SFS 1998:674 Lag om inkomstgrundad ålderspension

980674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om inkomstgrundad ålderspension;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

FÖRSTA AVDELNINGEN

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING OCH INTJÄNANDE AV
PENSIONSRÄTT M.M.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Försäkringens omfattning m.m.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om försäkring för inkomstgrundad

ålderspension i form av inkomstpension, tilläggspension och premiepension
samt om premiepension till efterlevande.

2 §

Försäkringen och kostnaderna för förvaltningen av den skall finansie-

ras genom ålderspensionsavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter,
allmänna pensionsavgifter enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsav-
gift och statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ål-
derspensionsavgift samt genom avkastning på avgiftsmedel.

3 §

Inkomstpension och premiepension skall beräknas utifrån de pensions-

rätter för respektive pension som fastställts för en försäkrad. Tilläggspension
skall beräknas utifrån de pensionspoäng som tjänats in av en försäkrad. Pen-
sionsrätt och pensionspoäng skall fastställas årligen och grundas på de in-
komster och andra belopp som är pensionsgrundande enligt denna lag. In-
komstpensionens storlek är också beroende av den allmänna inkomstutveck-
lingen och storleken av premiepensionen är beroende av värdeutvecklingen
på de medel som fonderats. Tilläggspensionens storlek är vidare genom följ-
samhetsindexering beroende av den allmänna inkomstutvecklingen.

4 §

Försäkrade för inkomstgrundad ålderspension är dels svenska medbor-

gare, dels personer som utan att vara svenska medborgare är bosatta i
Sverige.

Utländska sjömän på svenska handelsfartyg är försäkrade för inkomst-

grundad ålderspension även om de inte är bosatta i landet.

1

Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13 och SfU14, rskr. 1997/98:315 och 320.

SFS 1998:674

Utkom från trycket
den 30 juni 1998

background image

2

SFS 1998:674

En person som uppbär förtidspension som har beräknats enligt 13 kap. 2 §

lagen (1962:381) om allmän försäkring är alltid försäkrad för inkomstgrun-
dad ålderspension beräknad på denna förtidspension.

Indexering

5 §

Vissa beräkningar enligt denna lag skall göras med ledning av ett

in-

komstindex.

Detta index skall visa den relativa förändringen av genomsnittet

av de försäkrades årliga pensionsgrundande inkomster utan den begränsning
som anges i 2 kap. 1 § andra stycket, efter avdrag för allmän pensionsavgift,
och de försäkrades årliga inkomster i form av förtidspension, vilka har upp-
burits av dem som under inkomståret har fyllt minst 16 år och högst 64 år.

Förändringen av indextalet mellan två på varandra följande år skall mot-

svara den beräknade årliga relativa förändringen av de inkomster som anges i
första stycket under en period av tre år före det år inkomstindexet avser. Vid
beräkningen av inkomsterna skall den årliga förändringen i det allmänna
prisläget räknat från juni månad till juni månad under samma period frånräk-
nas. Det framräknade värdet skall därefter omräknas med förändringen i det
allmänna prisläget i juni månad två år före det år indexet avser och det all-
männa prisläget i juni månad året närmast före det året.

Regeringen skall för varje år fastställa inkomstindexet efter det att det har

beräknats av Riksförsäkringsverket. För år 1999 skall inkomstindexet vara
lika med 100,00.

6 §

Regeringen skall för varje år fastställa ett

inkomstbasbelopp

. Inkomst-

basbeloppet skall för år 2001 motsvara det för det året fastställda förhöjda
prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. För år däref-
ter skall inkomstbasbeloppet räknas om med förändringen av inkomstindex
för det år inkomstbasbeloppet skall avse i förhållande till inkomstindex för
året dessförinnan. Det omräknade beloppet skall avrundas till närmaste
hundratal kronor.

Definitioner m.m.

7 §

En försäkrad som lämnar Sverige skall vid tillämpningen av denna lag

fortfarande anses vara bosatt i landet om utlandsvistelsen är avsedd att vara
längst ett år.

Den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete för

arbetsgivarens räkning anses också bosatt i Sverige under hela utsändningsti-
den även om den är avsedd att vara längre än ett år. Detta gäller även medföl-
jande make samt barn som inte fyllt 18 år. Med make likställs den som utan
att vara gift med den utsände lever tillsammans med denne, om de tidigare
har varit gifta eller gemensamt har eller har haft barn.

8 §

I denna lag avses, där inte annat föreskrivs, med

1. år: kalenderår,
2. månad: kalendermånad,
3. intjänandeår: det kalenderår en inkomst som är pensionsgrundande har

uppburits respektive det kalenderår för vilket ett annat pensionsgrundande
belopp än pensionsgrundande inkomst skall fastställas, och

background image

3

SFS 1998:674

4. fastställelseår: kalenderåret efter intjänandeåret.
Om en inkomst som är pensionsgrundande har uppburits under ett beskatt-

ningsår som inte sammanfaller med kalenderår skall den inkomsten anses ha
uppburits under kalenderåret närmast före taxeringsåret.

9 §

Med sjöman avses i denna lag en arbetstagare som enligt sjömanslagen

(1973:282) anses som sjöman.

Med anställning på ett svenskt handelsfartyg likställs anställning på ett ut-

ländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om
anställningen sker hos denne eller någon av honom anlitad arbetsgivare.
Hyrs ett svenskt handelsfartyg ut till en utländsk redare i huvudsak obeman-
nat, skall bestämmelserna om sjömän på svenska handelsfartyg i denna lag
tillämpas endast om anställningen sker hos fartygets ägare eller någon av
denne anlitad arbetsgivare.

10 §

Vad som i denna lag föreskrivs om förtidspension enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring skall också gälla sjukbidrag enligt samma
lag.

2 kap. Pensionsgrundande inkomst

1 §

Inkomster av anställning

enligt 3–5 §§ samt

inkomster av annat för-

värvsarbete

enligt 6–8 §§ är pensionsgrundande om inte annat föreskrivs i

9–17 §§. Sådana inkomster skall beräknas enligt 18–22 §§ och var för sig
avrundas till närmaste lägre hundratal kronor. Summan av en försäkrads in-
komster av anställning och inkomster av annat förvärvsarbete under ett år ut-
gör den försäkrades

pensionsgrundande inkomst

det året.

Vid beräkning av en försäkrads pensionsgrundande inkomst skall det bort-

ses från inkomster av anställning och inkomster av annat förvärvsarbete till
den del summan av dessa överstiger sju och en halv gånger det för intjänan-
deåret gällande inkomstbasbeloppet. Sådana belopp som det skall bortses
ifrån skall i första hand räknas av från den försäkrades inkomster av annat
förvärvsarbete.

2 §

För varje år som en person har varit försäkrad enligt 1 kap. 4 § första

eller andra stycket och har haft inkomster som är pensionsgrundande, skall
hans eller hennes pensionsgrundande inkomst fastställas. Detta gäller dock
endast om summan av de inkomster som är pensionsgrundande uppgått till
minst 24 procent av det för intjänandeåret gällande prisbasbeloppet enligt la-
gen (1962:381) om allmän försäkring.

Fastställande enligt första stycket skall inte göras för år före det år då den

försäkrade fyllt 16 år. För det år då den försäkrade har avlidit skall pensions-
grundande inkomst inte fastställas i annat fall än om överföring av pensions-
rätt för premiepension till den avlidnes make skall göras för det året. För den
som är född år 1937 eller tidigare skall pensionsgrundande inkomst inte hel-
ler fastställas för år efter det då den försäkrade har fyllt 64 år eller för tidi-
gare år under vilket han eller hon hela året har uppburit hel ålderspension en-
ligt denna lag eller enligt lagen om allmän försäkring.

background image

4

SFS 1998:674

Inkomster av anställning och inkomster av annat förvärvsarbete

Inkomster av anställning

3 §

Lön eller annan ersättning i pengar eller annan skattepliktig förmån

som en försäkrad har fått som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, är
pensionsgrundande som inkomst av anställning. Med lön likställs kostnads-
ersättning som inte undantas vid beräkning av skatteavdrag enligt 8 kap. 19
eller 20 § skattebetalningslagen (1997:483). Sådan skattepliktig intäkt i form
av rabatt, bonus eller annan förmån som har utgetts på grund av kundtrohet
eller liknande, skall också anses som inkomst av anställning, om den som
slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för förmånen är någon
annan än den som är skattskyldig för förmånen.

Ersättning i pengar eller annan skattepliktig förmån för utfört arbete, dock

inte pension, samt tillfällig förvärvsinkomst av verksamhet som inte bedri-
vits självständigt är pensionsgrundande som inkomst av anställning, även
om mottagaren inte har varit anställd hos den som betalat ut ersättningen.
Den som har utfört arbetet likställs i sådana fall med en arbetstagare och den
som betalat ut ersättningen med en arbetsgivare.

I 6 § andra stycket, 7 §, 8 § och 10 § andra stycket finns bestämmelser om

att ersättning för utfört arbete som avses i första och andra styckena i vissa
fall inte skall anses som inkomst av anställning.

4 §

Som pensionsgrundande inkomst av anställning räknas även stipen-

dium som enligt punkt 12 sjunde stycket av anvisningarna till 32 § kommu-
nalskattelagen (1928:370) skall tas upp som intäkt av tjänst, om stipendiet
har betalats ut av en fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk
person. Den som har betalat ut ett sådant stipendium anses som arbetsgivare.

5 §

Som pensionsgrundande inkomst av anställning räknas vidare

1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om all-

män försäkring samt sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskade-
försäkring eller motsvarande ersättning som utgetts enligt annan författning
eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen
har trätt i stället för en försäkrads inkomst som arbetstagare i allmän eller en-
skild tjänst,

2. föräldrapenningförmåner enligt lagen om allmän försäkring,
3. ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för när-

ståendevård,

4. ersättning som en allmän försäkringskassa har utgett enligt 20 § lagen

(1991:1047) om sjuklön,

5. livränta enligt 4 kap. lagen om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande

livränta som bestäms med tillämpning av den lagen,

6. delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring,
7. vårdbidrag enligt 9 kap. 4 och 4 a §§ lagen om allmän försäkring, i den

utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader,

8. dagpenning från arbetslöshetskassa,
9. statsbidrag till arbetslösa som tillskott till deras försörjning när de star-

tar egen näringsverksamhet,

10. utbildningsbidrag i form av dagpenning under arbetsmarknadsutbild-

ning och yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning vid generationsväxling,

background image

5

SFS 1998:674

11. utbildningsbidrag för doktorander,
12.

korttidsstudiestöd och vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen

(1973:349),

13. vuxenstudiebidrag enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudie-

stöd för arbetslösa samt särskilt utbildningsbidrag,

14. timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och

ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),

15.

dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt
de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den ut-

sträckning som regeringen så föreskriver.

Inkomster av annat förvärvsarbete

6 §

Pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete är

1. inkomst av näringsverksamhet här i landet i vilken den försäkrade har

arbetat i inte oväsentlig omfattning (aktiv näringsverksamhet),

2. tillfällig förvärvsinkomst av självständigt bedriven verksamhet,
3. ersättning för arbete för någon annans räkning i pengar eller andra skat-

tepliktiga förmåner,

4. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om all-

män försäkring samt sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskade-
försäkring eller motsvarande ersättning som har utgetts enligt annan författ-
ning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersätt-
ningen har trätt i stället för inkomst som anges i 1–3,

5. stipendium som enligt punkt 12 sjunde stycket av anvisningarna till

32 § kommunalskattelagen (1928:370) skall tas upp som intäkt av tjänst.

Första stycket gäller endast i den utsträckning inkomsten inte skall räknas

som inkomst av anställning, såvida inte inkomsten utgör ersättning för utfört
arbete från ett handelsbolag eller en europeisk ekonomisk intressegruppering
till en delägare i handelsbolaget respektive en medlem i intressegrupper-
ingen.

Bedömningen i första stycket 1 skall göras för varje förvärvskälla enligt

kommunalskattelagen för sig.

7 §

Ersättning för utfört arbete som avses i 3 § räknas, i annat fall än om

den har betalats ut från semesterkassa, som pensionsgrundande inkomst av
annat förvärvsarbete om den har betalats ut till en mottagare som hade en F-
skattsedel antingen när ersättningen bestämdes eller när den betalades ut.
Om mottagaren hade en F-skattsedel med villkor enligt 4 kap. 9 § skattebe-
talningslagen (1997:483) räknas ersättningen som inkomst av annat för-
värvsarbete bara om F-skattsedeln har åberopats skriftligen.

Den som har lämnat uppgift om innehav av en F-skattsedel i en anbuds-

handling, en faktura eller någon därmed jämförlig handling, som även inne-
håller uppgifter om utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress
eller andra för identifiering godtagbara uppgifter samt uppgift om betal-
ningsmottagarens personnummer eller organisationsnummer skall anses ha
haft en sådan skattsedel. Uppgiften om innehav av en F-skattsedel gäller
även som sådant skriftligt åberopande av F-skattsedel som avses i första

background image

6

SFS 1998:674

stycket. Det som nu sagts gäller dock inte om den som har betalat ut ersätt-
ningen känt till att uppgiften om innehav av F-skattsedel var oriktig.

8 §

Som pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete räknas också

ersättning för utfört arbete som avses i 3 § om

1. utbetalaren var en fysisk person eller ett dödsbo,
2. den ersättning som har betalats ut inte har utgjort utgift i en närings-

verksamhet som utbetalaren har bedrivit, och

3. ersättningen tillsammans med annan ersättning för arbete från samma

utbetalare under inkomståret har understigit 10 000 kronor.

Övriga bestämmelser

9 §

Som pensionsgrundande inkomst skall inte räknas

1. ersättning som avses i 3 §, om ersättningen härrör från en och samma

arbetsgivare och under ett år inte har uppgått till sammanlagt 1 000 kronor,

2. inkomst som avses i 6 § första stycket 1 eller 2 om denna under ett år

inte har uppgått till 1 000 kronor,

3. ersättning som avses i 6 § första stycket 3 eller i 7 eller 8 §, om ersätt-

ningen från den för vilken arbetet utförts under ett år inte har uppgått till
1 000 kronor, eller

4. stipendium som avses i 4 § eller 6 § första stycket 5 om stipendiet under

ett år inte har uppgått till 1 000 kronor.

