SFS 2000:462 Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

000462.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om införande av lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till

barn och denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Bestämmelserna i lagen
om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn gäller också, om inte
annat följer av 2–20 §§, i fall då rätten till efterlevandepension eller efterle-
vandestöd grundas på dödsfall som inträffat före ikraftträdandet.

2 §

Efterlevandepension och efterlevandestöd till barn enligt lagen

(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn skall utan
ansökan betalas ut fr.o.m. januari 2003 till den som vid utgången av år 2002
uppbär efterlevandepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
eller underhållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd, under för-
utsättning att rätt till förmånen föreligger enligt förstnämnda lag eller denna
lag.

3 §

Med försäkringstid för garantipension enligt lagen (2000:461) om ef-

terlevandepension och efterlevandestöd till barn skall för tid före den 1 janu-
ari 2003 avses bosättningstid enligt 5 kap. lagen (1962:381) om allmän för-
säkring i kapitlets lydelse före den 1 januari 2003.

Barnpension och efterlevandestöd till barn

4 §

I fråga om barnpension på grund av dödsfall som inträffat före ikraft-

trädandet skall, i stället för vad som föreskrivs i 2 kap. 3 och 4 §§ lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, gälla föl-
jande.

Barnpension skall beräknas som summan av
1. 30 procent av hel förtidspension, beräknad enligt 13 kap. 2 och 3 §§ la-

gen (1962:381) om allmän försäkring i paragrafernas lydelse före den 1 ja-
nuari 2003, som den avlidne var berättigad till när han eller hon avled eller
skulle ha varit berättigad till, om rätt till sådan pension hade inträtt vid tid-

1

Prop. 1999/2000:91, bet. 1999/2000:SfU13, rskr. 1999/2000:235.

SFS 2000:462

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

2

SFS 2000:462

punkten för dödsfallet, eller 30 procent av inkomstgrundad ålderspension,
beräknad enligt 6 kap. 2 § 1 samt 3 och 14–16 §§ lagen (1998:674) om in-
komstgrundad ålderspension och 19–22 §§ lagen (1998:675) om införande
av lagen om inkomstgrundad ålderspension, om den avlidne vid dödsfallet
var berättigad till sådan pension, och

2. 25 procent av det för år 2003 gällande prisbasbeloppet.
Är flera barn berättigade till barnpension efter den försäkrade, skall det i

andra stycket 1 nämnda procenttalet ökas med 20 för varje barn utöver det
första. Detta belopp skall därefter delas lika mellan barnen. Vid beräkning
av beloppet enligt andra stycket 1 skall bestämmelserna i 14 kap. 8 § lagen
om allmän försäkring i dessa bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003
ha fortsatt tillämpning.

Vid beräkning av beloppet enligt andra stycket 2 skall bestämmelserna i

5 kap. 1, 3–7 och 11 §§ lagen om allmän försäkring och punkt 3 i övergångs-
bestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i lagen om allmän försäk-
ring, i dessa bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003, tillämpas.

5 §

I fråga om efterlevande barn som vid utgången av år 2002 uppbär till-

läggspension i form av barnpension enligt punkten 2 i övergångsbestämmel-
serna till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring på grund av dödsfall som inträffat före den 1 januari 1990 skall bestäm-
melserna i 4 § gälla med det undantaget att talet 30 i 4 § andra stycket 1 skall
bytas ut mot talet 40, om barnpension i form av tilläggspension vid ikraftträ-
dandet utges med denna andel till ett barn.

Omställningspension och garantipension

6 §

I fråga om omställningspension på grund av dödsfall som inträffat före

ikraftträdandet skall, i stället för vad som föreskrivs i 4 kap. 1–3 och 5 §§ la-
gen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, gälla
följande.

I fråga om rätten till omställningspension skall 14 kap. 4 § första stycket

lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari
2003 ha fortsatt tillämpning.

Omställningspension skall beräknas som summan av
1. 40 procent eller, om det efter den avlidne finns barn som har rätt till

barnpension enligt 2 kap. 1 och 2 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepen-
sion och efterlevandestöd till barn efter honom eller henne, 20 procent av
den förtidspension eller ålderspension som anges i 4 § andra stycket 1, och

2. 90 procent av det för år 2003 gällande prisbasbeloppet.
Vid beräkning av beloppet enligt tredje stycket 1 skall bestämmelserna i

14 kap. 8 § lagen om allmän försäkring, i dessa bestämmelsers lydelse före
den 1 januari 2003, ha fortsatt tillämpning.

