SFS 1999:392 Lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

990392.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:675) om införande av
lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1998:675) om infö-

rande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

dels

att 25 samt 39 och 40 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya bestämmelser, 25 a och 25 b §§, av

följande lydelse.

25 §

Bestämmelserna i 10 kap. 1–6, 11 och 12 §§ samt 12 kap. 4–8 §§ la-

gen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall inte tillämpas före
år 2002 i fråga om premiepension till efterlevande enligt 10 kap. 1 § samma
lag.

Föreskrifterna i 10 kap. 1 § andra stycket samma lag skall inte tillämpas i

fråga om ansökningar som kommer in till myndigheten före den 1 maj 2002.

25 a §

Utbetalning av premiepension enligt lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension för år 2001 får begränsas till ett utbetal-
ningstillfälle.

25 b §

Bestämmelsen i 14 kap. 2 § första stycket lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension om uppräkning med basränta enligt skatte-
betalningslagen (1997:483) skall inte tillämpas för tid före det första valet av
placering av premiepensionsmedlen.

39 §

De medel som vid utgången av år 1998 finns på det konto hos Riks-

gäldskontoret som avses i lagen (1994:1748) om förvaltning av vissa till-
läggspensionsavgifter skall den 1 januari 1999 föras över till förvaltning en-
ligt 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension.

De kostnader för Premiepensionsmyndigheten åren 1999 och 2000 som

inte täcks på annat sätt, får, efter regeringens medgivande, dras av från av-
kastningen på medel som förvaltas enligt 8 kap. 1 § första stycket samma
lag.

1

Prop. 1998/99:98, bet. 1998/99:SfU12, rskr. 1989/99:247.

SFS 1999:392

Utkom från trycket
den 14 juni 1999

background image

2

SFS 1999:392

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

40 §

När pensionsrätt för premiepension har fastställts enligt 28 § skall be-

stämmelserna i 8 kap. 2–4 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension om överföring till förvaltare m.m. tillämpas i fråga om de medel och
den avkastning som avses i 37 och 38 §§ denna lag. Överföringen till förval-
tare skall genomföras före utgången av år 2000.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.