SFS 1998:675 Lag om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

980675.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om införande av lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om ikraftträdande m.m. av lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och upphörande av viss annan
lagstiftning samt vissa övergångsbestämmelser med anledning därav. Vidare
ges bestämmelser om tillgodoräknande av pensionsrätt och av andra pen-
sionsgrundande belopp än pensionsgrundande inkomst, omräkning av pen-
sionsbehållning samt fördelning av avgiftsmedel och avkastning inom pre-
miepensionssystemet för tid före år 1999.

2 §

Vad som föreskrivs i 1 kap. 8–10 §§ lagen (1998:674) om inkomst-

grundad ålderspension skall gälla också denna lag.

Ikraftträdande m.m.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Detsamma gäller bestäm-

melserna i 1–4 kap., 5 kap. 2 och 4–10 §§, 7 och 8 kap., 10 kap. 1–6, 11 och
12 §§, 11 kap., 12 kap. 4–8 §§ såvitt angår premiepension till efterlevande
enligt 10 kap. 1 §, 13 kap., 14 kap. 2–6 §§ och 15 kap. lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension. Övriga bestämmelser i lagen om inkomst-
grundad ålderspension träder i kraft den 1 januari 2001.

Bestämmelserna i lagen om inkomstgrundad ålderspension om faststäl-

lande av pensionsgrundande inkomst, andra pensionsgrundande belopp, pen-
sionsrätt och pensionspoäng samt tillgodoräknande av vårdår skall tillämpas
första gången för år 1999.

Bestämmelserna i lagen om inkomstgrundad ålderspension om faststäl-

lande av

1. inkomstbasbelopp skall tillämpas första gången för år 2002,
2. arvsvinstfaktorer för fördelning av arvsvinster enligt 5 kap. 5 § första

stycket nämnda lag skall tillämpas första gången för år 2000, och

3. förvaltningskostnadsfaktorer skall tillämpas första gången för år 2001.

1

Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13 och SfU14, rskr. 1997/98:315 och 320.

SFS 1998:675

Utkom från trycket
den 30 juni 1998

background image

2

SFS 1998:675

4 §

Lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt

lagen (1962:381) om allmän försäkring skall upphöra att gälla vid utgången
av år 1998. Bestämmelserna i den lagen skall dock fortsätta att gälla vid be-
räkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring
avseende år 1998 och tidigare. Vid tillämpningen av 1 § lagen om beräkning
av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring skall dock län i stället avse region och Skattemyndigheten i Stockholms
län avse Skattemyndigheten i Stockholm.

För den som är född år 1937 eller tidigare skall, när det gäller fastställande

av pensionsgrundande inkomst, i stället för vad som föreskrivs i 13 kap. 9–
16 §§, 17 § första stycket och 18–20 §§ samt 15 kap. 4 § lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension, 8–9 och 11 §§ lagen om beräkning av
pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring fortsätta att
gälla.

5 §

Lagen (1994:1748) om förvaltning av vissa tilläggspensionsavgifter

skall upphöra att gälla vid utgången av år 1998. Bestämmelserna i 3 § den
upphävda lagen skall fortfarande tillämpas i fråga om redovisning år 1999.

6 §

Lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring skall upphöra att gälla vid

utgången av år 2000. Den upphävda lagen skall dock fortfarande gälla i fråga
om dels redan beviljade delpensioner, dels delpension som söks före upphä-
vandet och skall beviljas för tid med början före den 1 januari 2001.

Vid tillämpning av bestämmelserna i 5 § andra stycket i den upphävda la-

gen skall med ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
likställas ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension.

Övergångsbestämmelser

7 §

Regeringen skall för varje år avseende åren 1960–1998 fastställa ett

in-

komstindex.

