SFS 2002:214 Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

020214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn;

utfärdad den 25 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2000:461) om efter-

levandepension och efterlevandestöd till barn

dels

att 3 kap. 4 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 6 och 10 §§, 2 kap. 4 §, 3 kap. 3 §, 5 kap. 3 och 4 §§, 6 kap.

1–3, 5, 8 och 12–14 §§ samt 7 kap. 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 15 §, av följande ly-

delse.

1 kap.

6 §

En änka, som är född år 1944 eller tidigare och som uppfyller förutsätt-

ningarna för rätt till änkepension och garantipension till sådan pension enligt
6 kap. 1–3 och 14–16 §§, har inte rätt till efterlevandepension enligt 4 kap.
En änka som avses i 6 kap. 15 § har dock, om förutsättningarna för det är
uppfyllda, rätt till omställningspension enligt 4 kap.

I fråga om rätt till efterlevandepension för en änka som är född år 1945 el-

ler senare gäller, förutom bestämmelserna om omställningspension och ga-
rantipension till sådan pension i 4 kap., även bestämmelserna i 6 kap. enligt
vad som där särskilt anges.

Är en änka för samma månad berättigad till änkepension eller garantipen-

sion till änkepension och omställningspension eller garantipension till om-
ställningspension, utges endast omställningspensionen och garantipension
till sådan pension. Om änkepensionen och garantipensionen till änkepensio-
nen är större utges de dock i den utsträckning de överstiger omställningspen-
sionen och garantipensionen till sådan pension. Minskning skall i första
hand göras på garantipension till änkepension och i andra hand på sådan del
av änkepensionen som avses i 6 kap. 5 § första stycket 2.

10 §

Inkomstgrundad efterlevandepension och änkepension skall vid in-

gången av varje kalenderår räknas om i enlighet med bestämmelserna i
5 kap. 14 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Om döds-
fallet inträffar ett år och efterlevandepensionen eller änkepensionen skall ut-
ges först från ett senare år, skall pensionen beräknas som om den hade ut-
getts redan dödsfallsåret.

1

Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215.

SFS 2002:214

Utkom från trycket
den 8 maj 2002

background image

2

SFS 2002:214

2 kap.

4 §

Om flera barnpensioner skall utges efter en avliden och dessa pensio-

ner beräknade enligt 3 § sammantagna skulle överstiga det efterlevandepen-
sionsunderlag som anges i 5 kap., skall pensionerna sättas ned proportionellt
så att de tillsammans motsvarar detta underlag.

Om det efter en avliden skall utges, förutom barnpensioner, även omställ-

ningspension eller änkepension skall de sammanlagda barnpensionerna ut-
ges med högst 80 procent av efterlevandepensionsunderlaget. Om barnpen-
sionerna överstiger denna nivå skall de sättas ned proportionellt så att de till-
sammans motsvarar 80 procent av efterlevandepensionsunderlaget.

Vid tillämpning av första eller andra stycket får inte barnpensionen för ett

barn sänkas på den grunden att barnpensionen för ett annat barn skall räknas
om enligt 3 § andra stycket.

3 kap.

3 §

Ett efterlevande barn som har barnpension enligt 2 kap. efter den av-

lidne föräldern har rätt till efterlevandestöd till barn endast i den utsträck-
ning barnpensionen inte uppgår till det belopp som följer av 2 § första
stycket.

Till barn vars båda föräldrar har avlidit utges efterlevandestöd endast i

den utsträckning barnet har barnpension enligt 2 kap. efter föräldrarna som
sammanlagt inte uppgår till det belopp som följer av 2 § andra stycket.

Med barnpension enligt 2 kap. likställs livränta enligt lagen (1976:380)

om arbetsskadeförsäkring, efter samordning enligt 6 kap. 1 § samma lag,
och sådan efterlevandepension som barnet har rätt till enligt utländsk lag-
stiftning. Det gäller dock inte utländsk efterlevandepension som är att lik-
ställa med efterlevandestöd till barn enligt denna lag.

5 kap.

