SFS 2000:461 Lag om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

000461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

I denna lag finns bestämmelser om efterlevandepension i form av barn-

pension, omställningspension och änkepension samt garantipension till om-
ställningspension och änkepension. Dessutom finns i lagen bestämmelser
om efterlevandestöd till barn.

2 §

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som

är försäkrad enligt denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också be-
stämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om handläggning av ären-
den m.m.

3 §

Barnpension utges enligt bestämmelser i 2 kap. till barn vars ena eller

båda föräldrar har avlidit.

Omställningspension utges enligt bestämmelser i 4 kap. till en man eller

kvinna vars make har avlidit. En efterlevande kvinna kan ha rätt till änke-
pension enligt bestämmelserna i 6 kap. i stället för eller utöver omställnings-
pension.

4 §

Barnpension och omställningspension enligt denna lag utges som in-

komstgrundad efterlevandepension. Denna beräknas på grundval av ett ef-
terlevandepensionsunderlag enligt bestämmelser i 5 kap.

Som tillägg till eller ersättning för barnpension och omställningspension

kan det under vissa förutsättningar utges efterlevandestöd till barn och ga-
rantipension enligt bestämmelser i 3 och 4 kap.

5 §

Änkepension enligt denna lag utges i form av tilläggspension och be-

räknas på grundval av det underlag som anges i 6 kap.

Som tillägg till eller ersättning för änkepension kan det under vissa förut-

sättningar utges garantipension enligt bestämmelser i samma kapitel.

1

Prop. 1999/2000:91, bet. 1999/2000:SfU13, rskr. 1999/2000:235.

SFS 2000:461

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

2

SFS 2000:461

6 §

En änka, som är född år 1944 eller tidigare och som uppfyller förutsätt-

ningarna för rätt till änkepension och garantipension till sådan pension enligt
6 kap. 1–3 och 14–16 §§, har inte rätt till efterlevandepension enligt 4 kap.
En änka som avses i 6 kap. 15 § har dock, om förutsättningarna för det är
uppfyllda, rätt till omställningspension enligt 4 kap.

I fråga om rätt till efterlevandepension för en änka som är född år 1945 el-

ler senare gäller, förutom bestämmelserna om omställningspension och ga-
rantipension till sådan pension i 4 kap., även bestämmelserna i 6 kap. enligt
vad som där särskilt anges.

Är en änka som avses i andra stycket för samma månad berättigad till än-

kepension och omställningspension, utges endast omställningspensionen
och garantipension till sådan pension. Om änkepensionen är större utges den
dock i den utsträckning den överstiger omställningspensionen och garanti-
pensionen till sådan pension. Minskning skall i första hand göras på sådan
del av änkepensionen som avses i 6 kap. 5 § första stycket 2.

7 §

Garantipension till omställningspension eller änkepension är beroende

av den avlidnes försäkringstid.

8 §

Inkomstgrundad efterlevandepension och änkepension enligt denna lag

samt kostnaderna för administrationen av sådana pensioner skall finansieras
genom efterlevandepensionsavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgif-
ter. Garantipension till omställningspension och änkepension samt efterle-
vandestöd till barn skall finansieras med statsmedel. Även kostnader för ad-
ministrationen av garantipension och efterlevandestöd till barn skall finan-
sieras med statsmedel.

9 §

I denna lag avses med prisbasbelopp det enligt 1 kap. 6 § lagen

(1962:381) om allmän försäkring årligen fastställda prisbasbeloppet och
med inkomstbasbelopp det enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomst-
grundad ålderspension årligen fastställda inkomstbasbeloppet.

10 §

Inkomstgrundad efterlevandepension och änkepension skall vid in-

gången av varje kalenderår räknas om i enlighet med bestämmelserna i
5 kap. 14 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

2 kap. Barnpension

1 §

Efterlevandepension i form av barnpension utges till barn vars ena el-

ler båda föräldrar har avlidit.

Har någon med socialnämndens medgivande tagit emot ett utländskt barn

i sitt hem här i landet för vård och fostran i adoptionssyfte, skall vid tillämp-
ningen av bestämmelserna i detta kapitel barnet anses som barn till denne.

2 §

Ett barn som inte har fyllt 18 år har rätt till barnpension.

Om ett barn som har fyllt 18 år bedriver studier som ger rätt till förlängt

barnbidrag enligt lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag eller studiehjälp
enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395), har barnet rätt till barnpension
även för studietiden, dock längst till och med juni månad det år då barnet
fyller 20 år. En förutsättning för rätt till barnpension enligt detta stycke är att

background image

3

SFS 2000:461

barnet bedriver studierna när det fyller 18 år eller återupptar dem innan det
fyller 19 år.

Med tid för studier enligt andra stycket skall likställas tid för ferier samt

tid då barnet på grund av sjukdom inte kan bedriva sina studier.

Ett barn som deltar i undervisning som omfattar kortare tid än åtta veckor

är inte på grund av bestämmelserna i andra stycket berättigat till barnpen-
sion.

3 §

Barnpension för ett barn som inte har fyllt tolv år utgör för år räknat 35

procent av det efterlevandepensionsunderlag som anges i 5 kap. Är flera
barn berättigade till barnpension efter föräldern, skall det nämnda procentta-
let ökas med 25 procent för varje barn utöver det första. Det sammanlagda
barnpensionsbeloppet skall därefter fördelas lika mellan barnen. Från och
med månaden efter den då det yngsta barnet fyller tolv år skall de nämnda
procenttalen bytas ut mot talen 30 respektive 20.

Om barnets båda föräldrar har avlidit utgör barnpensionen alltid 35 pro-

cent av det i första stycket nämnda underlaget. Är i sådant fall flera barn be-
rättigade till barnpension efter en förälder skall det nämnda procenttalet ökas
med 25 procent för varje barn utöver det första. Det sammanlagda barnpen-
sionsbeloppet skall därefter fördelas lika mellan barnen.

4 §

Om flera barnpensioner skall utges efter en avliden och dessa pensio-

ner beräknade enligt 3 § sammantagna skulle överstiga det efterlevandepen-
sionsunderlag som anges i 5 kap., skall pensionerna sättas ned proportionellt
så att de tillsammans motsvarar detta underlag.

Om det efter en avliden skall utges, förutom barnpensioner, även omställ-

ningspension eller änkepension skall de sammanlagda barnpensionerna ut-
ges med högst 80 procent av efterlevandepensionsunderlaget. Om barnpen-
sionerna överstiger denna nivå skall de sättas ned proportionellt så att de till-
sammans motsvarar 80 procent av efterlevandepensionsunderlaget.