10 §

Lön eller annan ersättning som den försäkrade har fått från en arbets-

givare som är bosatt utomlands eller är utländsk juridisk person och som
saknar fast driftställe i Sverige är, om inte annat följer av 11 §, pensionsgrun-
dande som inkomst av anställning endast om den försäkrade

1. har sysselsatts här i landet, eller
2. har tjänstgjort som sjöman ombord på svenskt handelsfartyg.
Ersättning som avses i första stycket 1 skall räknas som inkomst av annat

förvärvsarbete om arbetsgivaren och arbetstagaren har träffat överenskom-
melse om detta.

11 §

Lön eller annan ersättning som en svensk medborgare har fått för ar-

bete utfört utomlands från en arbetsgivare som är bosatt utomlands eller är
en utländsk juridisk person, är pensionsgrundande som inkomst av anställ-
ning om svenska staten i en förbindelse som har godtagits av Riksförsäk-
ringsverket har åtagit sig att svara för ålderspensionsavgift. Om sådan ersätt-
ning härrör från en utländsk juridisk person skall motsvarande gälla, om en
svensk juridisk person som har ett bestämmande inflytande över den utländ-
ska juridiska personen har avgett förbindelsen.

Den som enligt första stycket har åtagit sig betalningsansvaret skall anses

som arbetsgivare.

12 §

Lön eller annan ersättning från en främmande makts beskickning el-

ler lönade konsulat här i landet eller från en arbetsgivare som tillhör en sådan
beskickning eller ett sådant konsulat och som inte är svensk medborgare, är
pensionsgrundande som inkomst av anställning endast om

background image

7

SFS 1998:674

1. den har utgetts till en svensk medborgare eller till någon som utan att

vara svensk medborgare var bosatt i landet, och

2. en utländsk beskickning här i landet i en förbindelse som har godtagits

av Riksförsäkringsverket har åtagit sig att svara för ålderspensionsavgift.

Den som enligt första stycket har åtagit sig betalningsansvaret skall anses

som arbetsgivare.

13 §

Ersättning som en idrottsutövare har fått från en sådan ideell förening

som avses i 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och som
har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, är inte pensions-
grundande som inkomst av anställning om ersättningen från föreningen un-
der ett år har understigit hälften av det för det året gällande prisbasbeloppet
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

14 §

Ersättning från en stiftelse som har till väsentligt ändamål att tillgo-

dose ekonomiska intressen hos dem som är eller har varit anställda hos en ar-
betsgivare som har lämnat bidrag till stiftelsen (vinstandelsstiftelse) eller
från en annan juridisk person med motsvarande ändamål, är inte pensions-
grundande om ersättningen avser en sådan anställd och inte har utgjort er-
sättning för arbete för den juridiska personens räkning. Detta gäller dock en-
dast om de bidrag arbetsgivaren har lämnat till den juridiska personen varit
avsedda att vara bundna under minst tre kalenderår och att på likartade vill-
kor tillkomma en betydande del av de anställda.

Om arbetsgivaren är ett fåmansföretag eller ett fåmansägt handelsbolag

gäller första stycket inte ersättning som den juridiska personen har lämnat
till sådan företagsledare eller delägare i företaget eller denne närstående per-
son som avses i punkt 14 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen
(1928:370).

Vid beräkning av pensionsgrundande inkomst skall alltid bortses från så-

dan ersättning från en vinstandelsstiftelse som härrör från bidrag som arbets-
givaren har lämnat under åren 1988–1991.

15 §

Ersättning som anges i 1 § första stycket 1–5 och fjärde stycket lagen

(1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och ersättning
enligt gruppsjukförsäkring eller trygghetsförsäkring vid arbetsskada enligt
2 § första stycket samma lag är inte pensionsgrundande i den utsträckning
ersättningen utgör underlag för särskild löneskatt.

16 §

Intäkt som avses i 32 § 1 mom. första stycket h och i kommunal-

skattelagen (1928:370) är inte pensionsgrundande inkomst.

Pensionsgrundande inkomst är inte heller sådana lönetillägg som, vid ar-

bete som har utförts utomlands, har betingats av ökade levnadskostnader och
andra särskilda förhållanden i sysselsättningslandet.

17 §

Om en ersättning som är pensionsgrundande eller för vilken det skall

beräknas ett pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. 4 § eller pensionspoäng
enligt 4 kap. 9 §, har betalats ut av en allmän försäkringskassa eller en ar-
betslöshetskassa till en försäkrad och den försäkrade senare för samma må-
nad har beviljats annan ersättning som är pensionsgrundande och samordnad
med den ersättning som betalats ut tidigare, är den senare beviljade ersätt-

background image

8

SFS 1998:674

ningen inte pensionsgrundande till den del den avser tid före utbetalnings-
månaden.

Beviljas vid samma tidpunkt förtidspension för vilken det skall beräknas

ett pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. 4 § denna lag och arbetsskadeliv-
ränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsva-
rande livränta som bestäms med tillämpning av den lagen, skall det vid till-
lämpning av första stycket anses som om förtidspensionen har betalats ut
före arbetsskadelivräntan.

Beräkning av pensionsgrundande inkomst

18 §

Till grund för beräkning av en försäkrads pensionsgrundande inkomst

ett visst intjänandeår skall, då det gäller andra inkomster än som avses i 19 §,
läggas den försäkrades taxering till statlig inkomstskatt för det året.

19 §

Pensionsgrundande inkomst av anställning för vilken en försäkrad

inte är skattskyldig i Sverige enligt kommunalskattelagen (1928:370) skall
bestämmas med ledning av en särskild kontrolluppgift från arbetsgivaren.

20 §

Skattepliktiga förmåner skall tas upp till ett värde som bestäms i en-

lighet med 8 kap. 14–17 §§ skattebetalningslagen (1997:483). Om det finns
skäl till detta får avvikelse ske från det förmånsvärde som skattemyndighe-
ten bestämt enligt 9 kap. 2 § andra stycket samma lag.

21 §

Vid beräkning av en försäkrads pensionsgrundande inkomster av an-

ställning skall avdrag göras för kostnader som denne har haft i arbetet, i den
utsträckning kostnaderna, minskade med kostnadsersättning som den försäk-
rade har fått, överstiger 1 000 kronor. Avdrag skall också göras för debiterad
allmän pensionsavgift som den försäkrade skall betala för dessa inkomster
enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift. Avdraget för den all-
männa pensionsavgiften skall i första hand göras från inkomst enligt 5 §.

22 §

Vid beräkning av en försäkrads pensionsgrundande inkomster av an-

nat förvärvsarbete skall avdrag göras för debiterad allmän pensionsavgift
som den försäkrade skall betala för dessa inkomster enligt lagen (1994:1744)
om allmän pensionsavgift. Avdraget skall i första hand göras från inkomst
enligt 6 § första stycket 4.

Vid beräkning av pensionsgrundande inkomster av annat förvärvsarbete

får underskott i en förvärvskälla inte dras av från inkomst av en annan för-
värvskälla.

3 kap. Andra pensionsgrundande belopp än pensionsgrundande
inkomst

1 §

Andra pensionsgrundande belopp

än pensionsgrundande inkomst är

belopp som beräknats på visst sätt för en försäkrad som har uppburit förtids-
pension, för en försäkrad som har fullgjort plikttjänstgöring samt för en för-
säkrad förälder

till små barn.

background image

9

SFS 1998:674

2 §

Belopp som avses i 1 § skall fastställas för varje år för vilket en person

som då var försäkrad enligt denna lag uppfyller förutsättningarna för att till-
godoräknas sådana belopp. Varje pensionsgrundande belopp skall avrundas
till närmaste lägre hundratal kronor om inte annat följer av bestämmelsen i
andra stycket.

Pensionsgrundande belopp skall fastställas enligt första stycket endast i

den utsträckning dessa belopp tillsammans med den försäkrades pensions-
grundande inkomst inte överstiger sju och en halv gånger det för intjänande-
året gällande inkomstbasbeloppet.

Fastställande enligt första stycket skall inte göras för år före det år då den

försäkrade fyllt 16 år eller för det år då den försäkrade har avlidit. Andra
pensionsgrundande belopp än pensionsgrundande inkomst skall inte heller
fastställas för den som är född år 1937 eller tidigare.

3 §

Vid tillämpning av 2 § andra stycket skall det bortses från pensions-

grundande belopp i följande ordning:

1. pensionsgrundande belopp enligt 10 §,
2. pensionsgrundande belopp enligt 8 §, och
3. pensionsgrundande belopp enligt 4 §.

Förtidspension

4 §

En försäkrad som för någon del av ett år har uppburit förtidspension

som har beräknats enligt 13 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,
skall tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp för det året, om inte annat
följer av 6 eller 7 §

.

Detta gäller dock endast för försäkrade som under det

året har fyllt högst 64 år.

5 §

Ett pensionsgrundande belopp enligt 4 § skall, för varje månad för vil-

ken förtidspensionen har uppburits, motsvara en tolftedel av summan av det
för året gällande förhöjda prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om all-
män försäkring och produkten av detta basbelopp och det poängmedeltal
som avses i 13 kap. 2 § den lagen.

Har den försäkrade för en månad uppburit en fjärdedels, halv, två tredje-

dels eller tre fjärdedels förtidspension skall det pensionsgrundande beloppet
enligt 4 § för den månaden avse motsvarande andel av det belopp som anges
i första stycket i denna paragraf.

6 §

Om förtidspensionen med tillämpning av 6 kap. 1 § lagen (1976:380)

om arbetsskadeförsäkring har varit samordnad med pensionsgrundande liv-
ränta skall följande gälla.

Det pensionsgrundande belopp som avses i 5 § eller, om endast en del av

pensionen har varit samordnad med livräntan, en andel av det beloppet som
svarar mot den samordnade delen av pensionen, skall tillgodoräknas den för-
säkrade endast om och i den utsträckning det överstiger den försäkrades liv-
ränta före samordning.

7 §

Om en pensionsgrundande ersättning har betalats ut av en allmän för-

säkringskassa eller en arbetslöshetskassa till en försäkrad och den försäkrade
senare för samma månad har beviljats förtidspension som är samordnad med

background image

10

SFS 1998:674

den tidigare utbetalade ersättningen, skall pensionsgrundande belopp med
anledning av förtidspensionen inte tillgodoräknas till den del förtidspensio-
nen avser tid före den månad då den har betalats ut.

Plikttjänstgöring

8 §

En försäkrad som under någon del av ett år har genomgått grundutbild-

ning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt skall tillgodoräknas ett
pensionsgrundande belopp för det året. Ett sådant belopp skall dock tillgodo-
räknas endast om tjänstgöringen har pågått sammanlagt minst 120 dagar
utan att grundutbildningen avbrutits. Därvid skall hänsyn tas enbart till dagar
för vilka den försäkrade har erhållit dagersättning enligt lagen om totalför-
svarsplikt.

9 §

Ett pensionsgrundande belopp enligt 8 § skall, för varje dag under året

som tjänstgöringen har pågått och för vilken den försäkrade har erhållit dag-
ersättning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, motsvara hälften
av genomsnittet av samtliga för intjänandeåret fastställda pensionsgrundande
inkomster för försäkrade som under det året har fyllt högst 64 år, delat med
365.

Beräkning enligt första stycket skall avse de pensionsgrundande inkom-

sterna såsom de var bestämda den 1 december fastställelseåret.

Föräldrar till små barn

10 §

En försäkrad förälder skall under de förutsättningar som anges i 11

och 12 §§ tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp för år då han eller
hon har haft små barn. För samma år och barn skall dock endast en av bar-
nets föräldrar tillgodoräknas sådant pensionsgrundande belopp. Detsamma
skall gälla om två föräldrar har eller har haft fler än ett gemensamt barn för
vilka pensionsgrundande belopp för samma år kan tillgodoräknas någon av
föräldrarna. En förälder skall inte heller för samma år tillgodoräknas mer än
ett pensionsgrundande belopp enligt denna paragraf.

Pensionsgrundande belopp enligt första stycket får överlåtas enligt be-

stämmelserna i 14–15 §§.

Förutsättningar för att tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp enligt
10 §

11 §

Ett pensionsgrundande belopp enligt 10 § skall tillgodoräknas för år

då barnet

1. inte har uppnått fyra års ålder, om barnet är fött under månaderna janu-

ari–juni, eller

2. har uppnått ett men inte fem års ålder, om barnet är fött under måna-

derna juli–december.

12 §

Ett pensionsgrundande belopp enligt 10 § skall tillgodoräknas endast

om

1. föräldern hela året har varit försäkrad enligt denna lag och bosatt i

Sverige,

background image

11

SFS 1998:674

2. barnet har varit bosatt i Sverige hela året eller, om barnet inte har levt

hela året, den del av året barnet levt,

3. föräldern under året har fyllt högst 64 år,
4. föräldern har haft vårdnaden om barnet minst halva året, samt
5. föräldern under minst halva året har bott tillsammans med barnet.
Vid tillämpning av första stycket skall, om barnet har avlidit under året

och föräldern då hade vårdnaden om och bodde tillsammans med barnet, det
anses som om föräldern även under resterande del av året har haft vårdnaden
om och bott tillsammans med barnet. Om ett barn har avlidit under samma år
som det fötts och föräldern då hade vårdnaden om och var bosatt tillsam-
mans med barnet, skall ett pensionsgrundande belopp enligt 10 § tillgodo-
räknas föräldern för det året även om bestämmelserna i första stycket 4 och 5
inte är uppfyllda och oavsett vad som har föreskrivits i 11 §.

Överlåtelse m.m.

13 §

Om föräldrarna enligt 11 och 12 §§ var för sig kan tillgodoräknas ett

pensionsgrundande belopp enligt 10 § får de, genom anmälan hos allmän
försäkringskassa, ange vem av dem som skall tillgodoräknas ett sådant be-
lopp.

Görs inte anmälan enligt första stycket skall beloppet tillgodoräknas den

av föräldrarna som, för det år beloppet hänför sig till, har lägst pensionsun-
derlag enligt 4 kap. 2 §. Har ingen av föräldrarna något pensionsunderlag för
det året eller har de lika högt underlag, skall det pensionsgrundande beloppet
tillgodoräknas modern.

Vid beräkning enligt andra stycket av pensionsunderlaget skall bortses

från pensionsgrundande belopp enligt 10 §. Vidare skall vid sådan beräkning
med pensionsgrundande inkomst likställas inkomster som avses i 18 §.