3 §

Vid beräkning av den faktiska pensionsbehållningen skall hänsyn tas

till pensionsbehållning som avser pensionsgrundande belopp för plikttjänst-
göring enligt 3 kap. 8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn enligt 3 kap. 10 § och
pensionsgrundande belopp för studier enligt 3 kap. 24 § samma lag endast
om den avlidne till och med den 31 december året före det år då dödsfallet
inträffade, eller på grund av beräkning enligt andra stycket, kan tillgodoräk-
nas pensionsgrundande inkomst som för vart och ett av minst fem år uppgått
till lägst två gånger det för respektive intjänandeår gällande inkomstbasbe-
loppet. Med pensionsgrundande inkomst skall likställas pensionsgrundande
belopp för sjukersättning och aktivitetsersättning enligt 3 kap. 4 § lagen om
inkomstgrundad ålderspension och för förtidspension enligt samma paragraf
i dess lydelse före den 1 januari 2003.

Vid bedömningen av om villkoret i första stycket är uppfyllt skall hänsyn

även tas till sådana år efter dödsfallet för vilka antagen pensionsbehållning
enligt 4 § skall beräknas.

background image

3

SFS 2002:214

4 §

Om dödsfallet har inträffat före det år då den avlidne skulle ha fyllt 65

år och pensionsrätt för inkomstpension enligt lagen (1998:674) om inkomst-
grundad ålderspension har fastställts för den avlidne för minst tre av de fem
kalenderåren närmast före året för dödsfallet, skall en antagen pensionsbe-
hållning beräknas enligt 5 och 6 §§.

Hänsyn skall tas till pensionsrätt som avser pensionsgrundande belopp för

plikttjänstgöring enligt 3 kap. 8 § lagen om inkomstgrundad ålderspension,
pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn enligt 3 kap. 10 § och
pensionsgrundande belopp för studier enligt 3 kap. 24 § samma lag endast
om det för den avlidne till och med den 31 december året före det år då döds-
fallet inträffade kan tillgodoräknas pensionsgrundande inkomst som för vart
och ett av minst fem år uppgått till lägst två gånger det för respektive intjä-
nandeår gällande inkomstbasbeloppet. Med pensionsgrundande inkomst
skall likställas pensionsgrundande belopp för sjukersättning och aktivitetser-
sättning enligt 3 kap. 4 § lagen om inkomstgrundad ålderspension och pen-
sionsgrundande belopp för förtidspension enligt samma paragraf i dess ly-
delse före den 1 januari 2003.

6 kap.

1 §

Om en avliden vid sin död hade rätt till inkomstgrundad ålderspension

enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller om han, om
det fall som avses i 13 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, i
dess lydelse före den 1 januari 2003, varit för handen vid tidpunkten för
dödsfallet, hade varit berättigad till förtidspension enligt de före den 1 janu-
ari 2003 gällande bestämmelserna, har hans efterlevande maka rätt till änke-
pension enligt vad som sägs i 2–4 §§.

En änka har rätt till änkepension endast om det för den avlidne kan tillgo-

doräknas pensionspoäng för tilläggspension för minst tre år. Härvid skall för
en änka som är född år 1944 eller tidigare 6 kap. 18 § lagen om inkomst-
grundad ålderspension tillämpas på motsvarande sätt.

2 §

En änka som är född år 1944 eller tidigare och som vid utgången av år

1989 samt även vid tidpunkten för dödsfallet var gift med den avlidne har
rätt till änkepension om antingen äktenskapet vid tidpunkten för dödsfallet
hade varat minst fem år och ingåtts senast den dag då den avlidne fyllde 60
år eller den avlidne efterlämnar barn som också är barn till änkan.

En änka som är född år 1945 eller senare har rätt till änkepension om hon

har varit gift med den avlidne från utgången av år 1989 till dödsfallet samt
dessutom

1. vid utgången av år 1989 antingen äktenskapet hade varat minst fem år

och ingåtts senast den dag då mannen fyllde 60 år eller mannen hade barn
som också var barn till kvinnan, och

2. något av de i 1 angivna villkoren var uppfyllt även vid dödsfallet.

