SFS 2004:274 Lag med anledning av inrättande av Försäkringskassan

040274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med anledning av inrättande av
Försäkringskassan;

utfärdad den 6 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Det som är föreskrivet i eller annars följer av lag eller annan författ-

ning i fråga om de allmänna försäkringskassorna eller Riksförsäkringsverket
skall efter utgången av år 2004 i stället tillämpas på Försäkringskassan.

2 §

Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i en socialförsäk-

ringsnämnd som före utgången av år 2004 har utsetts av en allmän försäk-
ringskassas styrelse skall ha samma funktion i en socialförsäkringsnämnd
vid Försäkringskassan under återstoden av sin mandattid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BERIT ANDNOR
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:69, bet. 2003/04:SfU13, rskr. 2003/04:210.

SFS 2004:274

Utkom från trycket
den 18 maj 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.