14 §

Om enligt 11 och 12 §§ endast en av föräldrarna för ett år kan tillgo-

doräknas ett pensionsgrundande belopp enligt 10 § för ett barn, får denna
förälder, genom anmälan till allmän försäkringskassa, överlåta rätten att för
det året tillgodoräknas ett sådant belopp för det barnet till den andra föräld-
ern om det enda skälet till att den andra föräldern inte kan tillgodoräknas be-
loppet är att han eller hon inte har bott tillsammans med barnet under minst
halva året. Detta gäller dock endast om sistnämnda förälder

1. under året har bott tillsammans med barnet i inte obetydlig omfattning,

och

2. inte enligt 11 och 12 §§ själv för samma år kan tillgodoräknas ett pen-

sionsgrundande belopp enligt 10 § för ett annat barn

.

15 §

En förälder som enligt 11 och 12 §§ för ett år ensam kan tillgodoräk-

nas ett pensionsgrundande belopp enligt 10 § för ett barn får också, om den
andra föräldern har avlidit under det året eller tidigare, genom anmälan till
allmän försäkringskassa överlåta rätten att för det året tillgodoräknas ett så-
dant belopp för det barnet till en annan försäkrad som föräldern under intjä-
nandeåret var gift med eller hade gemensamt barn med och stadigvarande
sammanbodde med.

Överlåtelse enligt första stycket får ske endast om den försäkrade till vil-

ken överlåtelse avses ske uppfyller de förutsättningar som anges i 12 § första

background image

12

SFS 1998:674

stycket 1, 3 och 5 och denne inte heller enligt 11 och 12 §§ för samma år
själv kan tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp enligt 10 § för ett an-
nat barn.

16 §

Görs överlåtelse enligt 14 eller 15 § får den som har gjort överlåtelsen

inte för samma år tillgodoräknas ett pensionsgrundande belopp enligt 10 §
för helsyskon till det barn som överlåtelsen av rätt till pensionsgrundande
belopp avser.

Beräkning av ett pensionsgrundande belopp enligt 10 §

17 §

Ett pensionsgrundande belopp enligt 10 § skall motsvara det högsta

av

1. det belopp varmed summan av den pensionsgrundande inkomsten och

pensionsgrundande belopp enligt 4 och 8 §§ för den försäkrade under intjä-
nandeåret understiger summan av dennes fastställda pensionsgrundande in-
komst och pensionsgrundande belopp enligt 4 § under året före barnets fö-
delse,

2. det belopp varmed summan av den pensionsgrundande inkomsten och

pensionsgrundande belopp enligt 4 och 8 §§ för den försäkrade under intjä-
nandeåret understiger 75 procent av genomsnittet av samtliga för intjänande-
året fastställda pensionsgrundande inkomster för försäkrade som under det
året har fyllt högst 64 år, eller

3. det för intjänandeåret gällande inkomstbasbeloppet.
Uppfyller den försäkrade villkoren för att tillgodoräknas ett pensionsgrun-

dande belopp enligt 10 § för fler än ett barn, skall beräkning enligt första
stycket 1 göras med utgångspunkt i det alternativ som är förmånligast för
den försäkrade.

18 §

Vid tillämpning av 17 § skall med pensionsgrundande inkomst under

intjänandeåret likställas ersättning, i annan form än pension, som inte är pen-
sionsgrundande enligt bestämmelserna i denna lag och som en försäkrad un-
der det året har erhållit

1. för arbete utfört utomlands, eller
2. för arbete vid främmande makts beskickning eller lönade konsulat här i

landet eller hos en arbetsgivare, som tillhör sådan beskickning eller sådant
konsulat.

19 §

Vid beräkning enligt 17 § första stycket 1 skall summan av den pen-

sionsgrundande inkomst och det pensionsgrundande belopp för förtidspen-
sion enligt 4 § som avser året före barnets födelse räknas om med hänsyn till
förändringar av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring. Den omräknade summan skall rundas av till närmaste lägre hundratal
kronor.

Om den försäkrade inte inom föreskriven tid till fullo har betalat ålders-

pensionsavgift och allmän pensionsavgift för inkomster av annat förvärvsar-
bete som hänför sig till året före barnets födelse, skall det, vid sådan beräk-
ning som avses i första stycket, bortses från pensionsgrundande inkomster av
annat förvärvsarbete för det året till den del avgifterna inte har betalats för
inkomsterna.

background image

13

SFS 1998:674

20 §

Beräkning av genomsnittet av de fastställda pensionsgrundande in-

komsterna enligt 17 § första stycket 2 skall avse de pensionsgrundande in-
komsterna såsom de var bestämda den 1 december fastställelseåret.

21 §

För en försäkrad som under intjänandeåret har erhållit sådan ersätt-

ning som avses i 18 § skall det belopp som anges i 17 § första stycket 3
minskas med det belopp som summan av den försäkrades pensionsgrun-
dande inkomst och pensionsgrundande belopp enligt 4 och 8 §§ samt de i
18 § omnämnda inkomsterna och det belopp som avses i 17 § första stycket
3 överstiger sju och en halv gånger det för intjänandeåret gällande inkomst-
basbeloppet. Sådan minskning skall också göras om det pensionsgrundande
belopp som beräknas enligt 17 § första stycket 1 tillsammans med summan
av den försäkrades pensionsgrundande inkomst och pensionsgrundande be-
lopp enligt 4 och 8 §§ samt de i 18 § angivna inkomsterna överstiger sju och
en halv gånger det för intjänandeåret gällande inkomstbasbeloppet.

Övriga bestämmelser

22 §

Med förälder likställs vid tillämpningen av 10–16 §§

1. särskilt förordnad vårdnadshavare, och
2. den som med socialnämnds medgivande har tagit emot ett utländskt

barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det.

Den tid under vilken en försäkrad med socialnämnds medgivande har tagit

emot ett utländskt barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera
det, skall likställas med tid under vilken en försäkrad har haft vårdnaden om
ett barn. För ett sådant utländskt barn skall vidare vad som föreskrivs i 12 §
första stycket 2 om bosättning i Sverige endast gälla från och med den tid-
punkt då barnet först har anlänt till Sverige.

Vad som sägs i 13 § om modern skall också gälla en kvinnlig vårdnadsha-

vare respektive en kvinna som med socialnämnds medgivande har tagit emot
ett utländskt barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det.

23 §

För den som enligt 1 kap. föräldrabalken har ansetts vara far till ett

barn eller vars faderskap har fastställts genom bekräftelse eller dom men
som genom en senare dom som har vunnit laga kraft har förklarats inte vara
far till barnet skall, när det gäller tiden innan den sistnämnda domen har vun-
nit laga kraft, bestämmelserna i 10–16 §§ tillämpas som om han vore far till
barnet.

4 kap. Fastställande av pensionsrätt och pensionspoäng m.m.

1 §

För varje år för vilket det för en försäkrad har fastställts pensionsgrun-

dande inkomst eller andra pensionsgrundande belopp, skall, om inte annat
följer av 4 §,

pensionsrätt

fastställas för den försäkrade. För det år då den

försäkrade har avlidit skall endast pensionsrätt för premiepension fastställas

.

Pensionsrätt skall inte fastställas för den som är född år 1937 eller tidigare.

För varje år för vilket pensionsgrundande inkomst har fastställts eller för

vilket en försäkrad har uppburit förtidspension enligt 13 kap. 2 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring skall också, om inte annat följer av 8 och
9 §§,

pensionspoäng

fastställas för den försäkrade. Pensionspoäng skall

background image

14

SFS 1998:674

dock inte fastställas för det år då den försäkrade har avlidit eller för år efter
det då en försäkrad har fyllt 64 år.

Vårdår

skall tillgodoräknas en försäkrad under de förutsättningar som

anges i 12 §. Vårdår skall dock inte tillgodoräknas för år före det då den för-
säkrade fyllt 16 år och inte heller för det år då han eller hon har avlidit eller
för år efter det då den försäkrade har fyllt 64 år. Vårdår skall inte heller till-
godoräknas om den försäkrade tillgodoräknas pensionspoäng för samma år
eller om pensionspoäng för det året enligt 8 § andra stycket inte tillgodoräk-
nats den försäkrade på grund av bristande eller underlåten avgiftsbetalning.

Beräkning av pensionsrätt

2 §

Pensionsrätt för inkomstpension och pensionsrätt för premiepension

för ett år skall beräknas var för sig på summan av den försäkrades pensions-
grundande inkomst och andra pensionsgrundande belopp för det året (

pen-

sionsunderlag

). Vid beräkning av sådan pensionsrätt skall avrundning göras

till närmaste lägre hela krontal.

3 §

Om inte annat följer av 4–6 §§ utgör den försäkrades pensionsrätt för

inkomstpension 16 procent av pensionsunderlaget och pensionsrätt för pre-
miepension 2,5 procent av pensionsunderlaget.

4 §

Pensionsrätt skall beräknas på pensionsgrundande inkomst som härrör

från inkomster av annat förvärvsarbete endast på den andel av den inkomsten
som motsvarar den andel av till året hänförlig ålderspensionsavgift och all-
män pensionsavgift för sådan inkomst som enligt 16 kap. 12 § skattebetal-
ningslagen (1997:483) skall anses ha betalats inom föreskriven tid.

5 §

På den del av pensionsunderlaget för en försäkrad som avser pensions-

grundande belopp för plikttjänstgöring enligt 3 kap. 8 § eller pensionsgrun-
dande belopp för föräldrar till små barn enligt 3 kap. 10 §, skall pensionsrätt
för premiepension beräknas endast om den försäkrade senast vid den tid-
punkt då dessa belopp har fastställts har tillgodoräknats pensionsgrundande
inkomster och pensionsgrundande belopp enligt vad som anges i 5 kap. 13 §.
Om den försäkrade då ännu inte har tillgodoräknats pensionsgrundande in-
komster och belopp i sådan omfattning skall den försäkrades pensionsrätt för
inkomstpension utgöra 18,5 procent av den delen av pensionsunderlaget.
Detsamma gäller om pensionsgrundande inkomster och belopp senare änd-
ras så att villkoret enligt 5 kap. 13 § inte är uppfyllt.

6 §

För en försäkrad som är född under något av åren 1938–1953 skall

pensionsrätt för inkomstpension och pensionsrätt för premiepension minskas
med en tjugondel för varje helt år som har förflutit från och med året efter fö-
delseåret till utgången av år 1954. Detta gäller dock inte pensionsrätt för år
efter det då den försäkrade har fyllt 64 år.

Överföring av pensionsrätt

7 §

Hela den pensionsrätt för premiepension som för ett år har fastställts

för en försäkrad skall överföras till dennes make om anmälan om detta har

background image

15

SFS 1998:674

gjorts enligt 15 kap. 8 §. Sådan pensionsrätt får dock endast överföras till
make som antingen var försäkrad enligt denna lag under intjänandeåret eller
tidigare har tillgodoräknats pensionsrätt för premiepension.

Beräkning av pensionspoäng

8 §

Om inte annat följer av andra stycket eller av 9 eller 10 § utgör den för-

säkrades pensionspoäng kvoten mellan den pensionsgrundande inkomsten,
sedan det för intjänandeåret gällande förhöjda prisbasbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring dragits av, och detta basbelopp. Det för-
höjda prisbasbeloppet skall i första hand räknas av mot inkomster av anställ-
ning. Pensionspoäng beräknas med två decimaler, lägst till en hundradels
poäng.

Vad som i 4 § föreskrivs om beräkning av pensionsrätt på pensionsgrun-

dande inkomst som härrör från inkomster av annat förvärvsarbete skall även
gälla beräkning av pensionspoäng. Den andelsberäkning som därvid skall
ske skall göras på den pensionsgrundande inkomsten innan det förhöjda pris-
basbeloppet dras av.

9 §

En försäkrad som för någon del av året har uppburit förtidspension en-

ligt 13 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall, utöver pen-
sionspoäng enligt 8 §, för varje månad för vilken han eller hon har uppburit
sådan pension tillgodoräknas en tolftedel av det poängmedeltal som avses i
13 kap. 2 § andra stycket lagen om allmän försäkring. Har den försäkrade
uppburit en fjärdedels, halv, två tredjedels eller tre fjärdedels förtidspension
skall han eller hon tillgodoräknas motsvarande andel av detta poängmedel-
tal. Om pensionen har varit samordnad med livränta med tillämpning av 6
kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring skall vad som föreskrivs
i 3 kap. 6 § denna lag på motsvarande sätt tillämpas på pensionspoäng enligt
denna paragraf. Även 3 kap. 7 § denna lag skall på motsvarande sätt tilläm-
pas vid bestämmande av pensionspoäng.

10 §

Den pensionspoäng som tillgodoräknas en försäkrad för ett år får

sammanlagt inte överstiga den högsta pensionspoäng som någon för det året
kan tillgodoräknas för pensionsgrundande inkomst.

Vårdår

11 §

Vid tillämpningen av denna lag skall vårdår likställas med år för vilka

pensionspoäng har tillgodoräknats. Vårdår skall dock inte beaktas vid beräk-
ning av det medeltal av pensionspoäng som anges i 6 kap. 2 § eller vid till-
lämpningen av 6 kap. 1 § första stycket.

12 §

Vårdår skall efter ansökan hos allmän försäkringskassa tillgodoräk-

nas en förälder som är bosatt här i landet och som under större delen av ett
kalenderår har vårdat ett barn som inte har fyllt tre år och som är bosatt här.
För samma barn och år får dock vårdår tillgodoräknas endast en förälder.

Vid tillämpningen av första stycket skall med barn likställas fosterbarn

och med en förälder likställas den, med vilken en förälder är eller har varit
gift eller har eller har haft barn om de stadigvarande sammanbor.

background image

16

SFS 1998:674

ANDRA AVDELNINGEN

FÖRDELNINGSSYSTEMET

5 kap. Inkomstpension

Uttag av inkomstpension

1 §

Inkomstpension får tas ut tidigast från och med den månad då den pen-

sionsberättigade fyller 61 år. Uttaget får begränsas till att avse tre fjärdedelar,
hälften eller en fjärdedel av pensionen.

Uttag av inkomstpension får ändras och återkallas enligt vad som före-

skrivs i 12 kap. om inte annat framgår av tredje stycket.

Inkomstpension får tas ut av den som är född under något av åren 1938–

1953 och som har rätt till tilläggspension enligt denna lag endast om han el-
ler hon gör motsvarande uttag av sistnämnda pension. Återkallar eller mins-
kar en sådan person sitt uttag av inkomstpension gäller återkallelsen respek-
tive minskningen endast om den pensionsberättigade återkallar eller minskar
uttaget av tilläggspension i motsvarande utsträckning.