3 §

För rätt till sådan del av änkepension som avses i 5 § första stycket 2

krävs, utöver vad som anges i 1 och 2 §§, att förutsättningarna enligt andra
och tredje styckena eller enligt fjärde stycket är uppfyllda.

En änka som är född år 1944 eller tidigare har rätt till änkepension enligt

första stycket om hon dessutom

background image

4

SFS 2002:214

1. har vårdnaden om och stadigvarande sammanbor med barn under 16 år,

som vid makens död stadigvarande vistas i makarnas hem eller hos änkan,
eller

2. vid makens död har fyllt 36 år och varit gift med den avlidne i minst

fem år.

Om villkoret enligt andra stycket 1 inte längre är uppfyllt, upphör rätten

till änkepension enligt denna punkt. Vid bedömningen av rätten till änkepen-
sion enligt andra stycket 2 skall i så fall anses som om mannen avlidit då
rätten till änkepension enligt andra stycket 1 upphörde och äktenskapet varat
till nämnda tidpunkt.

En änka som är född år 1945 eller senare har rätt till änkepension enligt

första stycket, om hon dessutom uppfyllde något av de i andra stycket 1 eller
2 angivna villkoren såväl vid utgången av år 1989 som vid dödsfallet. Där-
vid tillämpas bestämmelserna i tredje stycket.

5 §

Änkepension till en änka som är född år 1944 eller tidigare utgör, för

tid före den månad då änkan fyller 65 år, om inte annat följer av 7–13 §§, för
år räknat summan av

1. 40 procent eller, om det efter den avlidne finns barn som har rätt till

barnpension efter honom enligt 2 kap., 35 procent

– av hel förtidspension beräknad enligt 13 kap. 2 § första stycket första

och andra meningarna och andra stycket samt 3 § lagen (1962:381) om all-
män försäkring, i bestämmelsernas lydelse före den 1 januari 2003, som den
avlidne skulle ha varit berättigad till om dessa bestämmelser fortfarande
hade gällt och om rätt till sådan pension i sådant fall hade inträtt vid tidpunk-
ten för dödsfallet eller

– av inkomstgrundad ålderspension beräknad enligt 6 kap. 2 § 1 samt 3, 4,

12, och 14–16 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och
19–22 §§ lagen (1998:675) om införande av lagen om inkomstgrundad ål-
derspension, om den avlidne uppbar sådan pension eller hade fyllt 65 år och
var berättigad till sådan pension, och

2. 90 procent av det för dödsfallsåret gällande prisbasbeloppet.
Om den avlidne mannen var född år 1954 eller senare beräknas änkepen-

sionen enligt första stycket 1 som om mannen hade fått hel förtidspension
vid ingången av år 2003. Därvid skall 13 kap. 2 § första stycket första och
andra meningarna och andra stycket samt 3 § lagen om allmän försäkring, i
bestämmelsernas lydelse före den 1 januari 2003, tilllämpas.

8 §

Om det för den avlidne inte kan tillgodoräknas pensionspoäng för till-

läggspension för minst 30 år, skall vid beräkningen enligt 5 § första stycket
2 hänsyn tas endast till så stor del av beloppet där som svarar mot förhållan-
det mellan det antal år för vilka pensionspoäng tillgodoräknas honom och ta-
let 30. Vid denna beräkning skall 13 kap. 2 § första stycket första och andra
meningarna och andra stycket samt 3 § lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring i bestämmelsernas lydelse före den 1 januari 2003 tillämpas.

Vid tillämpning av första stycket skall 6 kap. 14–16 och 18 §§ lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och 19–21

§§ lagen

(1998:675) om införande av lagen om inkomstgrundad ålderspension gälla.