3 kap. Efterlevandestöd till barn

1 §

Ett barn som är bosatt i Sverige och som uppfyller villkoren för rätt till

barnpension enligt 2 kap. 1 och 2 §§, har rätt till efterlevandestöd till barn
enligt vad som föreskrivs i 2–4 §§.

2 §

Efterlevandestöd till barn skall för år räknat motsvara 40 procent av

prisbasbeloppet.

Om barnets båda föräldrar har avlidit, utges efterlevandestöd till barn en-

ligt första stycket efter vardera föräldern.

3 §

Ett efterlevande barn som har barnpension enligt 2 kap. efter den av-

lidne föräldern har rätt till efterlevandestöd till barn endast i den utsträck-
ning barnpensionen inte uppgår till det belopp som följer av 2 § första
stycket.

Till barn vars båda föräldrar har avlidit utges efterlevandestöd endast i

den utsträckning barnet har barnpension enligt 2 kap. efter föräldrarna som
sammanlagt inte uppgår till det belopp som följer av 2 § andra stycket.

background image

4

SFS 2000:461

Med barnpension enligt 2 kap. likställs livränta enligt lagen (1976:380)

om arbetsskadeförsäkring, efter samordning enligt 6 kap. 1 § samma lag,
och sådan efterlevandepension och efterlevandelivränta som barnet har rätt
till enligt utländsk lagstiftning. Det gäller dock inte utländsk efterlevande-
pension som är att likställa med efterlevandestöd till barn enligt denna lag.

4 §

Om ett barn för samma månad har rätt till såväl efterlevandestöd till

barn som folkpension i form av förtidspension enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring, utges endast den till beloppet största av förmånerna.

4 kap. Omställningspension och garantipension

Omställningspension

1 §

En efterlevande make, som inte har uppnått 65 års ålder och som sta-

digvarande sammanbodde med sin make vid dennes död, har rätt till om-
ställningspension om den efterlevande

1. vid dödsfallet stadigvarande sammanbodde med barn under 18 år, som

stod under vårdnad av makarna eller en av dem, eller

2. oavbrutet hade sammanbott med maken under en tid av minst fem år

fram till dödsfallet.

Med efterlevande make likställs den som, utan att vara gift, stadigvarande

sammanbor med en icke gift man eller kvinna vid dennes död och som tidi-
gare varit gift med eller har eller har haft eller då väntar barn med denne.

2 §

Rätt till omställningspension enligt 1 § avser en tid av tio månader från

tidpunkten för dödsfallet.

3 §

Rätt till omställningspension har vidare en efterlevande som haft rätt

till omställningspension enligt 2 §, för tid efter det att denna rätt upphört, om
den efterlevande har vårdnaden om och stadigvarande sammanbor med barn
under 18 år, som vid dödsfallet stadigvarande vistades i makarnas hem (

för-

längd omställningspension

).

Rätten till förlängd omställningspension enligt första stycket avser en tid

av tolv månader. En sådan efterlevande har dock alltid rätt till förlängd om-
ställningspension till dess det yngsta barnet fyller tolv år.

4 §

Rätten till förlängd omställningspension upphör om den efterlevande

ingår äktenskap. Detsamma gäller om den efterlevande stadigvarande sam-
manbor med någon som han eller hon har varit gift med eller har eller har
haft barn med.

5 §

Omställningspension utgör för år räknat 55 procent av det efterlevan-

depensionsunderlag som anges i 5 kap.

Garantipension till omställningspension

6 §

En efterlevande make som är bosatt i Sverige och som uppfyller vill-

koren för rätt till omställningspension har rätt till garantipension till omställ-

background image

5

SFS 2000:461

ningspension, om en försäkringstid om minst tre år kan tillgodoräknas för
den avlidne.

7 §

Beräkningen av garantipension till omställningspension skall grunda

sig på den omställningspension som den efterlevande har rätt till. Med om-
ställningspension avses även sådan efterlevandepension enligt utländsk lag-
stiftning som inte är att likställa med garantipension enligt denna lag.

8 §

Garantipension till omställningspension skall, om inte annat anges i

12 §, för år räknat motsvara 2,13 gånger prisbasbeloppet (

basnivån

). Om

den efterlevande har rätt till omställningspension skall basnivån minskas
med beloppet för den pensionen. Sådan minskning görs efter det att basni-
vån avkortats med tillämpning av 12 §.

9 §

Garantipension till omställningspension skall beräknas med hänsyn till

den försäkringstid som kan tillgodoräknas för den avlidne till och med året
före dödsfallet. Som försäkringstid skall sådan tid räknas som utgör försäk-
ringstid för garantipension enligt 2 kap. 1–4 §§ och 5 § första stycket lagen
(1998:702) om garantipension.

Vid beräkning av sådan försäkringstid som avses i 2 kap. 3 § lagen om ga-

rantipension skall som försäkringstid för garantipension till omställnings-
pension även bosättningstid i hemlandet tillgodoräknas för den avlidne från
och med det år då han eller hon fyllde 16 år till och med det år då han eller
hon fyllde 24 år.

10 §

Som försäkringstid för garantipension till omställningspension skall

även tillgodoräknas tid från och med det år då dödsfallet inträffade till och
med det år då den avlidne skulle ha fyllt 64 år (

framtida försäkringstid

).

Om det för den avlidne inte kan tillgodoräknas försäkringstid med minst

fyra femtedelar av tiden från och med det år då han eller hon fyllde 16 år till
och med året före dödsfallet, skall som framtida försäkringstid tillgodoräk-
nas så stor andel av tiden från och med året för dödsfallet till och med det år
då den avlidne skulle ha fyllt 64 år som motsvarar förhållandet mellan den
försäkringstid som kan tillgodoräknas från och med det år då den avlidne
fyllde 16 år till och med året före dödsfallet och fyra femtedelar av hela sist-
nämnda tidsperiod.

Vid beräkningen skall försäkringstiden sättas ned till närmaste hela antal

månader.

11 §

Den sammanlagda försäkringstiden för garantipension skall sättas

ned till närmaste hela antal år.

12 §

Om det för den avlidne inte enligt 9–11 §§ kan tillgodoräknas 40 års

försäkringstid för garantipension skall garantipensionens basnivå avkortas
till så stor andel av 2,13 gånger prisbasbeloppet som svarar mot förhållandet
mellan det antal år för vilka försäkringstid kan tillgodoräknas och talet 40.

background image

6

SFS 2000:461

Omställningspension efter flera avlidna

13 §

Är någon för samma månad berättigad till omställningspension efter

flera avlidna, utges endast pensionen jämte garantipension efter den sist av-
lidne eller, om pensionsbeloppen är olika höga, det högsta beloppet.