2 §

Till grund för beräkning av inkomstpension skall läggas den pensions-

berättigades pensionsbehållning. Med pensionsbehållning avses summan av
de pensionsrätter för inkomstpension som har fastställts för den pensionsbe-
rättigade, omräknade enligt bestämmelserna i 4, 6, 7 och 9 §§. Om den pen-
sionsberättigade uppbär inkomstpension skall i pensionsbehållningen inte
räknas in belopp som legat till grund för beräkning av den pensionen.

3 §

Om en pensionsberättigad har återkallat eller minskat sitt uttag av in-

komstpension skall hans eller hennes pensionsbehållning ökas med produk-
ten av

1. det delningstal som skulle ha använts om den pensionsberättigade från

och med den månad då pensionsuttaget upphört eller minskat, hade gjort nytt
uttag av inkomstpension, och

2. den årliga inkomstpension som skulle ha utgetts om återkallelse inte

hade skett, respektive den andel därav med vilken pensionen minskats.

Omräkning av pensionsbehållning

4 §

Pensionsbehållningar för personer som har avlidit skall fördelas till

kvarlevande födda samma år som de avlidna genom årlig omräkning av de
kvarlevandes pensionsbehållningar. Fördelningen skall göras med hjälp av
arvsvinstfaktorer.

Fördelning av pensionsbehållningar enligt första stycket skall avse, när

det gäller fördelning efter personer som har avlidit före det år då de skulle
fylla 60 år, året efter dödsfallen och, när det gäller fördelning efter andra av-
lidna, året för dödsfallen. Vid fördelningen skall det bortses från pensionsbe-
hållning som härrör från pensionsrätt för året för dödsfallen och därefter.
Fördelning efter personer som har avlidit det år de fyllt eller skulle fylla 60
år eller senare skall göras sedan fördelning som avser pensionsbehållningar
för personer som har avlidit tidigare har gjorts och sedan pensionsrätt för
året före det år fördelningen avser har fastställts.

background image

17

SFS 1998:674

5 §

Arvsvinstfaktorer som avser fördelning av pensionsbehållningar efter

personer som har avlidit före det år då de skulle fylla 60 år skall grundas på
förhållandet mellan summan av pensionsbehållningarna för personer som
har avlidit under året före det år omräkningen avser och summan av pen-
sionsbehållningarna för de personer i samma ålder som levde vid utgången
av samma år. Vid bestämmande av dessa pensionsbehållningar skall bortses
från förändringar efter den 1 december det år fördelningen avser.

Arvsvinstfaktorer som avser fördelning av pensionsbehållningar efter per-

soner som har avlidit det år då de har fyllt eller skulle fylla 60 år eller senare
skall grundas på förhållandet mellan det beräknade antalet personer som har
avlidit det år då de uppnått eller skulle ha uppnått samma ålder som den per-
son för vilken beräkningen skall göras och det beräknade antalet kvarlevande
personer i samma ålder. Förhållandet skall, för en person som inte har upp-
nått 65 års ålder, beräknas med ledning av officiell statistik avseende livs-
längden hos befolkningen i Sverige under den femårsperiod som närmast har
föregått det år då han eller hon uppnådde 60 års ålder. Från och med det år
nämnda person fyller 65 år skall beräkningen göras med ledning av officiell
statistik för den femårsperiod som närmast har föregått det år då han eller
hon uppnådde 64 års ålder.

Arvsvinstfaktorerna skall vara lika för kvinnor och män. De skall årligen

fastställas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

6 §

Om inkomstindex förändras mellan det år omräkningen enligt 4 § av-

ser eller, om sådan omräkning inte skall göras, fastställelseåret och året där-
efter, skall pensionsbehållningen räknas om med hänsyn till denna föränd-
ring. Detta skall göras sedan pensionsrätt för närmast föregående år har fast-
ställts och sedan omräkning har gjorts enligt 4 §.

Om inkomstpension har tagits ut under det i första stycket först nämnda

året eller om uttaget det året har förändrats, skall den del av pensionsbehåll-
ningen som inte utgörs av ökning på grund av omräkning enligt 4 § för det
året eller härrör från fastställd pensionsrätt för närmast föregåendeår, räknas
om med beaktande av

1. att den pensionsbehållning som är att hänföra till pensionsrätt som har

tillgodoräknats den pensionsberättigade för åren till och med det andra året
före det år omräkningen enligt 4 § avser respektive det fastställelseår som
avses i första stycket och som har omräknats på det sätt som anges i denna
paragraf och i 4, 7 och 9 §§ för åren till och med det närmast föregående året
har uppgått till skilda belopp under året, och

2. den omräkning som skall göras enligt 14 §.

7 §

Pensionsbehållningen skall minskas med hänsyn till kostnaderna för

förvaltningen av försäkringen för inkomstpension och tilläggspension.

Avdrag från pensionsbehållningen skall därvid göras genom att denna, se-

dan pensionsrätt för närmast föregående år har fastställts och sedan omräk-
ning har gjorts enligt 4 och 6 §§, multipliceras med den förvaltningskost-
nadsfaktor som bestämts för det år omräkningen enligt 4 § avser.

8 §

Den förvaltningskostnadsfaktor som avses i 7 § skall årligen fastställas

av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer. Den skall
grundas på förhållandet mellan kostnaderna för förvaltningen av försäk-

background image

18

SFS 1998:674

ringen för inkomstpension och tilläggspension det år faktorn avser och sum-
man av alla pensionsbehållningar. Hänsyn skall också tas till skillnaden mel-
lan det belopp varmed pensionsbehållningarna minskats genom föregående
års omräkning enligt 7 § och de faktiska kostnaderna för förvaltningen av
försäkringen för inkomstpension och tilläggspension för det året.

När förvaltningskostnadsfaktorn för år 2001 bestäms skall vad som före-

skrivs i första stycket avse 60 procent av kostnaderna för förvaltningen av
försäkringen för inkomstpension och tilläggspension. För tid därefter till och
med år 2021 skall denna andel öka med två procentenheter per år.

9 §

Sedan omräkning för ett år gjorts enligt 4, 6 och 7 §§ skall pensionsbe-

hållningen avrundas till närmaste lägre hela krontal.

10 §

Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagens bestämmelser om

omräkning enligt 4–9 §§ och om bestämmande av arvsvinstfaktorer och för-
valtningskostnadsfaktorer meddelas av regeringen.

Beräkning av årlig inkomstpension

11 §

Årlig inkomstpension skall beräknas med hjälp av delningstal. Hel så-

dan pension skall för år räknat utgöra kvoten mellan den pensionsberättiga-
des pensionsbehållning vid den tidpunkt från vilken pensionen skall beräk-
nas och det delningstal som gäller för den pensionsberättigade vid det tillfäl-
let.

Pensionsbehållning som avses i första stycket skall beräknas på pensions-

rätt som har tillgodoräknats den pensionsberättigade för åren till och med det
andra året före det år då uttaget av pensionen görs och som har omräknats
enligt 4, 6, 7 och 9 §§ för åren till och med det år som närmast har föregått
pensionsuttaget. För den som har uppburit folk- eller tilläggspension i form
av ålderpension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för tid före
den 1 januari 2001, skall pensionsbehållningen därvid minskas med 0,5 pro-
cent för varje månad före år 2001 för vilken sådan pension har betalats ut.
Om den pension som har tagits ut begränsats till viss andel, skall minskning
av pensionsbehållningen begränsas till motsvarande andel.

Tre fjärdedelar, hälften och en fjärdedel av årlig inkomstpension skall be-

räknas på en motsvarande andel av den pensionsbehållning som följer av be-
stämmelserna i andra stycket.

Minskning enligt andra stycket andra och tredje meningarna skall inte gö-

ras beträffande belopp med vilket pensionsbehållningen har ökats enligt 3 §.

12 §

Delningstal för beräkning av inkomstpension enligt 11 § skall fast-

ställas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

Delningstal skall beräknas med utgångspunkt i att värdet av pensionsutbe-

talningarna under genomsnittlig återstående livslängd för personer i den pen-
sionsberättigades ålder från den tidpunkt då pension skall börja utges skall
motsvara pensionsbehållningen. En kommande månadsutbetalning skall där-
vid antas ha ett värde som motsvarar värdet av en månadsutbetalning vid den
tidpunkt då inkomstpension skall börja utges, delat med en årlig räntefaktor
om 1,016 fram till tiden för den kommande pensionsutbetalningen. Antalet
kommande pensionsutbetalningar skall beräknas med ledning av den offici-

background image

19

SFS 1998:674

ella statistik som anges i 5 § andra stycket. Delningstalen skall vara lika för
kvinnor och män.

Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagens bestämmelser om be-

räkning och fastställande av delningstal meddelas av regeringen.

13 §

Vid beräkning av inkomstpension skall hänsyn tas till pensionsbehåll-

ning som härrör från pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring enligt
3 kap. 8 § och pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn enligt
3 kap. 10 § endast om det för den pensionsberättigade, senast det år han eller
hon fyller 70 år, har fastställts pensionsgrundande inkomster som för vart
och ett av minst fem år uppgått till lägst två gånger det för respektive intjä-
nandeår gällande inkomstbasbeloppet.

Pension på den pensionsbehållning som avses i första stycket skall inte ut-

ges för tid före året efter fastställelseåret för pensionsgrundande inkomst det
sista år som avses i första stycket.

Vid bedömning enligt första och andra styckena skall bortses från pen-

sionsgrundande inkomst som enligt bestämmelserna om bristande eller un-
derlåten avgiftsbetalning i 4 kap. 4 § inte legat till grund för beräkning av
pensionsrätt. Vidare skall vid bedömning enligt första och andra styckena
med pensionsgrundande inkomst likställas pensionsgrundande belopp för
förtidspension enligt 3 kap. 4 §.

Omräkning av inkomstpension

14 §

Den inkomstpension som en pensionsberättigad uppbär vid ett års-

skifte skall räknas om (följsamhetsindexeras) genom att multipliceras med
det tal som anger kvoten mellan inkomstindex efter årsskiftet och inkomstin-
dex före årsskiftet sedan denna kvot har dividerats med talet 1,016.

15 §

För den som har tagit ut inkomstpension före det år då han eller hon

fyller 65 år skall pensionen räknas om från och med det år då den pensions-
berättigade uppnår denna ålder om ändrat delningstal föranleder det. Pensio-
nen skall räknas om genom att multipliceras med kvoten mellan det del-
ningstal som den pension som utges har beräknats efter och det delningstal
som med ledning av den officiella statistik som avses i 5 § andra stycket
tredje meningen har fastställts för pensionsberättigade i samma ålder som
den pensionsberättigades ålder vid den tidpunkt den utgivna pensionen be-
räknades.

16 §

Den inkomstpension som en person uppbär vid ett årsskifte skall

också, efter omräkning enligt 14 och 15 §§, räknas om som om uttaget av
pension har återkallats från och med januari månad året efter årsskiftet sam-
tidigt som nytt uttag av inkomstpension har gjorts från och med den måna-
den. Detta gäller dock inte om den pensionsberättigade har uppburit hel in-
komstpension hela året före nämnda årsskifte och han eller hon inte heller
har tillgodoräknats pensionsrätt för andra året före det årsskiftet.

Ökar eller minskar den som uppbär inkomstpension sitt uttag av sådan

pension skall motsvarande omräkning göras för tid från och med månaden
för det ändrade uttaget. Det skall därvid anses som om återkallelse och nytt
uttag har gjorts den nämnda månaden.

background image

20

SFS 1998:674

6 kap. Tilläggspension

Uttag av tilläggspension

1 §

Den som är född år 1953 eller tidigare och som har tillgodoräknats

pensionspoäng för minst tre år får ta ut tilläggspension tidigast från och med
den månad då han eller hon fyller 61 år. Uttaget får begränsas till att avse tre
fjärdedelar, hälften eller en fjärdedel av pensionen.

Uttag av tilläggspension får ändras och återkallas enligt vad som före-

skrivs i 12 kap. om inte annat framgår av tredje stycket.

Tilläggspension får tas ut av den som är född under något av åren 1938–

1953 endast om han eller hon gör motsvarande uttag av inkomstpension.
Återkallar eller minskar en sådan person sitt uttag av tilläggspension gäller
återkallelsen respektive minskningen endast om den pensionsberättigade
återkallar eller minskar uttaget av inkomstpension i motsvarande utsträck-
ning.

Beräkning av årlig tilläggspension

2 §

Tilläggspension utgör, om inte annat följer av bestämmelserna i 3–

7 §§, för år räknat summan av

1. 60 procent av produkten av det för året gällande prisbasbeloppet enligt

lagen (1962:381) om allmän försäkring och medeltalet av de pensionspoäng
som tjänats in av den pensionsberättigade, eller, om pensionspoäng tjänats in
för mer än 15 år, medeltalet av de 15 högsta poängtalen, och

2. 96 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt lagen om all-

män försäkring eller, för den som är gift, 78,5 procent av detta basbelopp.

3 §

Om en pensionsberättigad har tjänat in pensionspoäng för färre än

30 år, skall hänsyn tas endast till så stor del av den produkt som anges i 2 § 1
och till det belopp som avses i 2 § 2 som svarar mot förhållandet mellan det
antal år för vilka pensionspoäng har tjänats in och talet 30.

4 §

Vid beräkning av tilläggspension för år efter det år då den pensionsbe-

rättigade har fyllt 65 år skall det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring användas som gällde sistnämnda år. För tid från och med
årsskiftet efter det att den pensionsberättigade har fyllt 65 år skall följsam-
hetsindexering göras enligt bestämmelserna i 5 kap. 14 §.

5 §

Om tilläggspension tas ut tidigare än från och med den månad då den

pensionsberättigade fyller 65 år, skall pensionen minskas med 0,5 procent
för varje månad som, från och med den månad från vilken pensionen tas ut,
återstår till den månad då han eller hon fyller 65 år.

Tas pensionen ut senare än från och med den månad då den pensionsberät-

tigade fyller 65 år, skall pensionen, sedan omräkning gjorts enligt 4 §, ökas
med 0,7 procent för varje månad som har förflutit från ingången av den må-
nad då han eller hon uppnådde nämnda ålder till och med månaden före den
som pensionen börjar tas ut. Därvid skall det bortses från tid efter ingången
av den månad då den pensionsberättigade har fyllt 70 år.

background image

21

SFS 1998:674

6 §

Skall tilläggspension börja utges efter återkallelse eller ökas uttag av

sådan pension efter tidigare minskning, skall det vid beräkning av pensionen
bortses från den minskning respektive ökning som tidigare har gjorts enligt
5 §. I stället skall, sedan pensionen har beräknats på nytt enligt 2–5 §§, av-
drag göras för varje månad för vilken pensionen tidigare har utgetts. Avdra-
get skall, för tid före den månad då den pensionsberättigade har fyllt 65 år,
motsvara 0,5 procent och, för annan tid, 0,7 procent av pensionen beräknad
enligt 2–4 §§.