Detta index skall visa den relativa förändringen av de inkomster som upp-

burits av personer som har fyllt högst 64 år och som ligger till grund för be-
räkning av pensionspoäng enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring räk-
nat per person med sådana inkomster. Inkomsterna skall beräknas på så sätt
att de tillgodoräknade pensionspoängen, med tillägg av en poäng, multipli-
ceras med det basbelopp som för varje år anges i 9 § 1–3. Uppgifter om de
angivna inkomsterna skall hämtas från Riksförsäkringsverkets pensionspo-
ängstatistikregister vid utgången av år 1999.

Förändringen av indextalet mellan de på varandra följande åren 1960–1962

skall motsvara förändringen av de inkomster som anges i första stycket mel-
lan år 1960 och år 1961. Förändringen av indextalet mellan år 1962 och år
1963 skall motsvara den genomsnittliga årliga relativa förändringen av dessa
inkomster mellan åren 1960–1962.

Förändringen av indextalet mellan två på varandra följande år skall för

åren 1964–1999 motsvara den beräknade genomsnittliga årliga relativa för-
ändringen av de inkomster som anges i första stycket under en period av tre
år före det år inkomstindexet avser. Vid beräkningen av inkomsterna skall
den årliga förändringen i det allmänna prisläget räknat från juni månad till

background image

3

SFS 1998:675

juni månad under samma period frånräknas. Det framräknade värdet skall
därefter omräknas med förändringen i det allmänna prisläget i juni månad
två år före det år indexet avser och det allmänna prisläget i juni månad året
närmast före det året.

Inkomstindexet anges

för varje

år med ett tal, bestämt med beaktande av

att inkomstindexet för år 1999 enligt 1 kap. 5 § tredje stycket lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall vara 100,00.

8 §

Förändringen av det inkomstmått som används vid beräkningen av de

försäkrades årliga inkomster från år 1998 till år 1999 skall när det gäller in-
komstindexet för åren 2000–2002 beaktas på följande sätt. Beräkningen av
genomsnittsinkomsten år 1999 skall göras såväl i enlighet med vad som
anges i 1 kap. 5 § lagen om inkomstgrundad ålderspension, utan avdrag för
allmän pensionsavgift, som i enlighet med vad som anges i 7 § denna lag.
Kvoten mellan genomsnittsinkomsterna beräknade i den angivna ordningen
skall sedan räknas fram. Det framräknade talet skall vid beräkningen av in-
komstindexet därefter multipliceras med den genomsnittliga inkomsten som
beräknats för det fjärde året före det år som inkomstindexet avser.

9 §

För år före år 2001 skall vid tillämpning av lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension med ett inkomstbasbelopp likställas

1. för åren 1960–1994 det vid respektive års ingång gällande basbeloppet

enligt lagen (1959:291) om försäkring för allmän tilläggspension och lagen
(1962:381) om allmän försäkring,

2. för åren 1995 och 1996 det för respektive år gällande basbeloppet enligt

lagen om allmän försäkring sedan detta ökats med det belopp som följer av 1
kap. 6 § sista stycket den lagen i dess lydelse före den 1 juli 1996,

3. för åren 1997 och 1998 det för respektive år gällande förhöjda basbe-

loppet enligt lagen om allmän försäkring, och

4. för åren 1999 och 2000 det för respektive år gällande förhöjda prisbas-

beloppet enligt lagen om allmän försäkring.

10 §

För tid före år 1999 skall, vid tillämpning av lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension, med en persons pensionsgrundande inkomst
respektive pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. 4 § den lagen avses de
pensionspoäng som personen med anledning av sin pensionsgrundande in-
komst respektive förtidspension tillgodoräknats för det berörda året enligt la-
gen (1959:291) om försäkring för allmän tilläggspension eller enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring multiplicerat med det basbelopp för res-
pektive år som anges i 9 § 1–3 och avrundat till närmaste hundratal kronor.
Om det framräknade beloppet slutar på 50 kronor skall avrundning ske till
närmast högre hundratal kronor.

Vid beräkning enligt första stycket skall pensionspoängen som avser pen-

sionsgrundande inkomst ökas med talet ett. Om den som tillgodoräknats
pensionspoäng med anledning av förtidspension inte för samma år tillgodo-
räknats pensionspoäng för pensionsgrundande inkomst skall i stället pen-
sionspoängen med anledning av förtidspensionen ökas med talet ett.