Vid beräkning av beloppet enligt tredje stycket 2 skall bestämmelserna i

5 kap. 1, 3–7 och 11 §§ lagen om allmän försäkring samt punkt 3 i över-
gångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i lagen om allmän
försäkring, i dessa bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003, tillämpas.

7 §

I fråga om garantipension till omställningspension på grund av döds-

fall som inträffat före ikraftträdandet skall, i stället för vad som sägs i 4 kap.

background image

3

SFS 2000:462

6–12 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn, gälla följande.

En efterlevande som är bosatt i Sverige skall, om villkoren i 8 kap. 4 och

5 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring i dessa bestämmelsers lydelse
före den 1 januari 2003 är uppfyllda och om minst tre års bosättningstid eller
minst tre år med pensionspoäng kan tillgodoräknas för den avlidne, ha rätt
till garantipension beräknad enligt tredje–sjunde styckena.

Till grund för beräkning av garantipension skall ligga den omställnings-

pension som den efterlevande har rätt till. Med omställningspension avses
även efterlevandepension enligt utländsk lagstiftning som inte är att likställa
med garantipension enligt denna lag.

För en efterlevande som helt saknar rätt till omställningspension eller vars

omställningspension inte överstiger 1,49 gånger prisbasbeloppet skall den
årliga garantipensionen motsvara 2,15 gånger prisbasbeloppet (basnivån)
minskat med ett belopp som motsvarar den nämnda omställningspensionen.

För en efterlevande, som har rätt till omställningspension som överstiger

1,49 gånger prisbasbeloppet, skall den årliga garantipensionen motsvara
skillnaden mellan 0,66 gånger prisbasbeloppet och 44 procent av den del av
omställningspensionen som överstiger 1,49 gånger prisbasbeloppet.

Vid beräkning av garantipension enligt tredje–femte styckena skall, om

inte annat följer av sjunde stycket, bestämmelserna i 5 kap. 1, 3–7 och 11 §§
lagen om allmän försäkring och punkt 3 i övergångsbestämmelserna till la-
gen (1992:1277) om ändring i lagen om allmän försäkring, i dessa bestäm-
melsers lydelse före den 1 januari 2003, tillämpas.

För en avliden för vilken det inte kan tillgodoräknas 40 års bosättningstid

skall vid beräkning enligt 5 kap. 1 § första stycket b lagen om allmän försäk-
ring garantipensionens basnivå, 2,15 gånger prisbasbeloppet, minskas med
en procent för varje år som det antal år för vilka bosättningstid kan tillgodo-
räknas den avlidne understiger talet 40. Motsvarande avkortning skall göras
av beloppen 1,49 respektive 0,66 gånger prisbasbeloppet. Motsvarande skall
gälla även fall då garantipensionen beräknas enligt 5 kap. 1 § första stycket a
lagen om allmän försäkring med den ändringen att minskningen i stället
skall göras med 1,8 procent för varje år som det antal år för vilka pensions-
poäng kan tillgodoräknas den avlidne understiger talet 30.

Särskild efterlevandepension och garantipension

8 §

En efterlevande som vid utgången av år 2002 uppbär eller hade rätt till

folkpension eller tilläggspension i form av särskild efterlevandepension en-
ligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och som alltjämt uppfyller förut-
sättningarna i 8 kap. 6–10 §§ och 14 kap. 5 § samma lag i paragrafernas ly-
delse före den 1 januari 2003 har rätt till särskild efterlevandepension och
garantipension till sådan pension enligt bestämmelserna i denna paragraf.

I fråga om efterlevande som avses i denna paragraf och som i december

2002 uppbär partiell särskild efterlevandepension skall pensionen beräknas
och utges enligt följande:

med 85 procent av hel särskild efterlevandepension och garantipension till

den som haft tre fjärdedelar av hel särskild efterlevandepension,

med 65 procent av hel särskild efterlevandepension och garantipension till

den som haft halv särskild efterlevandepension,

2 SFS 2000:459–499

background image

4

SFS 2000:462

med 28 procent av hel särskild efterlevandepension och garantipension till

den som haft en fjärdedel av hel särskild efterlevandepension.

Vid beräkningen av särskild efterlevandepension skall gälla vad som före-

skrivs i 6 § tredje–femte styckena. Den efterlevande skall vidare ha rätt till
garantipension som beräknas enligt bestämmelserna i 7 § tredje–sjunde
styckena. Därvid skall vad som där sägs om omställningspension avse sär-
skild efterlevandepension.

Bestämmelserna i 8 kap. 12 § lagen om allmän försäkring i deras lydelse

före den 1 januari 2003 skall gälla även efter utgången av år 2002. Därvid
skall med särskild efterlevandepension likställas särskild efterlevandepen-
sion och garantipension till sådan pension beräknad enligt andra och tredje
styckena. Minskning skall göras i första hand på garantipension och därefter
på beloppet enligt 6 § tredje stycket 2 före minskning av annan särskild ef-
terlevandepension.