7 §

Då uttag avser tre fjärdedelar, hälften eller en fjärdedel av tilläggspen-

sion skall 2–6 §§ gälla motsvarande del av pensionen.

Särskilda bestämmelser för personer födda under åren 1938–1953

8 §

För den som är född under något av åren 1938–1953 skall tilläggspen-

sionen minskas med en tjugondel för varje helt år som har förflutit från och
med år 1935 till utgången av födelseåret.

9 §

En pensionsberättigad som är född under något av åren 1938–1953 har

rätt till ett tillägg till tilläggspensionen från och med den månad då han eller
hon fyller 65 år om så följer av andra stycket och av 10 och 11 §§.

Tillägget skall för år räknat motsvara skillnaden mellan
1. hel årlig tilläggspension för den pensionsberättigade vid ingången av år

1995 beräknad enligt 2 och 3 §§ men med beaktande av hans eller hennes ci-
vilstånd vid ingången av den månad tillägget avser samt omräknad enligt
4 §, och

2. summan av den pensionsberättigades inkomstpension och tilläggspen-

sion beräknad för ett år.

10 §

Har den pensionsberättigade tagit ut inkomstpension eller tilläggs-

pension före den månad han eller hon fyller 65 år skall hel årlig tilläggspen-
sion enligt 9 § andra stycket 1 minskas med 0,5 procent för varje sådan må-
nad för vilken pensionen utgetts.

Om uttag av tilläggspension och inkomstpension avser tre fjärdedelar,

hälften eller en fjärdedel av hel pensionsförmån skall det belopp som avses i
9 § andra stycket 1 gälla motsvarande andel av det beloppet.

11 §

Vid beräkning enligt 9 § andra stycket 2 skall den pensionsberättiga-

des inkomstpension beräknas som om pensionsrätt för denna pension har ut-
gjort 18,5 procent av pensionsunderlaget före reducering enligt 4 kap. 6 §.

Särskilda bestämmelser för personer födda år 1937 eller tidigare

12 §

För den som är född år 1935 eller tidigare skall vad som sägs i 4 § om

det år då den pensionsberättigade fyller 65 år i stället avse år 2001.

13 §

Vad som föreskrivs i 5 § andra stycket om att bortse från viss tid skall,

för den som är född år 1937 eller tidigare, också gälla tid under vilken den
pensionsberättigade har uppburit folkpension enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring.

background image

22

SFS 1998:674

14 §

Om den pensionsberättigade är svensk medborgare och född under

något av åren 1896–1914 skall, vid tillämpning av 3 §, talen 30 bytas ut mot
talen 20. Om den pensionsberättigade är svensk medborgare och född under
något av åren 1915–1923 skall, vid tillämpning av 3 §, talen 30 bytas ut mot
talen 20 ökat med ett för varje helt år som förflutit från och med år 1915 till
utgången av den pensionsberättigades födelseår.

15 §

Om en pensionsberättigad som inte är svensk medborgare är född un-

der år 1923 eller tidigare, skall vid tillämpning av 3 § från talen 30 räknas av
det antal år före år 1960, för vilka till statlig inkomstskatt taxerad inkomst
beräknats för honom eller henne.

Högst tio år får räknas av enligt första stycket. Är den pensionsberättigade

född under något av åren 1915–1923, skall dock det högsta antal år som får
räknas av minskas med ett för varje helt år som förflutit från och med år
1915 till utgången av hans eller hennes födelseår.

16 §

För en pensionsberättigad som är född under något av åren 1911–

1927 skall tilläggspension beräknas som om pensionspoäng kunnat tillgodo-
räknas om han eller hon hade fått rätt till förtidspension enligt 13 kap. 1 § la-
gen (1962:381) om allmän försäkring från och med januari månad det år han
eller hon uppnått 65 års ålder. Detta gäller dock endast om pensionen därige-
nom blir större.

Övriga bestämmelser

17 §

Vid tillämpning av 2 § 2 och 9 § andra stycket 1 skall med gift pen-

sionsberättigad likställas den som stadigvarande sammanbor med annan,
med vilken den pensionsberättigade har varit gift eller har eller har haft barn.
Med ogift pensionsberättigad skall likställas den som är gift men stadigva-
rande lever åtskild från sin make, om inte särskilda skäl föranleder annat.

TREDJE AVDELNINGEN

PREMIEPENSIONSSYSTEMET

7 kap. Allmänna bestämmelser om premiepensionssystemet

1 §

Premiepensionssystemet innebär att

– medel som motsvarar fastställd pensionsrätt för premiepension fonde-

ras,

– de enskilda har möjlighet att själva bestämma om förvaltningen av de

medel som fonderas för deras räkning, och

– pensionernas storlek är beroende av värdeutvecklingen på de fonderade

medlen.

2 §

Premiepensionsmyndigheten är försäkringsgivare för premiepension.

Myndighetens verksamhet skall bedrivas enligt försäkringsmässiga princi-
per.

3 §

Med pensionssparare avses var och en, för vilken det har fastställts

pensionsrätt för premiepension och förts över medel till förvaltning enligt

background image

23

SFS 1998:674

8 kap. 2 §. Med fastställd pensionsrätt likställs pensionsrätt som mottagits
från make enligt 4 kap. 7 §.

Premiepensionskonton

4 §

Premiepensionsmyndigheten skall för varje pensionssparare föra ett

premiepensionskonto som visar utvecklingen av pensionsspararens tillgodo-
havande i premiepensionssystemet.

8 kap. Kapitalförvaltning m.m.

Den tillfälliga förvaltningen

1 §

Premiepensionsmyndigheten skall ansvara för förvaltningen av de av-

giftsmedel som enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall
placeras på konto hos Riksgäldskontoret till dess att de förs över enligt 2 §
till annan förvaltning. Myndigheten skall träffa avtal med kontoret om för-
räntning och andra villkor för placeringen av medlen. Myndigheten skall
sträva efter att med ett lågt risktagande och med hänsyn till kravet på betal-
ningsberedskap uppnå så god avkastning på medlen som möjligt.

Avkastningen skall fördelas mellan pensionsspararna i förhållande till

storleken av vars och ens fastställda pensionsrätt.

Placering hos fondförvaltare

2 §

När pensionsrätt för premiepension för en pensionssparare har fast-

ställts, skall Premiepensionsmyndigheten föra över medel som motsvarar
pensionsrätten samt avkastningen enligt 1 § andra stycket från Riksgälds-
kontoret till förvaltning i

1. värdepappersfonder eller utländska fondföretag som avses i 3 §, eller
2. Premiesparfonden inom Allmänna pensionsfonden.
Om pensionsspararen har tagit ut premiepension i form av livränta enligt 9

kap. 2 § skall medlen i stället föras över till Premiepensionsmyndighetens
livränteverksamhet.

3 §

Överföring enligt 2 § första stycket 1 får göras till fonder som har an-

mälts för registrering hos Premiepensionsmyndigheten och som förvaltas av
fondförvaltare som

1. har rätt att utöva fondverksamhet enligt lagen (1990:1114) om värde-

pappersfonder,

2. har slutit samarbetsavtal med myndigheten,
3. har åtagit sig att på begäran lämna sådana informationshandlingar som

avses i 26 och 27 §§ lagen om värdepappersfonder till pensionssparare som
har valt eller överväger att välja någon av förvaltarens fonder i premiepen-
sionssystemet,

4. har åtagit sig att inte ta ut några avgifter för inlösen av fondandelar,
5. har åtagit sig att, med eller utan särskild prisnedsättning, inte ta ut av-

gifter i övrigt utöver vad som godtagits av myndigheten, och

6. har åtagit sig att för varje år till myndigheten rapportera alla kostnader

som har tagits ut ur fonden, uppdelade på olika kostnadsslag.

background image

24

SFS 1998:674

Medlen får inte placeras i sådana fonder som avses i 3 § lagen om värde-

pappersfonder i andra fall än som anges i tredje stycket.

Premiepensionsmyndigheten får, efter att ha inhämtat yttrande från Fi-

nansinspektionen, medge att medlen placeras i fonder vars värdeutveckling
är beroende av index. Ett sådant medgivande får lämnas om god risksprid-
ning uppnås i fonden.

Val och byte av fond

4 §

Pensionsspararen har rätt att bestämma var de medel som för spararens

räkning skall föras över enligt 2 § första stycket skall placeras. Premiepen-
sionsmyndigheten får dock bestämma ett högsta antal fonder som samtidigt
får antecknas på ett premiepensionskonto. När pensionsrätt för premiepen-
sion för ett år har fastställts, skall Premiepensionsmyndigheten upplysa pen-
sionsspararen om rätten att välja placering.

Om pensionsspararen inte anmäler något annat val inom den tid som Pre-

miepensionsmyndigheten bestämmer, skall medlen föras över till Premies-
parfonden inom Allmänna pensionsfonden.

Om pensionsspararen tidigare har anmält val av fond eller flyttat hela eller

en del av innehavet i en fond till en annan fond, skall, om spararen inte begär
annat, medlen i stället föras över till den eller de fonder i vilka medel senast
har placerats för spararens räkning. När flera fonder mottagit medel vid det
senaste placeringstillfället, skall medlen fördelas mellan dessa fonder i för-
hållande till värdet av innehavet i varje fond.

5 §

På begäran av pensionsspararen skall Premiepensionsmyndigheten

flytta hela eller del av innehavet i en fond till en annan fond.

6 §

Närmare föreskrifter för verkställighet av lagens bestämmelser om val

och byte av fond meddelas av regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer.

Skadestånd

7 §

Om någon är skadeståndsskyldig för att ha orsakat att fondandelar som

Premiepensionsmyndigheten har förvärvat för en eller flera pensionssparares
räkning gått ned i värde, skall skadeståndet betalas till myndigheten. Om
myndigheten har förklarat att den inte avser att föra talan om skadestånd och
inte heller har träffat någon uppgörelse om skadeståndsskyldigheten, har en
pensionssparare för vars räkning sådana fondandelar har förvärvats rätt att
föra talan om skadestånd till myndigheten. Om en sådan talan väcks, får nå-
gon uppgörelse om skadeståndsskyldigheten inte träffas utan pensionsspara-
rens samtycke.

En pensionssparare som för talan om skadestånd till myndigheten svarar

själv för rättegångskostnaderna men har rätt till ersättning för dessa av myn-
digheten, i den utsträckning de täcks av vad som har kommit myndigheten
till godo genom rättegången. Sådan ersättning skall dras av från skadestånds-
beloppet innan fördelning enligt tredje stycket görs.

När ett skadeståndsbelopp har betalats till myndigheten, skall myndighe-

ten, för varje pensionssparare för vars räkning andelar förvärvats i den be-

background image

25

SFS 1998:674

rörda fonden, beräkna hur mycket av skadeståndsbeloppet som belöper på
spararen och öka tillgodohavandet på hans premiepensionskonto med detta
belopp. Om pensionsspararen har börjat ta ut pension, skall den del av belop-
pet som beräknas belöpa på förfluten tid betalas ut till spararen. Om inte pen-
sionsspararen har tagit ut pension i form av livränta enligt 9 kap. 2 §, skall
resten av medlen tillföras den eller de fonder i vilka medel har placerats för
spararens räkning. Beloppet skall fördelas mellan fonderna i förhållande till
värdet av innehavet i varje fond.

9 kap. Uttag av premiepension

1 §

Premiepension får tidigast tas ut från och med den månad då pensions-

spararen fyller 61 år. Pensionen är livsvarig och skall beräknas med utgångs-
punkt i tillgodohavandet vid varje tid på pensionsspararens premiepensions-
konto. Premiepension skall beräknas lika för kvinnor och män.

2 §

Pensionsspararen har rätt att på begäran få ut sin premiepension i form

av en livränta med garanterade belopp. Den finansiella risken för de till-
gångar som motsvarar tillgodohavandet på pensionsspararens premiepen-
sionskonto övergår då på Premiepensionsmyndigheten. Pensionen skall be-
stämmas med utgångspunkt i tillgångarnas värde vid inlösen av innehavet.
Inlösen skall ske snarast efter det att begäran kom in till myndigheten.

En övergång enligt första stycket får göras tidigast när pensionsspararen

börjar ta ut premiepension. När en begäran om övergång har kommit in till
myndigheten, kan begäran inte återkallas. Övergången måste avse hela till-
godohavandet på premiepensionskontot och gäller även för medel som se-
nare tillförs kontot.

3 §

Uttaget av premiepension får begränsas till att avse tre fjärdedelar,

hälften eller en fjärdedel av pensionen.

Pensionsspararen får återkalla uttaget av premiepension och ändra den an-

del av pensionen som tas ut enligt vad som föreskrivs i 12 kap.

10 kap. Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd före pensionstiden

1 §

Efter ansökan av en pensionssparare skall Premiepensionsmyndigheten

meddela efterlevandeskydd för pensionsspararen, om

1. pensionsspararen ännu inte har tagit ut någon del av sin premiepension,
2. myndigheten bedömer att skyddet under minst ett år skall kunna bekos-

tas på det sätt som anges i fjärde stycket, och

3. pensionsspararen har barn under 20 år eller är gift eller är ogift och sta-

digvarande sammanbor med någon som är ogift och som spararen tidigare
varit gift med eller har eller har haft barn tillsammans med.

Om en ansökan kommer in till myndigheten när pensionsspararen har fyllt

50 år får efterlevandeskydd meddelas endast efter en sådan familjehändelse
som avses i 2 § andra stycket.

Skyddet innebär att det vid pensionsspararens död betalas ut premiepen-

sion till efterlevande under fem år från dödsfallet. Pensionsspararen får välja

background image

26

SFS 1998:674

om premiepensionen till efterlevande, räknat per år, skall motsvara ett eller
två inkomstbasbelopp. Det inkomstbasbelopp som gällde det år då pensions-
spararen avled skall tillämpas under hela utbetalningsperioden.

Efterlevandeskyddet bekostas av pensionsspararen genom att kostnaden

för skyddet löpande dras av från tillgodohavandet på spararens premiepen-
sionskonto.

2 §

Efterlevandeskyddet börjar gälla vid det första månadsskiftet ett år ef-

ter det att ansökan kom in till Premiepensionsmyndigheten eller vid det se-
nare månadsskifte som har angetts i ansökan.