5 kap. Underlag för beräkning av inkomstgrundad
efterlevandepension

Efterlevandepensionsunderlag efter avlidna födda år 1938 eller senare

1 §

Till grund för beräkning av efterlevandepension efter avlidna födda år

1938 eller senare skall läggas den avlidnes pensionsbehållning för inkomst-
pension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension beräknad
enligt 2 och 3 §§ (

faktisk pensionsbehållning

) samt, under de förutsättningar

som anges i 4 §, även ett belopp som motsvarar summan av de årliga pen-
sionsrätter som enligt bestämmelserna i 5 § kan tillgodoräknas för den av-
lidne för tiden från och med det år då dödsfallet inträffade till och med det år
då den avlidne skulle ha fyllt 64 år (

antagen pensionsbehållning

).

2 §

Faktisk pensionsbehållning är summan av de pensionsrätter för in-

komstpension, beräknade enligt 4 kap. 2–4 §§ lagen (1998:674) om in-
komstgrundad ålderspension, som kan tillgodoräknas för den avlidne till och
med den 31 december året före det år då dödsfallet inträffade sedan dessa
pensionsrätter räknats om enligt 5 kap. 4, 6, 7 och 9 §§ samma lag. Pen-
sionsrätterna skall beräknas som om det för den avlidne tillgodoräknats en-
dast pensionsrätt för inkomstpension och som om denna pensionsrätt hade
utgjort 18,5 procent av pensionsunderlaget.

3 §

Vid beräkning av den faktiska pensionsbehållningen skall hänsyn tas

till pensionsbehållning som avser pensionsgrundande belopp för plikttjänst-
göring enligt 3 kap. 8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn enligt 3 kap. 10 § och
pensionsgrundande belopp för studier enligt 3 kap. 24 § samma lag endast
om den avlidne till och med den 31 december året före det år då dödsfallet
inträffade, eller på grund av beräkning enligt andra stycket, kan tillgodoräk-
nas pensionsgrundande inkomst som för vart och ett av minst fem år uppgått
till lägst två gånger det för respektive intjänandeår gällande inkomstbasbe-
loppet. Med pensionsgrundande inkomst skall likställas pensionsgrundande
belopp för förtidspension enligt 3 kap. 4 § lagen om inkomstgrundad ålders-
pension.

Vid bedömningen av om villkoret i första stycket är uppfyllt skall hänsyn

även tas till sådana år efter dödsfallet för vilka antagen pensionsbehållning
enligt 4 § skall beräknas.

4 §

Om dödsfallet har inträffat före det år då den avlidne skulle ha fyllt 65

år och pensionsrätt för inkomstpension enligt lagen (1998:674) om inkomst-
grundad ålderspension har fastställts för den avlidne för minst tre av de fem
kalenderåren närmast före året för dödsfallet, skall en antagen pensionsbe-
hållning beräknas enligt 5 och 6 §§.

background image

7

SFS 2000:461

Hänsyn skall tas till pensionsrätt som avser pensionsgrundande belopp för

plikttjänstgöring enligt 3 kap. 8 § lagen om inkomstgrundad ålderspension,
pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn enligt 3 kap. 10 § och
pensionsgrundande belopp för studier enligt 3 kap. 24 § samma lag endast
om det för den avlidne till och med den 31 december året före det år då döds-
fallet inträffade kan tillgodoräknas pensionsgrundande inkomst eller pen-
sionsgrundande belopp för förtidspension som för vart och ett av minst fem
år uppgått till lägst två gånger det för respektive intjänandeår gällande in-
komstbasbeloppet.

5 §

Antagen pensionsbehållning utgör ett belopp som svarar mot summan

av de årliga pensionsrätter som kan tillgodoräknas den avlidne för tiden från
och med det år då dödsfallet inträffade till och med det år då den avlidne
skulle ha fyllt 64 år. Pensionsrätten för vart och ett av dessa år skall beräknas
på ett pensionsunderlag som svarar mot medeltalet av de pensionsunderlag
enligt 4 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension som
kan tillgodoräknas den avlidne för vart och ett av de fem åren närmast före
det år då dödsfallet inträffade. När medeltalet beräknas skall det bortses från
de två år för vilka pensionsunderlaget är högst respektive lägst.

6 §

Vid beräkning av den antagna pensionsbehållningen skall pensions-

rätter enligt 5 § beräknas som om all pensionsrätt vore pensionsrätt för in-
komstpension och som om denna pensionsrätt hade utgjort 18,5 procent av
pensionsunderlaget.

Om inkomstindex enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad

ålderspension för något eller några av de fem år närmast före dödsfallet som
avses i 5 § avviker från inkomstindex för dödsfallsåret, skall pensionsunder-
laget för det eller de åren räknas om med hänsyn till förändringen av in-
komstindex för dödsfallsåret före beräkningen av det i 5 § nämnda medelta-
let.

7 §

Om dödsfallet inträffat efter det år då den avlidne fyllde 65 år skall till

grund för beräkning av efterlevandepension läggas den avlidnes pensionsbe-
hållning, beräknad enligt 2 och 3 §§, som tjänats in till och med det år då den
avlidne fyllde 64 år. Denna pensionsbehållning skall räknas om med föränd-
ringar av inkomstindex fram till ingången av det år då den avlidne fyllde 65
år och skall från och med årsskiftet därefter räknas om i enlighet med 5 kap.
14 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till ingången av
det år då dödsfallet inträffade.

8 §

Om den avlidne har tagit ut inkomstpension före den månad då han el-

ler hon fyllt eller skulle ha fyllt 65 år, skall den avlidnes pensionsbehållning,
beräknad som om något uttag av inkomstpension inte hade gjorts, läggas till
grund för beräkningen av faktisk pensionsbehållning.

9 §

Underlaget för beräkning av årlig efterlevandepension (

efterlevande-

pensionsunderlaget

) skall beräknas genom att summan av faktisk pensions-

behållning och antagen pensionsbehållning divideras med ett delningstal.

Som delningstal skall det delningstal tillämpas som enligt 5 kap. 12 § la-

gen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension gäller för beräkning av

background image

8

SFS 2000:461

inkomstpension för försäkrade som i januari det år dödsfallet inträffade
fyllde 65 år.