Om den efterlevande har ålderspension enligt lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension utges inte särskild efterlevandepension.

För efterlevande som avses i denna paragraf skall gälla vad som före-

skrivs dels om omställningspension och garantipension till sådan pension i
1, 7 och 8 kap. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevande-
stöd till barn, dels om särskild efterlevandepension i 16 kap. 1 § tredje och
femte styckena samt 2, 3, 7 a, 8 och 9 §§, 18 kap. 17 § och 20 kap. 3 § lagen
om allmän försäkring i paragrafernas lydelse före den 1 januari 2003.

Änkepension och garantipension

9 §

En efterlevande som vid utgången av år 2002 har rätt till folkpension

eller tilläggspension i form av änkepension enligt övergångsbestämmelserna
till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
har rätt till änkepension och garantipension till sådan pension enligt vad som
föreskrivs i 10–18 §§. Detsamma skall gälla om rätt till sådan änkepension
uppkommer först efter ikraftträdandet men grundar sig på dödsfall som in-
träffat dessförinnan. För änkepension och garantipension till sådan pension
enligt denna paragraf skall dessutom gälla vad som föreskrivs i 1, 7 och
8 kap. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn.

10 §

Har rätt till tilläggspension i form av änkepension uppkommit på

grund av ett dödsfall som inträffat före år 1990 skall änkan, oavsett när hon
är född och om inte annat sägs i andra–fjärde styckena, för tid efter år 2002
ha rätt till änkepension beräknad enligt 6 kap. 5 § första stycket samt 7 § la-
gen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Det-
samma skall gälla för änkor som är födda år 1929 eller tidigare och vars rätt
till tilläggspension i form av änkepension har uppkommit på grund av döds-
fall som inträffat under något av åren 1990–2002.

För rätt till änkepension beräknad enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 lagen

om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn krävs att villkoren i
6 kap. 3 § samma lag är uppfyllda.

För en änka som avses i första stycket och som har fyllt 65 år beräknas än-

kepension med tillämpning av endast 6 kap. 5 § första stycket 1 lagen om ef-
terlevandepension och efterlevandestöd till barn.

background image

5

SFS 2000:462

För bedömningen av om rätt till änkepension föreligger skall 6 kap. 4 § la-

gen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn tillämpas.

11 §

Har rätt till tilläggspension i form av änkepension uppkommit för en

änka som är född under något av åren 1930–1944 på grund av ett dödsfall
som inträffat under något av åren 1990–2002 skall hon, om inte annat sägs i
andra eller tredje stycket, för tid efter år 2002 ha rätt till änkepension beräk-
nad enligt 6 kap. 5 § första stycket samt 7 och 9–12 §§ lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.

För rätt till änkepension beräknad enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 lagen

om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn krävs att villkoren i
6 kap. 3 § samma lag är uppfyllda.

För bedömningen av om rätt till änkepension föreligger skall 6 kap. 4 § la-

gen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn tillämpas.

12 §

Har rätt till tilläggspension i form av änkepension uppkommit för en

änka som är född år 1945 eller senare på grund av ett dödsfall som inträffat
under något av åren 1990–2002 skall hon, om inte annat sägs i andra eller
tredje stycket, för tid efter år 2002 ha rätt till änkepension beräknad enligt
6 kap. 6–13 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevande-
stöd till barn.

För rätt till änkepension beräknad enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 lagen

om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn krävs att villkoren i
6 kap. 3 § samma lag är uppfyllda.

För bedömningen av om rätt till änkepension föreligger och med vilket

belopp sådan pension skall utges skall 1 kap. 6 § och 6 kap. 4 § lagen om ef-
terlevandepension och efterlevandestöd till barn tillämpas. Den minskning
som avses i 1 kap. 6 § tredje stycket skall därvid i första hand göras på ga-
rantipension till änkepension.

13 §

För änkor som avses i 10 och 11 §§ skall sådan del av änkepension

som avses i 6 kap. 5 § första stycket 1 lagen (2000:461) om efterlevandepen-
sion och efterlevandestöd till barn beräknas med tillämpning även av 13 kap.
2 § första stycket tredje meningen lagen (1962:381) om allmän försäkring.

14 §

I fall som avses i 10–12 §§ skall beräkningen ske på grundval av pris-

basbeloppet för år 2003 i stället för prisbasbeloppet för dödsfallsåret.