Till den del efterlevandeskyddet avser risken att pensionsspararen avlider

som en direkt följd av olycksfall börjar skyddet dock gälla vid utgången av
den månad då ansökan kom in till myndigheten eller vid det senare månads-
skifte som har angetts i ansökan. Detsamma gäller om ansökan kommer in
till myndigheten innan pensionsspararen har fyllt 50 år och pensionsspararen
högst tre månader innan ansökan kom in har ingått äktenskap eller fått ett
barn. Om ett faderskap har blivit fastställt genom dom eller genom bekräf-
telse efter barnets födelse, räknas fristen från det att domen vann laga kraft
eller bekräftelsen godkändes enligt 1 kap. 4 § föräldrabalken. Vid adoption
räknas fristen från det att rättens beslut om tillstånd till adoptionen vann laga
kraft.

3 §

För att efterlevandeskyddet skall gälla när pensionsspararen avlider

måste någon av förutsättningarna i 1 § första stycket 3 vara uppfylld.

Om pensionsspararen begär att få ut premiepension, upphör efterlevande-

skyddet vid ingången av den första månad för vilken premiepension skall be-
talas ut. Skyddet upphör också att gälla om tillgodohavandet på premiepen-
sionskontot inte längre är tillräckligt stort för att bekosta skyddet, dock tidi-
gast 30 dagar från det att Premiepensionsmyndigheten har sänt ett medde-
lande till pensionsspararen om att skyddet kommer att upphöra.

4 §

Pensionsspararen får när som helst avstå från efterlevandeskyddet ge-

nom anmälan till Premiepensionsmyndigheten. I så fall upphör skyddet att
gälla vid utgången av den månad då anmälan kom in till myndigheten eller
vid det senare månadsskifte som har angetts i anmälan.

5 §

Premiepension till efterlevande enligt 1 § får endast betalas ut till per-

soner inom den krets som avses i 1 § första stycket 3. Pensionsspararens
barn har rätt att få pensionsbelopp under hela utbetalningsperioden, om de är
under 20 år vid pensionsspararens död. Om ett pensionsbelopp skall betalas
ut till flera barn, skall det delas lika mellan dem.

Pensionsspararen kan genom ett skriftligt meddelande till Premiepen-

sionsmyndigheten bestämma vilken eller vilka av de personer som avses i
1 § första stycket 3 som skall ha pensionen. Om det inte har gjorts eller om
det pensionsspararen har bestämt inte kan verkställas, skall pensionen beta-
las ut till spararens make eller sammanboende. Finns inte make eller sam-
manboende, skall pensionen betalas ut till pensionsspararens barn.

Genom ett nytt skriftligt meddelande till myndigheten får pensionsspara-

ren ändra det som har bestämts enligt andra stycket. Om den som är berätti-

background image

27

SFS 1998:674

gad till pensionen avlider under utbetalningsperioden, övergår rätten till pen-
sionen till den som då har den bästa rätten enligt andra stycket.

6 §

För den som har fått rätt till premiepension till efterlevande enligt 1 §

gäller de bestämmelser som avser pensionsspararen i

– 7 kap. 4 § om premiepensionskonto,
– 4 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndig-

heten om återbäring, och

– 7 § lagen med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten om

information till pensionsspararna.

Efterlevandeskydd under pensionstiden

7 §

Efter ansökan av pensionsspararen skall Premiepensionsmyndigheten

meddela efterlevandeskydd under pensionstiden för en pensionssparare som
är gift eller som är ogift och stadigvarande sammanbor med någon som är
ogift och som spararen tidigare varit gift med eller har eller har haft barn till-
sammans med. Skyddet innebär att det vid pensionsspararens död till spara-
rens efterlevande make eller sammanboende betalas ut livsvarig pension till
efterlevande.

Omfattningen av efterlevandeskyddet skall beräknas med utgångspunkt i

tillgodohavandet på pensionsspararens premiepensionskonto, varvid pen-
sionsspararens egen premiepension skall räknas om. Beräkningarna skall gö-
ras så att pensionsspararens egen premiepension och premiepensionen till ef-
terlevande blir lika stora när samma andel av pensionen tas ut.

Efterlevandeskyddet gäller bara om pensionsspararen vid sin död var gift

med eller stadigvarande sammanbodde med den person med vilken han var
gift eller sammanboende vid ansökan om skyddet. I fråga om sammanbo-
ende som inte är gifta med varandra krävs också att inte någon av dem var
gift med någon annan vid dödsfallet.

8 §

En ansökan om efterlevandeskydd enligt 7 § skall göras samtidigt med

att pensionsspararen första gången begär att få ut premiepension. Skyddet
börjar då gälla vid ingången av den första månad för vilken premiepension
skall betalas ut till pensionsspararen.

Om pensionsspararen senare ingår äktenskap eller inleder ett sådant sam-

manboende som avses i 7 § första stycket, får ansökan göras inom tre måna-
der från det att äktenskapet ingicks eller sammanboendet inleddes. Detta gäl-
ler dock inte om pensionsspararen var gift eller sammanboende med samma
person när spararen första gången begärde att få ut premiepension.

I fall som avses i andra stycket första meningen inträder skyddet vid det

första månadsskiftet ett år efter det att ansökan kom in till Premiepensions-
myndigheten.

9 §

Om äktenskapet eller sammanboendet upplöses på annat sätt än genom

dödsfall, skall Premiepensionsmyndigheten på begäran av pensionsspararen
räkna om försäkringen till att gälla bara på spararens liv.

10 §

För den som har fått rätt till premiepension till efterlevande enligt 7 §

gäller sedan pensionsspararen avlidit de bestämmelser i denna avdelning

background image

28

SFS 1998:674

som avser pensionsspararen med undantag för 9 kap. 1 § första meningen
om tidigaste tidpunkt för uttag av pension, och 10 kap. 1–9 och 11 §§ om ef-
terlevandeskydd.

Gemensamma bestämmelser

11 §

Om någon inom den krets som avses i 1 § första stycket 3 har begått

ett brott som anges i 100 a § lagen (1927:77) om försäkringsavtal mot pen-
sionsspararen eller mot någon annan inom samma krets eller har medverkat
till ett sådant brott på det sätt som sägs i 100 a § lagen om försäkringsavtal,
skall det som där föreskrivs om förlust av rätt till försäkringsersättning gälla
rätt till premiepension till efterlevande enligt 1 §.

Detsamma gäller om den som skulle ha haft rätt till premiepension till ef-

terlevande enligt 7 § har begått ett brott som anges i 100 a § lagen om för-
säkringsavtal mot pensionsspararen eller har medverkat till ett sådant brott
på det sätt som sägs där.

12 §

Närmare föreskrifter för verkställighet av lagens bestämmelser om ef-

terlevandeskydd meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen be-
stämmer.

11 kap. Premiepensionsmyndighetens kostnader

1 §

De kostnader för Premiepensionsmyndighetens skötsel av premiepen-

sionssystemet som inte täcks på annat sätt skall täckas genom årliga avgifter
som dras av från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensions-
konton.

Myndigheten bestämmer när avgifterna skall tas ut. Avgifterna disponeras

av myndigheten.

Avgifterna skall bestämmas så att de beräknas täcka det aktuella årets

kostnader med skälig fördelning mellan pensionsspararna. Härvid skall hän-
syn tas till under- eller överskott från det föregående året.

Avgifterna skall helt eller delvis anges som en procentsats av tillgodoha-

vandet på varje pensionssparares premiepensionskonto vid ingången av det
år som avgifterna avser. De belopp som tillförs pensionsspararnas premie-
pensionskonton när pensionsrätt för premiepension för året före det föregå-
ende året har fastställts skall räknas med i underlaget för avgifterna, även om
pensionsrätten fastställs efter årsskiftet. När procentsatsen fastställs får myn-
digheten utgå från en uppskattning av det sammanlagda värdet av tillgodo-
havandena på pensionsspararnas premiepensionskonton.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om uttaget av avgifter för

Premiepensionsmyndighetens kostnader.

2 §

Återkallelse av uttag av premiepension, nytt uttag av pension efter åter-

kallelse samt ändring av den andel av pensionen som tas ut skall bekostas av
pensionsspararen genom att kostnaden för åtgärden dras av från tillgodoha-
vandet på spararens premiepensionskonto.

På samma sätt skall en pensionssparare som tagit emot överförd pensions-

rätt från make enligt 4 kap. 7 § svara för minskad arvsvinst och övriga kost-
nader på grund av överföringen efter skälig fördelning av dessa kostnader.

background image

29

SFS 1998:674

Ett sådant avdrag från premiepensionskontot skall beräknas lika för män och
kvinnor.

FJÄRDE AVDELNINGEN

UTBETALNING OCH ÖVERKLAGANDE M.M.

12 kap. Utbetalning av pension m.m.

Ansökan om uttag och återkallelse m.m.

1 §

Ålderspension enligt denna lag betalas ut efter ansökan. Sådan ansökan

skall göras skriftligen hos den allmänna försäkringskassan. En pensionsbe-
rättigad som är född under något av åren 1938–1953 och som uppbär in-
komstpension utan att ha rätt till tilläggspension skall dock, utan särskild an-
sökan, erhålla tilläggspension från och med den månad då han eller hon fått
rätt till sistnämnda pension.

Om en person som har rätt till ålderspension enligt denna lag och är in-

skriven hos en allmän försäkringskassa inte tre månader före ingången av
den månad då han eller hon fyller 70 år har ansökt om uttag av inkomst- eller
tilläggspension, skall den allmänna försäkringskassan utreda om den pen-
sionsberättigade vill ta ut ålderspension. För den som månaden före den då
han eller hon fyller 65 år har uppburit förtidspension eller särskild efterle-
vandepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall motsva-
rande gälla, om ansökan om inkomst- eller tilläggspension enligt denna lag
inte har gjorts senast förstnämnda månad.

2 §

Ålderspension skall utges från och med den månad som anges i ansö-

kan, dock tidigast från och med månaden efter det att ansökan kom in till den
allmänna försäkringskassan.

Har den pensionsberättigade uppburit förtidspension eller särskild efterle-

vandepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring omedelbart före
65 års ålder får inkomst- och tilläggspension beviljas för högst tre månader
före ansökningsmånaden, dock tidigast från och med den månad då den pen-
sionsberättigade fyllde 65 år.

3 §

Vad som föreskrivs i 1 § första stycket och 2 § första stycket gäller

också i fråga om ökat uttag av ålderspension enligt denna lag.

Återkallelse eller minskning av uttag av ålderspension enligt denna lag får

göras genom skriftlig anmälan till den allmänna försäkringskassan. Änd-
ringen skall göras från och med den månad som anges i anmälan, dock tidi-
gast från och med månaden efter den månad då anmälan kom in till den all-
männa försäkringskassan. Har uttag av ålderspension enligt denna lag tidi-
gare återkallats eller minskats får dock ny återkallelse eller minskning av så-
dant uttag inte avse tid före sex månader efter det att den tidigare
återkallelsen eller minskningen började gälla.

4 §

Premiepension till efterlevande utges utan ansökan från och med må-

naden efter den då pensionsspararen eller den som tidigare hade rätt till pen-
sionen har avlidit. Den som har fått rätt till premiepension till efterlevande
enligt 10 kap. 7 § får återkalla uttaget av sådan pension och ändra den andel

background image

30

SFS 1998:674

av pensionen som tas ut. I sådana fall gäller 3 § andra stycket. Vid nytt uttag
efter återkallelse och vid ökat uttag gäller 1 § första stycket första och andra
meningarna och 2 § första stycket.

Utbetalning av pension

5 §

Pension enligt denna lag skall betalas ut månadsvis. Årspension som

beräknas komma att uppgå till högst 2 400 kronor skall dock, om det inte
finns särskilda skäl, betalas ut i efterskott en eller två gånger per år. Efter
överenskommelse med den pensionsberättigade får utbetalning även i annat
fall ske en eller två gånger per år.

Vid beräkning av inkomst- och tilläggspension för månad skall den års-

pension från vilken beräkningen utgår avrundas till närmaste hela krontal
som är jämnt delbart med tolv. Vid denna beräkning skall nämnda pensioner
som skall betalas ut samtidigt anses som en pension.

Premiepension och premiepension till efterlevande avrundas månadsvis

till närmaste hela krontal.

6 §

Pension enligt denna lag skall utges till och med den månad då den

pensionsberättigade har avlidit eller till och med månaden före den månad då
rätten till pensionen annars har upphört. I 10 kap. finns bestämmelser om att
rätt till premiepension till efterlevande i vissa fall skall övergå till annan om
den som har haft rätt till pensionen har avlidit.

7 §

För utbetalning av pension enligt denna lag till någon som är bosatt ut-

omlands får den som beslutar om sådan pension kräva bevis för att rätt till
pensionen fortfarande föreligger.

8 §

Om en person som är berättigad till pension enligt denna lag i väsentlig

omfattning har fått sin försörjning genom ekonomiskt bistånd enligt social-
tjänstlagen (1980:620) utan villkor om återbetalning, får retroaktivt beviljad
sådan pension betalas ut till socialnämnden till den del den motsvarar vad
socialnämnden sammanlagt har betalat ut till den pensionsberättigades och
dennes familjs försörjning för den tid som den retroaktiva pensionen avser.

Samordning med livränta

9 §

För en pensionsberättigad som har rätt till livränta på grund av obliga-

torisk försäkring enligt lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall i ar-
bete, lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar eller lagen
(1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller som enligt annan lag eller särskild
författning eller enligt regeringens förordnande har rätt till annan livränta,
som bestäms av eller betalas ut av Riksförsäkringsverket, skall inkomstpen-
sionen och tilläggspensionen minskas enligt vad som sägs i andra stycket.
Motsvarande skall gälla i fall då livränta utges enligt utländsk lagstiftning
om yrkesskadeförsäkring. Minskning skall däremot inte ske på grund av liv-
ränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller annan livränta
som bestäms med tillämpning av nämnda lag. Medför en skada för vilken
livränta har börjat utges återigen sjukdom som berättigar till sjukpenning,
skall det anses som om livränta utgavs under sjukdomstiden. Har livränta el-

background image

31

SFS 1998:674

ler del därav eller livränta för viss tid bytts ut mot ett engångsbelopp, skall
det vid beräkning enligt andra stycket anses som om livränta utges eller som
om den livränta som utges har höjts med ett belopp som svarar mot engångs-
beloppet enligt de vid utbytet tillämpade försäkringstekniska grunderna.