Efterlevandepensionsunderlag efter avlidna födda år 1937 eller tidigare

10 §

Efterlevandepensionsunderlag efter avlidna födda år 1937 eller tidi-

gare skall utgöra 60 procent av produkten av det prisbasbelopp som gällde
det år då den avlidne fyllde 65 år och medeltalet av de pensionspoäng för
tilläggspension som enligt 15 § lagen (1998:675) om införande av lagen om
inkomstgrundad ålderspension tillgodoräknats för den avlidne efter det att
denna medelpoäng ökats med talet ett. Om pensionspoäng tillgodoräknats
för mer än 15 år, beaktas vid beräkningen av medeltalet enbart de 15 år för
vilka de högsta poängtalen tillgodoräknats. Härvid tillämpas 22 § lagen om
införande av lagen om inkomstgrundad ålderspension. Från och med årsskif-
tet efter det att den avlidne fyllde 65 år skall efterlevandepensionsunderlaget
räknas om enligt 5 kap. 14 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension till ingången av det år dödsfallet inträffade.

För den som är född år 1935 eller tidigare skall vad som i första stycket

sägs om det år då den avlidne fyllde 65 år i stället avse år 2001.

11 §

Om den avlidne har tillgodoräknats pensionspoäng för tilläggspen-

sion för färre än 30 år, skall vid beräkningen enligt 10 § hänsyn tas endast
till så stor del av den där angivna produkten som svarar mot förhållandet
mellan det antal år för vilka pensionspoäng har tillgodoräknats och talet 30.

Vid beräkning enligt första stycket skall även 6 kap. 14–16 §§ lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och 19–21

§§ lagen

(1998:675) om införande av lagen om inkomstgrundad ålderspension tilläm-
pas.

6 kap. Änkepension och garantipension

Rätt till änkepension

1 §

Om en avliden vid sin död hade rätt till tilläggspension i form av för-

tidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller till inkomst-
grundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension eller om han, om det fall som avses i 13 kap. 1 § förstnämnda lag
varit för handen vid tidpunkten för dödsfallet, hade varit berättigad till för-
tidspension, har hans efterlevande maka rätt till änkepension enligt vad som
sägs i 2–4 §§.

En änka har rätt till änkepension endast om det för den avlidne kan tillgo-

doräknas pensionspoäng för tilläggspension för minst tre år.

2 §

En änka som är född år 1944 eller tidigare och som vid utgången av år

1989 samt även vid tidpunkten för dödsfallet var gift med den avlidne har
rätt till änkepension om antingen äktenskapet vid tidpunkten för dödsfallet
hade varat minst fem år och ingåtts senast den dag då den avlidne fyllde 60
år eller den avlidne efterlämnar barn som också är barn till änkan.

background image

9

SFS 2000:461

En änka som är född år 1945 eller senare har rätt till änkepension om hon

har varit gift med den avlidne från utgången av år 1989 till dödsfallet samt
dessutom

1. vid utgången av år 1989 antingen äktenskapet hade varat minst fem år

och ingåtts senast den dag då mannen fyllde 60 år eller mannen hade barn
som också var barn till kvinnan, och

2. något av de i 1 angivna villkoren var uppfyllt även vid dödsfallet och

vid varje tidpunkt mellan utgången av år 1989 och dödsfallet.

3 §

För rätt till sådan del av änkepension som avses i 5 § första stycket 2

krävs, utöver vad som anges i 1 och 2 §§, att förutsättningarna enligt andra
och tredje styckena eller enligt fjärde stycket är uppfyllda.

En änka som är född år 1944 eller tidigare har rätt till änkepension enligt

första stycket om hon dessutom vid tidpunkten för dödsfallet

1. har vårdnaden om och stadigvarande sammanbor med barn under 16 år,

som stadigvarande vistas i makarnas hem eller hos änkan, eller

2. har fyllt 36 år och varit gift med den avlidne i minst fem år.
Om villkoret enligt andra stycket 1 inte längre är uppfyllt, upphör rätten

till änkepension enligt denna punkt. Vid bedömningen av rätten till änkepen-
sion enligt andra stycket 2 skall i så fall anses som om mannen avlidit då
rätten till änkepension enligt andra stycket 1 upphörde och äktenskapet varat
till nämnda tidpunkt.

En änka som är född år 1945 eller senare har rätt till änkepension enligt

första stycket, om hon dessutom uppfyllde något av de i andra stycket 1 eller
2 angivna villkoren såväl vid utgången av år 1989 som vid dödsfallet och vid
varje tidpunkt mellan utgången av år 1989 och dödsfallet. Därvid tillämpas
bestämmelserna i tredje stycket.

4 §

Änkepension får inte utges om änkan ingår äktenskap. Upplöses äkten-

skapet inom fem år, skall pensionen börja betalas ut på nytt.

Beräkning av änkepension till kvinnor som inte har fyllt 65 år

5 §

Änkepension till en änka som är född år 1944 eller tidigare utgör, för

tid före den månad då änkan fyller 65 år, om inte annat följer av 7–13 §§, för
år räknat summan av

1. 40 procent eller, om det efter den avlidne finns barn som har rätt till

barnpension efter honom enligt 2 kap., 35 procent

– av hel förtidspension beräknad enligt 13 kap. 2 § första stycket första

och andra meningarna och andra stycket samt 3 § lagen (1962:381) om all-
män försäkring som den avlidne var berättigad till eller skulle ha varit berät-
tigad till om rätt till sådan pension hade inträtt vid tidpunkten för dödsfallet
eller

– av inkomstgrundad ålderspension beräknad enligt 6 kap. 2 § 1 samt 3, 4,

12 och 14–16 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och
19–22 §§ lagen (1998:675) om införande av lagen om inkomstgrundad ål-
derspension, om den avlidne uppbar sådan pension eller hade fyllt 65 år och
var berättigad till sådan pension, och

2. 90 procent av det för dödsfallsåret gällande prisbasbeloppet.

background image

10

SFS 2000:461

Om den avlidne mannen var född år 1954 eller senare beräknas änkepen-

sionen enligt första stycket 1 som om mannen hade fått hel förtidspension
vid ingången av år 2003. Därvid skall 13 kap. 2 § första stycket första och
andra meningarna och andra stycket samt 3 § lagen om allmän försäkring
tillämpas.

6 §

Änkepension till en änka som är född år 1945 eller senare utgör, för tid

före den månad då änkan fyller 65 år, ett belopp som motsvarar vad som
skulle ha utgetts till kvinnan om mannen hade avlidit vid utgången av år
1989. Vid beräkningen av sådan änkepension tillämpas 5 § första stycket.
Beloppet enligt 5 § första stycket 1 beräknas på grundval av den förtidspen-
sion som skulle ha utgetts till mannen om denne blivit berättigad till hel så-
dan pension vid utgången av år 1989 och pensionen då hade beräknats med
tillämpning av 13 kap. 3 § lagen om allmän försäkring. Om mannen vid ut-
gången av år 1989 var berättigad till tilläggspension i form av ålderspension,
skall dock beloppet enligt 5 § första stycket 1 beräknas med tillämpning av
12 kap. 2 § första och andra styckena lagen om allmän försäkring i deras ly-
delse vid utgången av år 1989.

