SFS 1997:1312 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

SFS 1997_1312 Lag om ändring i lagen (1962_381) om allmän försäkring

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2399

SFS 1997:1312
Utkom från trycket
den 30 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 18 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § och 16 kap. 4 § lagen

(1962:381) om allmän försäkring2 samt punkt 18 i övergångsbestämmel-
serna till lagen (1988:881) om ändring i nämnda lag skall ha följande ly-
delse.

6 kap

1 §3 En försäkrad har rätt till folkpension i form av ålderspension från och

med den månad, då han eller hon fyller sextiofem år.

Uttag av ålderspension får begränsas till att avse tre fjärdedelar, hälften el-

ler en fjärdedel av pensionen.

På särskild framställning av en försäkrad får ålderspension utges för tid

före den månad, då den försäkrade fyller sextiofem år, dock tidigast från och
med den månad, då han eller hon uppnår sextioett års ålder. Pension enligt
vad som nu sagts får inte utges till en försäkrad, som har rätt till tilläggspen-
sion enligt 12 kap. 1 § tredje stycket, med mindre den försäkrade gör mot-

svarande framställning enligt nämnda lagrum.

16 kap.

4 §4 Pension skall betalas ut månadsvis. Om årspensionen uppgår till högst
2 400 kronor skall dock, om det inte finns särskilda skäl, utbetalning ske i ef-
terskott en eller två gånger per år. Efter överenskommelse med den pen-

sionsberättigade får utbetalning även i annat fall ske en eller två gånger per
år.

Vid beräkning av pensionsbelopp för månad skall den årspension, från vil-

ken beräkningen utgår, avrundas till närmaste hela krontal, som är jämnt del-
bart med tolv. Är årspensionsbeloppet lägre än tolv kronor, bortfaller pensio-
nen för den månad som beräkningen avser. Vid tillämpning av vad nu sagts

skola samtliga den pensionsberättigade tillkommande pensionsförmåner an-
ses som en pension. Avrundning skall i första hand göras å folkpension en-
ligt 6, 7 eller 8 kap.

18. Folkpension i form av änkepension skall minskas med 30 procent av

årsinkomsten beräknad enligt 5, 5 a och 5 b §§ lagen (1994:308) om bostads-
tillägg till pensionärer. Vid beräkning av årsinkomsten skall dock bortses
från inkomst från annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring
och från pensionssparkonto som avses i punkterna 1 och 3 av anvisningarna
till 31 § kommunalskattelagen (1928:370).

1

Prop. 1997/98:1 utg.omr. 11, bet 1997/98:SfU 1, rskr. 1997/98:111.

2

Lagen omtryckt 1982:120.

3

Senaste lydelse 1992:1702.

4

Senaste lydelse 1979:127.

5

Senaste lydelse 1996:1587.

5

background image

SFS 1997:1312

Om rätt föreligger till såväl folkpension i form av änkepension som bo-

stadstillägg till pensionärer skall folkpensionen minskas på grund av årsin-

komsten först efter minskning av bostadstillägget enligt 6 § lagen om bo-
stadstillägg till pensionärer. Folkpensionen skall minskas med 30 procent av
det belopp med vilket årsinkomsten, efter avdrag för årsinkomst från sådan
pensionsförsäkring och sådant pensionssparkonto som anges i första stycket,
överstiger den årsinkomst vid vilken bostadstillägg inte längre utges. Vid be-
räkning av den årsinkomst vid vilken bostadstillägg inte längre utges skall
4 a § lagen om bostadstillägg till pensionärer inte tillämpas.

Föreligger inte rätt till bostadstillägg till pensionärer på grund av att pen-

sionstagaren inte är bosatt i Sverige, skall som årsinkomst endast räknas så-
dan inkomst som utgörs av tilläggspension, pension enligt utländsk lagstift-
ning, tjänstepension eller motsvarande ersättning som följer av kollektivavtal
samt arbetsskadeersättning eller motsvarande ersättning.

Om änkepension enligt bestämmelserna i 5 kap. skall utges med viss an-

del av oavkortad sådan pension, skall minskningen med hänsyn till årsin-
komsten beräknas på oavkortad pension och andelsberäkningen göras först
på det belopp som framkommer efter denna minskning.

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 16 kap. 4 § den 1 januari 1999 och

i övrigt den 1 januari 1998.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om pension som av-

ser tid före ikraftträdandet.

3. Såvitt gäller bestämmelserna i 6 kap. 1 § skall äldre bestämmelser till-

lämpas för personer födda år 1937 eller tidigare.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Mona Wildig

(Socialdepartementet)

2400

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.