Summan av inkomstpension, tilläggspension och garantipension enligt la-

gen (1998:702) om garantipension skall minskas med tre fjärdedelar av varje
livränta som överstiger en sjättedel av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring och som den pensionsberättigade uppbär
som skadad. Minskning skall därvid i första hand göras på garantipensionen
och därefter på tilläggspensionen.

Sammanlagd pension enligt denna lag skall dock aldrig, på grund av be-

stämmelserna i denna paragraf, för månad räknat understiga 13 procent av
prisbasbeloppet för den som är ogift och 11,5 procent av prisbasbeloppet för
den som är gift.

13 kap. Överklagande m.m.

Beslut m.m.

1 §

Beslut i ärende om pensionsgrundande inkomst skall fattas av den skat-

temyndighet som är behörig att fatta beslut enligt 2 kap. 1, 3 och 5 §§ skatte-
betalningslagen (1997:483).

2 §

Beslut enligt 7–11 kap. och beslut enligt 14 kap. som avser premiepen-

sion skall fattas av Premiepensionsmyndigheten. Premiepensionsmyndighe-
ten skall även i övrigt handlägga ärenden som rör premiepension.

3 §

Beslut som avses i 1 och 2 §§ får fattas genom automatisk databehand-

ling när skälen för beslutet får utelämnas enligt 20 § första stycket 1 förvalt-
ningslagen (1986:223).

Beslut får även sättas upp i form av elektroniska dokument. Med ett elek-

troniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp av automa-
tisk databehandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett
visst tekniskt förfarande.

4 §

Andra beslut enligt denna lag än sådana som avses i 1 och 2 §§ skall

fattas av den allmänna försäkringskassa där den försäkrade är eller skall vara
inskriven enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten för
beslutet. För personer som inte är eller skall vara inskrivna vid någon försäk-
ringskassa skall sådana beslut fattas av Stockholms läns allmänna försäk-
ringskassa.

Den försäkringskassa som avses i första stycket skall även handlägga an-

dra ärenden enligt denna lag än sådana som avses i 1 och 2 §§.

Ändring och omprövning av beslut enligt denna lag som har meddelats av

en allmän försäkringskassa skall göras av samma försäkringskassa.

5 §

Beslut enligt 3 och 4 kap. samt beslut om inkomst- och tilläggspension

får fattas genom automatisk databehandling av Riksförsäkringsverket för en
allmän försäkringskassas räkning när skälen för beslutet får utelämnas enligt
20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223).

2 SFS 1998:674–711

background image

32

SFS 1998:674

För sådana beslut som avses i första stycket skall ändring och ompröv-

ning, liksom andra åtgärder som enligt denna lag eller annan författning
skall vidtas med avseende på beslutet, i stället vidtas av den försäkringskassa
som enligt 4 § är behörig vid tidpunkten för åtgärden.

6 §

Vad som sägs i 1, 2 och 4 §§ gäller inte om något annat följer av annan

bestämmelse i denna lag eller av annan författning.

Ändring av beslut

7 §

Ett beslut enligt denna lag skall ändras om det föranleds av en ändring

som gjorts i beräkningsunderlaget för beslutet eller av en ändring av ett be-
slut enligt skattebetalningslagen (1997:483) som avser egenavgift. Det-
samma gäller om det efter en ändring av taxeringen står klart att pensionsrätt
för premiepension, till följd av bestämmelserna i 4 kap. 5 §, inte skulle ha
tillgodoräknats.

Ett beslut om pensionsrätt och pensionspoäng skall också ändras när det

följer av bestämmelserna i 4 kap. 4 § eller 8 § andra stycket om obetalda av-
gifter.

Ändring enligt första stycket första meningen av ett beslut om pensions-

grundande inkomst eller andra pensionsgrundande belopp skall göras endast
om storleken av inkomsten eller beloppet skulle öka eller minska med minst
1 000 kronor. Den som beslutet avser skall skriftligen underrättas om änd-
ringen och om hur man begär omprövning av beslutet.

8 §

Överförd pensionsrätt för premiepension skall ändras om ett beslut för

den som överfört pensionsrätten har ändrats och detta föranleder en ändring
av den överförda pensionsrätten.

Omprövning av beslut

9 §

Ett beslut enligt denna lag skall omprövas om den som beslutet avser

begär det eller om det finns andra skäl. Omprövning skall dock inte göras av
beslut som meddelats enligt 11 eller 13 §.

Ett beslut om pensionsgrundande inkomst eller andra pensionsgrundande

belopp får omprövas på begäran av den enskilde bara i samband med att be-
slutet om pensionsrätt eller pensionspoäng omprövas. Ett beslut om pen-
sionsgrundande inkomst eller andra pensionsgrundande belopp får dock om-
prövas även om inte pensionsrätt eller pensionspoäng påverkas, om det är av
betydelse för den enskilde. Härvid skall samma bestämmelser gälla som för
omprövning av beslut om pensionsrätt och vad som då sägs om allmän för-
säkringskassa skall, när det gäller omprövning av beslut om pensionsgrun-
dande inkomst, i stället avse skattemyndighet.

Om, vid omprövning av ett beslut om pensionsrätt eller pensionspoäng,

prövning skall göras av den pensionsgrundande inkomst som legat till grund
för beslutet, skall försäkringskassan överlämna ärendet i den delen till skat-
temyndigheten för omprövning av beslutet om denna inkomst.

10 §

Om den som ett beslut avser har avlidit får även annan som är berörd

av beslutet begära omprövning av detta.

background image

33

SFS 1998:674

11 §

Den som vill begära omprövning enligt 9 eller 10 § skall göra detta

skriftligen. Begäran om omprövning av ett beslut enligt 4 kap. skall ha kom-
mit in till allmän försäkringskassa före utgången av året efter det fastställel-
seår som beslutet avser. I fråga om annat beslut skall begäran om ompröv-
ning ha kommit in inom två månader från det att den som begär ompröv-
ningen fick del av beslutet.

Gör den som begär omprövning sannolikt att han eller hon inte inom två

månader före utgången av den tid som anges i första stycket andra meningen
har fått kännedom om ett beslut eller annan handling med uppgift om vad
som har beslutats, skall begäran om omprövning i stället ha kommit in inom
två månader från den dag då den som begär omprövningen fick sådan känne-
dom.

12 §

Om en begäran om omprövning har kommit in till Premiepensions-

myndigheten eller till en skattemyndighet, en allmän försäkringskassa eller
en allmän förvaltningsdomstol, som inte har fattat det överklagade beslutet,
skall begäran om omprövning sändas till den som har meddelat beslutet. Har
begäran kommit in till någon av de först nämnda myndigheterna eller en för-
säkringskassa inom den tid som anges i 11 §, skall den anses som inkommen
i rätt tid.

Bestämmelserna i första stycket gäller också om en begäran om ompröv-

ning har kommit in till Riksförsäkringsverket inom den tid som anges i 11 §.

13 §

Om ett beslut enligt 2–4 kap. omprövas utan att den enskilde har be-

gärt detta, skall omprövningsbeslutet meddelas inom ett år efter fastställelse-
året. Ett annat beslut enligt denna lag får omprövas, utan att den enskilde har
begärt detta, inom två månader från det att beslutet meddelades, om ompröv-
ningen är till hans eller hennes fördel. En omprövning till den enskildes
nackdel av ett annat beslut än ett beslut enligt 2–4 kap. får ske bara när det
finns anledning till omprövning enligt andra eller tredje stycket.

Om ett beslut har blivit felaktigt på grund av att den som beslutet avser har

lämnat oriktiga uppgifter eller har underlåtit att fullgöra en uppgifts- eller
anmälningsskyldighet enligt denna eller annan lag, får omprövning ske
också efter de tidpunkter som anges i första stycket. Detsamma skall i fråga
om premiepension till efterlevande gälla om pensionsspararen eller den som
tidigare hade rätt till sådan pension lämnat oriktiga uppgifter eller underlåtit
att lämna uppgifter enligt vad som nu sagts. Omprövning efter nämnda tid-
punkter får också göras om det först därefter har visat sig att beslutet har fat-
tats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller om det finns an-
dra synnerliga skäl eller om beslutet påverkas av en ändring av ett beslut en-
ligt skattebetalningslagen (1997:483) angående arbetsgivaravgift.

Om ett beslut omprövas på grund av att det påverkas av en ändring som

har gjorts beträffande ett beslut om pensionsgrundande belopp eller pen-
sionsrätt som avser en annan person än den försäkrade, får omprövning ske
också efter de tidpunkter som anges i första stycket.

14 §

Ett beslut om pensionsgrundande inkomst skall omprövas av skatte-

myndighet om en allmän försäkringskassa enligt 9 § tredje stycket har över-
lämnat ett ärende för omprövning.

2 SFS 1998:674–711

background image

34

SFS 1998:674

15 §

Har omprövning begärts av ett beslut och överklagar Riksförsäkrings-

verket samma beslut, skall beslutet inte omprövas utan ärendet i stället över-
lämnas till allmän förvaltningsdomstol. Den enskildes begäran om ompröv-
ning skall då anses som ett överklagande.

16 §

En fråga enligt denna lag som redan har avgjorts av en allmän förvalt-

ningsdomstol får inte omprövas av en skattemyndighet, en allmän försäk-
ringskassa eller Premiepensionsmyndigheten.

Överklagande av beslut

17 §

Ett beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol av den som beslutet avser eller, om denne har avlidit, av annan som
är berörd av beslutet samt av Riksförsäkringsverket. En enskild får dock en-
dast överklaga sådana beslut som har tillkommit genom omprövning. Även
beslut som innebär att en begäran om omprövning har avvisats får överkla-
gas av den enskilde. En enskilds överklagande av ett annat beslut skall anses
som en begäran om omprövning.

Bestämmelsen i 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

gäller inte avvisningsbeslut enligt denna lag som har meddelats av en försäk-
ringskassa, en skattemyndighet eller Premiepensionsmyndigheten.

Överklagande av enskild

18 §

Ett överklagande från en enskild skall ha kommit in till den myndig-

het eller den allmänna försäkringskassa som gjort omprövningen inom två
månader från den dag då klaganden fick del av beslutet om omprövning eller
avvisning.

Bestämmelserna i 12 § om begäran om omprövning skall tillämpas i fråga

om överklagande av en enskild.

Överklagande av Riksförsäkringsverket

19 §

Om Riksförsäkringsverket överklagar ett beslut enligt 2–4 kap. skall

överklagandet ha kommit in före utgången av året efter fastställelseåret. Om
beslutet har meddelats efter den 31 oktober året efter det fastställelseår som
beslutet avser, får överklagandet dock komma in inom två månader från den
dag då det överklagade beslutet meddelades.

Överklagar Riksförsäkringsverket ett annat beslut som meddelats enligt

denna lag skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag
då beslutet meddelades.

För överklagande enligt första och andra styckena gäller bestämmelserna i

12 § första stycket.

Överklagande av allmän förvaltningsdomstols beslut m.m.

20 §

Om en enskild överklagar en allmän förvaltningsdomstols beslut en-

ligt denna lag skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den
dag då den enskilde fick del av det överklagade beslutet.

background image

35

SFS 1998:674

Om Riksförsäkringsverket, Premiepensionsmyndigheten eller en allmän

försäkringskassa överklagar en allmän förvaltningsdomstols beslut enligt
denna lag skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag
då beslutet meddelades.

21 §

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Vid prövning av överklagande av länsrättens beslut i mål enligt denna lag

skall nämndemän ingå i kammarrätten om nämndemän deltagit i länsrätten.
Detta gäller dock inte i mål enligt 2–4 kap.

22 §

Bestämmelsen i 7 a § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

om förvaltningsmyndighets partsställning gäller inte i fråga om mål enligt 2–
4 kap. Om en enskild överklagar ett beslut enligt 2–4 kap. hos en allmän för-
valtningsdomstol, bestämmer Riksförsäkringsverket om verket skall vara
part i målet. Om en enskild klagar till kammarrätten och verket har varit part
i länsrätten, är verket alltid motpart i kammarrätten. Även om Riksförsäk-
ringsverket har beslutat att inte vara part, får domstolen förelägga verket att
svara i målet. Riksförsäkringsverket får överklaga ett avgörande av en all-
män förvaltningsdomstol även om verket inte har varit part där.

Om en enskild överklagar ett annat beslut enligt denna lag, får Riksförsäk-

ringsverket överta Premiepensionsmyndighetens eller en allmän försäkrings-
kassas uppgift att i allmän förvaltningsdomstol föra det allmännas talan.

Riksförsäkringsverket för det allmännas talan i Regeringsrätten.

23 §

Ett beslut enligt denna lag skall gälla även om beslutet har överkla-

gats om inte annat har föreskrivits i beslutet eller har bestämts av den dom-
stol som har att pröva beslutet.

14 kap. Åtgärder på grund av felaktig utbetalning och ändrad
pensionsrätt

Inkomst- och tilläggspension

1 §

Den allmänna försäkringskassan skall besluta om återbetalning av in-

komst- eller tilläggspension, om den som uppburit pensionen genom att
lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts-
eller anmälningsskyldighet har orsakat att pensionen har lämnats felaktigt el-
ler med ett för högt belopp. Detsamma gäller om inkomst- eller tilläggspen-
sion i annat fall har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den
som uppburit pensionen har insett eller skäligen borde ha insett detta.

Har inkomst- eller tilläggspension betalats ut och minskas därefter pen-

sionsrätt eller pensionspoäng på grund av bristande eller underlåten avgifts-
betalning, skall försäkringskassan besluta om återbetalning av för mycket ut-
betald pension.

Den som uppburit för mycket inkomst- eller tilläggspension enligt denna

lag är skyldig att betala tillbaka utbetald sådan pension endast om beslut om
återbetalning har meddelats enligt första eller andra stycket. Om det finns
särskilda skäl får försäkringskassan helt eller delvis efterge krav på återbe-
talning.

background image

36

SFS 1998:674

Premiepension och premiepension till efterlevande

2 §

När ett beslut om pensionsrätt för premiepension har ändrats, skall det

belopp med vilket pensionsrätten har ändrats ökas med den avkastning som
enligt 8 kap. 1 § andra stycket har tillförts eller skulle ha tillförts pensions-
spararen för detta belopp. Det ökade beloppet skall därefter räknas upp med
basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) för tiden från
och med den 1 april året efter fastställelseåret till och med dagen för beslutet
om ändring av pensionsrätten.