Vid beräkningen enligt 8 § skall inte första stycket andra meningen i den

paragrafen tillämpas och skall hänsyn endast tas till det antal år med pen-
sionspoäng som tillgodoräknats för den avlidne mannen till och med år
1989.

7 §

Om en änka med tillämpning av 3 § andra stycket 2 har rätt till änke-

pension beräknad enligt 5 § första stycket 2 och hon inte hade fyllt 50 år vid
mannens död eller vid den tidpunkt som avses i 3 § tredje stycket, skall be-
loppet enligt 5 § första stycket 2 minskas. Minskningen skall ske med en
femtondel för varje år som det antal år som den pensionsberättigade fyllt vid
mannens död eller vid den tidpunkt som avses i 3 § tredje stycket understi-
ger 50.

8 §

Om det för den avlidne inte kan tillgodoräknas pensionspoäng för till-

läggspension för minst 30 år, skall vid beräkningen enligt 5 § första stycket
2 hänsyn tas endast till så stor del av beloppet där som svarar mot förhållan-
det mellan det antal år för vilka pensionspoäng tillgodräknas honom och ta-
let 30. Vid denna beräkning skall 13 kap. 2 § första stycket första och andra
meningarna och andra stycket samt 3 § lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring tillämpas.

Vid tillämpning av första stycket skall 6 kap. 14–16 §§ lagen (1998:674)

om inkomstgrundad ålderspension och 19–21 §§ lagen (1998:675) om infö-
rande av lagen om inkomstgrundad ålderspension gälla.

Avkortning enligt denna paragraf skall ske efter sådan minskning som av-

ses i 7 §.

9 §

För en änka som har börjat uppbära ålderspension enligt lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension före det att hon fyllt 65 år
skall även 11–13 §§ gälla. Vad som där sägs om tilläggspension skall dock
endast gälla sådan tilläggspension som avses i 5 § första stycket 1.

background image

11

SFS 2000:461

Beräkning av änkepension till kvinnor som har fyllt 65 år

10 §

Änkepension skall från och med den månad då en änka fyller 65 år

beräknas med tillämpning av

1. 5 § första stycket 1, om änkan är född år 1929 eller tidigare,
2. 5 § första stycket 1 samt 11 och 12 §§, om änkan är född under något av

åren 1930–1944, eller

3. 6 § första stycket och 11–13 §§, dock utan sådant belopp som avses i

5 § första stycket 2, om änkan är född år 1945 eller senare.

11 §

Om en änka, som är född under något av åren 1930–1953, har rätt till

änkepension och för samma månad får inkomstgrundad ålderspension enligt
6 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, skall änkepen-
sion utges endast i den mån den efter samordning enligt 1 kap. 6 § tredje
stycket överstiger ålderspensionen. Vid beräkning av änkans inkomstgrun-
dade ålderspension skall 6 kap. 2 § 1 samt 3 och 4 §§, 5 § första stycket,
12 § och 14–16 §§ nämnda lag tillämpas.

En änka som avses i första stycket och som är född under något av åren

1930–1944 har dock, oavsett vad som anges i första stycket, rätt till änke-
pension med sådant belopp att denna, tillsammans med änkans inkomstgrun-
dade ålderspension, motsvarar en viss andel av summan av kvinnans in-
komstgrundade ålderspension beräknad enligt första stycket och den till-
läggspension för den avlidne mannen som avses i 5 § första stycket 1. Denna
andel utgör 60 procent om kvinnan är född år 1930, 58 procent om kvinnan
är född år 1931, 56 procent om kvinnan är född år 1932, 54 procent om kvin-
nan är född år 1933, 52 procent om kvinnan är född år 1934 och 50 procent
om kvinnan är född under något av åren 1935–1944. Änkepension får emel-
lertid inte med stöd av denna regel betalas ut med högre belopp än vad som
följer av 5 § första stycket 1.

12 §

Vid tillämpning av 11 § skall, om änkan tar ut inkomstgrundad ål-

derspension som avses i nämnda paragraf vid en senare tidpunkt än från och
med den månad då hon fyllt 65 år, hänsyn tas till den inkomstgrundade ål-
derspension, beräknad enligt 11 § första stycket, som skulle ha betalats ut
om hon haft rätt till pensionen från och med den månaden. Vidare skall, om
änkan gjort undantagande från försäkringen för tilläggspension, hänsyn tas
till den tilläggspension i form av ålderspension som skulle ha betalats ut om
undantagande inte skett. Motsvarande skall gälla om pensionspoäng på
grund av underlåten avgiftsbetalning inte har tillgodoräknats eller har mins-
kats.

13 §

Om en änka som är född år 1954 eller senare har rätt till änkepension

och för samma månad får inkomstgrundad ålderspension enligt lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, utges änkepensionen endast i
den mån den överstiger ålderspensionen. Härvid skall 12 § tillämpas.

Vid beräkning enligt första stycket skall ett tillägg om en pensionspoäng

enligt 4 kap. 8 § lagen om inkomstgrundad ålderspension göras till det un-
derlag som beräkningen av änkepensionen skall grunda sig på innan samord-
ning sker med kvinnans inkomstgrundade ålderspension. På detta tillägg
skall 6 § tillämpas.

background image

12

SFS 2000:461

Rätt till garantipension till änkepension

14 §

En änka som är bosatt i Sverige och som är född år 1944 eller tidigare

har rätt till garantipension enligt 17–23 §§ för tid före den månad då hon fyl-
ler 65 år, om hon vid utgången av år 1989 och även vid tidpunkten för döds-
fallet var gift med den avlidne samt vid sistnämnda tidpunkt

1. hade vårdnaden om och stadigvarande sammanbodde med barn under

16 år, som vid makens död stadigvarande vistades i makarnas hem eller hos
änkan, eller

2. hade fyllt 36 år och varit gift med den avlidne i minst fem år.
Upphör rätten till änkepension på grund av att villkoren i första stycket 1

inte längre är uppfyllda, skall det vid bedömningen av rätten till pension en-
ligt 2 anses som om mannen avlidit då rätten till pension enligt 1 upphörde
och äktenskapet varat till nämnda tidpunkt.

Änkan har dock rätt till garantipension endast om en försäkringstid om

minst tre år kan tillgodoräknas för den avlidne.

15 §

Med en änka likställs i fråga om rätt till garantipension en kvinna

som, utan att vara gift, stadigvarande sammanbor med en icke gift man vid
dennes död och som tidigare varit gift med honom eller har eller har haft
barn med honom.

