den del pensionen
föranleder minskning av pensionstillskott, det sammanlagda beloppet
dock minskat med 25 procent av basbeloppet när fråga är om förtidspen-
sion,

3. särskilt pensionstillägg enligt lagen (1990:773) om särskilt pensions-

tillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn,

4. bostadstillägg enligt denna lag,
5. hälften av den inkomst som medräknas vid bestämmande av årsin-

komst enligt 5 §.

Inkomsterna enligt andra stycket 1. och 2. skall sammanlagda alltid

anses utgöra lägst 1,515 gånger basbeloppet minskat med två procent för
den som är ogift och lägst 1,34 gånger basbeloppet minskat med två
procent för den som är gift.

636

background image

SFS 1994:308

Ändrade förhållanden

8 § Den som uppbär bostadstillägg enligt denna lag är skyldig att utan
oskäligt dröjsmål anmäla till den allmänna försäkringskassa inom vars
verksamhetsområde han är folkbokförd

1. om hans eller hans makas ekonomiska förhållanden väsentligt förbätt-

rats,

2. om han byter bostad eller om hans boendeförhållande ändras, eller
3. om han ingår äktenskap eller upplöser sitt äktenskap.
Uppgiftsskyldigheten åligger i stället

1. förmyndaren, om den bidragsberättigade är omyndig,

2. gode mannen eller förvaltaren enligt föräldrabalken, om den bidrags-

berättigade har en sådan och om skyldigheten kan anses ingå i dennes
uppdrag, eller

3. den myndighet eller person som tar emot bostadstillägget i stället för

den bidragsberättigade, dennes förmyndare, gode man eller förvaltare.

9 § Bostadstillägg skall omprövas när något förhållande som bestämmer
tilläggets storlek har ändrats.

Bostadstillägg får räknas om utan föregående underrättelse i de fall den

del av årsinkomsten ändras som utgörs av folkpension, pensionstillskott,
tilläggspension eller en därmed jämförlig utländsk ersättning, avtalspen-
sion eller motsvarande ersättning som följer av kollektivavtal, delpension
eller arbetsskadeersättning eller motsvarande ersättning.

Bostadstillägg får även räknas om utan föregående underrättelse när

hyra för hyreslägenhet eller avgift för bostadsrättslägenhet ändras, om den

bidragsberättigade har medgett det.

En ändring av bostadstillägget skall gälla från och med månaden efter

den månad varunder anledning till ändring uppkommit. En ändring av
bostadstillägget skall dock gälla från och med den månad under vilken de
förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om förhållandena
avser hela den månaden.

Ansökan m. m.

10 § Frågor om bostadstillägg enligt denna lag handhas av Riksförsäk-
ringsverket och de allmänna försäkringskassorna.

11 § Ansökan om bostadstillägg görs skriftligen hos försäkringskassan.

Ansökan skall innehålla nödvändiga upplysningar för bedömande av den
sökandes rätt samt en av den sökande och, om han är gift, hans maka
underskriven förklaring på heder och samvete att de lämnade upplysning-

arna stämmer överens med sanningen. För en sökande som är omyndig
eller har god man eller förvaltare enligt föräldrabalken skall förklaringen
avges av förmyndaren eller, om det kan anses följa av uppdraget, av gode

mannen eller förvaltaren.

Bostadstillägg lämnas från och med den månad då rätt till förmånen

inträtt, dock tidigast tre månader före ansökningsmånaden.

12 § Bankaktiebolag, sparbanker och andra penningförvaltande inrätt-

ningar skall på begäran lämna domstol, Riksförsäkringsverket eller den

637

background image

638

SFS 1994:308

allmänna försäkringskassan uppgift för namngiven person rörande förhål-
lande som är av betydelse för tillämpning av denna lag.

Återbetalning

13 § Har någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att

fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt förorsa-
kat att bostadstillägg utgått obehörigen eller med för högt belopp, eller har
någon på annat sätt obehörigen eller med för högt belopp uppburit bo-
stadstillägg och har han skäligen bort inse detta, skall återbetalning ske av
vad som för mycket utbetalats, om inte i särskilt fall anledning föreligger
att helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten.

Har återbetalningsskyldighet ålagts någon enligt första stycket, får vid

senare utbetalning av bostadstillägg eller annan ersättning som betalas ut
av allmän försäkringskassa ett skäligt belopp innehållas i avräkning på vad
som betalats ut för mycket.

Överklagande m. m.

14 § Bestämmelserna i 20 kap. 1 0 - 1 3 §§ lagen (1962:381) om allmän

försäkring om omprövning och ändring av försäkringskassas beslut samt
överklagande av försäkringskassas beslut och domstols beslut skall tilläm-
pas i ärenden om bostadstillägg enligt denna lag.

Omprövning av ett sådant beslut av en försäkringskassa som har fattats

av en tjänsteman i ett ärende om skyldighet att återbetala bostadstillägg
skall göras av socialförsäkringsnämnd, om det belopp som utbetalats för
mycket överstiger 10 procent av basbeloppet enligt 1 kap. 6§ lagen om
allmän försäkring.

Övriga bestämmelser

15 § Följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring

skall tillämpas på bostadstillägg enligt denna lag:

16 kap. 5 § sjätte stycket om minskning av förmån vid retroaktiv utbe-

talning,

16 kap. 12 § om utbetalning till annan,
17 kap. 1 § om sammanträffande av förmåner,
18 kap. 2 § om tillsyn,

20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,
20 kap. 5 § om preskription av bidrag,
20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse av ersättning,
20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet för statliga och kommunala myndig-

heter, arbetsgivare m. fl.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995, då lagen (1962:392) om

hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension och lagen

background image

(1991:162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension skall
upphöra att gälla.

2. Bestämmelserna i lagen (1962: 392) om hustrutillägg och kommunalt

bostadstillägg till folkpension skall tillämpas i fråga om kommunalt bo-
stadstillägg som avser tiden före ikraftträdandet. Lämnas sådant bostads-
tillägg efter den 1 januari 1995 skall det bekostas av staten.

3. Bestämmelserna i lagen (1991:162) om särskilt kommunalt bostads-

tillägg till folkpension skall tillämpas i fråga om särskilt kommunalt bo-
stadstillägg som avser tiden före ikraftträdandet. Lämnas sådant bostads-
tillägg efter den 1 januari 1995 skall det bekostas av staten.

4. Under åren 1995—1998 får en kommun med egna medel lämna

kompletterande bostadstillägg utöver vad som anges i 4 §. För sådant
bostadstillägg gäller i övrigt vad som anges i denna lag.

5. Lämnas kompletterande bostadstillägg enligt punkt 4 skall minskning

enligt 6 § första stycket först göras på det statliga bostadstillägget.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

SFS 1994:308

BIRGIT FRIGGEBO
(Socialdepartementet)

639

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.