Det uppräknade beloppet skall vid höjning av pensionsrätt för premiepen-

sion läggas till och vid sänkning av sådan pensionsrätt dras av från pensions-
spararens premiepensionskonto. Om pensionsrätten har höjts och pensions-
spararen skall påföras avgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter och
lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, skall tillägg till pensionsspara-
rens konto göras först när avgiften anses betald enligt 16 kap. 12 § skattebe-
talningslagen.

När tillägg eller avdrag enligt andra stycket har gjorts, tillämpas bestäm-

melserna i 3 eller 4 §.

3 §

Om ett beslut innebär att fastställd pensionsrätt för premiepension har

höjts, skall Premiepensionsmyndigheten föra över medel som motsvarar det
uppräknade beloppet enligt 2 § från den tillfälliga förvaltningen hos Riks-
gäldskontoret till den eller de fonder i vilka medel har placerats för pensions-
spararens räkning. Beloppet skall fördelas mellan fonderna i förhållande till
värdet av innehavet i varje fond.

Om pensionsspararen har börjat ta ut premiepension, skall det belopp som

beräknas belöpa på förfluten tid i stället betalas ut till spararen. Har pen-
sionsspararen tagit ut premiepension i form av livränta enligt 9 kap. 2 §,
skall det belopp som inte betalas ut föras över till Premiepensionsmyndighe-
tens livränteverksamhet.

4 §

Om ett beslut innebär att fastställd pensionsrätt för premiepension har

sänkts, skall Premiepensionsmyndigheten föra över medel som motsvarar
det uppräknade beloppet enligt 2 § till den tillfälliga förvaltningen hos Riks-
gäldskontoret från den eller de fonder i vilka medel har placerats för pen-
sionsspararens räkning. Fonderna skall tas i anspråk i förhållande till värdet
av innehavet i varje fond. Har pensionsspararen tagit ut premiepension i
form av livränta enligt 9 kap. 2 §, skall beloppet i stället betalas av Premie-
pensionsmyndigheten med omräkning av fastställda livräntebelopp.

Om beloppet inte täcks av tillgodohavandet på pensionsspararens premie-

pensionskonto, skall det resterande beloppet återkrävas av spararen om sänk-
ningen av pensionsrätten beror på att den pensionsgrundande inkomsten av
annat förvärvsarbete har sänkts eller på att pensionsrätt inte borde ha tillgo-
doräknats till följd av bestämmelserna i 4 kap. 4 § om bristande eller under-
låten avgiftsbetalning. I andra fall skall det resterande beloppet återkrävas
endast om pensionsspararen genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom
att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet har orsakat
att pensionsrätt för premiepension har fastställts felaktigt eller med ett för
högt belopp.

background image

37

SFS 1998:674

Om det finns särskilda skäl får Premiepensionsmyndigheten helt eller del-

vis efterge krav på återbetalning enligt andra stycket.

5 §

Om pensionsspararen i annat fall än som avses i 4 §, genom att lämna

oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller an-
mälningsskyldighet, har orsakat att premiepension har lämnats felaktigt eller
med ett för högt belopp, skall Premiepensionsmyndigheten dra av det felak-
tigt utbetalda beloppet, ökat med basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetal-
ningslagen (1997:483) från utbetalningsdagen till och med dagen för beslu-
tet om avdrag, från pensionsspararens premiepensionskonto och föra över
motsvarande medel till Riksgäldskontoret på det sätt som anges i 4 § första
stycket. Detsamma gäller om pension i annat fall har lämnats felaktigt eller
med ett för högt belopp och den som har uppburit pensionen insett eller skä-
ligen borde ha insett detta.

Om beloppet inte täcks av tillgodohavandet på pensionsspararens premie-

pensionskonto, skall resterande belopp återkrävas av spararen. Om det finns
särskilda skäl får Premiepensionsmyndigheten helt eller delvis efterge krav
på återbetalning.

6 §

Bestämmelserna i 2–4 §§ gäller också för den som har fått rätt till pre-

miepension till efterlevande enligt 10 kap. 7 §.

Bestämmelserna i 5 § gäller också för den som har fått rätt till premiepen-

sion till efterlevande och, i det fall som avses i första stycket första meningen
i paragrafen, oavsett om det är pensionsspararen eller den som har eller har
haft rätt till premiepension till efterlevande som har orsakat den felaktiga ut-
betalningen.

Avdrag på pension

7 §

Avdrag på pension enligt denna lag får göras med skäligt belopp om

den pensionsberättigade enligt beslut av en allmän försäkringskassa eller
Premiepensionsmyndigheten är återbetalningsskyldig för en ersättning som
har utgetts på grund av denna lag eller en annan författning.

8 §

Om en ersättning enligt en annan författning har betalats ut efter beslut

av en allmän försäkringskassa eller en arbetslöshetskassa och beviljas senare
pension retroaktivt enligt denna lag för samma tid som den tidigare utbeta-
lade ersättningen avser, skall avdrag göras på den retroaktiva pensionen.
Detta avdrag skall motsvara det belopp som överstiger vad som skulle ha be-
talats ut för perioden om beslut om båda ersättningarna hade fattats samti-
digt.

15 kap. Övriga bestämmelser

Tillsyn m.m.

1 §

Riksförsäkringsverket skall verka för att bestämmelserna om denna

försäkring tillämpas likformigt och rättvist.

background image

38

SFS 1998:674

2 §

Premiepensionsmyndigheten skall stå under tillsyn av Finansinspektio-

nen. Ytterligare bestämmelser om tillsynen finns i 10 § lagen (1998:710)
med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten.

Underrättelse till en enskild

3 §

I fråga om en enskilds rätt att få del av uppgifter som har tillförts ett

ärende genom någon annan än honom eller henne själv och att få tillfälle att
yttra sig över dem gäller bestämmelserna i 17

§ förvaltningslagen

(1986:223). Beslut enligt 2–4 kap. får dock fattas utan att den enskilde har
underrättats om och fått tillfälle att yttra sig över uppgifter som skall lämnas
utan föreläggande i enlighet med bestämmelserna i denna lag eller annan
författning.

Beslut om omprövning enligt 13 kap. 13 § får inte fattas utan att den en-

skilde fått tillfälle att yttra sig.

4 §

Den försäkrade skall skriftligen underrättas om beslut enligt 2–4 kap.

senast den 31 mars året efter fastställelseåret. Av underrättelsen skall framgå
hur man begär omprövning av och överklagar beslutet. Sådan underrättelse
behöver dock inte sändas till en försäkrad som avses i 1 kap. 4 § andra
stycket.

Anmälan och uppgiftsskyldighet m.m.

5 §

Särskild kontrolluppgift som avses i 2 kap. 19 § skall senast den

31 januari fastställelseåret lämnas till den myndighet som avses i 3 kap. 58 §
lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

Uppgiften skall innehålla den försäkrades fullständiga namn, medborgar-

skap, personnummer eller motsvarande och adress samt storleken på den ut-
betalade lönen eller ersättningen och den tidrymd som denna avser. Vidare
skall det i uppgiften anges om den försäkrade fått andra skattepliktiga förmå-
ner. Arbetsgivaren skall, inom den tid som anges i första stycket, sända ett
exemplar av uppgiften till den försäkrade.

6 §

Anmälan enligt 3 kap. 13–15 §§ skall vara skriftlig och skall ha kom-

mit in till den allmänna försäkringskassan senast den 31 januari fastställelse-
året. Anmälan enligt 3 kap. 13 § skall göras gemensamt av föräldrarna. An-
mälan enligt 3 kap. 14 och 15 §§ skall göras gemensamt av den förälder som
enligt 3 kap. 11 och 12 §§ ensam kan tillgodoräknas ett pensionsgrundande
belopp enligt 3 kap. 10 § och den till vilken överlåtelse skall ske. Med en
förälder skall därvid likställas en särskilt förordnad vårdnadshavare och den
som med socialnämndens medgivande tagit emot ett utländskt barn för sta-
digvarande vård och fostran i syfte att adoptera det.

Återkallelse av en anmälan som avses i första stycket får inte göras efter

den dag då anmälan senast skall ha kommit in till den allmänna försäkrings-
kassan. Återkallelsen skall vara skriftlig.

Om någon som enligt en anmälan som avses i första stycket skall tillgodo-

räknas ett pensionsgrundande belopp inte enligt 3 kap. 12 § kan tillgodoräk-
nas ett sådant belopp, skall den allmänna försäkringskassan bortse från an-
mälan.

background image

39

SFS 1998:674

7 §

En försäkrad som under intjänandeåret har haft sådan ersättning som

avses i 3 kap. 18 § och som för det året skall tillgodoräknas ett pensionsgrun-
dande belopp enligt 3 kap. 10 § är skyldig att upplysa den allmänna försäk-
ringskassan om ersättningen.

8 §

Anmälan om överföring av pensionsrätt enligt 4 kap. 7 § skall vara

skriftlig och skall ha kommit in till den allmänna försäkringskassan senast
den 31 januari det första år till vilket den pensionsrätt som skall överföras är
hänförlig. Anmälan skall göras gemensamt av makarna och gäller tills vidare
om inget annat anges i anmälan.

Om en make vill att en överföring som gäller tills vidare skall upphöra

måste han eller hon skriftligen anmäla detta till den allmänna försäkrings-
kassan senast den 31 januari det år från och med vilket överföringen skall
upphöra. Om makarnas äktenskap har upplösts skall överföringen upphöra
från och med det år då äktenskapet upplöstes. Har äktenskapet upplösts ge-
nom att den make från vilken överföringen skall ske har avlidit, skall dock
överföringen även gälla det år då äktenskapet upplöstes, om inte också den
andra maken avled samma år.

Återkallelse av anmälan som avses i första och andra styckena får inte gö-

ras efter den dag då anmälan senast skall ha kommit in till den allmänna för-
säkringskassan. Återkallelsen skall vara skriftlig.

9 §

En förälder som vill tillgodoräknas ett vårdår enligt 4 kap. 12 § skall

hos den allmänna försäkringskassan göra en skriftlig ansökan om detta se-
nast den 31 januari andra året efter utgången av det år för vilket vårdår skall
tillgodoräknas.

10 §

Om en ansökan, anmälan eller liknande, som enligt denna lag skall

göras till den allmänna försäkringskassan, i stället har kommit in till Premie-
pensionsmyndigheten skall den anses inkommen till försäkringskassan
samma dag. Detsamma skall gälla om ansökan, anmälan eller liknande skall
göras till Premiepensionsmyndigheten och den i stället har kommit in till en
allmän försäkringskassa.

11 §

Efter föreläggande av en skattemyndighet, en allmän försäkrings-

kassa, Premiepensionsmyndigheten, Riksförsäkringsverket eller en allmän
förvaltningsdomstol skall en enskild, i den omfattning och inom den tid som
har angetts i föreläggandet, meddela de upplysningar som är av betydelse för
tillämpningen av denna lag.

12 §

Den som är ansvarig för grundutbildning av en totalförsvarspliktig

enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt skall underrätta Totalförsva-
rets pliktverk om utbetald dagersättning samt i förekommande fall om ut-
bildningen har avbrutits.

13 §

Statliga och kommunala myndigheter samt arbetsgivare, försäkrings-

inrättningar och arbetslöshetskassor skall på begäran lämna en skattemyn-
dighet, en allmän försäkringskassa, Premiepensionsmyndigheten, Riksför-
säkringsverket och en allmän förvaltningsdomstol uppgift som avser namn-

background image

40

SFS 1998:674

given person när det gäller förhållande som är av betydelse för tillämpningen
av denna lag.

Arbetsgivare som underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt första

stycket döms till penningböter.

14 §

För den som är omyndig eller har god man eller förvaltare enligt för-

äldrabalken åligger uppgiftsskyldighet enligt denna lag i stället förmyndaren
eller, om det kan anses följa av uppdraget, den gode mannen eller förvalta-
ren.

Uppgifter som en enskild skall lämna om faktiska förhållanden skall läm-

nas på heder och samvete om inte särskilda skäl talar mot det.

Undantag från sekretess

15 §

En skattemyndighet, en allmän försäkringskassa, Premiepensions-

myndigheten, Riksförsäkringsverket och en allmän förvaltningsdomstol får
utan hinder av sekretess på begäran lämna ut uppgifter om pension enligt
denna lag till

1. en försäkringsinrättning, ett försäkringsbolag, en arbetslöshetskassa el-

ler en arbetsgivare, om uppgiften behövs för samordning med ersättning där-
ifrån, och till

2. ett utländskt socialförsäkringsorgan, om uppgiften behövs vid tillämp-

ningen av en internationell överenskommelse som Sverige har anslutit sig
till.

Utmätning och överlåtelse

16 §

Innestående fordran på pension enligt denna lag får inte utmätas. For-

dran på pension enligt denna lag får inte heller pantsättas eller överlåtas,
innan pensionen är tillgänglig för lyftning. Bestämmelserna i första och an-
dra meningarna gäller även för tillgodohavande på premiepensionskonto.

Bestämmelserna i första stycket hindrar inte utmätning enligt vad som fö-

reskrivs i 7 kap. utsökningsbalken.

Preskription

17 §

Om ett pensionsbelopp inte har lyfts före utgången av andra året efter

det då beloppet blev tillgängligt för lyftning, är fordran på beloppet preskri-
berad.

Preskriptionslagen (1981:130) skall inte gälla för en enskilds fordringar

på pension enligt denna lag om inte annat följer av första stycket.

Överenskommelse med främmande makt

18 §

Om en svensk medborgare, som sysselsätts utomlands av en arbetsgi-

vare som är bosatt i Sverige eller är svensk juridisk person, på grund av en
överenskommelse med främmande makt om undantag från vad som skall
gälla enligt denna lag inte skall vara försäkrad enligt lagen, skall pensions-
grundande inkomst av anställning ändå tillgodoräknas honom om arbetsgi-
varen i en förbindelse som godtas av Riksförsäkringsverket åtar sig att svara

background image

41

SFS 1998:674

för ålderspensionsavgift. Motsvarande skall gälla för en svensk medborgare
som är anställd hos en utländsk juridisk person, om en svensk juridisk per-
son som har ett bestämmande inflytande över den utländska personen avger
en sådan förbindelse.

19 §

Om förtidspension enligt överenskommelse med främmande makt

skall beräknas med proportionering av antalet framtida försäkringsperioder,
skall, vid beräkning av pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. 4 §, motsva-
rande proportionering göras av den summa som anges i 3 kap. 5 § första
stycket.

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1998:675)

om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

MAJ-INGER KLINGVALL
(Socialdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.