Den tid under vilken kvinnan oavbrutet sammanbott med mannen fram till

dennes död skall vid tillämpningen av 14 § första stycket 2 likställas med tid
i ett äktenskap.

16 §

En änka har inte rätt till garantipension efter en man som hon inte le-

ver tillsammans med vid dennes död, om kvinnan efter det sammanlevnaden
med mannen upphörde stadigvarande sammanbott med en annan man med
vilken hon varit gift eller har eller har haft barn.

Garantipension får inte utges om den pensionsberättigade gifter sig eller

stadigvarande sammanbor med en man som hon varit gift eller har eller har
haft barn med. Upplöses äktenskapet innan det bestått i fem år eller upphör
samboendet inom samma tid, skall garantipensionen börja betalas ut på nytt,
om förutsättningarna i övrigt för rätt till sådan pension fortfarande är upp-
fyllda.

Beräkning av garantipension till änkepension

17 §

Beräkningen av garantipensionen skall grunda sig på den änkepen-

sion som änkan har rätt till. Med änkepension avses även sådan efterlevan-
depension enligt utländsk lagstiftning som inte är att likställa med garanti-
pension enligt denna lag.

Har en änka som är berättigad till garantipension till änkepension rätt till

omställningspension men däremot inte till änkepension, skall omställnings-
pensionen ligga till grund för beräkning av garantipensionen till änkepen-
sion.

Om en änka för tid före den månad då hon fyller 65 år uppbär ålderspen-

sion enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension som skall
samordnas med änkepension enligt 11 och 12 §§, skall garantipensionen be-
räknas med hänsyn till änkepensionen före samordning av pensionerna.

background image

13

SFS 2000:461

18 §

Garantipension till änkepension skall, om inte annat anges i 22 och

23 §§, för år räknat motsvara 2,13 gånger prisbasbeloppet (

basnivån

). Om

en änka har rätt till änkepension eller omställningspension skall basnivån
minskas med beloppet för den pensionen. Sådan minskning görs efter det att
basnivån minskats eller avkortats med tillämpning av 22 och 23 §§.

19 §

Garantipension till änkepension skall beräknas med hänsyn till den

försäkringstid som kan tillgodoräknas för den avlidne till och med året före
dödsfallet. Som försäkringstid skall sådan tid räknas som utgör försäkrings-
tid för garantipension enligt 2 kap. 1–4 §§ och 5 § första stycket lagen
(1998:702) om garantipension.

Vid beräkning av sådan försäkringstid som avses i 2 kap. 3 § lagen om ga-

rantipension skall som försäkringstid för garantipension till änkepension
även bosättningstid i hemlandet tillgodoräknas för den avlidne från och med
det år då han fyllde 16 år till och med det år då han fyllde 24 år.

20 §

Som försäkringstid för garantipension till änkepension skall även till-

godoräknas tid från och med det år då dödsfallet inträffade till och med det
år då den avlidne skulle ha fyllt 64 år (framtida försäkringstid).

Om det för den avlidne inte kan tillgodoräknas försäkringstid med minst

fyra femtedelar av tiden från och med det år då han fyllde 16 år till och med
året före dödsfallet, skall som framtida försäkringstid tillgodoräknas så stor
andel av tiden från och med året för dödsfallet till och med det år då den av-
lidne skulle ha fyllt 64 år som motsvarar förhållandet mellan den försäk-
ringstid som kan tillgodoräknas från och med det år då den avlidne fyllde 16
år till och med året före dödsfallet och fyra femtedelar av hela sistnämnda
tidsperiod.

Vid beräkningen skall försäkringstiden sättas ned till närmaste hela antal

månader.

21 §

Den sammanlagda försäkringstiden för garantipension skall sättas

ned till närmaste hela antal år.

22 §

Utges garantipension med tillämpning av 14 § första stycket 2 och

hade den pensionsberättigade inte fyllt 50 år vid mannens död eller vid den
tidpunkt som avses i 14 § andra stycket, skall garantipensionens basnivå
minskas. Minskningen skall ske med en femtondel för varje år som det antal
år som den pensionsberättigade fyllt vid mannens död eller vid den tidpunkt
som avses i 14 § andra stycket understiger 50.

23 §

Om det för den avlidne inte kan tillgodoräknas 40 års försäkringstid

för garantipension skall garantipensionens basnivå avkortas till så stor andel
av 2,13 gånger prisbasbeloppet som svarar mot förhållandet mellan det antal
år för vilka försäkringstid kan tillgodoräknas och talet 40.

Avkortning enligt denna paragraf skall ske efter sådan minskning som av-

ses i 22 §.

background image

14

SFS 2000:461

7 kap. Utbetalning av efterlevandepension och efterlevandestöd
till barn, m.m.

Ansökan om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, m.m.

1 §

Efterlevandepension och efterlevandestöd till barn betalas ut efter an-

sökan. Sådan ansökan skall göras skriftligen hos den allmänna försäkrings-
kassan.

2 §

Efterlevandepension och efterlevandestöd till barn utges från och med

den månad då dödsfallet inträffat eller, om den avlidne vid sin död uppbar
ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension el-
ler förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, från och
med månaden efter den då dödsfallet inträffade.

Inträder rätten till efterlevandepension eller efterlevandestöd till barn vid

annan tidpunkt än som avses i första stycket, skall förmånen betalas ut från
och med den månad då rätten inträdde.

Efterlevandepension får inte betalas ut för längre tid tillbaka än tre måna-

der eller, i fråga om barnpension eller efterlevandestöd till barn, två år före
ansökningsmånaden.

3 §

Vid utbetalning av efterlevandepension för tid före ansökningsmåna-

den skall beloppet minskas om det för samma tid tidigare har betalats ut ef-
terlevandepension till annan eller andra efterlevande. Minskningen skall ske
med det belopp som överstiger vad som skulle ha utgetts om beslutet om den
förstnämnda efterlevandepensionen förelegat vid utbetalningen av den eller
de andra efterlevandepensionerna.

4 §

Uttag av efterlevandepension enligt denna lag får avbrytas genom

skriftlig anmälan till den allmänna försäkringskassan. Sådan anmälan skall
ha kommit in till den allmänna försäkringskassan senast månaden före den
månad som ändringen avser.

5 §

Efterlevandepension och efterlevandestöd till barn utges till och med

den månad då rätten till förmånen upphör. Omställningspension, sådan del
av änkepension som avses i 6 kap. 5 § första stycket 2 samt garantipension
till omställningspension och änkepension utges dock längst till och med må-
naden före den då den efterlevande fyller 65 år.