Vid beräkning av pensionsgrundande belopp enligt första och andra styck-

ena skall, om sådant förhållande som avses i 15 kap. 19 § lagen om inkomst-

background image

4

SFS 1998:675

grundad ålderspension gällt för en pensionsberättigad, bestämmelserna om
proportionering i den paragrafen tillämpas beträffande nämnda belopp.

11 §

För den som är född år 1937 eller tidigare skall, vid beräkning av pen-

sionsgrundande inkomst för åren 1999–2001, hänsyn endast tas till summan
av inkomster av anställning och inkomster av annat förvärvsarbete till den
del denna överstiger ett förhöjt prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring. Prisbasbeloppet skall i första hand avräk-
nas mot inkomster av anställning.

12 §

Förbindelser som före den 1 januari 1999 ingåtts enligt 11 kap. 2 §

respektive 20 kap. 15 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall gälla
även vid tillgodoräknande av pensionsgrundande inkomst enligt lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension på grund av bestämmelserna i
2 kap. 11 och 12 §§ respektive 15 kap. 18 § sistnämnda lag.

13 §

Vid tillämpning av bestämmelserna om avdrag för allmän pensions-

avgift i 2 kap. 22 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-
derspension vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för år 1999 skall,
om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 1998
och den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets in-
komst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1998 som svarar mot
förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid
och hela beskattningsåret.

14 §

Vid beräkning av pensionsrätt och pensionspoäng för år 1999 skall,

vid bristande eller underlåten avgiftsbetalning, bestämmelserna i 4 kap. 4
och 8 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension tillämpas be-
träffande sådana inkomster som avses i 2 kap. 6 § första stycket 4 samma lag
endast i den utsträckning de med tillämpning av 13 § skall anses hänförliga
till tid efter utgången av år 1998.

15 §

För den som är född år 1937 eller tidigare skall, i stället för bestäm-

melserna om tillgodoräknande och fastställande av pensionspoäng i 4 kap.
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, gälla vad som före-
skrivs om tillgodoräknande av sådan pensionspoäng i 11 kap. 6 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring i paragrafens lydelse före den 1 januari
1999. Därvid skall

1. vad som sägs om tilläggspensionsavgift i stället avse ålderspensionsav-

gift och allmän pensionsavgift,

2. vad som sägs om inkomst som avses i 11 kap. 3 § första stycket d lagen

om allmän försäkring i stället gälla inkomst som avses i 2 kap. 6 § första
stycket 4 lagen om inkomstgrundad ålderspension, och

3. med basbelopp avses det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § la-

gen om allmän försäkring.

För den som har beviljats förtidspension för tid med början efter utgången

av år 1998 och som inte har uppburit sådan pension till någon del omedelbart
före ingången av år 1999 skall dock för tillgodoräknande av pensionspoäng
med anledning av förtidspension gälla de nya bestämmelserna i 4 kap. 9 § la-
gen om inkomstgrundad ålderspension. Vidare skall vad som sägs i 11 kap.

background image

5

SFS 1998:675

6 § första stycket lagen om allmän försäkring i styckets lydelse före den 1 ja-
nuari 1999 om inkomster som avses i punkt 2 i första stycket i denna para-
graf tillämpas endast beträffande inkomster som, med tillämpning av be-
stämmelserna i 13 § denna lag, skall anses hänförliga till tiden före utgången
av år 1998.

Pensionspoäng skall inte tillgodoräknas enligt första och andra styckena

för det år under vilket den försäkrade har avlidit.

16 §

Anmälan om överföring av pensionsrätt enligt 4 kap. 7 § lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension som görs under år 1999 får,
om makarna begär det, verkan avseende pensionsrätt som tillgodoräknas för
det året.

17 §

Vid omräkning av inkomstpension enligt 5 kap. 14

§ lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och av tilläggspension enligt
6 kap. 4 § samma lag vid årsskiftet 2001/2002 skall talet 1,016 ersättas med
talet 0,996.

