SFS 2003:301 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

030301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 28 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 5 och 5 c §§ samt 12 kap.

2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall ha följande ly-
delse.

1 kap.

5 §

Vissa beräkningar enligt denna lag skall göras med ledning av ett

in-

komstindex

. Detta index skall visa den relativa förändringen av genomsnittet

av de försäkrades årliga pensionsgrundande inkomster utan den begränsning
som anges i 2 kap. 1 § andra stycket, efter avdrag för allmän pensionsavgift,
vilka har uppburits av dem som under inkomståret har fyllt minst 16 år och
högst 64 år.

Förändringen av indextalet mellan två på varandra följande år skall mot-

svara den beräknade årliga relativa förändringen av de inkomster som anges
i första stycket under en period av tre år före det år inkomstindexet avser.
Vid beräkningen av inkomsterna skall den årliga förändringen i det allmänna
prisläget räknat från juni månad till juni månad under samma period frånräk-
nas. Det framräknade värdet skall därefter omräknas med förändringen i det
allmänna prisläget i juni månad två år före det år indexet avser och det all-
männa prisläget i juni månad året närmast före det året.

Regeringen skall för varje år fastställa inkomstindexet efter det att det har

beräknats av Riksförsäkringsverket. För år 1999 skall inkomstindexet vara
lika med 100,00.

5 c §

2

Understiger balanstalet för ett år 1,0000 skall regeringen för det året

fastställa ett

balansindex

som skall användas vid vissa beräkningar enligt

denna lag. Ett balansindex skall därefter fastställas för varje år fram till dess
att det minst når samma värde som inkomstindex. För en sådan period skall
balansindexet första gången räknas fram på så sätt att balanstalet multiplice-
ras med inkomstindexet för samma år. För varje därpå följande år under pe-
rioden skall det fastställda balansindexet multipliceras med kvoten mellan
inkomstindexet efter årsskiftet och inkomstindexet före årsskiftet och däref-
ter med det balanstal som skall gälla efter årsskiftet.

1

Prop. 2002/03:61, bet. 2002/03:SfU9, rskr. 2002/03:184.

2

Senaste lydelse 2001:222.

SFS 2003:301

Utkom från trycket
den 11 juni 2003

background image

2

SFS 2003:301

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

12 kap.

2 §

3

Ålderspension skall utges från och med den månad som anges i ansö-

kan, dock tidigast från och med den månad ansökan kom in till den allmänna
försäkringskassan. Premiepension utges dock tidigast från och med månaden
efter det att ansökan kom in till den allmänna försäkringskassan.

Har den pensionsberättigade uppburit sjukersättning enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring eller särskild efterlevandepension enligt
lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension
och efterlevandestöd till barn omedelbart före 65 års ålder får inkomst- och
tilläggspension beviljas för högst tre månader före ansökningsmånaden,
dock tidigast från och med den månad då den pensionsberättigade fyllde
65 år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 12 kap. 2 § och i

övrigt den 1 september 2003.

2. Bestämmelserna i 1 kap. 5 och 5 c §§ tillämpas första gången vid be-

räkning av inkomstindex och balanstal för år 2004.

3. Förändringen av det inkomstmått som används vid beräkningen av de

försäkrades årliga inkomster från år 2002 till år 2003 skall när det gäller in-
komstindex för åren 2004–2006 beaktas på följande sätt. Inkomstmåttet för
det fjärde året före det år inkomstindexet avser skall beräknas utan beak-
tande av utbetalda förtidspensioner och de som endast uppburit sådan pen-
sion, varefter genomsnittsinkomsten multipliceras med en särskild kvot.
Kvoten utgörs av det beräknade inkomstmåttet år 2003 delat med inkomst-
måttet för samma år som har beräknats utan beaktande av de pensionsgrun-
dande inkomster som utgörs av inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersätt-
ning och de som endast uppburit sådan inkomst.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3

Senaste lydelse 2001:492.

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.