15 §

Har rätt till folkpension i form av änkepension uppkommit på grund

av ett dödsfall som inträffat före år 1990 eller, såvitt gäller en änka som är
född år 1944 eller tidigare, på grund av ett dödsfall som inträffat under något
av åren 1990–2002, skall änkan för tid efter år 2002 ha rätt till garantipen-
sion till änkepension under de förutsättningar och i den utsträckning som
följer av bestämmelserna i 6 kap. 14–17 och 22 §§ lagen (2000:461) om ef-
terlevandepension och efterlevandestöd till barn samt 7 § fjärde och femte
styckena denna lag.

16 §

Har rätt till folkpension i form av änkepension uppkommit för en

änka som är född år 1945 eller senare på grund av ett dödsfall som inträffat
under något av åren 1990–2002, skall änkan för tid efter år 2002 ha rätt till

background image

6

SFS 2000:462

garantipension till änkepension under de förutsättningar och i den utsträck-
ning som följer av bestämmelserna i 1 kap. 6 § tredje stycket, 6 kap. 14–17
och 22 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd
till barn samt 7 § fjärde och femte styckena denna lag. För en änka som av-
ses i denna paragraf utges garantipensionen i förhållande till det antal år för
vilka den avlidne maken vid utgången av år 1989 tillgodoräknats pensions-
poäng för tilläggspension. För en avliden som inte kan tillgodoräknas 30 år
med intjänade pensionspoäng, skall garantipensionens basnivå, 2,15 gånger
prisbasbeloppet, minskas med 1,8 procent för varje år som det antal år för
vilka pensionspoäng kan tillgodoräknas den avlidne understiger talet 30.
Motsvarande avkortning skall göras av beloppen 1,49 respektive 0,66
gånger prisbasbeloppet. Avkortning enligt denna paragraf skall ske efter så-
dan minskning som avses i 6 kap. 22 § lagen om efterlevandepension och ef-
terlevandestöd till barn.

17 §

Vid beräkning av änkepension enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 lagen

(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn samt av
garantipension enligt 7 § denna lag till en änka som avses i 10, 11 eller 15 §
skall, om inte annat följer av andra stycket, bestämmelserna i 5 kap. 1, 3–7
och 11 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring samt punkterna 3 och 5 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i lagen om all-
män försäkring, i dessa bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003, till-
lämpas.

För en avliden för vilken det inte kan tillgodoräknas 40 års bosättningstid

skall vid beräkning enligt 5 kap. 1 § första stycket b lagen om allmän försäk-
ring garantipensionens basnivå, 2,15 gånger prisbasbeloppet minskas med
en procent för varje år som det antal år för vilka bosättningstid kan tillgodo-
räknas den avlidne understiger talet 40. Motsvarande avkortning skall göras
av beloppen 1,49 respektive 0,66 gånger prisbasbeloppet. Motsvarande skall
gälla även fall då garantipensionen beräknas enligt 5 kap. 1 § första stycket a
lagen om allmän försäkring, i detta lagrums lydelse före den 1 januari 2003,
med den ändringen att minskningen i stället skall göras med 1,8 procent för
varje år som det antal år för vilka pensionspoäng kan tillgodoräknas för den
avlidne understiger talet 30.

Avkortning enligt denna paragraf skall ske efter sådan minskning som av-

ses i 6 kap. 7 och 22 §§ lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd
till barn.

18 §

Om en änka som avses i 10 § har beviljats tilläggspension i form av

änkepension före den 1 januari 1990 och denna dragits in före denna tid-
punkt till följd av att hon ingått äktenskap, skall vid tillämpningen av 6 kap.
4 § lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
gälla att änkepensionen skall börja betalas ut på nytt även i fall då det nya
äktenskapet upplöses efter att ha bestått i fem år eller mer, dock under förut-
sättning att detta äktenskap ingåtts efter den dag då mannen fyllde 60 år.

Samordning med livränta

19 §

Om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn har beviljats

på grund av dödsfall som inträffat före ikraftträdandet skall minskning enligt

background image

7

SFS 2000:462

7 kap. 11–13 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevande-
stöd till barn göras med 45 procent av varje livränta som överstiger en sjätte-
del av prisbasbeloppet. Minskningen skall göras på det belopp som anges i
4 § andra stycket 2 respektive 6 § tredje stycket 2 före minskning av annan
tilläggspension.

20 §

I fall som avses i 4, 6 och 8 §§ denna lag skall bestämmelserna i

7 kap. 11 § första stycket sista meningen och 12 § sista meningen lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn tillämpas
endast på pension som beräknats enligt 4 § andra stycket 1 och 6 § tredje
stycket 1.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

INGELA THALÉN

(Socialdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.