Ändring av efterlevandepension och efterlevandestöd till barn skall gälla

från och med månaden efter den månad då anledningen till ändringen upp-
kom.

6 §

Har någon försvunnit och kan det antas att han eller hon har avlidit, har

efterlevande till honom eller henne rätt till efterlevandepension eller efterle-
vandestöd till barn. Som villkor för utbetalning av pension eller efterlevan-
destöd får det dock krävas en förklaring på heder och samvete av den efterle-
vande att denne inte vet om den försvunna personen är i livet. I fråga om en
omyndig får sådan förklaring krävas från hans eller hennes förmyndare. För-
klaring kan också krävas av en god man eller förvaltare som har förordnats
enligt föräldrabalken. Visar det sig senare att den försvunna personen lever,
skall pension och efterlevandestöd inte fortsätta att utges.

background image

15

SFS 2000:461

7 §

Den som genom brottslig gärning uppsåtligen har berövat någon annan

livet eller medverkat till brottet enligt 23 kap. 4 eller 5 § brottsbalken har
inte rätt till efterlevandepension eller efterlevandestöd till barn efter den av-
lidne.

Efterlevandepension och efterlevandestöd får dras in eller skäligen sättas

ned, om den efterlevande på annat sätt än vad som sägs i första stycket har
vållat dödsfallet genom en handling för vilken ansvar ådömts honom eller
henne genom dom som vunnit laga kraft.

Utbetalning av pension och efterlevandestöd till barn

8 §

Pension och efterlevandestöd till barn skall betalas ut månadsvis. Års-

pension och efterlevandestöd som beräknas komma att uppgå till högst
2 400 kr skall dock, om det inte finns särskilda skäl, betalas ut i efterskott en
eller två gånger per år. Efter överenskommelse med den efterlevande får ut-
betalning även i annat fall ske en eller två gånger per år.

Vid beräkning av efterlevandepension och efterlevandestöd skall den to-

tala årliga ersättningen avrundas till närmaste hela krontal som är delbart
med tolv.

Vid samtidig utbetalning av garantipension eller efterlevandestöd och in-

komstgrundad efterlevandepension eller änkepension skall avrundningen
enligt andra stycket ske på garantipensionen eller efterlevandestödet.

9 §

Om en person som är berättigad till efterlevandepension eller efterle-

vandestöd till barn i väsentlig omfattning har fått sin försörjning genom eko-
nomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620) utan villkor om återbe-
talning, får retroaktivt beviljad sådan pension eller efterlevandestöd betalas
ut till socialnämnden till den del ersättningen motsvarar vad socialnämnden
sammanlagt har betalat ut till den ersättningsberättigades och dennes familjs
försörjning för den tid som den retroaktiva ersättningen avser.

Samordning med livränta, m.m.

10 §

Efterlevandepensionen och efterlevandestödet till barn skall minskas

enligt vad som sägs i 11–13 §§ för en efterlevande som har rätt till livränta
på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1916:235) om försäkring
för olycksfall i arbete, lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjuk-
domar eller lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller som enligt an-
nan författning eller enligt regeringens förordnande har rätt till annan liv-
ränta, som bestäms av eller betalas ut av Riksförsäkringsverket. Motsva-
rande skall gälla i fall då livränta utges enligt utländsk lagstiftning om yrkes-
skadeförsäkring. Minskning skall däremot inte ske på grund av livränta som
utges enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller annan livränta
som bestäms med tillämpning av nämnda lag. Har livränta eller del av liv-
ränta eller livränta för viss tid bytts ut mot ett engångsbelopp, skall det vid
beräkning enligt 11–13 §§ anses som om livränta utges eller som om den
livränta som utges har höjts med ett belopp som svarar mot engångsbeloppet
enligt de försäkringstekniska grunder som tillämpas vid utbytet.

background image

16

SFS 2000:461

11 §

Vid beräkning enligt 10 § skall summan av barnpension och efterle-

vandestöd till barn minskas med tre fjärdedelar av varje livränta som översti-
ger en sjättedel av prisbasbeloppet och som barnet för samma tid har rätt till
såsom efterlevande. Minskningen skall i första hand göras på efterlevande-
stödet. Avdrag på barnpension får dock göras endast om den avlidne kunnat
tillgodoräkna sig pensionspoäng för minst ett år när skadan inträffade.

Barnpension skall dock aldrig, på grund av bestämmelserna i denna para-

graf, tillsammans med efterlevandestöd understiga en fjärdedel av det be-
lopp som anges i 3 kap. 2 §.

12 §

Vid beräkning enligt 10 § skall summan av omställningspension och

garantipension till sådan pension minskas med tre fjärdedelar av varje liv-
ränta som överstiger en sjättedel av prisbasbeloppet och som den pensions-
berättigade för samma tid har rätt till såsom efterlevande. Minskningen skall
i första hand göras på garantipensionen. Avdrag på omställningspension får
dock göras endast om den avlidne kunnat tillgodoräkna sig pensionspoäng
för minst ett år när skadan inträffade.

13 §

Vid beräkning enligt 10 § skall summan av änkepension och garanti-

pension till sådan pension minskas med tre fjärdedelar av varje livränta som
överstiger en sjättedel av prisbasbeloppet och som den pensionsberättigade
för samma tid har rätt till såsom efterlevande. Minskningen skall i första
hand göras på garantipensionen och därefter på sådan del av änkepension
som avses i 6 kap. 5 § första stycket 2. Avdrag på sådan del av änkepension
som avses i 6 kap. 5 § första stycket 1 får dock göras endast om den avlidne
kunnat tillgodoräkna sig pensionspoäng för minst ett år när skadan inträf-
fade.

Änkepension skall dock aldrig, på grund av bestämmelserna i denna para-

graf, tillsammans med utgiven garantipension till sådan pension för månad
räknat understiga nio procent av prisbasbeloppet.

14 §

Om en pensionsberättigad som avses i 4 eller 6 kap. sedan minst tret-

tio dagar i följd är intagen i kriminalvårdsanstalt eller är häktad skall, från
och med den trettioförsta dagen, garantipension enligt denna lag utges med
högst ett belopp som innebär att garantipensionen tillsammans med inkomst-
grundad efterlevandepension eller änkepension enligt denna lag uppgår till
för månad räknat 4,5 procent av prisbasbeloppet. Såsom intagen räknas även
den som olovligen avvikit från anstalt eller vistas utom anstalt med anled-
ning av permission. Skall garantipensionen dras in för del av en kalendermå-
nad, beräknas garantipensionen för varje dag till en trettiondel av månadsbe-
loppet och avrundas till närmaste krontal.

