SFS 1995:1486 Lag om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

SFS 1995_1486 Lag om ändring i lagen (1993_16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1994:308) om bostadstillägg till
pensionärer;

SFS 1995:1486
Utkom från trycket
den 27 december 1995

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:308) om bo-

stadstillägg till pensionärer

dels att 1, 5, 9 och 15 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

1 § Bostadstillägg enligt denna lag lämnas till den som är bosatt i Sve-

rige samt uppbär

1. ålderspension, förtidspension, omställningspension, eller särskild efter-

levandepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då

make uppbär folkpension,

3. änkepension med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen

(1988:881) om ändring i lagen om allmän försäkring, eller

4. pension enligt lagstiftningen i en stat som ingår i Europeiska unionen

eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Bostadstillägg lämnas inte till pensionär som enbart uppbär ålderspen-

sion för tid före den månad han fyller 65 år.

Särskilt bostadstillägg kan lämnas enligt 7 § till pensionär som uppbär

bostadstillägg enligt denna lag.

5 §2 Storleken av det bostadstillägg som lämnas är beroende av pensio-
närens årsinkomst. Med årsinkomst avses i denna lag den inkomst, för år
räknat, som någon kan antas komma att erhålla under den närmaste tiden.

Som årsinkomst räknas inte

1. allmänt barnbidrag,

2. folkpension,
3. tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den

del pensionen föranlett minskning av pensionstillskott enligt 3 § lagen
(1969:205) om pensionstillskott eller av barntillägg enligt 9 kap. 1 § sista
stycket lagen om allmän försäkring i detta lagrums lydelse vid utgången av
år 1989,

4. livränta som avses i 17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring i vad den

enligt samma lagrum avdragits från pension eller understöd som någon på
grund av släktskap eller svågerlag kan vara föranledd att utge,

5. vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349) eller lagen

(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa,

6. studiehjälp och studiemedel enligt studiestödslagen,
7. utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning,
8. socialbidrag,
9. bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag,

10. familjebidrag enligt familjebidragsförordningen (1991:1492),

1

Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87.

2

Senaste lydelse 1995:512.

2807

background image

SFS 1995:1486

11. inkomst av sådan privatbostadsfastighet eller privatbostad som avses

i 5 § kommunalskattelagen (1928:370),

12. ersättning som avses i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning

till neurosedynskadade.

Som årsinkomst skall inte heller räknas inkomst som är avsedd att vara

en kostnadsersättning.

Avdrag från årsinkomsten får göras på sådant sätt som anges i 33 §

1 mom. kommunalskattelagen för kostnader som hänför sig till intäkt av

tjänst i den mån sådan inkomst ingår i årsinkomsten samt för underhållsbi-
drag till före detta make i den utsträckning som anges i 46 § samma lag.

För den som uppbär partiell förtidspension skall vid inkomstberäkningen

bortses från ett belopp som motsvarar skillnaden mellan

a) ett för den försäkrade beräknat belopp av hel förtidspension jämte där-

emot svarande pensionstillskott, beloppet i förekommande fall beräknat
med beaktande av bestämmelserna i 17 kap. 2 § lagen om allmän försäk-
ring och

b) den utgående förtidspensionen jämte pensionstillskott.
Värdet av naturaförmåner skall uppskattas efter regler som fastställs av

regeringen.

Avkastning av förmögenhet skall anses utgöra fem procent av förmögen-

hetsvärdet för år räknat. Vid beräkning av förmögenhets avkastning skall
dock denna höjas med tio procent av det belopp, varmed förmögenheten
överstiger för den som är gift sextiotusen kronor, och för annan sjuttiofem-
tusen kronor. Vid beräkning av förmögenhet skall värdet av sådan privat-
bostadsfastighet eller privatbostad som avses i 5 § kommunalskattelagen
inte beaktas.

I fråga om makar skall årsinkomsten för envar av dem beräknas utgöra

hälften av deras sammanlagda årsinkomst. Vid tillämpning av sjunde
stycket skall i sådant fall värdet av förmögenhet beräknas utgöra hälften av
deras sammanlagda förmögenhet.

Årsinkomsten avrundas för envar pensionsberättigad till närmast hela

tiotal kronor.

5 a § Pension enligt utländsk lagstiftning skall räknas som årsinkomst
enligt 5 § första stycket endast till de delar som anges i andra stycket.

För den som uppbär folk- eller tilläggspension skall den utländska pen-

sionen räknas som årsinkomst till den del pensionen tillsammans med de
belopp som avses i 5 § andra stycket 2 och 3, överstiger vad summan av
sistnämnda belopp skulle ha varit om de beräknats efter oavkortade pen-
sionsförmåner. För annan pensionär skall den utländska pensionen räknas
som årsinkomst till den del pensionen överstiger ett belopp som motsvarar
oavkortad folkpension.

9 § Bostadstillägg skall omprövas när något förhållande som bestämmer
tilläggets storlek har ändrats.

Bostadstillägg får räknas om utan föregående underrättelse i de fall den

del av årsinkomsten ändras som utgörs av folkpension, pensionstillskott,
tilläggspension, pension enligt utländsk lagstiftning, avtalspension eller
motsvarande ersättning som följer av kollektivavtal, delpension eller ar-
betsskadeersättning eller motsvarande ersättning.

Bostadstillägg får även räknas om utan föregående underrättelse när hyra

2808

background image

SFS 1995:1486

för hyreslägenhet eller avgift för bostadsrättslägenhet ändras, om den bi-
dragsberättigade har medgett det.

En ändring av bostadstillägget skall gälla från och med månaden efter

den månad varunder anledning till ändring uppkommit. En ändring av
bostadstillägget skall dock gälla från och med den månad under vilken de
förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om förhållandena
avser hela den månaden.

Vid utbetalning av bostadstillägg för förfluten tid till pensionär, vars ma-

ke uppburit bostadstillägg för samma tid, skall bostadstillägget minskas på
sådant sätt att det sammanlagda beloppet under denna tid motsvarar de
bostadstillägg som skulle ha lämnats om beslut om båda ersättningarna
förelegat samtidigt.

15 § Följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring

skall tillämpas på bostadstillägg enligt denna lag:

16 kap. 12 § om utbetalning till annan,
17 kap. 1 § om sammanträffande av förmåner,
18 kap. 2 § om tillsyn,

20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,
20 kap. 5 § om preskription av bidrag,
20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse av ersättning,
20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet för statliga och kommunala myndighe-

ter, arbetsgivare m.fl.

2809

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. De nya bestämmelserna i 1, 5

och 5 a §§ samt 9 § andra stycket skall tillämpas såvitt gäller bostadstillägg
som avser tid från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.