18 §

Med pensionspoäng enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-

derspension skall för tid före den 1 januari 1999 likställas pensionspoäng en-
ligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Med tilläggspension enligt la-
gen om inkomstgrundad ålderspension skall för tid före den 1 januari 2001
likställas tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen om allmän för-
säkring.

19 §

Har på grund av underlåten avgiftsbetalning pensionspoäng inte till-

godoräknats en pensionsberättigad för tid före år 1998, skall vid beräkning
av tilläggspension enligt 6 kap. 3 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-
derspension hänsyn tas till så stor del av den produkt som anges i 6 kap. 2 §
första stycket 1 samma lag och det belopp som anges i punkt 2 i samma
stycke, som svarar mot förhållandet mellan det antal år, dock högst 30, för
vilka pensionspoäng har tillgodoräknats den pensionsberättigade och talet 30
ökat med ett för varje år före år 1998 för vilket han eller hon till följd av un-
derlåten avgiftsbetalning inte har tillgodoräknats pensionspoäng. Nämnda tal
får därvid inte ökas till mer än 50.

20 §

För en pensionsberättigad som är svensk medborgare och född år

1914 eller tidigare skall inte 19 § gälla.

För en pensionsberättigad som är svensk medborgare och född under nå-

got av åren 1915–1923 skall vid tillämpning av 19 § talen 30 bytas ut mot ta-
len 20 ökat med ett för varje helt år som har förflutit från och med år 1915 till
utgången av det år då den pensionsberättigade är född. Dessutom skall för
varje sådant år, den ökning enligt 19 § som föranleds av underlåten avgifts-
betalning göras med en tiondel av det antal år för vilket han eller hon av så-
dan anledning inte har tillgodoräknats pensionspoäng.

21 §

För en pensionsberättigad som är född år 1923 eller tidigare och för

vilken undantagande enligt 11 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring i dess lydelse före den 1 januari 1982 gällt, skall vid beräkning av till-
läggspension bestämmelserna i 19 § tillämpas på motsvarande sätt för år för

background image

6

SFS 1998:675

vilket den försäkrade till följd av undantagandet fått pensionspoängen mins-
kad med mer än en poäng eller inte tillgodoräknats någon pensionspoäng.

Första stycket skall dock inte gälla en svensk medborgare född år 1914 el-

ler tidigare. För en pensionsberättigad som är svensk medborgare och född
något av åren 1915–1923 skall 20 § andra stycket tillämpas på motsvarande
sätt för år för vilket den försäkrade till följd av undantagandet fått pensions-
poängen minskad med mer än en poäng eller inte tillgodoräknats någon pen-
sionspoäng.

22 §

För en pensionsberättigad som är född år 1927 eller tidigare skall vid

beräkning av tilläggspension enligt 6 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomst-
grundad ålderspension, bestämmelserna i 15 kap. 2 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 1974 tillämpas på motsva-
rande sätt för tid före nämnda datum.

23 §

Punkterna 3 och 4 övergångsbestämmelserna till lagen (1974:784) om

ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall fortfarande gälla när
det gäller beräkning av tilläggspension för de pensionsberättigade som avses
där.

Vid beräkning av tilläggspension skall i sådana fall som avses i punkten 3

i övergångsbestämmelserna till lagen (1974:784) om ändring i lagen om all-
män försäkring reduktionsfaktorn 0,5 gälla.

24 §

Vid beräkning av ökning av tilläggspensionen enligt 6 kap. 5 § andra

stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension respektive av-
drag från pensionen enligt 6 kap. 6 § samma lag skall faktorn 0,7 procent er-
sättas av faktorn 0,6 procent för månad före den 1 juli 1990.

25 §

Bestämmelserna i 10 kap. 1 § andra stycket lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension skall inte tillämpas år 1999 under den tid när
pensionsspararen första gången får välja placering av premiepensionsmed-
len.