Om ett barn sedan minst trettio dagar i följd på statens bekostnad vårdats

på anstalt eller annars fått kost och bostad, får efterlevandestöd till barn en-
ligt 3 kap. inte utges. Sådan förmån får dock utges för tid då barnet är inack-
orderat vid sameskola. Skall efterlevandestödet dras in för del av en kalen-
dermånad, beräknas efterlevandestödet för varje dag till en trettiondel av
månadsbeloppet och avrundas till närmaste krontal.

I fråga om en elev i specialskola får efterlevandestöd utges utan hinder av

bestämmelserna i andra stycket för tid då eleven vistas utom skolan. För så-

background image

17

SFS 2000:461

dan tid skall 16 § andra stycket lagen (1998:703) om handikappersättning
och vårdbidrag tillämpas på motsvarande sätt.

8 kap. Övriga bestämmelser

Beslut om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

1 §

Ett beslut i ett ärende enligt denna lag skall fattas av den allmänna för-

säkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) skall av-
göra ett ärende som gäller den efterlevande.

2 §

För ett beslut om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

gäller i tillämpliga delar 13 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension om beslut genom automatiserad behandling samt ändring och
omprövning av sådana beslut.

Ändring, omprövning och överklagande av beslut

3 §

Ett beslut om efterlevandepension skall ändras om det föranleds av en

ändring som gjorts beträffande den pensionsbehållning eller den pensions-
poäng enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension som legat
till grund för beräkningen av efterlevandepensionen.

Ett beslut om garantipension eller efterlevandestöd till barn enligt denna

lag skall ändras om storleken av garantipensionen eller efterlevandestödet
påverkas av en ändring som gjorts beträffande den inkomstgrundade efterle-
vandepension eller änkepensionen som legat till grund för beräkning av ga-
rantipensionen eller efterlevandestödet.

4 §

För omprövning och överklagande av ett beslut om efterlevandepen-

sion eller efterlevandestöd till barn gäller i tillämpliga delar följande bestäm-
melser om pension i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

– 13 kap. 9 § första stycket samt 11–13, 15 och 16 §§ om omprövning,

och

– 13 kap. 17 och 18 §§, 19 § andra och tredje styckena, 20 och 21 §§, 22 §

andra och tredje styckena samt 23 § om överklagande.

Bestämmelsen i 13 kap. 13 § andra stycket lagen om inkomstgrundad ål-

derspension skall gälla även i fall då den avlidne har lämnat oriktiga uppgif-
ter eller underlåtit att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet.

Åtgärder på grund av felaktig utbetalning av efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn, m.m.

5 §

Den allmänna försäkringskassan skall besluta om återbetalning av ef-

terlevandepension och efterlevandestöd till barn, om den efterlevande eller
den avlidne genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att
fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet har orsakat att pensionen
eller efterlevandestödet har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp.
Detsamma gäller om efterlevandepension eller efterlevandestöd i annat fall
har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som uppburit för-
månen har insett eller skäligen borde ha insett detta.

background image

18

SFS 2000:461

Har efterlevandepension betalats ut enligt denna lag och minskas därefter

pensionsrätt eller pensionspoäng enligt lagen (1998:674) om inkomstgrun-
dad ålderspension på grund av bristande eller underlåten avgiftsbetalning,
skall försäkringskassan besluta om återbetalning av för mycket utbetald pen-
sion.

Den som uppburit för mycket efterlevandepension eller efterlevandestöd

till barn enligt denna lag är skyldig att betala tillbaka sådan pension eller så-
dant efterlevandestöd endast om beslut om återbetalning meddelats enligt
första eller andra stycket. Om det finns särskilda skäl, får försäkringskassan
helt eller delvis efterge kravet på återbetalning.

6 §

Har allmän försäkringskassa enligt 5 § beslutat om återbetalning av in-

komstgrundad efterlevandepension eller änkepension och beviljas till följd
av beslutet om sänkt sådan pension garantipension enligt 4 kap. 6 § eller
6 kap. 14 § eller efterlevandestöd till barn enligt 3 kap. 1 § retroaktivt för
samma tid, skall avdrag för den återkrävda pensionen göras på den retroak-
tivt beviljade förmånen i den mån betalning inte skett.

Om allmän försäkringskassa enligt 5 § beslutat om återbetalning av garan-

tipension till omställningspension eller till änkepension eller efterlevande-
stöd till barn skall avdrag för den återkrävda garantipensionen eller det åter-
krävda efterlevandestödet göras på retroaktivt beviljad inkomstgrundad ef-
terlevandepension eller änkepension som avser samma tid som garantipensi-
onen eller efterlevandestödet, i den mån betalning inte skett.

7 §

Avdrag på pension och efterlevandestöd till barn enligt denna lag får

göras med skäligt belopp om den efterlevande enligt beslut av en allmän för-
säkringskassa är återbetalningsskyldig för en ersättning som har utgetts på
grund av denna lag eller en annan författning.

8 §

Om en ersättning enligt denna lag eller en annan författning har beta-

lats ut efter beslut av en allmän försäkringskassa och beviljas senare pension
eller efterlevandestöd retroaktivt enligt denna lag för samma tid som för den
tidigare utbetalade ersättningen, skall avdrag göras på den retroaktiva ersätt-
ningen. Detta avdrag skall motsvara det belopp som överstiger vad som
skulle ha betalats ut för perioden om beslut om båda ersättningarna hade fat-
tats samtidigt.

Uppgiftsskyldighet m.m.

9 §

Den som har rätt till ersättning enligt denna lag är skyldig att lämna de

uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av lagen. Om den efterle-
vande är omyndig eller har en god man eller förvaltare enligt föräldrabalken
åligger uppgiftsskyldigheten i stället förmyndaren eller, om det kan anses
ingå i uppdraget, den gode mannen eller förvaltaren.

Uppgifter som en enskild skall lämna om faktiska förhållanden skall läm-

nas på heder och samvete om inte särskilda skäl talar mot det.

10 §

Följande bestämmelser i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-

derspension skall också tillämpas på efterlevandepension och efterlevande-
stöd till barn:

background image

19

SFS 2000:461

– 15 kap. 1 § om Riksförsäkringsverkets skyldigheter,
– 15 kap. 3 § första stycket första meningen och andra stycket om under-

rättelse till en enskild,

– 15 kap. 11 och 13 §§ om uppgiftsskyldighet,
– 15 kap. 15 § om undantag från sekretess,
– 15 kap. 16 § om utmätning, pantsättning och överlåtelse,
– 15 kap. 17 § om preskription.

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (2000:462)

om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevande-
stöd till barn.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

INGELA THALÉN
(Socialdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.