Avkortning enligt denna paragraf skall ske efter sådan minskning som av-

ses i 7 §.

background image

5

SFS 2002:214

12 §

Vid tillämpning av 11 § skall, om änkan tar ut inkomstgrundad ål-

derspension som avses i nämnda paragraf vid en senare tidpunkt än från och
med den månad då hon fyllt 65 år, hänsyn tas till den inkomstgrundade ål-
derspension, beräknad enligt 11 § första stycket, som skulle ha betalats ut
om hon haft rätt till pensionen från och med den månaden. Vidare skall, om
pensionspoäng till följd av bristande eller underlåten avgiftsbetalning inte
har tillgodoräknats eller har minskats, hänsyn tas till den tilläggspension
som skulle ha betalats ut om full avgift hade erlagts.

13 §

Om en änka som är född år 1954 eller senare har rätt till änkepension

och för samma månad får inkomstgrundad ålderspension enligt lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, utges änkepensionen endast i
den mån den överstiger ålderspensionen. Inkomstpension och premiepen-
sion skall därvid beräknas som om änkan endast hade tillgodoräknats pen-
sionsrätt för inkomstpension och som om denna pensionsrätt hade utgjort
18,5 procent av pensionsunderlaget. I övrigt skall 12 § tillämpas.

Vid beräkning enligt första stycket skall ett tillägg om en pensionspoäng

enligt 4 kap. 8 § lagen om inkomstgrundad ålderspension göras till det un-
derlag som beräkningen av änkepensionen skall grunda sig på innan samord-
ning sker med kvinnans inkomstgrundade ålderspension. På detta tillägg
skall 6 § tillämpas. Änkepension får emellertid inte betalas ut med högre be-
lopp än vad som följer av 5 § första stycket 1.

14 §

En änka som är bosatt i Sverige och som är född år 1944 eller tidigare

har rätt till garantipension enligt 17–23 §§ för tid före den månad då hon fyl-
ler 65 år, om hon vid utgången av år 1989 och även vid tidpunkten för döds-
fallet var gift med den avlidne samt

1. hade vårdnaden om och stadigvarande sammanbodde med barn under

16 år, som vid makens död stadigvarande vistades i makarnas hem eller hos
änkan, eller

2. vid makens död hade fyllt 36 år och varit gift med den avlidne i minst

fem år.

Upphör rätten till änkepension på grund av att villkoren i första stycket 1

inte längre är uppfyllda, skall det vid bedömningen av rätten till pension en-
ligt 2 anses som om mannen avlidit då rätten till pension enligt 1 upphörde
och äktenskapet varat till nämnda tidpunkt.

Änkan har dock rätt till garantipension endast om en försäkringstid om

minst tre år kan tillgodoräknas för den avlidne.

7 kap.

1 §

Efterlevandepension och efterlevandestöd till barn betalas ut efter an-

sökan. Sådan ansökan skall göras skriftligen hos den allmänna försäkrings-
kassan.

Änkepension får dock beviljas utan ansökan till en kvinna som fyllt 65 år

och som uppbär ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension.

2 §

Efterlevandepension och efterlevandestöd till barn utges från och med

den månad då dödsfallet inträffat eller, om den avlidne vid sin död uppbar

background image

6

SFS 2002:214

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension el-
ler lagen (1998:702) om garantipension, eller sjukersättning eller aktivitets-
ersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, från och med må-
naden efter den då dödsfallet inträffade.

Inträder rätten till efterlevandepension eller efterlevandestöd till barn vid

annan tidpunkt än som avses i första stycket, skall förmånen betalas ut från
och med den månad då rätten inträdde.

Efterlevandepension får inte betalas ut för längre tid tillbaka än tre måna-

der eller, i fråga om barnpension eller efterlevandestöd till barn, två år före
ansökningsmånaden.

15 §

Om ett barn för samma månad har rätt till såväl efterlevandestöd till

barn som aktivitetsersättning i form av garantiersättning enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring, utges endast den till beloppet största av
förmånerna

Om en änka för samma månad har rätt till såväl garantipension till änke-

pension som sjukersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersätt-
ning enligt lagen om allmän försäkring, utges endast den till beloppet största
av förmånerna.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.