26 §

Inkomstpension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-

pension skall betalas ut utan ansökan från och med januari år 2001 till den
som vid utgången av år 2000 uppbär ålderspension enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring.

27 §

Överenskommelser som regeringen före utgången av år 1998 har in-

gått med främmande makt angående utsträckt tillämpning av lagen
(1962:381) om allmän försäkring eller om undantag i vissa fall från vad i den
lagen är stadgat och som skall tillämpas vid tillgodoräknande av pensions-
grundande inkomst, pensionspoäng eller vårdår enligt 11 kap. lagen om all-
män försäkring, skall för tid efter utgången av år 1998 i stället tillämpas vid
tillgodoräknande av pensionsgrundande inkomst, pensionspoäng eller vårdår
enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Vidare skall vad
som av en sådan överenskommelse följer om försäkring för tilläggspension
och om bosättning i Sverige, också vid tillämpning av bestämmelserna i la-
gen om inkomstgrundad ålderspension om tillgodoräknande av pensions-

background image

7

SFS 1998:675

grundande belopp enligt 3 kap. och pensionsrätt enligt 4 kap. anses gälla för-
säkring för inkomstgrundad ålderspension och bosättning här.

Pensionsrätt m.m. för åren 1960–1998

Beräkning och fastställande av pensionsrätt och av andra
pensionsgrundande belopp än pensionsgrundande inkomst

28 §

Pensionsrätt enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspen-

sion skall fastställas för åren 1960–1998 för den som var försäkrad respek-
tive år. Detsamma gäller pensionsgrundande belopp för föräldrar till små
barn enligt 3 kap. 10 § och, för åren 1995–1998, pensionsgrundande belopp
för plikttjänstgöring enligt 3 kap. 8 § samma lag.

Pensionsrätt enligt första stycket första meningen beräknas, utom på pen-

sionsgrundande inkomster beräknade enligt 10 §, på pensionsgrundande be-
lopp som avses i 10 § och i första stycket andra meningen.

Första stycket gäller inte personer som avlidit före den 1 januari 1999.

29 §

Vid beräkning och fastställande av pensionsrätt och pensionsgrun-

dande belopp enligt 28 § gäller, med de ändringar som anges i andra och
tredje styckena samt 30–35 §§, i tillämpliga delar följande bestämmelser i
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

– 3 kap. 2 och 3 §§ om fastställande av andra pensionsgrundande belopp

än pensionsgrundande inkomst,

– 3 kap. 8 § och 9 § första stycket om pensionsgrundande belopp för plikt-

tjänstgöring,

– 3 kap. 10–12, 17 och 19 §§, 22 § andra stycket andra meningen samt

23 § om pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn, och

– 4 kap. 1 § första stycket och 2 § om fastställande av pensionsrätt.
När pensionsgrundande belopp enligt 28 § fastställs skall, om pensionspo-

äng på grund av underlåten eller bristande avgiftsbetalning inte har tillgodo-
räknats till fullo, 3 kap. 2 § andra stycket lagen om inkomstgrundad ålders-
pension tillämpas som om full avgift betalats inom föreskriven tid. Då in-
komst undantagits från försäkringen för tilläggspension enligt lagen
(1959:291) om försäkring för allmän tilläggspension eller lagen (1962:381)
om allmän försäkring skall sistnämnda bestämmelse i lagen om inkomst-
grundad ålderspension tillämpas som om inkomsten inte undantagits från
försäkringen för tilläggspension. Vid beräkning enligt 3 kap. 9 § första
stycket och 17 § första stycket 2 lagen om inkomstgrundad ålderspension av
genomsnittet av samtliga fastställda pensionsgrundande inkomster för för-
säkrade under 65 år skall de inkomster användas som ligger till grund för be-
stämmande av inkomstindex enligt 7 § denna lag

.

Bestämmelserna i 3 kap. 23 § lagen om inkomstgrundad ålderspension

skall tillämpas endast i fråga om faderskapsdom som vunnit laga kraft efter
utgången av år 1998.

