SFS 2002:316 Lag om ändring i lagen (2001:492) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

020316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:492) om ändring i lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 6 § lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension i stället för dess lydelse enligt lagen (2001:492)
om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

Om sjukersättningen eller aktivitetsersättningen med tillämpning av

6 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring har varit samordnad
med pensionsgrundande livränta skall följande gälla.

Den del av antagandeinkomsten som avses i 5 § eller, om endast en del av

sjukersättningen eller aktivitetsersättningen har varit samordnad med livrän-
tan, en andel av det beloppet som svarar mot den samordnade delen av sjuk-
ersättningen eller aktivitetsersättningen, skall tillgodoräknas den försäkrade
som pensionsgrundande belopp endast om och i den utsträckning det över-
stiger den försäkrades livränta efter samordning.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253.

SFS 2002:316

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.