SFS 1997:1040 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

SFS 1997_1040 Lag om ändring i lagen (1962_381) om allmän försäkring

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1040

Utkom från trycket
den 15 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 2 a §, 13 kap. 3 §, 14 kap.

3 § och 15 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän försäkring2 samt punkt 8 av

1

Prop. 1997/98:33, bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71.

2

Lagen omtryckt 1982:120.

1923

background image

SFS 1997:1040

övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i nämnda lag
skall ha följande lydelse.

3 kap.

2 a §3 Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst skall ersättning
från en arbetsgivare som är bosatt utomlands eller är en utländsk juridisk
person anses som inkomst av annat förvärvsarbete, om ersättningen avser ar-
bete som utförts inom riket samt arbetsgivaren och arbetstagaren träffat över-
enskommelse om att ersättningen skall hänföras till sådan inkomst.

Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst skall som inkomst av

annat förvärvsarbete också anses ersättning som utgör skattepliktig inkomst
av tjänst enligt kommunalskattelagen (1928:370) och som, utan att anställ-
ningsförhållande förelegat, utbetalas av fysisk person bosatt utomlands eller
utländsk juridisk person. Detta gäller dock inte i fråga om sådan skattepliktig
intäkt som avses i 11 kap. 2 § första stycket tredje meningen.

Som inkomst av annat förvärvsarbete räknas dessutom ersättning för ar-

bete under förutsättning att ersättningen betalas ut

1. till mottagare som har en F-skattsedel antingen när ersättningen be-

stäms eller när den betalas ut,

2. till mottagare som har en A-skattsedel eller en F-skattsedel med villkor

enligt 4 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483) eller som saknar skattse-
del på preliminär skatt, om ersättningen tillsammans med annan ersättning
för arbete från samma utbetalare under inkomståret kan antas komma att un-
derstiga 10 000 kronor och utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo
samt vad som utbetalats inte utgör utgift i en av utbetalaren bedriven nä-
ringsverksamhet,

3. till delägare i handelsbolag av bolaget,
4. till medlem i europeisk ekonomisk intressegruppering av grupperingen.
Om i fall som avses i tredje stycket 1 mottagaren har en F-skattsedel med

villkor enligt 4 kap. 9 § skattebetalningslagen, räknas ersättningen som in-
komst av annat förvärvsarbete bara om F-skattsedeln skriftligen åberopas.

13 kap.

3 §4 Kan den försäkrade inte få förtidspension enligt 2 § men skulle ha va-
rit berättigad till tilläggspension i form av ålderspension om han uppnått sex-
tiofem års ålder det år då pensionsfallet inträffar, skall hel förtidspension ut-
ges med belopp motsvarande vad den försäkrade i sådant fall skulle ha erhål-
lit i ålderspension, beräknad enligt 12 kap. 2 § första stycket och 12 kap. 2 §
andra stycket i styckets lydelse före den 1 januari 1998.

14 kap.

3 §5 Barnpension för ett barn utgör för år räknat, 30 procent av hel förtids-

pension beräknad enligt 13 kap. 2 och 3 §§, som den försäkrade var berätti-

gad till eller skulle ha erhållit om rätt till sådan pension hade inträtt vid tid-

3

Senaste lydelse 1996:1213.

4

Senaste lydelse 1974:784.

5

Senaste lydelsel988:881.

1924

background image

SFS 1997:1040

punkten för dödsfallet, eller, om den försäkrade var berättigad till ålderspen-

sion, 30 procent av sådan pension beräknad enligt 12 kap. 2 § första stycket
och 12 kap. 2 § andra stycket i styckets lydelse före den 1 januari 1998. Är
flera barn berättigade till barnpension efter den försäkrade, ökas det nämnda

procenttalet med 20 för varje barn utöver det första. Det sammanlagda barn-
pensionsbeloppet fördelas därvid lika mellan barnen.

15 kap.

1 §6 Om en försäkrad är svensk medborgare och född under något av åren

1896-1914, skall vid tillämpning av 12 kap. 2 § första stycket talet trettio ut-

bytas mot talet tjugo.

Om en försäkrad är svensk medborgare och född under något av åren

1915-1923, skall vid tillämpning av 12 kap. 2 § första stycket och 12 kap.

2 § andra stycket i styckets lydelse före den 1 januari 1998 talet trettio utby-
tas mot talet tjugo ökat med ett för varje år som den försäkrade är född se-
nare än år 1914. Dessutom skall för varje år, som den försäkrade är född se-
nare än år 1914, en ökning som anges i 12 kap. 2 § andra stycket i styckets
lydelse före den 1 januari 1998 ske med en tiondel av det antal år, för vilket
den försäkrade till följd av underlåten avgiftsbetalning inte tillgodoräknats
pensionspoäng.

8. Om en kvinna, som avses i punkt 5 och är född under något av åren

1930-1944 samt har rätt till tilläggspension i form av änkepension enligt

äldre bestämmelser, för samma månad får tilläggspension i form av ålders-
pension, utges änkepensionen endast i den mån den överstiger ålderspensio-
nen. Kvinnan har dock alltid rätt till änkepension med sådant belopp att
denna, tillsammans med tilläggspensionen i form av ålderspension, motsva-
rar viss andel av summan av kvinnans tilläggspension i form av ålderspen-
sion och den tilläggspension för mannen som avses i 14 kap. 3 § i dess äldre
lydelse. Denna andel utgör 60 procent om kvinnan är född år 1930, 58 pro-
cent om kvinnan är född år 1931, 56 procent om kvinnan är född år 1932, 54
procent om kvinnan är född år 1933, 52 procent om kvinnan är född år 1934
och 50 procent om kvinnan är född under något av åren 1935-1944. Med

stöd av denna regel får emellertid inte utbetalas tilläggspension i form av än-
kepension med högre belopp än vad som följer av 14 kap. 3 § i dess äldre ly-
delse.

Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket skall, om kvinnan upp-

skjuter uttaget av ålderspension till en senare tidpunkt än från och med den
månad då hon fyller 65 år, hänsyn tas till den tilläggspension i form av ål-
derspension som skulle ha utgått om rätt därtill hade inträtt från och med
nämnda månad. Vidare skall, då kvinnan gjort undantagande från försäk-
ringen för tilläggspension, hänsyn tas till den tilläggspension i form av ål-
derspension som skulle ha utgått om undantagande inte skett. Motsvarande
skall gälla om bestämmelserna i 11 kap. 6 § första stycket om tillgodoräk-
nande av pensionspoäng vid underlåten eller bristande avgiftsbetalning har
tillämpats.

6

Senaste lydelse 1981:692.

1925

background image

SFS 1997:1040

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Mona Wildig
(S ocialdepartementet)

1926

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.