30 §

Vid tillämpning av 28 § skall den anses försäkrad som respektive år

var försäkrad för tilläggspension enligt lagen (1959:291) om försäkring för
allmän tilläggspension respektive lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Detta gäller dock inte den som var försäkrad för tilläggspension endast på

background image

8

SFS 1998:675

grund av att han eller hon tillgodoräknats pensionspoäng för tidigare år. Som
bosatt i Sverige skall vidare den anses vara som respektive år skulle anses
som bosatt här enligt de lagar som anges i detta stycke.

För en person som tillgodoräknats pensionspoäng för något av åren 1960–

1998 skall, utan hinder av första stycket, pensionsrätt alltid fastställas på de
belopp som följer av 10 §.

31 §

För åren 1960–1994 skall pensionsrätt för inkomstpension utgöra

18,5 procent av pensionsunderlaget. Någon pensionsrätt för premiepension
skall inte fastställas för de åren.

För åren 1995–1998 skall pensionsrätt för inkomstpension utgöra 16,5

procent av pensionsunderlaget och pensionsrätt för premiepension skall ut-
göra 2 procent av samma underlag. När pensionsrätt för premiepension fast-
ställs för de åren skall vidare bortses från den del av pensionsunderlaget som
hänför sig till andra pensionsgrundande belopp än pensionsgrundande in-
komst. Den försäkrades pensionsrätt för inkomstpension skall för de åren ut-
göra 18,5 procent av den delen av pensionsunderlaget.

Vid bestämmande av pensionsrätt för åren 1960–1998 för personer födda

under åren 1938–1953 skall bestämmelserna i 4 kap. 6 § lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension tillämpas.

Pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring

32 §

För år 1995 skall pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring en-

ligt 3 kap. 8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension även till-
godoräknas en försäkrad som under det året genomgått grundutbildning en-
ligt värnpliktslagen (1941:967), lagen (1966:413) om vapenfri tjänst eller la-
gen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor eller repetitionsut-
bildning i omedelbar anslutning till grundutbildning enligt värnpliktslagen.
Detsamma gäller för åren 1996–1998 för den som genomgått grundutbild-
ning enligt lagen om militär grundutbildning för kvinnor.

Sådan utbildning som avses i första stycket skall därvid likställas med

grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Vidare skall
dagersättning för sådan utbildning som avses i första stycket likställas med
dagersättning enligt samma lag.

Pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn

33 §

En försäkrad skall för åren 1960–1998 tillgodoräknas pensionsgrun-

dande belopp för föräldrar till små barn enligt 3 kap. 10 § lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension även om han eller hon inte varit bosatt
tillsammans med barnet.

Kan båda föräldrarna enligt 3 kap. 11 och 12 §§ lagen om inkomstgrun-

dad ålderspension tillgodoräknas pensionsgrundande belopp för föräldrar till
små barn, skall beloppet tillgodoräknas den av dem som, för det år det pen-
sionsgrundande beloppet hänför sig till, tillgodoräknats lägst pensionspoäng
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Har ingen av föräldrarna till-
godoräknats pensionspoäng för det året eller har de tillgodoräknats lika hög
pensionspoäng, skall det pensionsgrundande beloppet tillgodoräknas mo-
dern. Det pensionsgrundande beloppet skall också tillgodoräknas modern

background image

9

SFS 1998:675

om fadern inte enligt 41 § skriftligen har ansökt om att få tillgodoräknas ett
pensionsgrundande belopp.

34 §

För åren 1960–1998 skall, om pensionspoäng på grund av underlåten

eller bristande avgiftsbetalning inte har tillgodoräknats till fullo, vid tillämp-
ning av 3 kap. 17 § första stycket 1 och 2 lagen (1998:674) om inkomstgrun-
dad ålderspension och vid tillämpning av 33 § andra stycket denna lag, pen-
sionsgrundande inkomst och andra pensionsgrundande belopp under intjä-
nandeåret beräknas som om full avgift har betalats inom föreskriven tid. Då
inkomst undantagits från försäkringen för tilläggspension enligt lagen
(1959:291) om försäkring för allmän tilläggspension eller lagen (1962:381)
om allmän försäkring skall beräkningen göras som om inkomsten inte un-
dantagits från försäkringen för tilläggspension.

35 §

Vid omräkning enligt 3 kap. 19 § första stycket lagen (1998:674) om

inkomstgrundad ålderspension skall för åren 1960–1981 med prisbasbelopp
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring avses det vid ingången av res-
pektive år gällande basbeloppet enligt lagen (1959:291) om försäkring för
allmän tilläggspension eller lagen om allmän försäkring.

Omräkning av pensionsbehållning

36 §

Bestämmelserna i 5 kap. 6 § första stycket och 9 § lagen (1998:674)

om inkomstgrundad ålderspension skall i tillämpliga delar gälla för åren
1961–1998.

Fördelning av premiepensionsmedel

37 §

Avgiftsmedel som hänför sig till intjänandeåren 1995–1998 skall till-

föras dem för vilka pensionsrätt för premiepension har fastställts för nämnda
år. Medlen skall tillföras var och en med ett belopp som motsvarar hans eller
hennes fastställda pensionsrätt för premiepension för respektive år.

Om summan av fastställda pensionsrätter överstiger de inbetalda avgifts-

medlen, skall underskottet täckas av de avgiftsmedel som hänför sig till in-
tjänandeåret 1999. Om summan av fastställda pensionsrätter understiger de
inbetalda avgiftsmedlen, skall överskottet föras över till den tillfälliga för-
valtningen hos Riksgäldskontoret enligt 8 kap. 1 § första stycket lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

38 §

Den samlade avkastningen på avgiftsmedel som uppkommit under

åren 1995–1998 skall tillföras dem för vilka pensionsrätt för premiepension
har fastställts för intjänandeåren 1995–1997. Detsamma gäller den avkast-
ning som efter utgången av år 1998 uppkommer dels på avgiftsmedel som
hänför sig till intjänandeåren 1995–1997, dels på den samlade avkastning
som uppkommit under åren 1995–1998 som inte avser avgiftsmedel hänför-
liga till intjänandeåret 1998. Avkastningen skall fördelas mellan summan av
fastställda pensionsrätter för respektive år i förhållande till hur länge avgifts-
medlen för det året stått inne på kontot. Den avkastning som belöper på sum-
man av fastställda pensionsrätter för ett visst intjänandeår skall därefter för-
delas i förhållande till vars och ens fastställda pensionsrätt för premiepen-

background image

10

SFS 1998:675

sion för det året. Övrig avkastning på avgiftsmedel hänförliga till tiden före
år 1999 skall fördelas enligt bestämmelserna i 8 kap. 1 § andra stycket lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

39 §

De medel som vid utgången av år 1998 finns på det konto hos Riks-

gäldskontoret som avses i lagen (1994:1748) om förvaltning av vissa till-
läggspensionsavgifter skall den 1 januari 1999 föras över till förvaltning en-
ligt 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension.

De kostnader för Premiepensionsmyndigheten år 1999 som inte täcks på

annat sätt, får, efter regeringens medgivande, dras av från avkastningen på
medel som förvaltas enligt 8 kap. 1 § första stycket samma lag.

40 §

När pensionsrätt för premiepension har fastställts enligt 28 § skall be-

stämmelserna i 8 kap. 2–4 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension om överföring till förvaltare m.m. tillämpas i fråga om de medel och
den avkastning som avses i 37 och 38 §§ denna lag. Överföringen till förval-
tare skall genomföras före utgången av år 1999.

Beslut m.m.

41 §

En far som för något av åren 1960–1998 vill tillgodoräknas ett pen-

sionsgrundande belopp för föräldrar till små barn enligt 3 kap. 10 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall skriftligen ansöka om
detta hos den allmänna försäkringskassan och visa att han uppfyller villko-
ren för att tillgodoräknas ett sådant belopp. Om modern till det eller de barn
det pensionsgrundande beloppet avser lever den 1 januari 1999, skall sådan
ansökan ha kommit in till försäkringskassan senast den 31 augusti 1999.

42 §

För beslut enligt 28 § gäller bestämmelserna i 13 kap. 4–6 §§ lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

43 §

Den allmänna försäkringskassan skall skriftligen underrätta den som

beslut enligt 28 § avser om pensionsgrundande belopp eller pensionsrätt för
åren 1960–1998 som fastställts för honom eller henne. Underrättelsen skall
skickas till den som beslutet avser, när det gäller pensionsrätt för premiepen-
sion för åren 1995–1997, senast den 31 maj 1999 och, när det gäller beslut
om pensionsgrundande belopp och pensionsrätt i övrigt, senast den 31 mars
2000. Av underrättelsen skall det framgå hur man begär omprövning och
överklagar beslutet.

Underrättelse behöver dock inte sändas till personer som vid tidpunkten

för beslutet inte är inskrivna hos någon försäkringskassa.

44 §

För beslut enligt 28 § gäller, om inte annat framgår av andra stycket

eller 45 §, i tillämpliga delar följande bestämmelser i lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension:

– 13 kap. 7 § om ändring av beslut,
– 13 kap. 9 § första och andra styckena, 10 §, 12 §, 13 § andra och tredje

styckena samt 15 och 16 §§ om omprövning av beslut,

background image

11

SFS 1998:675

– 13 kap. 17, 18, 20 och 21 §§, 22 § första och tredje styckena samt 23 §

om överklagande av beslut,

– 15 kap. 3 § om underrättelse till enskild, samt
– 15 kap. 10, 11, 13 och 14 §§ om uppgiftsskyldighet m.m.
Vid tillämpning av 13 kap. 12 § lagen om inkomstgrundad ålderspension

skall hänvisningen till 13 kap. 11 § samma lag i stället avse 45 § denna lag.

45 §

Den som vill begära omprövning av beslut enligt 28 § skall göra detta

skriftligen senast den 31 augusti 2000 i fråga om beslut som skall meddelas
senast den 31 maj 1999 och senast den 30 juni 2001 i fråga om beslut som
skall meddelas senast den 31 mars 2000. Om den som begär omprövning gör
sannolikt att han eller hon inte inom två månader före utgången av nämnda
tid fått kännedom om beslutet, skall begäran i stället ha kommit in inom två
månader från den dag då den som begär omprövningen fick sådan känne-
dom.

Om ett pensionsgrundande belopp enligt 3 kap. 10 § har ändrats för en

förälder eller därmed likställd på grund av att förutsättningarna för att tillgo-
doräknas beloppet inte är uppfyllda, får omprövning ske på begäran av den
som då kan tillgodoräknas beloppet även om ingen anmälan enligt 41 § har
gjorts. Vad som föreskrivs i första stycket andra mening skall då också gälla,
om den som i så fall kan tillgodoräknas ett sådant belopp gör sannolikt att
han eller hon först efter utgången av den tid som anges i första stycket första
meningen har fått kännedom om att det pensionsgrundande belopp som har
bestämts för den andre har ändrats.

Omprövar allmän försäkringskassa självmant beslut enligt 28 § skall om-

prövningsbeslutet, om inte annat följer av 44 §, meddelas senast den 31 au-
gusti 2000 i fråga om beslut som meddelas senast den 31 maj 1999 och se-
nast den 30 juni 2001 i fråga om beslut som skall meddelas senast den 31
mars 2000.

46 §

Beslut enligt 28 § får överklagas av Riksförsäkringsverket senast den

31 augusti 2000 beträffande beslut som meddelas senast den 31 maj 1999
och senast den 30 juni 2001 beträffande beslut som skall meddelas senast
den 31 mars 2000. Om beslutet har meddelats efter den 30 juni 2000 respek-
tive efter den 30 april 2001 får dock överklagandet komma in inom två må-
nader från den dag då beslutet meddelades.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

MAJ-INGER KLINGVALL
(Socialdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.